Fundusze inwestycyjne

Podmiotami uprawnionymi do zarządzania powierzonymi środkami są wyłącznie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Są to spółki akcyjne, a ich właścicielami są zarówno duże, renomowane instytucje finansowe jak i osoby fizyczne.

Funduszem zarządzają wysokiej klasy specjaliści od rynków finansowych. Kwalifikacje oraz przygotowanie zawodowe tych osób, a także członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa podlegają ocenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Fundusze inwestycyjne dają możliwość ich uczestnikom wspólnego inwestowania środków pieniężnych w różne instrumenty finansowe. W zależności od typu funduszu, większa część środków może być inwestowana w akcje, papiery dłużne bądź inne instrumenty. Fundusz inwestycyjny może być utworzony jako fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty oraz fundusz inwestycyjny zamknięty.

Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich wykupu na każde żądanie uczestnika funduszu. Z chwilą wykupu jednostki uczestnictwa są umarzane. W odróżnieniu od akcji uczestnik funduszu inwestycyjnego otwartego nie może sprzedać posiadanych jednostek innym osobom.