Rynki Zagraniczne - nowe możliwości

Dlaczego warto

Nowa jakość inwestowania na rynkach zagranicznych

 

Rynki zagraniczne to:

 • Umożliwienie globalnych inwestycji polskim inwestorom
 • Zapewnienie możliwości dywersyfikacji portfela
 • Szansa na wykorzystanie globalnych trendów
 • Wysoka płynność
 • Możliwość inwestowania w akcje znanych spółek z całego świata
 • Szansa na uzyskanie dodatkowych korzyści w postaci dywidend, często wypłacanych w odstępach krótszych niż rok

Sprawdź warunki korzystania z rynków zagranicznych w supermaklerze:

 • Możliwość inwestowania na wielu rynkach zagranicznych oraz rynku GPW w Warszawie S.A. za pomocą jednego rachunku inwestycyjnego
 • Niska prowizja (już od 0,28%)
 • Rozbudowany kalkulator zleceń
 • Rozliczenie w złotych lub w walucie transakcji
 • Ograniczenie ryzyka kursu walutowego przy zleceniach realizowanych w PLN – przewalutowanie odbywa się dopiero w przypadku realizacji zlecenia.
 • Możliwość wykorzystania należności uzyskanych z transakcji realizowanych na GPW, na zakup na rynkach zagranicznych i odwrotnie

Informacja o ryzyku inwestycyjnym:

Pamiętaj o ryzyku. Inwestowanie w instrumenty finansowe łączy się z ryzykiem. Zapoznaj się z charakterystyką instrumentów finansowych i związanym z nimi ryzykiem inwestycyjnym, opisanymi w załączniku nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich.

Korzyści/Ryzyka

BM PKO Banku Polskiego umożliwia inwestowanie w instrumenty finansowe  notowane na rynkach zagranicznych w złotych oraz w walucie. Dzięki temu możesz wykorzystać każdą okazję inwestycyjną niezależnie od tego czy posiadasz na rachunku inwestycyjnym waluty obce, czy złotówki.

Korzyści

 • Obsługa na rynkach zagranicznych oraz rynku polskim w ramach jednego rachunku inwestycyjnego.
 • Szybka i wygodna aktywacja usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia na rynkach zagranicznych poprzez  aplikację internetową supermakler lub osobiście w POK.
 • Dostęp do rachunku inwestycyjnego oraz możliwość składania zleceń  niezależnie od waluty rozliczenia (w złotych, czy  w walutach obcych) o dowolnej porze - za pomocą serwisu PKO supermakler oraz w godzinach pracy POK osobiście i telefonicznie.
 • Możliwość składania zleceń na rynki zagraniczne w walutach oraz w złotych.
 • Możliwość wykorzystania środków w złotych uzyskanych ze sprzedaży na rynku zagranicznym na zakup instrumentów finansowych na rynku polskim i odwrotnie.
 • Wykonanie przewalutowania (dla zleceń składanych w złotówkach na rynki zagraniczne) odbywa się dopiero w chwili zawarcia transakcji  Kwota z nie zrealizowanych zleceń nie podlega przewalutowaniu, dlatego też samo złożenie zlecenia nie jest związane z ponoszeniem dodatkowego ryzyka kursowego.
 • Szeroki wachlarz dostępnych rynków: USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Hiszpania oraz inne rynki w Europie Zachodniej.
 • Bogaty wybór instrumentów finansowych rynku kasowego: akcje, ETF, ADR i inne.
 • Szansa na uzyskanie dodatkowych korzyści w postaci dywidend, często wypłacanych w odstępach krótszych niż rok.
 • Możliwość inwestowania w spółki z branż nieobecnych w Polsce.

W transakcjach na rynkach zagranicznych BM PKO Banku Polskiego współpracuje z globalnymi instytucjami finansowymi, które gwarantują profesjonalizm i bezpieczeństwo. Partnerami BM PKO Banku Polskiego są m. in. Bank of New York, JP Morgan, Goldman Sachs.

Ryzyka

Inwestycje, których przedmiotem są określone instrumenty finansowe rynku zagranicznego charakteryzują się tymi samymi czynnikami ryzyka (przypisanymi do danej klasy instrumentów finansowych) co instrumenty finansowe z rynku krajowego.  Szczegółowe informacje dostępne są w Broszurze informacyjnej o wymogach MIFID dla klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich.

Ponadto z inwestycjami na rynkach zagranicznych związane są dodatkowe czynniki ryzyka, do których
w szczególności należy zaliczyć:

 • Ryzyko wahania innych walut w stosunku do PLN,
 • Ryzyko posiadania ograniczonego/opóźnionego dostępu do informacji.

Ryzyko zmienności inwestycji w aktywa zagraniczne może być wyższe za sprawą ekspozycji nie tylko na zmienność cen instrumentów finansowych, ale również na zmienność cen walut.

Na rynkach zagranicznych mogą występować dodatkowe opłaty takie jak np. opłata skarbowa, podatek transakcyjny lub inny koszt związany z zawieraniem transakcji na danym rynku zgodnie z regulacjami obowiązującymi na tym rynku. Klient składając zlecenie winien zapoznać się z zasadami opodatkowania na danym rynku oraz zapewnić środki na rachunku inwestycyjnym na pokrycie tych opłat.

Szczegółowe informacje dotyczące rynków zagranicznych: (22) 521 82 13.

Infolinia:

801-304-403 (dla połączeń krajowych)

(81) 535-63-63 (dla połączeń krajowych, zagranicznych i z telefonów komórkowych)

Zadaj pytanie

Informacje szczegółowe

 • Inwestowanie w złotych na rynkach regulowanych:

  • Zlecenia realizowane są za pośrednictwem KBC Securities (broker zagraniczny).
  • Zlecenia kupna i sprzedaży oraz dyspozycje anulacji na rynki zagraniczne przyjmowane są osobiście i telefonicznie lub za pośrednictwem serwisu PKO supermakler.
  • Brak jest ograniczeń dotyczących minimalnej wartości zlecenia.
  • Na poszczególne rodzaje rynków przyjmowane są zlecenia: z limitem ceny (limit order), PKC (market order).
  • Blokada środków pod zlecenia kupna w złotych oraz oszacowanie wartości zlecenia sprzedaży w złotych odbywa się na podstawie aktualnego kursu NBP waluty notowania danego instrumentu finansowego, (jakim dysponuje BM PKO Banku Polskiego w chwili przyjmowania zlecenia) skorygowanego o 5%, z uwagi na możliwość zmiany kursu waluty.
  • Pokrycie zlecenia kupna mogą stanowić należności uzyskane ze sprzedaży instrumentów finansowych na GPW lub należności w złotych uzyskane ze sprzedaży instrumentów finansowych na rynku zagranicznym.
  • Zablokowane pod zlecenia środki w złotych nie zostaną przewalutowane na walutę notowania instrumentu finansowego, jeśli zlecenie nie zostanie zrealizowane.
  • W przypadku zrealizowanego zlecenia, rozliczanego w złotych, przewalutowanie z/na walutę notowania instrumentu finansowego odbywa się po kursie waluty stosowanym przez KBC Securities w chwili księgowania transakcji. Broker zagraniczny do wymiany walutowej stosuje wewnętrzny automatyczny kurs wymiany walutowej, który jest aktualizowany co pół godziny, oparty o średni kurs publikowany przez Reuters (tzw. midreuters) i odpowiednio powiększony lub pomniejszony o połowę spreadu z chwili księgowania transakcji. Wielkość spreadu stosowanego przez brokera zagranicznego dla podstawowych walut wynosi:
             1) EUR/PLN ok. 2,0 gr
             2) USD/PLN ok. 1,76 gr
             3) GBP/PLN ok. 2,54 gr
             4) CHF/PLN ok 1,83 gr
   Odchylenia od wskazanych powyżej wartości mogą wynosić około 0,1 gr (ze względu na zmienność kursów walutowych)
  • Szacowana wartość zlecenia sprzedaży na rynkach zagranicznych rozliczanego w złotych obliczana jest na podstawie aktualnego kursu NBP waluty notowania danego instrumentu finansowego (jakim dysponuje BM PKO Banku Polskiego w chwili przyjmowania zlecenia), skorygowanego o 5%.
 • Inwestowanie w walutach na rynkach regulowanych:

 • Sprawdź jak wypełnić formatkę zlecenia w supermaklerze:

 • Prowizje:

 • Instrumenty finansowe dostępne na rynkach zagranicznych

 • Dni bez sesji w 2021 roku

 • Zdarzenia korporacyjne

 • Specyfikacja rynków/giełd:

Jak zacząć

Krok 1
Aktywacja Usługi :

 • osobiście w POK,
 • lub w serwisie PKO supermakler 

poprzez złożenie Wniosku do Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego o aktywowanie usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia na Rynkach regulowanych*

Przed wypelnieniem wniosku wymagane jest wypełnienie ankiety MIFID w zakresie rynków zagranicznych.

*W serwisie PKO supermakler jest to możliwe tylko w przypadku klientów, którzy zawarli Umowę o świadczenie usług maklerskich po 1 marca 2011 roku lub podpisali aneks wprowadzający nową treść umowy.

Krok 2
Wpłata środków pieniężnych

Wpłata złotych – w standardowy sposób na indywidualny nr rachunku pieniężnego.

Wpłata waluty obcej:
Klienci BM PKO Banku Polskiego mogą dokonywać wpłat w następujących walutach obcych: CHF, EUR, GBP i USD, NOK, HUF, SEK, CZK, DKK.

BM PKO Banku Polskiego oferuje swoim Klientom unikalną i automatyczną obsługę operacji w walutach obcych.

Wpłata waluty obcej na rachunek inwestycyjny następuje na indywidualne rachunki pieniężne Klienta. Numery rachunków do wpłat dla każdej z walut uzyskać można:

 • po zalogowaniu do serwisu PKO supermakler, klikając na numer rachunku w prawym górnym rogu, wbierając z menu Informacje o rachunku > Rachunki bankowe,
 • kontaktując się z Wirtualnym POK (dla osób posiadających aktywną usługę składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem serwisu telefonicznego BM PKO Banku Polskiego) lub podczas osobistej wizyty w Punkcie Obsługi Klienta BM PKO Banku Polskiego,

Przelewy zwrotne realizowane są na rachunek bankowy Klienta właściwy dla danej waluty, który można zdefiniować podczas wizyty w Punkcie Obsługi Klienta BM PKO Banku Polskiego. W opisie przelewu należy umieścić imię i nazwisko oraz numer rachunku inwestycyjnego (8-cyfrowy).


Krok 3
Złożenie zlecenia na rynek regulowany:

 • Za pośrednictwem serwisu PKO supermakler
 • Telefonicznie (dla osób posiadających aktywną usługę składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem serwisu telefonicznego BM PKO Banku Polskiego) lub osobiście w jednym z -Punktów Obsługi Klienta BM PKO Banku Polskiego - Wyszukaj placówkę
 • Telefonicznie pod nr (22) 521 82 13 (dla osób posiadających aktywną usługę składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem serwisu telefonicznego BM PKO Banku Polskiego).
 • Składanie zleceń na rynki zagraniczne wymaga Aktywacji usługi. Aktywacji można dokonać osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta BM PKO Banku Polskiego, lub za pośrednictwem serwisu PKO supermakler,
 • Zlecenia kupna i sprzedaży na zagraniczne rynki regulowane oraz dyspozycje anulacji przyjmowane są osobiście,  telefonicznie oraz za pośrednictwem serwisu PKO supermakler  
 • Brak ograniczeń dotyczących  minimalnej wartości zlecenia kierowanego na zagraniczny rynek regulowany, niezależnie od waluty rozliczenia zlecenia.
 • Prowizja maklerska:
  w przypadku zleceń rozliczanych w złotych i w walutach obcych  prowizja wynosi 0,29% nie mniej niż stawka minimalna. Szczegóły zostały opisane w komunikacie nr 14 Dyrektora BM PKO Banku Polskiego
 • Pokrycie zlecenia muszą stanowić złotówki lub waluta obca (EUR, USD, CHF, GBP, NOK, HUF, SEK, CZK, DKK).
 • Zasilenie rachunku w złotówki i w waluty obce odbywa się w standardowy sposób jak dla transakcji na rynku polskim. W przypadku wpłaty / przelewu waluty obcej należy dokonać wpłaty / przelewu na indywidualny rachunek Klienta odpowiedni dla waluty wpłaty/przelewu
 • Na poszczególne rodzaje rynków regulowanych przyjmowane są zlecenia: z limitem ceny (limit order), PKC (market order), stop limit. Termin ważności zleceń kupna nie może być dłuższy niż 30 dni.

Szczegółowe informacje dotyczące rynków zagranicznych: (22) 521 82 13

Infolinia:

801-304-403 (dla połączeń krajowych)

(81) 535-63-63 (dla połączeń krajowych, zagranicznych i z telefonów komórkowych)

Wirtulany POK:

801 169 235 – numer dla połączeń krajowych

+48 22 521 90 90 – numer dla połączeń krajowych, zagranicznych i z telefonów komórkowych

Czynny w godzinach 9:00 – 17:00 w dni robocze