Rynki Zagraniczne

Korzyści/Ryzyka

Informujemy, że począwszy od dnia 28 maja 2024 r. na giełdach w USA oraz w Kanadzie obowiązuje cykl rozliczeniowy T+1.

Rynki zagraniczne to:

 • Możliwość inwestowania w akcje znanych spółek z całego świata
 • Zapewnienie możliwości dywersyfikacji portfela
 • Szansa na wykorzystanie globalnych trendów
 • Wysoka płynność
 • Szansa na uzyskanie dodatkowych korzyści w postaci dywidend, często wypłacanych w odstępach krótszych niż rok
 • Bogaty wybór instrumentów finansowych rynku kasowego: akcje, ETF, ADR i inne.

W transakcjach na rynkach zagranicznych BM PKO Banku Polskiego współpracuje z globalnymi instytucjami finansowymi, które gwarantują profesjonalizm i bezpieczeństwo. Partnerami BM PKO Banku Polskiego są m. in. Bank of New York, JP Morgan, Goldman Sachs.

Sprawdź warunki korzystania z rynków zagranicznych w PKO supermakler:

 • Możliwość inwestowania na wielu rynkach zagranicznych oraz rynku GPW w Warszawie S.A. za pomocą jednego rachunku inwestycyjnego
 • Niska prowizja (już od 0,28%)
 • Rozbudowany kalkulator zleceń
 • Rozliczenie w złotych lub w walucie transakcji. Dzięki temu możesz wykorzystać okazje inwestycyjne niezależnie od tego czy posiadasz na rachunku inwestycyjnym waluty obce, czy złotówki.
 • Ograniczenie ryzyka kursu walutowego przy zleceniach realizowanych w PLN – przewalutowanie odbywa się dopiero w przypadku realizacji zlecenia.
 • Możliwość wykorzystania należności uzyskanych z transakcji realizowanych na GPW, na zakup na rynkach zagranicznych i odwrotnie
 • Szybka i wygodna aktywacja usługi poprzez  aplikację internetową PKO supermakler lub osobiście w POK

Ryzyko

Inwestycje, których przedmiotem są określone instrumenty finansowe rynku zagranicznego charakteryzują się tymi samymi czynnikami ryzyka (przypisanymi do danej klasy instrumentów finansowych) co instrumenty finansowe z rynku krajowego.  Zapoznaj się z charakterystyką instrumentów finansowych i związanym z nimi ryzykiem inwestycyjnym, opisanymi w załączniku nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich.

Ponadto z inwestycjami na rynkach zagranicznych związane są dodatkowe czynniki ryzyka, do których
w szczególności należy zaliczyć:

 • Ryzyko wahania innych walut w stosunku do PLN,
 • Ryzyko posiadania ograniczonego/opóźnionego dostępu do informacji.

Ryzyko zmienności inwestycji w aktywa zagraniczne może być wyższe za sprawą ekspozycji nie tylko na zmienność cen instrumentów finansowych, ale również na zmienność cen walut.

Na rynkach zagranicznych mogą występować dodatkowe opłaty takie jak np. opłata skarbowa, podatek transakcyjny lub inny koszt związany z zawieraniem transakcji na danym rynku zgodnie z regulacjami obowiązującymi na tym rynku. Klient składając zlecenie winien zapoznać się z zasadami opodatkowania na danym rynku oraz zapewnić środki na rachunku inwestycyjnym na pokrycie tych opłat.

Dostępne instrumenty finansowe

Rodzaje zagranicznych instrumentów finansowych, w które można inwestować w ramach usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia na rynkach zagranicznych:

 • Akcje. 
 • ADR (American Depository Receipts) - papier wartościowy, który jest emitowany przez amerykańskie instytucje finansowe w celu umożliwienia inwestorom amerykańskim inwestowania kapitału w akcje spółek zagranicznych.
 • GDR (Global Depository Receipts) - czyli globalne kwity depozytowe. Certyfikat wystawiany przez instytucje finansową w celu poświadczenia akcji złożonych w depozycie banku - emitenta certyfikatu.
 • ETP – instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (tzw. instrumentu bazowego) oraz które są przedmiotem obrotu na co najmniej jednym rynku giełdowym lub platformie transakcyjnej. Instrumentem bazowym mogą być np. indeksy giełdowe, kursy akcji i obligacji, kursy surowców (np. ropa naftowa, złoto), kursy walut, towarów (np. pszenica, kawa), stóp procentowych itp. ETP dzielą się na trzy podstawowe rodzaje:
  1. ETF – działają jako fundusze inwestycyjne i są regulowane przez prawo dotyczące funduszy inwestycyjnych zarówno na szczeblu unijnym jak i krajowym. Kupując jednostkę ETF klient staje się posiadaczem aktywów funduszu np. akcji,
  2. ETN – są instrumentem dłużnym emitowanym zwykle przez bank. Instrument ten nie jest zabezpieczony żadnymi aktywami, co oznacza że istnieje tu podwyższone ryzyko emitenta. Zmiana oceny ryzyka emitenta może spowodować zmianę wartości ETN niezależnie od zmian instrumentu bazowego,
  3.ETC – są instrumentem dłużnym, którego wartość ma odzwierciedlać zmiany cen danego surowca. W odróżnieniu od ETN ETC zwykle jest zabezpieczony aktywami (fizycznymi lub w postaci np. instrumentów pochodnych).
 • Obligacje rządowe nominowane w walutach obcych*.
 • Obligacje korporacyjne - obligacje emitowane przez prywatne przedsiębiorstwa*.

* Zlecenia poza obrotem na rynku regulowanym realizowane są:
- po złożeniu przez Klienta oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawierania transakcji poza rynkiem regulowanych,
- z rozliczeniem w następujących walutach: EUR, USD, GBP, CHF.

Za pośrednictwem serwisu PKO supermakler możliwe jest składanie zleceń na jedną, główną giełdę gdzie instrument finansowy jest notowany. W przypadku przeniesienia handlu na rynek OTC lub inną giełdę, zlecenie można złożyć jedynie osobiście lub telefonicznie w POK Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

BM PKO Banku Polskiego w ramach usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia na rynkach zagranicznych nie obsługuje derywatów.

Uwaga.
Znaczenie poszczególnych pojęć użytych w powyższych definicjach (a także w KID-ach) może odbiegać od ich zdefiniowania w polskim porządku prawnym, a także od ich potocznego znaczenia w Polsce. Przykładowo pojęcie instrumentu dłużnego, który w Polsce kojarzony jest jednoznacznie z obligacją, jest kategorią szeroką i na innych rynkach niektóre instrumenty strukturyzowane mogą być kwalifikowane przez ich wystawców jako instrumenty dłużne. Opis szczegółowych ryzyk związanych z poszczególnymi instrumentami finansowymi znajduje się w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich, oraz w KID-ach (w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek sporządzenia KID dla instrumentu finansowego).

Lista zagranicznych Instrumentów Finansowych dostępnych dla Klientów on-line (w serwisie PKO supermakler):

AKCJE, KWITY DEPOZYTOWE - lista obowiązująca od 10 lipca 2024 r.

ETF-Y - lista obowiązująca od 1 lipca 2024 r.

 

Lista zagranicznych Instrumentów Finansowych dostępnych dla Klientów w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego (osobiście i telefonicznie):

OBLIGACJE RZĄDOWE - lista obowiązująca od 10 września 2023 r. **

OBLIGACJE KORPORACYJNE - lista obowiązująca od 5 lipca 2023 r. **

** Lista ma charakter poglądowy. Szczegóły dotyczące przyjmowania i realizacji zleceń dostępne w Komunikacie nr 15 Dyrektora Biura Maklerskiego.

 

Informacja o ryzyku inwestycyjnym:

Pamiętaj o ryzyku. Inwestowanie w instrumenty finansowe łączy się z ryzykiem. Zapoznaj się z charakterystyką instrumentów finansowych i związanym z nimi ryzykiem inwestycyjnym, opisanymi w załączniku nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich.

Informacje szczegółowe

 • Inwestowanie w złotych na rynkach regulowanych:

  • Zlecenia realizowane są za pośrednictwem KBC Securities (broker zagraniczny).
  • Zlecenia kupna i sprzedaży oraz dyspozycje anulacji na rynki zagraniczne przyjmowane są osobiście i telefonicznie lub za pośrednictwem serwisu PKO supermakler.
  • Brak jest ograniczeń dotyczących minimalnej wartości zlecenia.
  • Na poszczególne rodzaje rynków przyjmowane są zlecenia: z limitem ceny (limit order), PKC (market order).
  • Blokada środków pod zlecenia kupna w złotych oraz oszacowanie wartości zlecenia sprzedaży w złotych odbywa się na podstawie aktualnego kursu NBP waluty notowania danego instrumentu finansowego, (jakim dysponuje BM PKO Banku Polskiego w chwili przyjmowania zlecenia) skorygowanego o 5%, z uwagi na możliwość zmiany kursu waluty.
  • Pokrycie zlecenia kupna mogą stanowić należności uzyskane ze sprzedaży instrumentów finansowych na GPW lub należności w złotych uzyskane ze sprzedaży instrumentów finansowych na rynku zagranicznym.
  • Zablokowane pod zlecenia środki w złotych nie zostaną przewalutowane na walutę notowania instrumentu finansowego, jeśli zlecenie nie zostanie zrealizowane.
  • W przypadku zrealizowanego zlecenia, rozliczanego w złotych, przewalutowanie z/na walutę notowania instrumentu finansowego odbywa się po kursie waluty stosowanym przez KBC Securities w chwili księgowania transakcji. Broker zagraniczny do wymiany walutowej stosuje wewnętrzny automatyczny kurs wymiany walutowej, który jest aktualizowany co pół godziny, oparty o średni kurs publikowany przez Reuters (tzw. midreuters) i odpowiednio powiększony lub pomniejszony o połowę spreadu z chwili księgowania transakcji. Wielkość spreadu stosowanego przez brokera zagranicznego dla podstawowych walut wynosi:
             1) EUR/PLN ok. 2,0 gr
             2) USD/PLN ok. 1,76 gr
             3) GBP/PLN ok. 2,54 gr
             4) CHF/PLN ok 1,83 gr
   Odchylenia od wskazanych powyżej wartości mogą wynosić około 0,1 gr (ze względu na zmienność kursów walutowych)
  • Szacowana wartość zlecenia sprzedaży na rynkach zagranicznych rozliczanego w złotych obliczana jest na podstawie aktualnego kursu NBP waluty notowania danego instrumentu finansowego (jakim dysponuje BM PKO Banku Polskiego w chwili przyjmowania zlecenia), skorygowanego o 5%.
  • Ze względu na wymogi bezpieczeństwa, zlecenia większe niż równowartość 500 tys. EUR wymagają dodatkowego potwierdzenia przez pracownika Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Konieczność potwierdzenia zlecenia o wartości przekraczającej 500 tys. EUR może skutkować opóźnieniem w jego realizacji lub w skrajnych przypadkach brakiem realizacji. Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy składaniu zleceń i określaniu ich wartości.
 • Inwestowanie w walutach na rynkach regulowanych:

 • Sprawdź jak wypełnić formatkę zlecenia w PKO supermakler:

 • Prowizje

 • Specyfikacja rynków/giełd:

 • Obniżenie podatku przy inwestycjach na rynkach zagranicznych w papiery wartościowe emitentów amerykańskich (formularz W-8BEN)

 • Dni bez sesji w 2024 roku

 • Zdarzenia korporacyjne

Krok 1
Aktywacja Usługi :

 • osobiście w POK lub,
 • w serwisie PKO supermakler (na stronie pkosupermakler.pl)

poprzez złożenie Wniosku do Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego o aktywowanie usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia na Rynkach regulowanych*

Przed wypełnieniem wniosku wymagane jest wypełnienie ankiety MIFID w zakresie rynków zagranicznych.

*W serwisie PKO supermakler jest to możliwe tylko w przypadku klientów, którzy zawarli Umowę o świadczenie usług maklerskich po 1 marca 2011 roku lub podpisali aneks wprowadzający nową treść umowy.

Aby złożyć wniosek w serwisie PKO supermakler nalezy kliknąć na numer rachunku w prawym górnym rogu serwisu > Wnioski > przycisk Złóż nowy wniosek > Aktywacja Usługi > Wykonywanie zleceń na Rynkach zagranicznych.
Aby wypełnić ankietę MIFID w serwisie PKO supermakler należy kliknąć na numer rachunku w prawym górnym rogu serwisu > Informacje o rachunku > Ocena MIFID > przycisk Ankieta MIFID > checbox Rynki zagraniczne.

 

Krok 2
Wpłata środków pieniężnych

Wpłata złotych – w standardowy sposób na indywidualny nr rachunku pieniężnego.

Wpłata waluty obcej:
W BM PKO Banku Polskiego możesz dokonywać wpłat w następujących walutach obcych: CHF, EUR, GBP i USD, NOK, HUF, SEK, CZK, DKK. Oferujemy unikalną i automatyczną obsługę operacji w walutach obcych.

Wpłata waluty obcej na rachunek inwestycyjny powinna być wykonywana na indywidualne rachunki pieniężne do wpłat, których numery dla każdej z walut sprawdzisz:

 • po zalogowaniu do serwisu PKO supermakler, klikając na numer rachunku w prawym górnym rogu, wybierając z menu Informacje o rachunku > Rachunki bankowe,
 • kontaktując się z Wirtualnym POK (dla osób posiadających aktywną usługę składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem serwisu telefonicznego BM PKO Banku Polskiego) lub podczas osobistej wizyty w Punkcie Obsługi Klienta BM PKO Banku Polskiego (POK),

Przelewy zwrotne (wypłaty) realizowane są na Twój rachunek bankowy właściwy dla danej waluty, który możesz zdefiniować podczas wizyty w Punkcie Obsługi Klienta BM PKO Banku Polskiego. W opisie przelewu należy umieścić imię i nazwisko oraz numer rachunku inwestycyjnego (8-cyfrowy).

Krok 3
Złożenie zlecenia:

 • Zlecenia kupna i sprzedaży na zagraniczne rynki regulowane oraz dyspozycje anulacji przyjmowane są osobiście, telefonicznie oraz w serwisie PKO supermakler  
 • Zlecenia telefoniczne (jeśli posiadasz aktywną usługi składania zleceń i dyspozycji za pośrednictwem serwisu telefonicznego BM PKO Banku Polskiego) możesz składać w jednym z POK, Wirtualnym POK lub pod numerem (22) 521 82 13.

Informacje dodatkowe:

 • Prowizja maklerska wynosi od 0,28% nie mniej niż stawka minimalna. Szczegóły zostały opisane w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
 • Pokrycie zlecenia muszą stanowić złotówki lub waluta obca (EUR, USD, CHF, GBP, NOK, HUF, SEK, CZK, DKK).
 • Brak ograniczeń dotyczących  minimalnej wartości zlecenia kierowanego na zagraniczny rynek regulowany, niezależnie od waluty rozliczenia zlecenia.
 • Na poszczególne rodzaje rynków regulowanych przyjmowane są zlecenia: z limitem ceny (limit order), PKC (market order). Termin ważności zleceń kupna nie może być dłuższy niż 30 dni.