Fundusze Inwestycyjne Otwarte

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego prowadzi dystrybucję jednostek uczestnictwa blisko 400 funduszy i subfunduszy w ramach współpracy z 10 Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych. Uczestnikami funduszu mogą być zarówno osoby indywidualne, jak i osoby prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

W Punktach Obsługi Klienta BM PKO Banku Polskiego można nabyć i zbyć jednostki uczestnictwa oraz dokonać wszelkich operacji związanych z uczestnictwem w funduszach.

Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne:

 • zarządzanie oszczędnościami przez specjalistów,
 • dostęp do zgromadzonych pieniędzy - możliwość ich wycofania w dowolnym czasie,
 • określone zasady inwestowania,
 • możliwość wyboru funduszu z akceptowalnym poziomem ryzyka,
 • inwestowanie niewymagające dużych środków finansowych.

Ryzyko związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa FIO uzależnione jest od strategii inwestycyjnej dla danego rodzaju funduszu przyjętej przez poszczególne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Główne rodzaje ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa to:

 1. ryzyko selekcji instrumentów finansowych, które polega na tym, że zarządzający otwartym funduszem inwestycyjnym może podjąć błędne decyzje, co do selekcji papierów wartościowych do portfela inwestycyjnego funduszu. Ryzyko to podlega ograniczeniu poprzez dywersyfikację portfela inwestycyjnego,
 2. ryzyko niemożności bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka, danego funduszu,
 3. ryzyko wynikające z braku dostępu do aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 4. ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków w przypadku inwestycji w tytuły uczestnictwa,
 5. ryzyko związane ze szczególnymi warunkami transakcji zawartych przez otwarty fundusz inwestycyjny (np. nabywanie jednostek uczestnictwa funduszy zagranicznych),
 6. ryzyko zmienności wycen jednostek uczestnictwa.

Szczegółowe informacje z zakresu ryzyk dla danego funduszu znajdują się na stronach internetowych poszczególnych TFI.

Zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych w Polsce określa ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Wykaz funduszy, których jednostki uczestnictwa są dystrybuowane przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

W skład Grupy PKO Banku Polskiego wchodzi również PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które oferuje różnorodne typy funduszy, subfunduszy oraz programy inwestycyjne, dostępne w Punktach Obsługi Klienta BM PKO Banku Polskiego.