Listy zastawne PKO Bank Hipoteczny serii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Podstawowe informacje

Emitentem Listów zastawnych jest PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna,  ul. Jerzego Waszyngtona 17, 81- 342 Gdynia.

W dniu 12 listopada 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy dot. emisji Listów zastawnych oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej przez PKO Bank Hipoteczny. Organizatorem Programu Emisji jest PKO Bank Polski, zaś Oferującym Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

List zastawny  jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, w którym bank hipoteczny (emitent) zobowiązuje się do wypłaty odsetek i wykupu listu zastawnego zgodnie z warunkami ich emisji.

Listy zastawne są sposobem pozyskiwania przez PKO Bank Hipoteczny środków do refinansowania udzielonych kredytów hipotecznych. Zabezpieczeniem listu zastawnego są wierzytelności banku hipotecznego z tytułu udzielonych kredytów.

Listy zastawne emitowane są na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Listy zastawne są emitowane przez PKO Bank Hipoteczny w formie zdematerializowanej w PLN lub w walutach obcych.

Szczegóły oferty

 • Warunki emisji serii 13

  Emisja Listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego serii 13 zrealizowana została w ramach Programu Emisji Listów zastawnych uruchomionego na podstawie Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego z dnia 12 listopada 2015 r.

  - Wartość emisji:do 250 mln PLN
  - Liczba Listów zastawnych:do 500 szt.
  - Wartość nominalna 1 Listu zastawnego: 500 tys. PLN
  - Cena emisyjna 1 Listu zastawnego:500 tys. PLN
  - Typ inwestorów:Inwestorzy Instytucjonalni
  - Okres zapisów:28 listopada 2019 r.
  - Dzień wykupu:            2 grudnia 2024 r.
   - Oprocentowanie: 

  WIBOR dla depozytów 3- miesięcznych + marża w wysokości 0,60 p.p.

  Ostateczne Warunki Listów zastawnych serii 13

 • Warunki emisji serii 1

 • Warunki emisji serii 2

 • Warunki emisji serii 3

 • Warunki emisji serii 4

 • Warunki emisji serii 5

 • Warunki emisji serii 6

 • Warunki emisji serii 7

 • Warunki emisji serii 8

 • Warunki emisji serii 9

 • Warunki emisji serii 10

 • Warunki emisji serii 11

 • Warunki emisji serii 12

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka związane z nabywaniem Listów zastawnych zostały szczegółowo opisane w Prospekcie emisyjnym (rozdział Czynniki ryzyka str. 25)

Poprzez nabycie Listów zastawnych, inwestorzy przyjmują ryzyko, że Emitent może stać się niewypłacalny lub z innych przyczyn może nie być w stanie wykonać swoich zobowiązań wynikających z Listów zastawnych.

1. Czynniki , które mogą wpłynąć na zdolność Emitenta do wykonania jego zobowiązań wynikających z Listów zastawnych:

a) Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta,
b) Czynniki ryzyka związane z otoczeniem gospodarczym i prawnym Emitenta.

2. Czynniki, które mogą być istotne dla oceny ryzyk rynkowych związanych z Listami zastawnymi emitowanymi w ramach Programu:

a) Ryzyka dotyczące Listów zastawnych,
b) Ryzyka dotyczące wartości rynkowej Listów zastawnych,
c) Ryzyka związane z obrotem,
d) Ryzyka prawne dotyczące Listów zastawnych.

Emisja Listów zastawnych PKO Bank Hipoteczny

Seria 1

1. Tabela odsetkowa - I okres

2. Tabela odsetkowa - II okres

3. Tabela odsetkowa - III okres

4. Tabela odsetkowa - IV okres

5. Tabela odsetkowa - V okres

6. Tabela odsetkowa - VI okres

7. Tabela odsetkowa - VII okres

8. Tabela odsetkowa - VIII okres

9. Tabela odsetkowa - IX okres

10. Tabela odsetkowa - X okres

11. Tabela odsetkowa - XI okres

12. Tabela odsetkowa - XII okres

13. Tabela odsetkowa - XIII okres

14. Tabela odsetkowa - XIV okres

15. Tabela odsetkowa - XV okres

16. Tabela odsetkowa - XVI okres

17. Tabela odsetkowa - XVII okres

18. Tabela odsetkowa - XVIII okres

19. Tabela odsetkowa - XIX okres

20. Tabela odsetkowa - XX okres

 Seria 2

1. Tabela odsetkowa - I okres

2. Tabela odsetkowa - II okres

3. Tabela odsetkowa - III okres

4. Tabela odsetkowa - IV okres

5. Tabela odsetkowa - V okres

6. Tabela odsetkowa - VI okres

7. Tabela odsetkowa - VII okres

8. Tabela odsetkowa - VIII okres

9. Tabela odsetkowa - IX okres

10. Tabela odsetkowa - X okres

11. Tabela odsetkowa - XI okres

12. Tabela odsetkowa - XII okres

13. Tabela odsetkowa - XIII okres

14. Tabela odsetkowa - XIV okres

15. Tabela odsetkowa - XV okres

16. Tabela odsetkowa - XVI okres

17. Tabela odsetkowa - XVII okres

18. Tabela odsetkowa - XVIII okres

19. Tabela odsetkowa - XIX okres

20. Tabela odsetkowa - XX okres

 Seria 3

1. Tabela odsetkowa - I okres

2. Tabela odsetkowa - II okres

3. Tabela odsetkowa - III okres

4. Tabela odsetkowa - IV okres

5. Tabela odsetkowa - V okres

6. Tabela odsetkowa - VI okres

7. Tabela odsetkowa - VII okres

8. Tabela odsetkowa - VIII okres

9. Tabela odsetkowa - IX okres

10. Tabela odsetkowa - X okres

11. Tabela odsetkowa - XI okres

12. Tabela odsetkowa - XII okres

13. Tabela odsetkowa - XIII okres

14. Tabela odsetkowa - XIV okres

15. Tabela odsetkowa - XV okres

16. Tabela odsetkowa - XVI okres

17. Tabela odsetkowa - XVII okres

18. Tabela odsetkowa - XVIII okres

19. Tabela odsetkowa -XIX okres

20. Tabela odsetkowa -XX okres

 Seria 4

1. Tabela odsetkowa - I okres

2. Tabela odsetkowa - II okres

3. Tabela odsetkowa - III okres

4. Tabela odsetkowa - IV okres

5. Tabela odsetkowa - V okres

6. Tabela odsetkowa - VI okres

7. Tabela odsetkowa - VII okres

8. Tabela odsetkowa - VIII okres

9. Tabela odsetkowa - IX okres

10. Tabela odsetkowa - X okres

11. Tabela odsetkowa - XI okres

12. Tabela odsetkowa - XII okres

13. Tabela odsetkowa - XIII okres

14. Tabela odsetkowa - XIV okres

15. Tabela odsetkowa - XV okres

16. Tabela odsetkowa - XVI okres

17. Tabela odsetkowa - XVII okres

18. Tabela odsetkowa - XVIII okres

19. Tabela odsetkowa - XIX okres

20. Tabela odsetkowa - XX okres

21. Tabela odsetkowa - XXI okres

 Seria 5

1. Tabela odsetkowa - I okres

2. Tabela odsetkowa - II okres

3. Tabela odsetkowa - III okres

4. Tabela odsetkowa - IV okres

5. Tabela odsetkowa - V okres

 Seria 6

1. Tabela odsetkowa - I okres

2. Tabela odsetkowa - II okres

3. Tabela odsetkowa - III okres

4. Tabela odsetkowa - IV okres

5. Tabela odsetkowa - V okres

6. Tabela odsetkowa - VI okres

7. Tabela odsetkowa - VII okres

8. Tabela odsetkowa - VIII okres

9. Tabela odsetkowa - IX okres

10. Tabela odsetkowa - X okres

11. Tabela odsetkowa - XI okres

12. Tabela odsetkowa - XII okres

13. Tabela odsetkowa - XIII okres

14. Tabela odsetkowa - XIV okres

15. Tabela odsetkowa - XV okres

16. Tabela odsetkowa - XVI okres

17. Tabela odsetkowa - XVII okres

18. Tabela odsetkowa - XVIII okres

19. Tabela odsetkowa - XIX okres

20. Tabela odsetkowa - XX okres

 Seria 7

1. Tabela odsetkowa - I okres

2. Tabela odsetkowa - II okres

3. Tabela odsetkowa - III okres

4. Tabela odsetkowa - IV okres

5. Tabela odsetkowa - V okres

6. Tabela odsetkowa - VI okres

7. Tabela odsetkowa - VII okres

8. Tabela odsetkowa - VIII okres

9. Tabela odsetkowa - IX okres

10. Tabela odsetkowa - X okres

11. Tabela odsetkowa - XI okres

12. Tabela odsetkowa - XII okres

13. Tabela odsetkowa - XIII okres

14. Tabela odsetkowa - XVI okres

15. Tabela odsetkowa - XV okres

16. Tabela odsetkowa - XVI okres

17. Tabela odsetkowa - XVII okres

 Seria 8

1. Tabela odsetkowa - I okres

2. Tabela odsetkowa - II okres

3. Tabela odsetkowa - III okres

4. Tabela odsetkowa - IV okres

5. Tabela odsetkowa - V okres

6. Tabela odsetkowa - VI okres

7. Tabela odsetkowa - VII okres

8. Tabela odsetkowa - VIII okres

9. Tabela odsetkowa - IX okres

10. Tabela odsetkowa - X okres

11. Tabela odsetkowa - XI okres

12. Tabela odsetkowa - XII okres

13. Tabela odsetkowa - XIII okres

14. Tabela odsetkowa - XIV okres

15. Tabela odsetkowa - XV okres

16. Tabela odsetkowa - XVI okres

Seria 9

1. Tabela odsetkowa - I okres

2. Tabela odsetkowa - II okres

3. Tabela odsetkowa - III okres

4. Tabela odsetkowa - IV okres

5. Tabela odsetkowa - V okres

6. Tabela odsetkowa - VI okres

7. Tabela odsetkowa - VII okres

8. Tabela odsetkowa - VIII okres

9. Tabela odsetkowa - IX okres

10. Tabela odsetkowa - X okres

11. Tabela odsetkowa - XI okres

12. Tabela odsetkowa - XII okres

13. Tabela odsetkowa - XIII okres

14. Tabela odsetkowa - XIV okres

15. Tabela odsetkowa - XV okres

16. Tabela odsetkowa - XVI okres

Seria 10

1. Tabela odsetkowa - I okres

2. Tabela odsetkowa - II okres

3. Tabela odsetkowa - III okres

4. Tabela odsetkowa - IV okres

Seria 11

1. Tabela odsetkowa - I okres

2. Tabela odsetkowa - II okres

3. Tabela odsetkowa - III okres

4. Tabela odsetkowa - IV okres

5. Tabela odsetkowa - V okres

6. Tabela odsetkowa - VI okres

7. Tabela odsetkowa - VII okres

8. Tabela odsetkowa - VIII okres

9. Tabela odsetkowa - IX okres

10. Tabela odsetkowa - X okres

11. Tabela odsetkowa - XI okres

12. Tabela odsetkowa - XII okres

13. Tabela odsetkowa - XIII okres

14. Tabela odsetkowa - XIV okres

15. Tabela odsetkowa - XV okres

Seria 12

1. Tabela odsetkowa - I okres

2. Tabela odsetkowa - II okres

3. Tabela odsetkowa - III okres

4. Tabela odsetkowa - IV okres

5. Tabela odsetkowa - V okres

6. Tabela odsetkowa - VI okres

7. Tabela odsetkowa - VII okres

8. Tabela odsetkowa - VIII okres

9. Tabela odsetkowa - IX okres

10. Tabela odsetkowa - IX okres

11. Tabela odsetkowa - XI okres

12. Tabela odsetkowa - XII okres

13. Tabela odsetkowa - XIII okres

Seria 13

1. Tabela odsetkowa - I okres

2. Tabela odsetkowa - II okres

3. Tabela odsetkowa - III okres

4. Tabela odsetkowa - IV okres

5. Tabela odsetkowa - V okres

6. Tabela odsetkowa - VI okres

7. Tabela odsetkowa - VII okres

8. Tabela odsetkowa - VIII okres

9. Tabela odsetkowa - IX okres

10. Tabela odsetkowa - X okres

11. Tabela odsetkowa - XI okres

Pliki do pobrania