Certyfikaty Inwestycyjne PKO TFI- Strategii Obligacyjnych FIZ

Dane podstawowe

PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty, którego celem inwestycyjnym jest osiąganie atrakcyjnej stopy zwrotu w średnim i długim okresie niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Stosowana strategia inwestycyjna funduszu pozwala na inwestycje w wiele klas aktywów na rynkach: dłużnym oraz pieniężnym. Fundusz wykorzystuje możliwości inwestycyjne globalnych rynków obligacji skarbowych i korporacyjnych. Działa na giełdach o największym potencjale zysku w różnych regionach geograficznych

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych - fiz dedykowany jest dla Klientów:

 • oczekujących zysków potencjalnie wyższych niż standardowe depozyty bankowe,
 • poszukujących możliwości inwestowania na szeroko pojętym rynku instrumentów dłużnych,
 • poszukujących dywersyfikacji swoich oszczędności oraz możliwości pośredniego inwestowania w instrumenty niedostępne w „standardowych”, obligacyjnych funduszach  inwestycyjnych otwartych.

Wykup certyfikatów:

 • Ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Fundusz musi otrzymać zlecenie żądania wykupu nie później niż 3 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu, tzn. że należy złożyć zlecenie wykupu nie później niż 5 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu.

Warunki emisji

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii B:

  1. Termin przyjmowania zapisów od 12 maja 2014 r. do 23 maja 2014 r. (termin subskrypcji)
  2. Cena emisyjna jednego Certyfikatu - 100,70 zł.
  3. Minimalny zapis - 100 Certyfikatów
  4. Wielkość emisji Certyfikatów serii B - 10.000.000 (dziesięć milionów) szt.
  5. Max. opłata za wydanie Certyfikatów – do 1,00%
 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii C:

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii D:

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii E:

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii F:

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii G:

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii H:

 • Warunki emisji

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A:

Korzyści/ Ryzyka

Korzyści

Inwestorzy indywidualni mają wiele możliwości inwestowania, nie zawsze jednak potrafią interpretować informacje napływające ze świata, jak również nie posiadają specjalistycznej wiedzy umożliwiającej im podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych.

Inwestycja w fundusz PKO  Strategii Obligacyjnych - fiz zdejmuje z Klienta ciężar decyzji „W co i kiedy zainwestować?”

Strategia funduszu sięga jednocześnie po kilka sprawdzonych rozwiązań inwestycyjnych, dzięki którym można:

 • Zarabiać na wzrostach i spadkach rentowności obligacji
 • Wykorzystywać okazje inwestycyjne na rynkach obligacji całego świata
 • Utrzymywać stałą kontrolę ryzyka i płynności
 • Uzyskać stopy zwrotu konkurencyjne wobec rentowności polskich obligacji skarbowych
 • Nabywać i zbywać certyfikaty inwestycyjne po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Dodatkowo raz na kwartał fundusz dokonuje wykupu certyfikatów

Ryzyka

Produkt zakwalifikowany został do średniej grupy ryzyka. Szczegóły na stronie www.pkotfi.pl

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych - Certyfikatów Inwestycyjnych:

 1. Ryzyko wyceny Aktywów Funduszu
 2. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty
 3. Ryzyko związane z możliwością przedłużenia okresu przyjmowania Zapisów
 4. Ryzyko nie dojścia emisji do skutku
 5. Ryzyko płynności Certyfikatów Inwestycyjnych
 6. Ryzyko związane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Certyfikatów do obrotu na GPW
 7. Ryzyko zawieszenia lub wykluczenia Certyfikatów Inwestycyjnych z obrotu na GPW
 8. Ryzyko wydania decyzji o wykluczeniu Certyfikatów Inwestycyjnych z obrotu na rynku regulowanym

Szczegółowe informacje o czynnikach ryzyka znajdują się w Prospekcie.

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego branży:

Czynniki ryzyka związane z działalnością Funduszu:

 1. Ryzyko związane z polityką inwestycyjną Funduszu
 2. Ryzyka związane z portfelem inwestycyjnym Funduszu
 3. Inne ryzyka związane z działalnością Funduszu
 4. Ryzyko związane z likwidacją Funduszu
 5. Ryzyko związane z nielimitowanymi kosztami Funduszu

Ryzyka ekonomiczno-prawne:

 1. Ryzyko zmian w regulacjach prawnych dotyczących Funduszu
 2. Ryzyko zmian otoczenia ekonomiczno-prawnego wpływających na koszty Funduszu
 3. Ryzyko koniunktury gospodarczej
 4. Ryzyko siły nabywczej (inflacji)
 5. Ryzyko podatkowe
 6. Ryzyko operacyjne

Ryzyko wystąpienia innych zdarzeń.

Fundusz wykupuje Certyfikaty na żądanie Uczestnika. Żądanie wykupu Certyfikatów przez Uczestnika nie może obejmować mniej niż 10 Certyfikatów chyba że Uczestnik ma zaewidencjonowane na rachunków papierów wartościowych, rachunku zbiorczym lub w Rejestrze Sponsora Emisji mniej niż 10 Certyfikatów. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów danej emisji, w dniach przypadających na ostatni Dzień Wyceny w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu w danym roku kalendarzowym

RokWYCENA Żądania Wykupu w ostatnim dniu kwartału (w zł)
    I Q   II Q   III Q   IV Q
2014100,15101,17101,48101,50
2015101,96100,78101,79103,55
2016104,57 105,44 105,80105,92
2017106,46106,95107,67109,39
2018109,28111,23111,16109,63
2019109,28108,70107,79110,10
2020105,25106,32108,05110,30
2021111,41111,28 112,73112,22
2022111,15   

Pliki do pobrania