CERTYFIKATY INWESTYCYJNE PKO TFI- ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD ZACHÓD FIZ

Dane podstawowe

Zarządzający funduszem PKO Europa Wschód Zachód fiz („Fundusz”), z racji realizowanej strategii o nazwie „ equity long – short”, może jednocześnie zajmować pozycje długie („long”)* na akcjach spółek postrzeganych jako niedowartościowane (z potencjałem wzrostu) oraz pozycje krótkie („short”)** na akcjach spółek postrzeganych za przewartościowane (których cena rynkowa może spadać).
W celu implementacji strategii w Funduszu mogą być wykorzystywane zarówno inwestycje bezpośrednie w akcje spółek, jak również inwestycje w kontrakty terminowe na indeksy giełdowe.

Strategia absolutnej stopy zwrotu, która w Funduszu PKO Europa Wschód Zachód – fiz realizowana jest w obszarze rynków akcji, pozwala zarządzającemu na elastyczność w zajmowaniu pozycji rynkowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy akcyjnych typu „long-only”, Fundusz może także posiadać znaczne pozycje w instrumentach rynku pieniężnego, które służą jako baza do ochrony kapitału.

Wynik PKO Europa Wschód-Zachód powinien być w większym stopniu generowany z aktywnych decyzji zarządzającego (z tzw. alfy), a w mniejszym stopniu z kierunkowego zachowania rynku (z tzw. bety).

 

Słowniczek:

* Pozycje długie (long) polegają na zakupie akcji w oczekiwaniu na wzrost ich cen. Realizacja zysku następuje w momencie sprzedaży akcji po wyższej cenie.

** Pozycje krótkie (short) zajmowane są w przypadku gdy zarzadzający przewiduje spadek cen akcji danej spółki (uważa je za przewartościowane). Zajęcie pozycji krótkiej polega na pożyczeniu akcji i ich jednoczesnej odsprzedaży (po bieżącej, wysokiej cenie). Taka sprzedaż pożyczonych akcji nazywa się „krótką sprzedażą”. Realizacja zysku następuje w momencie kiedy cena akcji spadnie, można je kupić taniej, i oddać instytucji od której akcje pozyczyliśmy.

Warunki emisji

 • Warunki emisji seria A, B, C i D

  Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C i D PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód  Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004.

  Prospekt został opublikowany w dniu 6 czerwca 2016 r.

  Oferowanie Certyfikatów serii A, B, C i D w ofercie publicznej odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie oraz Funduszu.

  Oferta publiczna Certyfikatów serii A, B, C i D przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii B

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii C

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii D

Korzyści / Ryzyka

Korzyści

Inwestorzy indywidualni mają wiele możliwości inwestowania, nie zawsze jednak potrafią interpretować informacje napływające ze świata, jak również nie posiadają specjalistycznej wiedzy umożliwiającej im podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych.

Inwestycja w fundusz PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód - fiz zdejmuje z Klienta ciężar decyzji „W co i kiedy zainwestować?”

Klient może zażądać wykupu certyfikatów przez emitenta, który następuje w ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Fundusz musi otrzymać zlecenie żądania wykupu nie później niż 3 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu, tzn. że należy złożyć zlecenie wykupu nie później niż 5 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu.

 

Najważniejsze cechy funduszu stanowiące o jego unikalnej konstrukcji:

 • Fundusz inwestuje w wyselekcjonowane akcje spółek z regionu szeroko pojętej Europy Wschodniej oraz Zachodniej.
 • pozwala zarządzającemu na elastyczność w zajmowaniu pozycji rynkowych.
 • Fundusz może także posiadać znaczne pozycje w instrumentach rynku pieniężnego, które służą jako baza do ochrony kapitału.

Ryzyka

Produkt zakwalifikowany został do instrumentów finansowych złożonych o wysokim ryzyku.

Szczegóły na stronie www.pkotfi.pl

Certyfikaty inwestycyjne charakteryzują się wszystkimi czynnikami ryzyka związanymi z jednostkami uczestnictwa. Z uwagi na fakt, że fundusze inwestycyjne zamknięte mają szersze możliwości inwestycyjne niż fundusze inwestycyjne otwarte, związane z nimi certyfikaty inwestycyjne mogą być bardziej ryzykowne w porównaniu do jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.

 

Do głównych czynników ryzyka należą:

Czynniki ryzyka wynikające ze specyfiki papieru wartościowego, jakim jest Certyfikat:

 1. Ryzyko wyceny Aktywów Funduszu
 2. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty
 3. Ryzyko nie dojścia emisji do skutku
 4. Ryzyko płynności Certyfikatów
 5. Ryzyko związane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Certyfikatów do obrotu na GPW
 6. Ryzyko zawieszenia lub wykluczenia Certyfikatów z obrotu na GPW
 7. Ryzyko wydania decyzji o wykluczeniu Certyfikatów z obrotu na rynku regulowanym

Czynniki ryzyka związane z działalnością Funduszu.

 1. Ryzyko związane z polityką inwestycyjną Funduszu
 2. Czynniki ryzyka związane z portfelem inwestycyjnym Funduszu
  1.1. Ryzyko makroekonomiczne
  1.2. Ryzyko rynkowe i ryzyko stóp procentowych
  1.3. Ryzyko walutowe
  1.4. Ryzyko związane z inwestowaniem w wierzytelności
  1.5. Ryzyko dźwigni finansowej
  1.6. Ryzyko niewypłacalności emitentów, których papiery wartościowe będą przedmiotem lokat Funduszu
  1.7. Ryzyko rozliczenia oraz ryzyko transferów pieniężnych
  1.8. Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków
 3. Ryzyko związane z nielimitowanymi kosztami Funduszu

Ryzyka ekonomiczno-prawne

 1. Ryzyko zmian w regulacjach prawnych dotyczących Funduszu
 2. Ryzyko zmian otoczenia ekonomiczno-prawnego wpływających na koszty Funduszu
 3. Ryzyko koniunktury gospodarczej
 4. Ryzyko siły nabywczej (inflacji)
 5. Ryzyko podatkowe
 6. Ryzyko zmiany Statutu
 7. Ryzyko niestabilności kadrowej (konkurencji)
 8. Ryzyko operacyjne

Ryzyko wystąpienia innych zdarzeń.

Szczegółowe informacje o czynnikach ryzyka znajdują się w Prospekcie.

Fundusz wykupuje Certyfikaty na żądanie Uczestnika. Żądanie wykupu Certyfikatów przez Uczestnika nie może obejmować mniej niż 10 Certyfikatów chyba że Uczestnik ma zaewidencjonowane na rachunków papierów wartościowych, rachunku zbiorczym lub w Rejestrze Sponsora Emisji mniej niż 10 Certyfikatów. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów danej emisji, w dniach przypadających na ostatni Dzień Wyceny w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu w danym roku kalendarzowym.

Rok

WYCENA Żądania Wykupu w ostatnim dniu kwartału (w zł)

 

   I Q

   II Q

   III Q

   IV Q

2016

  

99,55

100,01

2017

99,77 100,03

100,46

99,15 

2018

98,11 98,27

98,25

97,35

2019

96,73 96,53

96,83

100,50

2020

99,47 96,87

99,37

98,63

2021

98,0897,36

96,27 

95,43

2022

94,86 

 

 

Pliki do pobrania