Certyfikaty Inwestycyjne PKO TFI- Globalnej Strategii FIZ

Dane podstawowe

PKO Globalnej Strategii – fiz jest funduszem typu absolutnej stopy zwrotu. Jego celem inwestycyjnym jest systematyczne osiąganie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury rynkowej.

Celem Funduszu jest:

 • Osiąganie zysków na poziomie istotnie przekraczającym dostępne obecnie na rynku oprocentowanie depozytów.
 • Realizacja przyjetej strategii w sposób ograniczający ryzyko spadku wartości inwestycji.

Strategia inwestycyjna:

 • Oparta na dobrej znajomości światowych rynków finansowych.
 • Realizowana z zastosowaniem mechanizmów ograniczających ryzyko utraty wartości.
 • Umożliwiająca zarabianie nie tylko na wzrostach indeksów ale także na spadkach.

Fundusz może inwestować w dowolny rodzaj instrumentów finansowych, w szczególności może lokować do 100% wartości aktywów w:

 • akcje,
 • udziały w spółkach z o.o.,
 • jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne,
 • tytuły uczestnictwa.

Ponadto Fundusz może inwestować część aktywów w:

 • waluty obce,
 • wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,
 • instrumenty pochodne w tym towarowe

Wykup certyfikatów:

 • Ostatni dzień giełdowy kwartału kalendarzowego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Fundusz musi otrzymać zlecenie żądania wykupu nie później niż 3 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu, tzn. że należy złożyć zlecenie wykupu nie później niż 5 dni giełdowe przed planowanym dniem wykupu.

Warunki emisji

 • Warunki emisji - seria E i F

  Warunki emisji

  Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii E i F PKO Globalnej Strategii Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Rozporządzenia 809/2004.

  Prospekt został opublikowany w dniu 22 września 2015 r.

  Oferowanie Certyfikatów serii E i F w ofercie publicznej odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie oraz Funduszu.

  Oferta publiczna Certyfikatów serii E i F przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii E:

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii F:

 • Warunki emisji - seria G, H, I i J

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii G:

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii I:

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii J:

 • Warunki emisji - seria A, B, C i D

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A:

 • Informacje dotyczące przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii B:

Korzyści/ Ryzyka

Korzyści

Inwestorzy indywidualni mają wiele możliwości inwestowania, nie zawsze jednak potrafią interpretować informacje napływające ze świata, jak również nie posiadają specjalistycznej wiedzy umożliwiającej im podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych.

Inwestycja w fundusz PKO Globalnej Strategii - fiz zdejmuje z Klienta ciężar decyzji „W co i kiedy zainwestować?”

Najważniejsze cechy funduszu stanowiące o jego unikalnej konstrukcji:

 • PKO Globalnej Strategii- fiz jest funduszem bez określonego benchmarku.
 • Może inwestować w dowolny rodzaj instrumentów finansowych.
 • Polityka inwestycyjna nie zakłada maksymalizacji zysku (powiązanej z wysokim ryzykiem)

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi w tym zakresie.

Ryzyka

Produkt zakwalifikowany został do najwyższej grupy ryzyka. Szczegóły na stronie www.pkotfi.pl

Certyfikaty inwestycyjne charakteryzują się wszystkimi czynnikami ryzyka związanymi z jednostkami uczestnictwa. Z uwagi na fakt, że fundusze inwestycyjne zamknięte mają szersze możliwości inwestycyjne niż fundusze inwestycyjne otwarte, związane z nimi certyfikaty inwestycyjne mogą być bardziej ryzykowne w porównaniu do jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.

Do głównych czynników ryzyka należą:

Czynniki ryzyka wynikające ze specyfiki papieru wartościowego, jakim jest Certyfikat:

 1. Ryzyko wyceny Aktywów Funduszu
 2. Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji w Certyfikaty
 3. Ryzyko nie dojścia emisji do skutku
 4. Ryzyko płynności Certyfikatów
 5. Ryzyko związane z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Certyfikatów do obrotu na GPW
 6. Ryzyko zawieszenia lub wykluczenia Certyfikatów z obrotu na GPW
 7. Ryzyko wydania decyzji o wykluczeniu Certyfikatów z obrotu na rynku regulowanym

Czynniki ryzyka związane z działalnością Funduszu.

 1. Ryzyko związane z polityką inwestycyjną Funduszu
 2. Czynniki ryzyka związane z portfelem inwestycyjnym Funduszu
  1.1. Ryzyko makroekonomiczne:
  1.2. Ryzyko rynkowe i ryzyko stóp procentowych
  1.3. Ryzyko walutowe
  1.4. Ryzyko związane z inwestowaniem w wierzytelności
  1.5. Ryzyko dźwigni finansowej
  1.6. Ryzyko niewypłacalności emitentów, których papiery wartościowe będą przedmiotem lokat Funduszu
  1.7. Ryzyko rozliczenia oraz ryzyko transferów pieniężnych
  1.8. Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków
 3. Ryzyko związane z nielimitowanymi kosztami Funduszu

Ryzyka ekonomiczno-prawne

 1. Ryzyko zmian w regulacjach prawnych dotyczących Funduszu
 2. Ryzyko zmian otoczenia ekonomiczno-prawnego wpływających na koszty Funduszu
 3. Ryzyko koniunktury gospodarczej
 4. Ryzyko siły nabywczej (inflacji)
 5. Ryzyko podatkowe
 6. Ryzyko zmiany Statutu
 7. Ryzyko niestabilności kadrowej (konkurencji)
 8. Ryzyko operacyjne

Ryzyko wystąpienia innych zdarzeń.

Szczegółowe informacje o czynnikach ryzyka znajdują się w Prospekcie.

Fundusz wykupuje Certyfikaty na żądanie Uczestnika. Żądanie wykupu Certyfikatów przez Uczestnika nie może obejmować mniej niż 10 Certyfikatów chyba że Uczestnik ma zaewidencjonowane na rachunków papierów wartościowych, rachunku zbiorczym lub w Rejestrze Sponsora Emisji mniej niż 10 Certyfikatów. Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów danej emisji, w dniach przypadających na ostatni Dzień Wyceny w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu w danym roku kalendarzowym.

RokWYCENA Żądania Wykupu w ostatnim dniu kwartału (w zł)
    I Q   II Q   III Q   IV Q
2013  100,9499,65
201499,8497,58100,34102,39
201599,1699,47104,13 103,46
2016106,83107,00107,88109,28
2017106,85104,83101,94 98,53
2018100,39100,40 96,86105,86
2019102,10100,9997,97 97,61
202095,4891,3393,3592,68
202192,4091,7791,04  90,10
202289,60