Aktualności BM

2022.01.04

Zapisy na obligacje serii K Echo Investment S.A. - informacje dla Inwestorów

Pełne informacje na temat Eminenta i Obligacji można uzyskać jedynie na podstawie Ostatecznych Warunów i Prospektu Emisyjnego Podstawowego oraz ewentualnych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu Emisyjnego Podstawowego łącznie.

Ostateczne warunki oferty obligacji serii K Echo Investment S.A., podsumowanie prospektu oraz miejsce przyjmowania zapisów znajdują się na dole strony, w sekcji "Pliki do pobrania".

TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ OBLIGACJI SERII K
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów10 stycznia 2022 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:21 stycznia 2022 r.
Przewidywany termin przydziału:24 stycznia 2022 r.
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:24 stycznia 2022 r.
Przewidywany Dzień Emisji:10 luty 2022 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst:10 luty 2022 r.

 

WYCIĄG Z OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII K
Liczba oferowanych Obligacji:do 500 000
Dni Ustalenia Uprawnionych do Odsetek:

1 lipca 2022 r.
30 grudnia 2022 r.
30 czerwca 2023 r.
2 stycznia 2024 r.
2 lipca 2024 r.
31 grudnia 2024 r.

Dni Płatności Odsetek:10 lipca 2022 r.
10 stycznia 2023 r.
10 lipca 2023 r.
10 stycznia 2024 r.
10 lipca 2024 r.
10 stycznia 2025 r.
Stopa Bazowa dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu:WIBOR dla 6 miesięcznych kredytów
Marża dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu:4% w skali roku

ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW:

 • Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis, ale liczba Obligacji danej serii, na jakie Inwestor złoży pojedynczy zapis nie może być większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii.
 • Liczba Obligacji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora, nie może być mniejsza niż 500 ani większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii (w przypadku serii K - 500 000).
 • Wartość nominalna: 100 zł.
 • Przydział:"Proporcjonalna redukcja" w przypadku gdy liczba obligacji w zapisach przekroczy łączną liczbę oferowanych obligacji, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane.
 • Cena emisyjna zależy od dnia, w którym inwestor złożył zapis na Obligacje i wynosi w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów:
 L.p.Dzień złożenia zapisuCena emisyjna w PLN
110 styczeń 2022 r.
100,00
211 styczeń 2022 r.100,02
312 styczeń 2022 r.100,04
413 styczeń 2022 r.100,06
514 styczeń 2022 r.100,07
615 styczeń 2022 r.100,09
716 styczeń 2022 r.100,11
817 styczeń 2022 r.100,13
918 styczeń 2022 r.
100,15
1019 styczeń 2022 r.100,17
1120 styczeń 2022 r.100,19
1221 styczeń 2022 r.100,21
 • Uprawnionymi do składania zapisów na Obligacje są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci.
  Obligacje nie mogą być nabywane przez podmioty amerykańskie (US Persons) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S) będącej przepisem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku (US Securities Act 1933). Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Obligacje winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju pochodzenia oraz Prawa Dewizowego.
 • Zapis na Obligacje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu).
 • Zapisy inwestorów przyjmowane będą wyłącznie od tych inwestorów, którzy w chwili składania zapisów posiadają otwarte Rachunki Papierów Wartościowych lub Rachunki Zbiorcze w podmiocie biorącym udział w Ofercie i przyjmującym zapis od tego inwestora
 • Inwestorzy, w chwili składania zapisu, powinni zapewnić na rachunku inwestycyjnym, bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu.
 • Prowizja wynosi 0 zł od zapisu!

Jak złożyć zapis na obligacje Echo Investment S.A.:
Rekomendujemy składanie zapisów drogą internetową co zapewni Państwu wygodę i oszczędność czasu. Zapisy drogą internetową (w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usługi) można składać:

 • w serwisie PKO supermakler,
 • w aplikacji mobilnej PKO supermakler,
 • w serwisie iPKO - dla Inwestorów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim powiązany z rachunkiem inwestycyjnym,
 • w programie ePromak Professional.

Zapis można złożyć również:
Telefonicznie (dla osób posiadających aktywne hasło do kontaktów telefonicznych) lub osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Klienci Bankowości Prywatnej mogą składać zapisy w Punktach Usług Maklerskich Biura Bankowości Prywatnej (PUM BBP).

Sprawdź jak otworzyć rachunek inwestycyjny.

 

NIE PODLEGA ROZPOWSZENIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu obligacji spółki Echo Investment S.A. („Spółka”). Prospekt wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej obligacji Spółki w Polsce.