Aktualności BM

2018.11.15

„Orlen w portfelu” – Program benefitowy PKN ORLEN S.A. we współpracy z BM PKO Banku Polskiego

Program składa się z dwóch filarów:

 • filar benefitowy, w ramach którego uczestnicy Programu posiadający minimum 50 akcji PKN ORLEN S.A. będą otrzymywać zniżki na paliwo i produkty z oferty pozapaliwowej na stacjach ORLEN;
  - 10 gr rabatu na litr paliwa Efecta*
  - 15 gr rabatu na litr paliwa Verva*
  - 10% rabatu na produkty z oferty pozapaliwowej dostępne na stacjach ORLEN**
  * do limitu 300 litrów miesięcznie łącznie na paliwa Efecta i Verva
  ** z wyłączeniem alkoholu, papierosów i doładowań kart telefonicznych

 • filar edukacyjny, w ramach którego PKN ORLEN S.A. udostępni Akademię Inwestowania, mającą na celu propagowanie i szerzenie wśród osób indywidualnych wiedzy na temat funkcjonowania rynku kapitałowego.

 • dodatkowo, dla nowych klientów bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BM PKO Banku Polskiego do końca 2020 r. (Szczegóły dostępne w Komunikacie Dyrektora BM PKO Banku Polskiego nr 14).

Osoby, które zarejestrują się do Programu otrzymają na swój adres korespondencyjny specjalną imienną Kartę Programu uprawniającą do korzystania z rabatów na stacjach ORLEN. Szczegółowe zasady korzystania z rabatów publikowane są przez PKN Orlen w Katalogu znajdującym się na stronie internetowej www.orlenwportfelu.pl).

Przystąpienie do Programu:

Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym czasie jego trwania.

1. Osoby posiadające już rachunek inwestycyjny w BM PKO Banku Polskiego, mogą zarejestrować się do Programu wypełniając formularz rejestracyjny:

2. Osoby, które nie posiadają jeszcze rachunku inwestycyjnego w BM PKO Banku Polskiego mogą:

3. W przypadku rachunków wspólnych, do Programu może przystąpić dwóch właścicieli pod warunkiem , że każdy współwłaściciel rachunku inwestycyjnego w BM PKO Banku Polskiego wypełni formularz rejestracyjny.

Z Programu może skorzystać każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, której adres doręczeń znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym cudzoziemców z takim adresem), spełniająca warunki określone w Regulaminie programu.

Jak otrzymać rabaty w ramach Programu?

 • rabaty otrzymuje każdy Uczestnik Programu, który posiadać będzie minimum 50 akcji PKN ORLEN S.A. zarejestrowanych na swoim rachunku inwestycyjnym (zdeponowanych na stanie konta praw własności, co oznacza, że akcje powinny zostać nabyte minimum dwa dni robocze przed wskazanym okresem) w BM PKO Banku Polskiego przez minimalny okres jednego miesiąca kalendarzowego. Na rachunkach wspólnych liczba minimum 50 akcji PKN ORLEN S.A. musi przypadać na każdego ze współwłaścicieli rachunku inwestycyjnego będącego Uczestnikiem Programu;
 • rabaty udzielane są na okres jednego miesiąca kalendarzowego, następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Uczestnik Programu spełnił powyższy warunek dot. posiadania min. 50 akcji PKN ORLEN S.A.;
 • rabaty przedłużane są na kolejny miesiąc, pod warunkiem utrzymywania przez Uczestnika Programu minimum 50 akcji PKN ORLEN S.A. na rachunku inwestycyjnym w BM PKO Banku Polskiego przez kolejny miesiąc kalendarzowy;
 • weryfikacji uprawnień do Rabatów służy imienna Karta Uczestnika Programu.

Więcej szczegółów na temat uczestnictwa w Programie i warunków uzyskania rabatów znajduje się w Regulaminie, który dostępny jest w sekcji „Pliki do pobrania”.