Rynek niepubliczny

Rynek niepubliczny jest rynkiem prywatnym, na którym transakcje zawierane są między emitentem i inwestorami lub tylko pomiędzy inwestorami. Obrót na rynku niepublicznym jest regulowany przepisami Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o Obligacjach.

Klienci Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, biorący udział w obrocie na rynku niepublicznym, mogą korzystać z szerokiej gamy naszych usług.

Wśród nich oferujemy:

1) Prowadzenie depozytu papierów wartościowych niedopuszczonych do publicznego obrotu, w tym:

  • przechowywanie papierów wartościowych w formie materialnej,
  • prowadzenie rejestru akcjonariuszy spółek niepublicznych,
  • prowadzenie kont ewidencyjnych dla właścicieli papierów wartościowych,
  • przeniesienie własności papierów wartościowych na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • blokowanie papierów wartościowych z tytułu blokady lub zastawu,
  • zamiana akcji z imiennych na akcje na okaziciela i z akcji na okaziciela na akcje imienne,
  • realizację praw poboru akcji nowej emisji,
  • realizację procesu wypłaty dywidendy uprawnionym akcjonariuszom.

2) Prowadzenie ewidencji obligacji.

3) Prowadzenie księgi akcyjnej.

4) Obsługę wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących właścicielom papierów wartościowych.

5) Pośrednictwo w transakcjach na rynku niepublicznym.

6) Przygotowanie i przeprowadzanie procedury przymusowego wykupu.

7) Kompleksową obsługę procesu udostępniania akcji uprawnionym.

8) Organizację i przygotowanie odkupu akcji przez akcjonariusza posiadającego wiodący pakiet akcji od pozostałych akcjonariuszy.

9) Przeprowadzanie niepublicznej oferty papierów wartościowych (akcji i obligacji),