Oferta dla emitentów

Dematerializacja akcji

Zniesienie formy materialnej akcji, tzw. "dematerializacja"

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 43 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) któreod 1 marca 2021 roku wprowadzona została  obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych.

Od tego dnia akcje nie będą mogły posiadać formy dokumentu i będę musiały być zarejestrowane w:

 • w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez firmę inwestycyjną, uprawnioną do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub bank powierniczy, albo
 • w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Jednocześnie zniesienie formy materialnej dotyczyć będzie nie tylko akcji, ale również  warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki.

Spółki niepubliczne

Każda Spółka niepubliczna zobowiązana będzie w ramach Walnego Zgromadzenia do wybrania podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, w przypadku założenia nowej spółki podmiot ten musi być wskazany w jej akcie założycielskim.

Spółki publiczne

Akcje spółki nie będą mogły być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i KDPW. Oznacza to, że spółki publiczne będą musiały w 2020 r. zarejestrować w KDPW wszystkie dotychczas niezarejestrowane akcje. W celu rejestracji akcji w KDPW spółki będą potrzebowały pośrednika rejestracyjnego.  Z usług pośrednika rejestracyjnego skorzystać będą musiały także Spółki, których akcje nie będą przedmiotem obrotu, ale które zdecydują się na dematerializację akcji w KDPW, a nie w rejestrze akcjonariuszy.

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, od lat świadczy tego typu usługę. Szczegóły oferty w tym zakresie prezentujemy w zakładce Pośrednik rejestracyjny

Rejestr akcjonariuszy

 • Od dnia 1 marca 2021 roku za akcjonariusza wobec spółki uznawać się będzie tylko te osoby, które zostaną wpisane do rejestru akcjonariuszy.

  Rejestr akcjonariuszy zawierać będzie między innymi następujące informacje:

  • szczegółowe dane emitenta tj. np. firmę, siedzibę i adres spółki, oznaczenie sądu rejestrowego i numer,
  • datę zarejestrowania spółki oraz szczegóły dotyczące poszczególnych emisji,  
  • nazwisko i imię albo firmę (nazwę) akcjonariusza oraz jego adres do doręczeń, a także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,
  • wpis na żądanie zastawnika albo użytkownika, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji,
  • wpis na żądanie akcjonariusza o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym,
  • ograniczenia co do rozporządzania akcją oraz postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

  W celu utworzenia rejestru akcjonariuszy, niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań tj. zawarcie umowy o prowadzenie rejestru, wezwanie akcjonariuszy.

  Oferta Biura Maklerskiego

  Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego spółkom niepublicznym (akcyjnym i komandytowo – akcyjnym) oferuje kompleksowe usługi wdrożenia i prowadzenia rejestru akcjonariuszy, który prowadzony będzie w formie elektronicznej. Nasze Biuro udostępni system wspierający Emitentów w procesie przyjmowania akcji do depozytu oraz prowadzenia księgi akcyjnej. Przygotowane rozwiązanie zapewni Emitentom oraz ich Akcjonariuszom możliwość przeglądania rejestru akcjonariuszy oraz wiele innych dodatkowych funkcjonalności.

  W ramach usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego oferuje pełen zakres czynności wymaganych w związku z nowelizacją KSH, w tym m.in.:

  • utworzenie i prowadzenie  rejestru akcjonariuszy zgodnie z wymogami KSH,
  • dokonywanie wpisów w rejestrze zgodnie z zasadami określonymi w KSH, w tym  dokonywanie zmian w związku ze zmianą własności akcji, w przypadku sprzedaży, dziedziczenia czy darowizny,
  • ustanawianie blokad, zastawów itp.,
  • udostępnianie danych zawartych w rejestrze uprawnionym podmiotom,
  • wydawanie świadectw rejestrowych,
  • wykonywanie innych czynności wymaganych od podmiotu prowadzącego rejestr przepisami KSH lub innymi przepisami prawa.

  FAQ

  1. Co oznacza zniesienie formy materialnej akcji?

  Jest to tak zwana dematerializacja akcji. Od dnia 1 marca 2021 r. akcje "materialne" spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych nie będą mogły posiadać formy dokumentu (przestaną posiadać formę materialną) i będą musiały być zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot. Do 30 września 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki musi dokonać wyboru podmiotu prowadzącego rejestr, a zadząd spółki musi niezwłoczne zawrzeć z nim umowę.

  2. Z czego wynika konieczność posiadania Rejestru Akcjonariuszy i kogo dotyczą zmiany?

  Wynika to ze zmiany w dniu 30 sierpnia 2019 r. ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 43 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21), które od 1 marca 2021 r. wprowadzają obowiązkową dematerializację akcji wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych.

  3. Jakie są konsekwencje braku Rejestru Akcjonariuszy?

  Za nie wybranie podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy do 30 września 2020 r. osobom reprezentującym spółkę grozi kara grzywny do 20 000 zł.

  Osoby nie wpisane do Rejestru Akcjonariuszy nie będą mogły od dnia 1 marca 2021 r. wykonywać swoich praw wynikających z akcji ani nie będą mogły dokonywać obrotu akcjami w formie materialnej. Za akcjonariusza będą uważane tylko te osoby lub podmioty, które zostały wpisane do Rejestru Akcjonariuszy.

  Utrata mocy dowodowej akcji "materialnych", które nie zostały zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy nastąpi w dniu 1 marca 2026 r.

  4. Jakie są kluczowe terminy?

Pośrednik rejestracyjny

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w ramach usługi pośrednika rejestracyjnego oferuje Emitentom, którzy zamierzają dokonać dematerializacji akcji lub innych instrumentów finansowych w KDPW miedzy innymi:
pełen zakres czynności w ramach pełnienia funkcji pośrednika rejestracyjnego, w tym:

 • W przypadku pierwszej emisji danego Emitenta rejestrowanej w KDPW -  współpracę w zakresie uzyskania statusu uczestnika w typie emitent oraz kodu LEI.
 • Wystawienia stosownych instrukcji rozliczeniowych w celu przeniesienia papierów wartościowych ze specjalnego konta ewidencyjnego otwartego dla pośrednika rejestracyjnego, na rachunki papierów wartościowych/ rachunki zbiorcze wskazane przez  nabywców tych instrumentów lub w rejestrze sponsora emisji.
 • Współpracę z Emitentem w zakresie rejestracji papierów wartościowych w KDPW, w tym w zakresie przygotowania kompletu dokumentów związanych z rejestracją, tj. niezbędnych wniosków i oświadczeń