IKE-Inwestycje

Podstawowe informacje

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) jest to rodzaj planu emerytalnego funkcjonującego w ramach III filaru systemu emerytalnego, który umożliwia zgromadzenie dodatkowych środków na okres emerytury.

Jednym ze sposobów oszczędzania oferowanym przez Biuro Maklerkie PKO Banku Polskiego jest konto IKE Inwestycje. Polega na gromadzeniu oszczędności poprzez inwestowanie na rachunku maklerskim, co umożliwia Klientowi pełną swobodę inwestowania oraz całkowitą niezależność w zakresie podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Konto IKE Inwestycje jest dedykowane głównie osobom, które posiadają co najmniej podstawową wiedzę o rynku kapitałowym i zdecydują się na pełne, samodzielne prowadzenie własnej polityki inwestycyjnej realizowanej za pomocą Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Od dnia 21 listopada 2016 r. nie ma możliwości zawierania umów o otwarcie konta IKE-Inwestycje.

Jeżeli masz już otwarte konto IKE-Inwestycje, a jesteś zainteresowany posiadaniem konta SUPER IKE odwiedź najbliższy Punkt Obsługi Klienta oraz wypełnij i podpisz „Aneks do Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego i świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (Konto IKE-Inwestycje)”.

Korzyści/ Ryzyka i ograniczenia

 • Korzyści

  • Dochody zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych,
  • Możliwość oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru systemu emerytalnego,
  • Szeroki zakres instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem inwestycji z ramach IKE-Inwestycje,
  • Niższe od standardowych stawki prowizji i opłaty,
  • Możliwość wcześniejszej wypłaty środków,
  • Samodzielne decydowanie o wysokości i częstości wpłat, w ramach corocznego limitu wpłat,
  • Samodzielne podejmowanie decyzji inwestycyjnych,
  • Łatwy dostęp do rachunku przez aplikację supermakler,
  • Możliwość wyznaczenia osób uprawnionych, którym zostaną wypłacone zgromadzone na Koncie IKE oszczędności w przypadku śmierci Oszczędzającego (bez postępowania spadkowego i bez podatku).

   

 • Ryzyka

 • Opłaty i prowizje

 • Ograniczenia

Wypłaty z konta IKE Inwestycje

Jeżeli środki z IKE zostaną wypłacone po osiągnięciu przez Oszczędzającego uprawnień emerytalnych i spełnieniu wymogów określonych w ustawie o indywidualnych kontach inwestycyjnych wypłata ta będzie podlegała zwolnieniu z podatku od zysków kapitałowych.

Istnieje także możliwość dokonania wypłaty w ratach, co zapewni dodatkowe zabezpieczenie finansowe na przyszłość. Wypłata taka realizowana jest w minimum dwóch ratach, w równych kwotach jednak nie niższych niż 1 000 zł (z wyjątkiem ostatniej raty).

Oszczędzający ma także możliwość wcześniejszego wycofania środków. W przypadku podjęcia takiej decyzji może on dokonać:

 • Wypłaty transferowej, która jest dokonywana przez oszczędzającego poprzez przeniesienie środków zgromadzonych na Koncie IKE do innej instytucji finansowej prowadzącej indywidualne konto emerytalne lub do programu emerytalnego. W przypadku śmierci oszczędzającego - przeniesienie środków zgromadzonych na koncie IKE zmarłego na konto IKE osoby uprawnionej.
 • Zwrotu środków, czyli wycofania całości środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej. Wcześniejsze wycofanie środków skutkuje koniecznością zapłaty podatku i ewentualnie odprowadzeniem do ZUS kwoty stanowiącej 30% sumy składek podstawowych wpłaconych wcześniej do PPE. Zwrot całości środków jest jednoznaczne z zamknięciem konta IKE.
 • Częściowego zwrotu środków, czyli wycofania jedynie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej. Przedmiotem częściowego zwrotu mogą być jedynie środki pochodzące z wpłat na IKE. Nie ma jednak konieczności zamykania konta IKE, co powoduje, że nadal można oszczędzać środki na IKE.

Jeżeli masz już otwarte konto IKE-Inwestycje, a jesteś zainteresowany posiadaniem konta SUPER IKE odwiedź najbliższy Punkt Obsługi Klienta oraz wypełnij i podpisz „Aneks do Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego i świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego(Konto IKE-Inwestycje)”.

 

Szczegóły oferty w Punktach Obsługi Klienta oraz pod numerem infolinii 801 304 403