IKE-Inwestycje

Podstawowe informacje

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) jest to rodzaj planu emerytalnego funkcjonującego w ramach III filaru systemu emerytalnego, który umożliwia zgromadzenie dodatkowych środków na okres emerytury.

Jednym ze sposobów oszczędzania oferowanym przez Biuro Maklerkie PKO Banku Polskiego jest konto IKE Inwestycje. Polega na gromadzeniu oszczędności poprzez inwestowanie na rachunku maklerskim, co umożliwia Klientowi pełną swobodę inwestowania oraz całkowitą niezależność w zakresie podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Konto IKE Inwestycje jest dedykowane głównie osobom, które posiadają co najmniej podstawową wiedzę o rynku kapitałowym i zdecydują się na pełne, samodzielne prowadzenie własnej polityki inwestycyjnej realizowanej za pomocą Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Od dnia 21 listopada 2016 r. nie ma możliwości zawierania umów o otwarcie konta IKE-Inwestycje.

Jeżeli masz już otwarte konto IKE-Inwestycje, a jesteś zainteresowany posiadaniem konta SUPER IKE odwiedź najbliższy Punkt Obsługi Klienta oraz wypełnij i podpisz „Aneks do Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego i świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (Konto IKE-Inwestycje)”.

Korzyści/ Ryzyka i ograniczenia

 • Opłaty i prowizje

  Opłaty za prowadzenie konta IKE-Inwestycje za kolejne lata kalendarzowe pobierane są z dołu 20 lutego następnego roku kalendarzowego, a ich aktualne stawki są określone w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

  Opłata za prowadzenie rachunku dla klientów spełniających łącznie poniższe warunki:

  a) posiadacz lub współposiadacze mają dostęp do Aplikacji internetowych

  b) posiadacz lub współposiadacze wyrazili Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny
  60,00zł
  Opłata za prowadzenie rachunku dla pozostałych klientów80,00zł
  Prowizja od realizacji zleceń na instrumenty finansowe inne niż obligacje złożonych za pośrednictwem Aplikacji internetowych0,39% wartości zlecenia, nie mniej niż 5,00 zł
  Prowizja od realizacja zleceń na instrumenty finansowe inne niż obligacje złożonych osobiście lub za pośrednictwem Serwisu telefonicznego0,5% wartości zlecenia + 5,00 zł
  Prowizja od realizacji zleceń na obligacje złożonych za pośrednictwem Aplikacji internetowych0,2% wartości zlecenia, nie mniej niż 5,00 zł
  Prowizja od realizacja zleceń na  obligacje złożonych osobiście lub za pośrednictwem Serwisu telefonicznego0,25% wartości zlecenia + 5,00 zł

  Przy dokonaniu wypłaty lub zwrotu środków z Konta IKE- będzie pobierana opłata zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji.

 • Ryzyka

  W związku z szerokim katalogiem instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem decyzji inwestycyjnych, podejmowanych przez Klienta w ramach IKE-Inwestycje, szczegółowe dane w zakresie ryzyk zostały określone w załączniku nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich.

 • Korzyści

  • Dochody zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych, po spełnieniu ustawowych wymogów
  • Możliwość oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru systemu emerytalnego,
  • Szeroki zakres instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem inwestycji z ramach IKE-Inwestycje,
  • Niższe od standardowych stawki prowizji i opłaty,
  • Samodzielne decydowanie o wysokości i częstości wpłat, w ramach corocznego limitu wpłat,
  • Samodzielne podejmowanie decyzji inwestycyjnych,
  • Łatwy dostęp do rachunku przez aplikację supermakler,
  • Możliwość wyznaczenia osób uprawnionych, którym zostaną wypłacone zgromadzone na Koncie IKE oszczędności w przypadku śmierci Oszczędzającego (bez postępowania spadkowego i bez podatku).

   

 • Ograniczenia

  Konto IKE Inwestycje w porównaniu do zwykłego rachunku inwestycyjnego obarczone jest pewnymi ograniczeniami wynikającymi z Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego jak również z zapisami w Umowie o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego i świadczenie usług maklerskich przez BM PKO Banku Polskiego (Konto IKE Inwestycje).

  Najważniejsze z nich to:

  • Brak możliwości posiadania więcej niż jednego konta IKE,
  • Ograniczenie wielkości rocznych wpłat na konto - w roku 2023 limit wpłat wynosi 20 805 zł.
  • Brak możliwości inwestowania w instrumenty pochodne,
  • Brak możliwości inwestowania na Rynkach Zagranicznych,
  • Brak możliwości składania zleceń z OTP,
  • Brak możliwości korzystania z kredytów na zakup akcji,
  • Brak możliwości deponowania papierów wartościowych zakupionych wcześniej za środki niepochodzące z Konta IKE Inwestycje,
  • Szczególne zasady w zakresie wycofywania środków (wypłata jednorazowa, wypłata w ratach, wypłata transferowa, zwrot, częściowy zwrot - patrz zakładka "wypłaty").

   

Wypłaty z konta IKE Inwestycje

Jeżeli środki z IKE zostaną wypłacone po osiągnięciu przez Oszczędzającego uprawnień emerytalnych i spełnieniu wymogów określonych w ustawie o indywidualnych kontach inwestycyjnych wypłata ta będzie podlegała zwolnieniu z podatku od zysków kapitałowych.

Istnieje także możliwość dokonania wypłaty w ratach, co zapewni dodatkowe zabezpieczenie finansowe na przyszłość. Wypłata taka realizowana jest w minimum dwóch ratach, w równych kwotach jednak nie niższych niż 1 000 zł (z wyjątkiem ostatniej raty).

Oszczędzający ma także możliwość wcześniejszego wycofania środków. W przypadku podjęcia takiej decyzji może on dokonać:

 • Wypłaty transferowej, która jest dokonywana przez oszczędzającego poprzez przeniesienie środków zgromadzonych na Koncie IKE do innej instytucji finansowej prowadzącej indywidualne konto emerytalne lub do programu emerytalnego. W przypadku śmierci oszczędzającego - przeniesienie środków zgromadzonych na koncie IKE zmarłego na konto IKE osoby uprawnionej.
 • Zwrotu środków, czyli wycofania całości środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej. Wcześniejsze wycofanie środków skutkuje koniecznością zapłaty podatku i ewentualnie odprowadzeniem do ZUS kwoty stanowiącej 30% sumy składek podstawowych wpłaconych wcześniej do PPE. Zwrot całości środków jest jednoznaczne z zamknięciem konta IKE.
 • Częściowego zwrotu środków, czyli wycofania jedynie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej. Przedmiotem częściowego zwrotu mogą być jedynie środki pochodzące z wpłat na IKE. Nie ma jednak konieczności zamykania konta IKE, co powoduje, że nadal można oszczędzać środki na IKE.

Jeżeli masz już otwarte konto IKE-Inwestycje, a jesteś zainteresowany posiadaniem konta SUPER IKE odwiedź najbliższy Punkt Obsługi Klienta oraz wypełnij i podpisz „Aneks do Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego i świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego(Konto IKE-Inwestycje)”.

 

Szczegóły oferty w Punktach Obsługi Klienta oraz pod numerem infolinii 801 304 403