Obligacje XS0783934085 wyemitowane przez PKO Finance AB

Informacja w sprawie rozliczenia przychodów z tytułu odsetek od obligacji   XS0783934085 wyemitowanych przez PKO Finance AB

  • uzyskanych na terytorium Szwecji
  • na rachunkach papierów wartościowych (z wyłączeniem rachunków zbiorczych) prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO BP
  • osiągniętych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, będących rezydentami RP

W przypadku przychodów z tytułu odsetek od obligacji uzyskanych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Biuro Maklerskie PKO BP nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z przepisu art. 41 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej UPDOF) w związku z art. 30a ust. 1 pkt 2 literalnie wynika, że płatnik pobiera zryczałtowany podatek od przychodów z tytułu odsetek od obligacji, jeśli łącznie spełnione są poniższe warunki:

a) prowadzi rachunki papierów wartościowych dla podatników oraz

b) dochody (przychody) podatnika wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach oraz

c) wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunek papierów wartościowych na rzecz podatnika oraz

d) dochody (przychody) podatnika zostały uzyskane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W odniesieniu do wskazanych obligacji wyemitowanych przez emitenta w Szwecji, nawet jeśli przedmiotowe obligacje  będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Polsce, Biuro Maklerskie PKO BP nie pobierze podatku dochodowego. Stanowisko to odnajduje również poparcie w odpowiedzi Ministerstwo Finansów na interpelację poselską nr 5773 w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów kapitałowych osiąganych na terytorium Polski: „ocena, czy dochody z notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych instrumentów dłużnych, wystawionych przez podmioty zagraniczne, są uzyskane na terytorium RP, zależy od sposobu ich uzyskania. /…/ płatności wynikające z realizacji wierzytelności, na które opiewają te papiery, uzyskane są w kraju emitenta.

Z uwagi na to, że Biuro Maklerskie PKO BP nie będzie płatnikiem dla przychodów z tytułu odsetek od obligacji uzyskanych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nie dokona on poboru podatku. Zgodnie z art. 30a ust. 11 w związku z art. 45 ust. 3b UPDOF podatnik powinien samodzielnie rozliczyć się z podatku w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 UPDOF (formularz PIT-36) lub art. 45 ust. 1a UPDOF (formularze: PIT-38, PIT-39, PIT-36L) stosując stawkę 19% oraz uwzględniając odpowiednio metodę odliczenia określoną w art. 30a ust. 9 UPDOF.

Uzyskane dochody odsetkowe w walutach obcych przelicza się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego otrzymanie środków do dyspozycji.

 

* Niniejsza informacja została przygotowana według stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 października 2013 r. z uwzględnieniem regulacji:

- Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 późn. zm.)

- Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania  podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Sztokholmie dnia 19.11.2004 r (Dz. U. z 2006 r. nr 26, poz. 193)