Instrumenty finansowe przejęte od dawnego Vestor Domu Maklerskiego S.A.

Rejestr Vestor

Informacja o aktywach przejętych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr DIF.456.7.2019. z dnia 5 listopada 2019 r. przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego od Vestor Domu Maklerskiego S.A. 

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („BM PKO BP”) informuje, że na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 listopada 2019r, nr. DIF.456.7.2019 BM PKO BP przejęło od VESTOR Dom Maklerski S.A. ewidencję obligacji niepublicznych, wyemitowanych na podstawie ustawy o obligacjach.

Jednocześnie BM PKO BP informuje, że realizując ww. decyzję KNF, na chwilę obecną nie zawarł z emitentami obligacji umów o prowadzenie ewidencji.

W zawiązku z powyższym BM PKO BP nie jest uprawnione do obsługi świadczeń pieniężnych z tytułu obligacji. Wszelkie zapytania w tym zakresie Obligatariusze winni kierować do emitentów danych obligacji.

Obligatariusze przejętych od Vestor Domu Maklerskiego S.A. ewidencji obligacji mogą w Punkcie Obsługi Klienta BM PKO BP wykonać następujące operacje: 

 1. uzyskać informacje o stanie aktywów na dzień wystąpienia o taką informację,
 2. uzyskać historię operacji wykonywanych w BM PKO BP,
 3. wykonać czynności związane z realizacją spraw spadkowych (następstwo prawne).

Z tytułu wykonywania ww. operacji BM PKO BP będzie pobierało opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego”.

Ewidencja/ Rejestr sponsora

 • REJESTR SPONSORA EMISJI OBLIGACJI PRZEJĘTY OD VESTOR DM SA

  LP.

  NAZWA EMITENTA

  SERIA

  Kod ISIN

  1

  Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji

  I

  PLHGNKA00168

 • EWIDENCJA OBLIGACJI PRZEJĘTA OD VESTOR DM SA