Aktualności BM

2024.02.08

Zapisy na obligacje KRUK S.A. serii AO7 - informacje dla Inwestorów

Informujemy o ofercie publicznej obligacji emitowanych przez spółkę KRUK S.A.

Pełne informacje na temat Emitenta i Obligacji można uzyskać jedynie na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji (OWE) i Prospektu oraz ewentualnych suplementów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu łącznie dostępnych na stronie Emitenta.

TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ OBLIGACJI SERII AO7
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów9 lutego 2024 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:22 lutego 2024 r.
Planowany termin przydziału:23 lutego 2024 r.
Planowany termin dopuszczenia Obligacji do Obrotu:do 22 marca 2024 r.

 

Szczegółowe Warunki Emisji Obligacji
Dni Płatności Odsetek

23.05.2024
23.08.2024
23.11.2024
23.02.2025
23.05.2025
23.08.2025
23.11.2025
23.02.2026
23.05.2026
23.08.2026
23.11.2026
23.02.2027
23.05.2027
23.08.2027
23.11.2027
23.02.2028
23.05.2028
23.08.2028
23.11.2028
23.02.2029

Data zapadalności

23.02.2029

Liczba Obligacji emitowanych w danej serii

700.000

Łączna Wartość Nominalna Obligacji emitowanych w danej serii70.000.000 PLN
Oprocentowaniezmienne
Stopa Procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniunie dotyczy
Marża400 pb
Stopa BazowaWIBOR 3M

 ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW:

  • Minimalny zapis: 250 sztuk obligacji
  • Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00PLN,
  • Cena emisyjna jest stała w czasie i wynosi 100,00 PLN,
  • Zapisy przyjmowane będą wyłącznie od tych Inwestorów, którzy w chwili składania zapisu posiadają otwarty rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego.
  • Prowizja od zapisu wynosi 0 PLN

Jak złożyć zapis na obligacje KRUK S.A.:
Zachęcamy do składania zapisów drogą internetową co zapewni wygodę i oszczędność czasu. Zapisy drogą internetową (w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usługi) można składać:

  • w serwisie PKO supermakler oraz w aplikacji mobilnej PKO supermakler
  • za pomocą serwisu iPKO oraz aplikacji IKO - dla Inwestorów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim połączony z rachunkiem inwestycyjnym.

Zapis można złożyć również telefonicznie lub osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (POK).

Klienci Bankowości Prywatnej mogą składać zapisy w Punktach Usług Maklerskich Biura Bankowości Prywatnej (PUM BBP).

Sprawdź jak otworzyć rachunek inwestycyjny

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii AO7 są Prospekt Podstawowy X Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 12 lipca 2023 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AO7 opublikowane dnia 7 lutego 2024 r. („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/peo_x. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/OWE_AO7 Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji serii AO7. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje serii AO7. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, że Obligacje serii AO7 nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. W przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona, jak również nabywcy Obligacji serii AO7 mogą nie otrzymać świadczeń z Obligacji przewidzianych w OWE. W związku z tymi ryzykami, przed inwestycją w Obligacje serii AO7, inwestorzy powinni rozważyć czy inwestycja w Obligacje serii AO7 jest dla nich odpowiednia oraz czy ich portfel inwestycyjny jest należycie zdywersyfikowany. Zapisy na Obligacje serii AO7 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w jakimkolwiek innym kraju, w którym publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem, ani wśród rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.