Aktualności BM

2023.09.15

Zapisy na obligacje KRUK S.A. serii AO2 - informacje dla Inwestorów

Informujemy o ofercie publicznej obligacji emitowanych przez spółkę KRUK S.A.

Pełne informacje na temat Emitenta i Obligacji można uzyskać jedynie na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji (OWE) i Prospektu oraz ewentualnych suplementów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu łącznie dostępnych na stronie Emitenta.

TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ OBLIGACJI SERII AO2
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów18 września 2023 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:2 padziernika 2023 r.
Planowany termin przydziału:3 października 2023 r.
Planowany termin dopuszczenia Obligacji do Obrotu:do 3 listopada 2023 r.

 

Szczegółowe Warunki Emisji Obligacji
Dni Płatności Odsetek

03.01.2024
03.04.2024
03.07.2024
03.10.2024
03.01.2025
03.04.2025
03.07.2025
03.10.2025
03.01.2026
03.04.2026
03.07.2026
03.10.2026
03.01.2027
03.04.2027
03.07.2027
03.10.2027
03.01.2028
03.04.2028
03.07.2028
03.10.2028

Data zapadalności

03.10.2028

Liczba Obligacji emitowanych w danej serii

do 900.000

Łączna Wartość Nominalna Obligacji emitowanych w danej seriido 90.000.000 PLN
Oprocentowaniezmienne
Stopa Procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniunie dotyczy
Marża400 pb
Stopa BazowaWIBOR 3M

 ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW:

  • Minimalny zapis: 250 sztuk obligacji
  • Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00PLN,
  • Cena emisyjna jest stała w czasie i wynosi 100,00 PLN,
  • Zapisy przyjmowane będą wyłącznie od tych Inwestorów, którzy w chwili składania zapisu posiadają otwarty rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego.
  • Prowizja od zapisu wynosi 0 PLN!

Jak złożyć zapis na obligacje KRUK S.A.:
Możliwe jest składanie zapisów drogą internetową, co zapewni Państwu wygodę i oszczędność czasu. Zapisy drogą internetową (w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usługi) można składać:

  • W serwisie PKO supermakler oraz w aplikacji mobilnej PKO supermakler
  • W programie ePromak Professional
  • W serwisie supermakler
  • Przez serwis iPKO i aplikację IKO - dla Inwestorów posiadających konto osobiste w PKO Banku Polskim połączone z rachunkiem inwestycyjnym.

Zapis można złożyć również telefonicznie lub osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (POK).

Klienci Bankowości Prywatnej mogą składać zapisy w Punktach Usług Maklerskich Biura Bankowości Prywatnej (PUM BBP).

Sprawdź jak otworzyć rachunek inwestycyjny

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii AO2 są Prospekt Podstawowy X Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 12 lipca 2023 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AO2 opublikowane dnia 14 września 2023 r. („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/peo_x. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/OWE_AO2 Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji serii AO2. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje serii AO2. Zapisy na Obligacje serii AO2 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w jakimkolwiek innym kraju, w którym publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem, ani wśród rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.