Aktualności BM

2022.05.17

Zapisy na obligacje KRUK S.A. seria AM3 - informacje dla Inwestorów

Informujemy o ofercie publicznej obligacji emitowanych przez spółkę KRUK S.A.

Pełne informacje na temat Emitenta i Obligacji można uzyskać jedynie na podstawie Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji (OWE) i Prospektu oraz ewentualnych suplementów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu łącznie dostępnych na stronie Emitenta.

 

TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ OBLIGACJI SERII AM3
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów18 maja 2022 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:31 maja 2022 r.
Termin przydziału:02 czerwca 2022 r.
Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do Obrotudo 02 lipca 2022 r.

 

Szczegółowe Warunki Emisji Obligacji
Dni Płatności Odsetek

02.09.2022;
02.12.2022;
02.03.2023;
02.06.2023;
02.09.2023;
02.12.2023;
02.03.2024;
02.06.2024;
02.09.2024;
02.12.2024;
02.03.2025;
02.06.2025;
02.09.2025;
02.12.2025;
02.03.2026;
02.06.2026;
02.09.2026;
02.12.2026;
02.03.2027;
02.06.2027

Liczba Obligacji emitowanych w danej serii

do 500.000

Łączna Wartość Nominalna Obligacji emitowanych w danej seriido 50.000.000 PLN
Oprocentowaniezmienne
Stopa Procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniunie dotyczy
Marża330 pb
Stopa BazowaWIBOR 3M

  ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW:

  • Minimalny zapis: 250 sztuk obligacji
  • Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00PLN,
  • Cena emisyjna jest stała w czasie i wynosi 100,00 PLN,
  • zapisy przyjmowane będą wyłącznie od tych Inwestorów, którzy w chwili składania zapisu posiadają otwarty rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego.
  • Obligacje nie mogą być nabywane przez podmioty amerykańskie (US Persons) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S) będącej przepisem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku (US Securities Act 1933). Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Obligacje winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju pochodzenia oraz Prawa Dewizowego.
  • Prowizja wynosi 0 zł od zapisu!

Jak złożyć zapis na obligacje KRUK S.A.:
Możliwe jest składanie zapisów drogą internetową, co zapewni Państwu wygodę i oszczędność czasu. Zapisy drogą internetową (w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usługi) można składać:

  • W serwisie PKO supermakler oraz w aplikacji mobilnej PKO supermakler
  • W programie ePromak Professional
  • W serwisie supermakler
  • Przez serwis iPKO i aplikację IKO - dla Inwestorów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim powiązany z rachunkiem inwestycyjnym.

Zapis można złożyć również telefonicznie lub osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (POK).

Klienci Bankowości Prywatnej mogą składać zapisy w Punktach Usług Maklerskich Biura Bankowości Prywatnej (PUM BBP).

Sprawdź jak otworzyć rachunek inwestycyjny.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Ofercie Publicznej Obligacji serii AM3 są Prospekt Podstawowy VIII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 7 września 2021 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii AM3 opublikowane dnia 16 maja 2022 r. („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/prospektVIII. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/OWE_AM3. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: www.bdm.pl.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji serii AM3. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje serii AM3. Zapisy na Obligacje serii AM3 będą przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną: Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w jakimkolwiek innym kraju, w którym publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodna z prawem, ani wśród rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.