Aktualności BM

2022.05.11

Vortex - Informacja o publikacji suplementu

Informujemy, że w dniu 11.05.2022 r. został zatwierdzony i opublikowany Suplement nr 2 do Prospektu spółki Vortex Energy S.A.  Zgodnie z jego treścią Inwestorzy mogą składać odwołania złożonych zapisów przez co najmniej trzy dni robocze od dnia 11.05.2022 r., lecz nie później niż do końca dnia, w którym opublikowany zostanie suplement o odwieszeniu Oferty, zawieszonej na podstawie suplementu nr 1 do Prospektu.

Odwołanie można złożyć kontaktująć się osobiście lub telefonicznie z dowolnym Punktem Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (POK).

 

Informacje na temat działalności oraz oferty publicznej VORTEX ENERGY S.A. znajdują się w Prospekcie oraz w opublikowanych i zatwierdzonych ewentualnych suplementach do Prospektu, jak również opublikowanych komunikatach aktualizujących do Prospektu, dostępnych na stronie VORTEX ENERGY S.A.

 

 

Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadzie i Japonii oraz w innych jurysdykcjach gdzie taka dystrybucja może być niezgodna z prawem. Niniejszy komunikat jest dokumentem wyłącznie promocyjnym stanowiącym reklamę i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji Vortex Energy S.A. („Spółka"). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta") jest prospekt („Prospekt") przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 lutego 2022 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ramach Oferty oraz będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.vortex-energy.pl) oraz Santander Bank Polska S.A. (www.santander.pl/inwestor). Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Spółki.

 

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.