Aktualności BM

2021.11.24

STS HOLDING S.A. - Informacje dla Inwestorów Indywidualnych

Informacje na temat działalności oraz oferty publicznej STS HOLDING S.A. znajdują się w Prospekcie oraz w opublikowanych i zatwierdzonych suplementach do Prospektu, jak również opublikowanych komunikatach aktualizujących do Prospektu, dostępnych na stronie STS HOLDING S.A.

Przewidywany harmonogram Oferty:

 • 25 listopada - 1 grudnia 2021 r. -  przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do dnia 1 grudnia 2021 r. do godziny 23:59)
 • 2 grudnia 2021 r. - ustalenie Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych (Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Dodatkowego Przydziału) w Ofercie, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
 • około 3 grudnia 2021 r. - publikacja ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (Akcji  Sprzedawanych oraz Akcji Dodatkowego Przydziału) w Ofercie, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
 • około 8 grudnia 2021 r. - sesja GPW – przetworzenie zapisów na Akcje Oferowane złożonych przez Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW
  oczekiwana data rejestracji Akcji Sprzedawanych na rachunkach Inwestorów Indywidualnych oraz Akcji Oferowanych na rachunkach Inwestorów Instytucjonalnych (zamknięcie Oferty)
  przydział Akcji Oferowanych
 • około 10 grudnia 2021 r. - zakładana data rozpoczęcia notowań Akcji Dopuszczanych na rynku regulowanym GPW

Zasady składania zapisów:

 • Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów przez Inwestorów Indywidualnych. Liczba Akcji Sprzedawanych, którą może obejmować jeden zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego, może wynosić nie mniej niż 10 Akcji Sprzedawanych, ale nie więcej niż 3.629.261 Akcji Sprzedawanych. Zapis złożony na więcej niż 3.629.261 Akcji Sprzedawanych będzie uznawany za zapis złożony na 3.629.261 Akcji Sprzedawanych
 • Minimalny zapis: 10 Akcji Sprzedawanych.
 • Zapisy są bezwarunkowe i nieodwołalne z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie.
 • Inwestor Indywidualny w chwili składania zapisu, powinien zapewnić na rachunku inwestycyjnym bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu.
 • Cena Maksymalna ustalona została w wysokości 26,00 zł za 1 Akcję Sprzedawaną (płatność w momencie składania zapisu w polskich złotych, nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na Akcje Oferowane).

Jak złożyć zapis na akcje STS HOLDING S.A.

Składanie zapisów drogą internetową zapewni Państwu wygodę i oszczędność czasu. Zapisy drogą internetową w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usługi można składać:

 • W serwisie PKO supermakler oraz w aplikacji mobilnej PKO supermakler
 • W programie ePromak Professional
 • W serwisie supermakler oraz supermakler mobile
 • W serwisie iPKO - dla Inwestorów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim powiązany z rachunkiem inwestycyjnym.

Zapis można złożyć również telefonicznie lub osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (POK) oraz osobiście w Punkcie Usług Maklerskich zlokalizowanym w oddziałach PKO Banku Polskiego (PUM) – dla Inwestorów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim powiązany z rachunkiem inwestycyjnym.

Klienci Bankowości Prywatnej mogą składać zapisy w Punktach Usług Maklerskich Biura Bankowości Prywatnej (PUM BBP).

Sprawdź jak otworzyć rachunek inwestycyjny.

 

Niniejszy materiał jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 oraz nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki.

Niniejszy materiał jest adresowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni.

Niniejszy materiał publikowany jest w związku z ofertą publiczną akcji STS Holding S.A.(„Emitent”). Publiczna oferta akcji Emitenta na terytorium Polski jest przeprowadzana na podstawie prospektu sporządzonego w języku polskim, który jest prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Emitencie i akcjach Emitenta, a także o dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt Emitenta został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2021 r. i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (stsholding.pl) (oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych mBank S.A. (www.mdm.pl) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (www.bm.pkobp.pl)). Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Emitenta. Inwestorzy powinni przeczytać prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Emitenta.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi reklamy zakładów bukmacherskich ani STS S.A. Emitent jest spółką dominującą Grupy, która prowadzi działalność w zakresie zakładów bukmacherskich oraz innych gier hazardowych. STS S.A., będąca spółką zależną Emitenta to licencjonowany bukmacher.