Aktualności BM

2024.04.12

Ogłoszenie o skupie akcji własnych FABRITY HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Szanowni Inwestorzy,

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego informuje o ogłoszeniu w dniu 11 kwietnia 2024 roku przez spółkę Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki („Zaproszenie”). Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego pełni rolę podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu i rozliczeniu transakcji w ramach Zaproszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia zostały podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego FABRITY HOLDING S.A. oraz zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki dostępnej pod adresem: www.inwestorzy.fabrity.com.

Treść Zaproszenia oraz zasady składania odpowiedzi na Zaproszenie w Biurze Maklerskim PKO BP dostępne są w sekcji "Pliki do pobrania".

 

Zaprezentowane informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym. Ani Zaproszenie, ani informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jak również nie stanowią oferty zakupu ani nie nakłaniają do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Ani Zaproszenie, ani informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią też rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie są wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, który zamierza odpowiedzieć na Zaproszenie. W sprawach związanych z Zaproszeniem akcjonariusze, do których jest skierowane Zaproszenie, według własnego uznania powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe lub podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą akcji, o których mowa w Zaproszeniu powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki, a także dokładnie przeanalizować i ocenić te informacje, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

Zaproszenie nie podlega zatwierdzeniu ani przekazaniu do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu administracji publicznej.