Aktualności BM

2021.11.23

MURAPOL S.A. - Informacje dla Inwestorów Indywidualnych

Informacje na temat działalności oraz oferty publicznej MURAPOL S.A. znajdują się w Prospekcie oraz w opublikowanych i zatwierdzonych ewentualnych suplementach do Prospektu, jak również opublikowanych komunikatach aktualizujących do Prospektu, dostępnych na stronie MURAPOL S.A.

Przewidywany harmonogram Oferty:

 • 23 - 29 listopada 2021 r. - przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych
 • do 30 listopada 2021 r. - publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w Ofercie (w tym akcji oferowanych w ramach opcji nadprzydziału) oraz ostatecznej liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów
 • do 6 grudnia 2021 r. - przydział akcji oferowanych
 • ok. 8 grudnia 2021 r. - oczekiwany pierwszy dzień obrotu akcjami Spółki na GPW

Zasady składania zapisów:

 • Inwestorzy  Indywidualni  mają  prawo  złożyć  więcej  niż  jeden  zapis,  z  zastrzeżeniem,  że  Liczba  Akcji  Oferowanych  objętych  jednym  zapisem  przez  jednego  Inwestora  Indywidualnego  nie  może  być  niższa  niż  50  Akcji  Oferowanych  i wyższa niż 200.000 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący większą liczbę Akcji Oferowanych niż 200.000 Akcji Oferowanych będzie uważany za zapis na 200.000 Akcji Oferowanych.
 • Minimalny zapis: 50 Akcji Oferowanych.
 • Zapisy są bezwarunkowe i nieodwołalne z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie.
 • Inwestor Indywidualny w chwili składania zapisu, powinien zapewnić na rachunku inwestycyjnym bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu.
 • Cena Maksymalna ustalona została w wysokości 40,00 zł za 1 Akcję Oferowaną (płatność w momencie składania zapisu w polskich złotych, nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na Akcje Oferowane).

Jak złożyć zapis na akcje MURAPOL S.A.

Składanie zapisów drogą internetową zapewni Państwu wygodę i oszczędność czasu. Zapisy drogą internetową w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usługi można składać:

 • W serwisie PKO supermakler oraz w aplikacji mobilnej PKO supermakler
 • W programie ePromak Professional
 • W serwisie supermakler oraz supermakler mobile
 • W serwisie iPKO - dla Inwestorów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim powiązany z rachunkiem inwestycyjnym.

Zapis można złożyć również telefonicznie lub osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (POK).

Klienci Bankowości Prywatnej mogą składać zapisy w Punktach Usług Maklerskich Biura Bankowości Prywatnej (PUM BBP).

Sprawdź jak otworzyć rachunek inwestycyjny.

 

Niniejszy materiał ma charakter reklamy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia akcji spółki Murapol S.A. („Spółka”), ani w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Prospekt sporządzony w związku pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wraz ze wszystkimi opublikowanymi suplementami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do prospektu („Prospekt”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym przygotowanym na potrzeby Oferty oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki na terytorium Polski, zawierającym informacje o Spółce, akcjach oferowanych przez Spółkę oraz Ofercie. Spółka przeprowadza Ofertę na terytorium Polski po: (i) zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, właściwy polski organ nadzoru w dniu 19 listopada 2021 r.; oraz po (ii) publikacji Prospektu. W związku z Ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępnia Prospekt na swojej stronie internetowej: https://murapol.pl. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki będących przedmiotem Oferty oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) 596/2014) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.