Aktualności BM

2021.06.14

Certyfikaty z częściową ochroną kapitału na indeks STOXX® Global Infrastructure Select 30 Price

Certyfikaty na indeks STOXX® Global Infrastructure Select 30 Price EUR, oznaczone kodem ISIN XS2121001296 („Certyfikaty”), to produkty inwestycyjne z częściową ochroną kapitału, z których zwrot powiązany jest z zachowaniem instrumentu bazowego - indeksu STOXX® Global Infrastructure Select 30 Price EUR.

Certyfikaty będą oferowane przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w ramach oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (''Oferta Publiczna'') prowadzonej na podstawie sporządzonego w języku angielskim prospektu podstawowego, zatwierdzonego przez Autorité des Marchés Financiers (AMF) & Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) w dniu 4 czerwca 2020 r. wraz z ewentualnymi suplementami, notyfikowanego Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie („Prospekt”) oraz Warunków Końcowych z dnia 10.06.2021 r. dla Certyfikatów na indeks STOXX® Global Infrastructure Select 30 Price EUR (zwanych dalej „Warunkami Końcowymi”).

Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się ze wskazanymi dokumentami oraz dokumentem zawierającym Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe.

Instrumenty skierowane są do klientów posiadających rozszerzoną wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie produktów finansowych oraz akceptujących ryzyko strat. Certyfikaty są produktami, które są skomplikowane i mogą być trudne do zrozumienia. Istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Certyfikaty nie są depozytami i nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Skarb Państwa lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe, PKO Bank Polski S.A. lub BM PKO Banku Polskiego. Emitentem Certyfikatów jest SG Issuer („Emitent”).

Ogólne informacje o ofercie

 • Rodzaj produktu - niezabezpieczony instrument dłużny regulowany przez prawo angielskie
 • Termin przyjmowania zapisów – od 14 do 22 czerwca 2021 roku
 • Okres inwestycji – 3,5 roku
 • Cena emisyjna – 1 000 PLN (jeden tysiąc złotych)
 • Minimalny zapis przyjmowany przez BM PKO Banku Polskiego – 25 certyfikatów
 • Opłata za nabycie w ofercie pierwotnej – 0 zł
 • Opłata za wykup – 0 zł
 • Sprzedaż na rynku wtórnym zgodnie ze stawką prowizji na rachunku maklerskim.
 • Notowanie: GPW w Warszawie*

* Intencją Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów na obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jak złożyć zapis

Zapisy na Certyfikaty przyjmowane są w wybranych punktach Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (lista placówek dostępna jest na dole strony w sekcji "pliki do pobrania").

Szczegółowe informacje o ofercie

Certyfikaty z częściową ochroną kapitału na indeks STOXX® Global Infrastructure Select 30 Price EUR

Rodzaj instrumentu

Certyfikat strukturyzowany

Emitent

SG Issuer

Podmiot przyjmujący zapisy i wpłaty

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa

ISIN

XS2121001296

Cena emisyjna

1000 PLN

Minimalny zapis przyjmowany przez BM PKO Banku Polskiego

25 szt.

Instrument bazowy

indeks STOXX® Global Infrastructure Select 30 Price EUR

Okres subskrypcji

14.06.2021 - 22.06.2021 r.

Początkowa Data Wyceny

23.06.2021 r.

Ostateczna Data Wyceny

23.12.2024 r.

Data Wykupu

07.01.2025 r.

Ochrona kapitału

Co najmniej 95% ochrony kapitału w Dacie Wykupu

Koszty

Brak opłaty za nabycie i wykup. Sprzedaż na rynku wtórnym zgodnie ze stawką prowizji na rachunku maklerskim

Notowania

GPW w Warszawie**

* Emitent zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia okresu subskrypcji
** Intencją Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów na obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zapoznaj się z Prospektem: https://prospectus.socgen.com/disclaimer?returnUrl=/program_search.

Załączniki (dostępne na dole storny w sekcji "pliki do pobrania")

 • Dokument zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID)
 • Warunki Końcowe (Final Terms)

Wybrane ryzyka

 • Ryzyko utraty całości lub części zainwestowanego kapitału w wyniku niedokonania wykupu certyfikatów strukturyzowanych przez emitenta.
 • Ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów w związku ze sprzedażą certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym.
 • Ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej emitenta, która może mieć negatywny wpływ na zdolność wypłaty odsetek i wykupu certyfikatów strukturyzowanych.
 • Ryzyko kredytowe: inwestorzy ponoszą  pełne ryzyko kredytowe Emitenta (Societe Generale Issuer); oznacza to, że jeśli emitent stanie się niewypłacalny lub zbankrutuje przed terminem wykupu certyfikatów strukturyzowanych, inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanego kapitału. Certyfikaty są emitowane pod prawem brytyjskim.
 • Ryzyko niskiej stopy zwrotu: zysk z certyfikatów strukturyzowanych, jeżeli w ogóle zostanie osiągnięty, może nie odzwierciedlać zachowania instrumentów bazowych. W szczególności zysk z certyfikatów strukturyzowanych, jeżeli wystąpi nie będzie stanowić zysku, jaki inwestor mógłby osiągnąć w przypadku bezpośredniej inwestycji w instrumenty bazowe lub aktywa bazowe wchodzące w skład tych instrumentów (włącznie z dywidendami w przypadku spółek dywidendowych).
 • W przypadku sprzedaży Certyfikatu na giełdzie w okresie życia produktu (przed Datą Wykupu) cena rynkowa może być niższa od ceny emisyjnej, a tym samym Inwestor może ponieść stratę. Ochrona kapitału obowiązuje wyłączenie w Dacie Wykupu.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza informacja ma charakter promocyjny oraz nie stanowi oferty sprzedaży  ani poparcia papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Informacje tu zawarte nie stanowią, ani nie mogą być postrzegane jako porada inwestycyjna dokonania transakcji kupna, bądź sprzedaży instrumentów finansowych. Jedyną podstawą prawną oferty Certyfikatów jest Prospekt w połączeniu z odpowiednimi Warunkami Końcowymi, opublikowanymi na stronie internetowej Emitenta https://prospectus.socgen.com/disclaimer?returnUrl=/program_search.

Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się ze wskazanymi dokumentami oraz dokumentem zawierającym Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe. Zatwierdzenia Prospektu przez organ nadzoru nie należy rozumieć jako poparcia dla Certyfikatów z częściową ochrona kapitału na indeks STOXX® Global Infrastructure Select 30 Price EUR ani poparcia dla ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna być podejmowana na podstawie niniejszej strony internetowej. Instrument należy do instrumentów skomplikowanych i jest przeznaczony dla inwestorów posiadających zaawansowaną wiedzę lub doświadczenie z zakresu produktów inwestycyjnych oraz akceptujących ryzyko znacznych strat.  Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia

Ze względu na wahania cen instrumentu bazowego w okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu z częściową ochroną kapitału na indeks STOXX® Global Infrastructure Select 30 Price EUR może spaść poniżej kursu z Początkowej Daty Wyceny. W okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu nie musi zmieniać się analogicznie do zmian ceny rynkowej/kursu instrumentu bazowego. W okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu podlega działaniu różnych czynników, takich jak zmienność, stopy procentowe, rating Emitenta oraz czas pozostały do terminu wykupu. Wykup lub spłata Certyfikatu w terminie wykupu jest uzależniona od wypłacalności Emitenta. Inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Emitent może nie być w stanie wypełnić swoich zobowiązań w odniesieniu do opisanych papierów wartościowych, w sytuacjach takich jak na przykład niewypłacalność (niemożność zapłaty / nadmierne zadłużenie) lub prawny nakaz zainicjowania środków naprawczych. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może również wydać takie postanowienie przed jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym, jeżeli uzna się, że Emitent znajduje się w kryzysie. W tych okolicznościach organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ma szerokie uprawnienia do podejmowania działań (tak zwane „instrumenty umorzenia lub konwersji długu"). Na przykład może zredukować do zera roszczenia Inwestorów w odniesieniu do opisanych papierów wartościowych, rozwiązać opisane papiery wartościowe lub przekształcić je w akcje Emitenta i zawiesić prawa Inwestorów. W pewnych okolicznościach Emitent ma prawo do umorzenia Certyfikatu przed terminem zapadalności. Możliwa jest całkowita strata zainwestowanego kapitału. Dodatkowe informacje na temat ryzyk oraz pozostałych danych można znaleźć w Prospekcie Emisyjnym na stronie https://prospectus.socgen.com/program_search/SGSGIS_Debt+Instruments+Issuance+Programme_05.06.2020

Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji w instrumenty finansowe, Inwestor powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.
Inwestor powinien mieć na uwadze, że inwestycja w instrumenty finansowe jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości.