Aktualności BM

2022.05.20

Certyfikaty Ekspresowe na indeks EURO STOXX® Banks EUR w ofercie Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Certyfikaty Ekspresowe na indeks EURO STOXX® Banks EUR, oznaczone kodem ISIN AT0000A2Y602 to produkty inwestycyjne bez ochrony kapitału, z których zwrot powiązany jest z zachowaniem instrumentu bazowego - indeksu EURO STOXX® Banks EUR.

Certyfikaty będą oferowane przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w ramach oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (''Oferta Publiczna'') prowadzonej na podstawie sporządzonego w języku angielskim prospektu podstawowego, zatwierdzonego przez Austriacki Urząd Nadzoru Finansowego (FMA) w dniu 06.05.2022 r. wraz z ewentualnymi suplementami, notyfikowanego Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie („Prospekt”) oraz Warunków Końcowych nr 41145 z dnia 12.05.2022 r. dla Certyfikatów Ekspresowych na indeks EURO STOXX® Banks EUR (zwanych dalej „Warunkami Końcowymi”). Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się ze wskazanymi dokumentami oraz dokumentem zawierającym Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe.

Instrumenty skierowane są do klientów posiadających rozszerzoną wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie produktów finansowych oraz akceptujących ryzyko znacznych strat. Certyfikaty są produktami, które są skomplikowane i mogą być trudne do zrozumienia. Istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Certyfikaty nie są depozytami i nie zawierają ochrony kapitału, co oznacza, że nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Skarb Państwa lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe, PKO Bank Polski S.A. lub BM PKO Banku Polskiego. Emitentem Certyfikatów jest Raiffeisen Centrobank AG z siedzibą w Wiedniu („Emitent”).

Ogólne informacje o ofercie

 • Termin przyjmowania zapisów – od 17 do 31 maja 2022 roku
 • Okres inwestycji –3 lata
 • Cena emisyjna – 1 000 USD (jeden tysiąc dolarów amerykańskich)
 • Minimalny zapis – 5 certyfikatów
 • Opłata za nabycie w ofercie pierwotnej – 0 zł
 • Opłata za wykup – 0 zł
 • Sprzedaż na rynku OTC zgodnie ze stawką prowizji na rachunku maklerskim.
 • Brak notowania na giełdzie

Jak złożyć zapis

Zapisy na Certyfikaty przyjmowane są w wybranych punktach Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

 

Szczegółowe informacje o ofercie

Certyfikaty Ekspresowe na indeks EURO STOXX® Banks EUR

Rodzaj instrumentu

Certyfikat strukturyzowany

Emitent

Raiffeisen Centrobank AG z siedzibą w Wiedniu

Podmiot przyjmujący zapisy i wpłaty

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa

ISIN

AT0000A2Y602

Cena emisyjna

1000 USD

Minimalny zapis

5 szt.

Instrument bazowy

indeks EURO STOXX® Banks EUR

Okres subskrypcji*

17-31.05.2022 r.

Początkowa Data Wyceny

01.06.2022 r.

Ostateczna Data Wyceny

29.05.2025 r.

Data Wykupu

04.06.2025 r.

Bariera

60 % kursu początkowego

Obserwacja Bariery

Ostateczna Data Wyceny

Ochrona kapitału

Brak ochrony kapitału

Koszty

Brak opłaty za nabycie i wykup. Sprzedaż na rynku OTC zgodnie ze stawką prowizji na rachunku maklerskim

Notowania

Brak notowania na giełdzie

* Emitent zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia okresu subskrypcji

Zapoznaj się z Prospektem: (https://www.rcb.at/pl/o-banku/publikacje/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/)

Załączniki

 • Dokument zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID)
 • Warunki Końcowe (Final Terms)

Wybrane ryzyka

 • Brak gwarancji kapitału.
 • Ryzyko walutowe: certyfikaty emitowane są w walucie obcej (USD)
  co oznacza, że ewentualne zyski lub straty inwestora mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.
 • Ryzyko utraty całości lub części zainwestowanego kapitału w wyniku niedokonania wykupu certyfikatów strukturyzowanych przez emitenta.
 • Ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów w związku ze sprzedażą certyfikatów strukturyzowanych na rynku OTC.
 • Ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej emitenta, która może mieć negatywny wpływ na zdolność wypłaty odsetek i wykupu certyfikatów strukturyzowanych.
 • Ryzyko stopy procentowej: wzrost stóp procentowych w okresie trwania certyfikatów strukturyzowanych może spowodować spadek notowań certyfikatów strukturyzowanych i odwrotnie.
 • Ryzyko kredytowe: inwestorzy ponoszą  pełne ryzyko kredytowe Emitenta (RCB); oznacza to, że jeśli emitent stanie się niewypłacalny lub zbankrutuje przed terminem wykupu certyfikatów strukturyzowanych, inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanego kapitału.
 • Ryzyko niskiej stopy zwrotu: zysk z certyfikatów strukturyzowanych, jeżeli w ogóle zostanie osiągnięty, może nie odzwierciedlać zachowania instrumentów bazowych. W szczególności zysk z certyfikatów strukturyzowanych, jeżeli wystąpi nie będzie stanowić zysku, jaki inwestor mógłby osiągnąć w przypadku bezpośredniej inwestycji w instrumenty bazowe lub aktywa bazowe wchodzące w skład tych instrumentów (włącznie z dywidendami w przypadku spółek dywidendowych).

 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza informacja ma charakter promocyjny oraz nie stanowi oferty sprzedaży  ani poparcia papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Informacje tu zawarte nie stanowią, ani nie mogą być postrzegane jako porada inwestycyjna dokonania transakcji kupna, bądź sprzedaży instrumentów finansowych. Jedyną podstawą prawną oferty Certyfikatów jest Prospekt w połączeniu z odpowiednimi Warunkami Końcowymi, opublikowanymi na stronie internetowej Emitenta htps://www.rcb.at/pl/o-banku/publikacje/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/. Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się ze wskazanymi dokumentami oraz dokumentem zawierającym Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe. Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla Certyfikatów Ekspresowych na indeks EURO STOXX® Banks EUR.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna być podejmowana na podstawie niniejszego dokumentu. Informacje zawarte w tym dokumencie o charakterze promocyjnym są ogólne i nie uwzględniają indywidualnej sytuacji potencjalnych inwestorów. Instrument należy do instrumentów skomplikowanych i jest przeznaczony dla inwestorów posiadających zaawansowaną wiedzę lub doświadczenie z zakresu produktów inwestycyjnych oraz akceptujących ryzyko znacznych strat.  

Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia

Ze względu na wahania cen instrumentu bazowego w okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu Ekspresowego na indeks EURO STOXX® Banks EUR może spaść poniżej kursu z Początkowej Daty Wyceny. W okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu nie musi zmieniać się analogicznie do zmian ceny rynkowej/kursu instrumentu bazowego. W okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu podlega działaniu różnych czynników, takich jak zmienność, stopy procentowe, rating Emitenta oraz czas pozostały do terminu wykupu. Wykup lub spłata Certyfikatu w terminie wykupu jest uzależniona od wypłacalności Emitenta. Inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Raiffeisen Centrobank AG jako Emitent może nie być w stanie wypełnić swoich zobowiązań w odniesieniu do opisanych papierów wartościowych, w sytuacjach takich jak na przykład niewypłacalność (niemożność zapłaty / nadmierne zadłużenie) lub prawny nakaz zainicjowania środków naprawczych. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może również wydać takie postanowienie przed jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym, jeżeli uzna się, że Emitent znajduje się w kryzysie. W tych okolicznościach organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ma szerokie uprawnienia do podejmowania działań (tak zwane „instrumenty umorzenia lub konwersji długu"). Na przykład może zredukować do zera roszczenia Inwestorów w odniesieniu do opisanych papierów wartościowych, rozwiązać opisane papiery wartościowe lub przekształcić je w akcje Emitenta i zawiesić prawa Inwestorów. W pewnych okolicznościach Emitent ma prawo do umorzenia Certyfikatu przed terminem zapadalności. Możliwa jest całkowita strata zainwestowanego kapitału. Dodatkowe informacje na temat ryzyk oraz pozostałych danych można znaleźć w Prospekcie Emisyjnym na stronie https://www.rcb.at/pl/o-banku/publikacje/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/.   

Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej www.rcb.at/en/basag.

Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji w instrumenty finansowe, Inwestor powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.
Inwestor powinien mieć na uwadze, że inwestycja w instrumenty finansowe jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości.