Aktualności BM

2020.07.13

Certyfikaty Ekspresowe Healthcare PKO BP w ofercie Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Certyfikat Ekspresowy Healthcare PKO BP oznaczony kodem ISIN AT0000A2HQJ8 („Certyfikat Ekspresowy”) to produkt inwestycyjny bez ochrony kapitału, z którego zwrot powiązany jest z zachowaniem dwóch instrumentów bazowych – Indeksu STOXX® Europe 600 Health Care oraz  Health Care Select Sector SPDR ETF.

Certyfikaty Ekspresowe będą oferowane przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w ramach oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (''Oferta Publiczna'') prowadzonej na podstawie sporządzonego w języku angielskim prospektu podstawowego, zatwierdzonego przez Austriacki Urząd Nadzoru Finansowego (FMA) w dniu 8 maja 2020 r. wraz z ewentualnymi suplementami, notyfikowanego Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie („Prospekt”) oraz Warunków Końcowych nr 32406 z dnia 09.07.2020 r. dla Certyfikatów („Warunki Końcowe”). Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się ze wskazanymi dokumentami oraz dokumentem zawierającym Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe.

Instrument skierowany jest do klientów posiadających rozszerzoną wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie produktów finansowych oraz akceptujących ryzyko znacznych strat. Certyfikaty Ekspresowe są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Certyfikat Ekspresowy nie jest depozytem i nie zawiera ochrony kapitału, co oznacza, że nie jest gwarantowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Skarb Państwa lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe, PKO Bank Polski S.A. lub BM PKO Banku Polskiego. Emitentem Certyfikatów Ekspresowych jest Raiffeisen Centrobank AG z siedzibą w Wiedniu („Emitent”).

Ogólne informacje o ofercie

 • Termin przyjmowania zapisów – od 13 do 31 lipca 2020 r.
 • Okres inwestycji –  4 lata
 • Cena emisyjna – 1 000 zł (jeden tysiąc złotych)
 • Minimalny zapis – 25 certyfikatów
 • Opłata za nabycie w ofercie pierwotnej – 0 zł
 • Opłata za wykup – 0 zł
 • Sprzedaż na rynku wtórnym zgodnie ze stawką prowizji na rachunku maklerskim.
 • Notowanie: GPW

Jak złożyć zapis

Zapisy na Certyfikaty przyjmowane są w wybranych punktach Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (lista placówek dostępna jest na dole strony w sekcji "pliki do pobrania").

Szczegółowe informacje o ofercie

Rodzaj instrumentu

Certyfikat inwestycyjny

Emitent

Raiffeisen Centrobank AG z siedzibą w Wiedniu

Podmiot przyjmujący zapisy i wpłaty na Certyfikaty Ekspresowe

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa

ISIN

AT0000A2HQJ8

Cena emisyjna

1000 PLN (jeden tysiąc złotych)

Minimalny zapis

25 szt.

Instrumenty bazowe

Indeks STOXX® Europe 600 Health Care

Health Care Select Sector SPDR ETF

Okres subskrypcji*

13.07 – 31.07.2020 r.

Początkowa Data Wyceny

03.08.2020 r.

Ostateczna Data Wyceny

01.08.2024 r.

Data ostatecznego Wykupu

06.08.2024 r.

Ochrona kapitału

Brak ochrony kapitału

Koszty

Brak opłaty za nabycie i wykup. Sprzedaż na rynku wtórnym zgodnie ze stawką prowizji na rachunku maklerskim

Notowania

GPW**

* Emitent zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia okresu subskrypcji
** Intencją Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów Ekspresowych na obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zapoznaj się z Prospektem: (https://www.rcb.at/pl/o-banku/publikacje/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/)

Załączniki (dostępne na dole storny w sekcji "pliki do pobrania")

 • Dokument zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID)
 • Warunki Końcowe (Final Terms)

Ryzyka

 • Brak ochrony kapitału.
 • Ryzyko utraty całości lub części zainwestowanego kapitału w wyniku niedokonania wykupu certyfikatów strukturyzowanych przez emitenta.
 • Ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów w związku ze sprzedażą certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym.
 • Ryzyko niskiej stopy zwrotu: zysk z certyfikatów strukturyzowanych, jeżeli w ogóle zostanie osiągnięty, może nie odzwierciedlać zachowania instrumentów bazowych. W szczególności zysk z certyfikatów strukturyzowanych, jeżeli wystąpi nie będzie stanowić zysku, jaki inwestor mógłby osiągnąć w przypadku bezpośredniej inwestycji w instrumenty bazowe lub aktywa bazowe wchodzące w skład tych instrumentów (włącznie z dywidendami w przypadku spółek dywidendowych).
 • W przypadku gdy kurs chociaż jednego z indeksów jest poniżej Poziomu Wcześniejszego Wykupu we wszystkich Datach Wyceny Certyfikatu, wówczas nie następuje wcześniejszy wykup ani wypłata zysku.
 • W przypadku naruszenia bariery w Dacie Ostatecznej Wyceny, mechanizm ochrony kapitału nie działa, a Inwestor ponosi ryzyko rynkowe.
 • Inwestorzy nie uczestniczą we wzrostach indeksów wchodzących w skład koszyka ponad z góry ustaloną kwotę (wcześniejszego) wykupu w określonych Datach Wcześniejszego Wykupu.
 • W przypadku gdy kursy obu indeksów w Datach Wcześniejszego Wykupu są równe lub powyżej Poziomu Wcześniejszego Wykupu, inwestycja automatycznie się kończy.
 • Wypłata w terminie wykupu zależy od wypłacalności emitenta – Raiffeisen Centrobank AG (ryzyko emitenta) – upadłość emitenta może spowodować całkowitą stratę zainwestowanego przez Inwestora kapitału.

 

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza informacja ma charakter promocyjny oraz nie stanowi oferty sprzedaży  ani poparcia papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Informacje tu zawarte nie stanowią, ani nie mogą być postrzegane jako porada inwestycyjna dokonania transakcji kupna, bądź sprzedaży instrumentów finansowych. Jedyną podstawą prawną oferty Certyfikatów Ekspresowych jest Prospekt w połączeniu z Warunkami Końcowymi, opublikowanymi na stronie internetowej Emitenta htps://www.rcb.at/pl/o-banku/publikacje/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/. Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się ze wskazanymi dokumentami oraz dokumentem zawierającym Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe.

BIURO MAKLERSKIE PKO BANKU POLSKIEGO NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W PROSPEKCIE, WARUNKACH KOŃCOWYCH, SUPLEMENTACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO PROSPEKTU.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających.. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna być podejmowana na podstawie niniejszego dokumentu. Informacje zawarte w tym dokumencie o charakterze promocyjnym są ogólne i nie uwzględniają indywidualnej sytuacji potencjalnych inwestorów. Instrument należy do instrumentów skomplikowanych i jest przeznaczony dla inwestorów posiadających zaawansowaną wiedzę lub doświadczenie z zakresu produktów inwestycyjnych oraz akceptujących ryzyko znacznych strat.  

Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia

Ze względu na wahania cen instrumentu bazowego w okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu Ekspresowego może spaść poniżej 100% jego kursu z Początkowej Daty Wyceny. W okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu nie musi zmieniać się analogicznie do zmian ceny rynkowej/kursu instrumentu bazowego. W okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu Ekspresowego podlega działaniu różnych czynników, takich jak zmienność, stopy procentowe, rating Emitenta oraz czas pozostały do terminu wykupu. Wykup lub spłata Certyfikatu Ekspresowego w terminie wykupu jest uzależniona od wypłacalności Emitenta. Inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Raiffeisen Centrobank AG jako Emitent może nie być w stanie wypełnić swoich zobowiązań w odniesieniu do opisanych papierów wartościowych, w sytuacjach takich jak na przykład niewypłacalność (niemożność zapłaty / nadmierne zadłużenie) lub prawny nakaz zainicjowania środków naprawczych. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może również wydać takie postanowienie przed jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym, jeżeli uzna się, że Emitent znajduje się w kryzysie. W tych okolicznościach organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ma szerokie uprawnienia do podejmowania działań (tak zwane „instrumenty umorzenia lub konwersji długu"). Na przykład może zredukować do zera roszczenia Inwestorów w odniesieniu do opisanych papierów wartościowych, rozwiązać opisane papiery wartościowe lub przekształcić je w akcje Emitenta i zawiesić prawa Inwestorów. W pewnych okolicznościach Emitent ma prawo do umorzenia Certyfikatu Ekspresowego przed terminem zapadalności. Możliwa jest całkowita strata zainwestowanego kapitału. Dodatkowe informacje na temat ryzyk oraz pozostałych danych można znaleźć w Prospekcie Emisyjnym na stronie https://www.rcb.at/pl/o-banku/publikacje/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/. Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej www.rcb.at/en/basag.

Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji w instrumenty finansowe, Inwestor powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.
Inwestor powinien mieć na uwadze, że inwestycja w instrumenty finansowe jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości.