Aktualności BM

2024.07.10

Certyfikaty Autocall Safe (EUR) na koszyk spółek energetycznych w ofercie Biura Maklerskiego PKO BP

Certyfikaty Autocall Safe, oznaczone kodem ISIN AT0000A3DXE2 to produkty inwestycyjne z ochroną kapitału, z których zwrot powiązany jest z zachowaniem instrumentu bazowego – akcji spółek: E.ON oraz RWE. Certyfikaty Autocall Safe („Certyfikaty”) będą oferowane przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w ramach oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (''Oferta Publiczna'') prowadzonej na podstawie sporządzonego w języku angielskim prospektu podstawowego, zatwierdzonego przez Austriacki Urząd Nadzoru Finansowego (FMA) w dniu 19.04.2024 roku wraz z ewentualnymi suplementami, notyfikowanego Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie („Prospekt”) oraz Warunków Końcowych nr 52523 z dnia 05.07.2024 r. dla Certyfikatów Autocall Safe (zwanych dalej „Warunkami Końcowymi”). Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się ze wskazanymi dokumentami oraz dokumentem zawierającym Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe.

Instrumenty skierowane są do klientów posiadających wiedzę w zakresie produktów finansowych oraz akceptujących ryzyko poniesienia strat. Certyfikaty są produktami, które są skomplikowane i mogą być trudne do zrozumienia.

Certyfikaty nie są depozytami, co oznacza, że nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Skarb Państwa lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe, PKO Bank Polski S.A. lub BM PKO Banku Polskiego. Emitentem Certyfikatów jest Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu („Emitent”).

Ogólne informacje o ofercie

 • Termin przyjmowania zapisów – od 10 do 19 lipca 2024 r.
 • Okres inwestycji – 3 lata
 • Cena emisyjna – 1 000 EUR (jeden tysiąc EURO)
 • Minimalny zapis – 25 certyfikatów
 • Opłata za nabycie w ofercie pierwotnej – 0 zł
 • Opłata za wykup – 0 zł
 • Sprzedaż na rynku wtórnym zgodnie ze stawką prowizji na rachunku maklerskim.
 • Notowanie: GPW*

* Intencją Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jak złożyć zapis

Zapisy na Certyfikaty przyjmowane są w wybranych punktach Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz telefonicznie.

Szczegółowe informacje o ofercie

Certyfikaty Autocall Safe na koszyk spółek energetycznych

Rodzaj instrumentu

Certyfikat strukturyzowany

Emitent

Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu

Podmiot przyjmujący zapisy i wpłaty

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa

ISIN

AT0000A3DXE2

Cena emisyjna

1 000 EUR

Minimalny zapis

25 szt.

Instrument bazowy

Akcje spółek: E.ON, RWE

Okres subskrypcji*

10.07.2024 – 19.07.2024 r.

Początkowa Data Wyceny

22.07.2024 r.

Ostateczna Data Wyceny

21.03.2027 r.

Data Wykupu

26.07.2027 r.

Obserwacja

21.07.2025 r., 21.07.2026 r., 21.07.2027 r.

Ochrona kapitału

100% ochrony kapitału w dniu zapadalności, jeśli instrument bazowy jest notowany poniżej 100% wartości z Początkowej Daty Wyceny      

Koszty

Brak opłaty za nabycie i wykup. Sprzedaż na rynku wtórnym zgodnie ze stawką prowizji na rachunku maklerskim, pod warunkiem dopuszczenia do obrotu na GPW. Wyszczególnienie kosztów pobieranych przez Emitenta certyfikatów znajdują się w dokumencie KID.

Notowania

GPW**

 

* Emitent zastrzega sobie prawo skrócenia lub przedłużenia okresu subskrypcji

** Intencją Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zapoznaj się z Prospektem: (https://www.raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/)

Załączniki

 • Dokument zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID)
 • Warunki Końcowe (Final Terms)

Ryzyka

 • Ryzyko utraty całości lub części zainwestowanego kapitału w wyniku niedokonania wykupu certyfikatów strukturyzowanych przez emitenta.
 • Ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów w związku ze sprzedażą certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym.
 • Ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej emitenta, która może mieć negatywny wpływ na zdolność wypłaty i wykupu certyfikatów strukturyzowanych.
 • Ryzyko stopy procentowej: zmiana stóp procentowych w okresie trwania certyfikatów strukturyzowanych może spowodować spadek notowań certyfikatów strukturyzowanych i odwrotnie.
 • Ryzyko kredytowe: inwestorzy ponoszą  pełne ryzyko kredytowe Emitenta (RBI); oznacza to, że jeśli emitent stanie się niewypłacalny lub zbankrutuje przed terminem wykupu certyfikatów strukturyzowanych, inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanego kapitału.
 • Ryzyko niskiej stopy zwrotu: zysk z certyfikatów strukturyzowanych, jeżeli w ogóle zostanie osiągnięty, może nie odzwierciedlać zachowania instrumentów bazowych. W szczególności zysk z certyfikatów strukturyzowanych, jeżeli wystąpi nie będzie stanowić zysku, jaki inwestor mógłby osiągnąć w przypadku bezpośredniej inwestycji w instrumenty bazowe lub aktywa bazowe wchodzące w skład tych instrumentów

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza informacja ma charakter promocyjny oraz nie stanowi oferty sprzedaży  ani rekomendacji dla papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Informacje tu zawarte nie stanowią, ani nie mogą być postrzegane jako rekomendacja dokonania transakcji kupna, bądź sprzedaży instrumentów finansowych. Jedyną podstawą prawną oferty Certyfikatów jest Prospekt w połączeniu z odpowiednimi Warunkami Końcowymi, opublikowanymi na stronie internetowej Emitenta https://www.raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/. Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej powinien zapoznać się ze wskazanymi dokumentami oraz dokumentem zawierającym Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: „może", „ma na celu", „mogą", „będą", „planuje", „przewiduje", „dąży", „szacuje", „zakłada", „zamierza", „prognozuje", „zamiar", ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki instrumentu bazowego będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna być podejmowana na podstawie niniejszego dokumentu. Informacje zawarte w tym dokumencie o charakterze promocyjnym są ogólne i nie uwzględniają indywidualnej sytuacji potencjalnych inwestorów. Instrument należy do instrumentów skomplikowanych i jest przeznaczony dla inwestorów posiadających zaawansowaną wiedzę i doświadczenie z zakresu produktów inwestycyjnych oraz akceptujących ryzyko znacznych strat.  

Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia

Ze względu na wahania cen instrumentu bazowego w okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu może spaść poniżej jego kursu z Początkowej Daty Wyceny. W okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu nie musi zmieniać się analogicznie do zmian ceny rynkowej/kursu instrumentu bazowego. W okresie życia produktu cena rynkowa Certyfikatu podlega działaniu różnych czynników, takich jak zmienność, stopy procentowe, rating Emitenta oraz czas pozostały do terminu wykupu. Wykup lub spłata Certyfikatu w terminie wykupu jest uzależniona od wypłacalności Emitenta. Inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Raiffeisen Bank International AG jako Emitent może nie być w stanie wypełnić swoich zobowiązań w odniesieniu do opisanych papierów wartościowych, w sytuacjach takich jak na przykład niewypłacalność (niemożność zapłaty / nadmierne zadłużenie) lub prawny nakaz zainicjowania środków naprawczych. Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji może również wydać takie postanowienie przed jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym, jeżeli uzna się, że Emitent znajduje się w kryzysie. W tych okolicznościach organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ma szerokie uprawnienia do podejmowania działań (tak zwane „instrumenty umorzenia lub konwersji długu"). Na przykład może zredukować do zera roszczenia Inwestorów w odniesieniu do opisanych papierów wartościowych, rozwiązać opisane papiery wartościowe lub przekształcić je w akcje Emitenta i zawiesić prawa Inwestorów. W pewnych okolicznościach Emitent ma prawo do umorzenia Certyfikatu przed terminem zapadalności. Możliwa jest całkowita strata zainwestowanego kapitału. Dodatkowe informacje na temat ryzyk oraz pozostałych danych można znaleźć w Prospekcie Emisyjnym na stronie https://www.raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/. Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.raiffeisenzertifikate.at/pl/.

Inwestowanie w instrumenty finansowe może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji w instrumenty finansowe, Inwestor powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Inwestor powinien mieć na uwadze, że inwestycja w instrumenty finansowe jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału). Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości.