Rynek pierwotny

Inwestycje w akcje i obligacje stanowią atrakcyjną formę lokowania pieniędzy. Ich emisje są dla spółek efektywnym sposobem pozyskania kapitału.

Wybierz najlepszych

Od początku swojej działalności Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego prowadzi aktywną działalność na rynku pierwotnym. Szeroka wiedza oraz bogate doświadczenie zapewniają naszym Klientom najwyższą jakość oferowanych usług, co ma bezpośredni wpływ na sukces prowadzonych przedsięwzięć.

BM PKO Banku Polskiego może pochwalić się dużym dorobkiem w zakresie wprowadzania akcji spółek zarówno ze średnim, jak i dużym kapitałem. BM PKO Banku Polskiego również brał udział w wielu prywatyzacjach.

Oferta

Biuro Maklerskie oferuje pełną obsługę emisji papierów wartościowych na rynku regulowanym. Współpraca z emitentem obejmuje następujące etapy:

 1. Określenie potrzeb kapitałowych spółki.
 2. Opracowanie założeń emisji.
 3. Koordynacja prac doradców biorących udział w procesie.
 4. Opracowanie kompleksowej strategii procesu pozyskania kapitału oraz określenie kluczowych przesłanek przemawiających za inwestowaniem w konkretną spółkę (Equity story).
 5. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procesu IPO spółki: prospektu emisyjnego, dokumentu informacyjnego, a także prezentacji dla analityków oraz dla inwestorów.
 6. Reprezentowanie emitenta przed instytucjami rynku kapitałowego - Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW), Giełdą Papierów Wartościowych (GPW) oraz Komisją Nadzoru Finansowego (KNF).
 7. Koordynacja działań promocyjnych i marketingowych w związku z procesem upublicznienia spółki prowadzonych dla poszczególnych grup inwestorów.
 8. Przygotowanie bieżącej obsługi sprzedaży, w zakresie organizacji sieci punktów przyjmujących zapisy.
 9. Obsługa rozliczeń między Emitentem a nabywcami akcji.

Publiczna Emisja Obligacji

Emisja obligacji przez spółkę w ramach oferty publicznej jest alternatywą w stosunku do kredytu bankowego. Zaletą emisji obligacji jest dowolny termin ich wykupu w zależności od potrzeb finansowych, brak konieczności ustanawiania zabezpieczeń, elastyczność w uruchamianiu środków i prosta procedura postępowania.
BM PKO Banku Polskiego oferuje swoje doradztwo w ustalaniu Programu Emisji, przygotowaniu prospektu emisyjnego, koordynacji prac wszystkich podwykonawców, kontaktach z urzędami (KDPW, GPW, KNF) oraz plasowaniu emisji.

Niezależnie od pełnienia funkcji oferującego, BM PKO Banku Polskiego gotowe jest pełnić funkcję Animatora Emitenta.

Animator Emitenta

Po wprowadzeniu akcji do publicznego obrotu Emitent może skorzystać z usługi Animatora Emitenta, co w znaczący sposób pozwala zwiększyć płynność obrotów akcjami. Przedsiębiorstwa posiadające animatora są pozytywnie postrzegane przez inwestorów, dla których płynność obrotu akcjami jest jednym z ważniejszych kryteriów mających wpływ na podejmowane decyzje inwestycyjne.

Dlaczego giełda?

 • Pozyskanie kapitału, umożliwiające osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej;
 • Wzrost prestiżu, wiarygodności, promocja - zdecydowanie większa rozpoznawalność przedsiębiorstwa na rynku;
 • Obiektywna wycena majątku spółki dzięki codziennym notowaniom giełdowym uwzględniającym zarówno wartość bieżącą przedsiębiorstwa, jak i poglądy inwestorów na temat dalszych planów rozwoju spółki;
 • Motywowanie pracowników i kadry zarządzającej - spółka która się rozwija, stwarza takie możliwości również pracownikom;
 • Efektywne finansowanie przejęć kapitałowych dzięki możliwości szybkiemu podwyższeniu kapitału w drodze publicznej emisji akcji;
 • Uporządkowanie działalności przedsiębiorstwa.

Spółka podejmując decyzję o wejściu na GPW, musi przeprowadzić wiele czynności formalnych, w tym dokonać przekształcenia w spółkę akcyjną, podjąć uchwałę WZ o emisji, przygotować prospekt emisyjny. Wśród doradców, którzy pomagają przedsiębiorstwu w przygotowaniu debiutu znajdują się: pełniący wiodącą rolę biuro maklerskie, biegły rewident, doradca prawny, doradca finansowy, agencja PR.