Informacje dla akcjonariuszy

W dniu 1 marca 2021 r. moc obowiązująca wydanych w formie materialnej dokumentów akcji wygasa z mocy prawa.

Z tym samym dniem, tj. 1 marca 2021 r. uzyskują moc prawną zapisy w rejestrze akcjonariuszy lub w przypadku spółek niepublicznych, które podjęły decyzje o dematerializacji akcji w KDPW, zapisy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy.

W przypadku rejestru akcjonariuszy, od dnia 1 marca 2021 r. za Akcjonariusza spółki uznaje się osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy.

Zawartość rejestru akcjonariuszy:

Rejestr akcjonariuszy (dalej „Rejestr”), zgodnie z przepisami prawa zawiera:

 1. Informacje o Emitencie akcji tj. adres, siedzibę, oznaczanie sądu rejestrowego, datę zarejestrowania spółki, a także informacje o wyemitowanych akcjach tj. wartość nominalną , serię i numer, rodzaj danej akcji oraz uprawnienia szczególne z akcji.
 2. Dane o akcjonariuszach tj. nazwisko i imię / nazwę akcjonariusza, adres do doręczeń (korespondencyjny) oraz adres poczty e-mail jeśli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację elektroniczną ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr.
 3. Informacje o ustanowionych na akcjach zajęciach praw majątkowych przez komornika sądowego i/lub organ egzekucyjny oraz ujawnionych, na żądanie zastawnika lub użytkownika, ustanowionych na akcjach ograniczeniach praw rzeczowych wraz z danymi zastawnika / użytkownika.

Zasady prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Rejestr, o którym mowa w art. 3283 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), jest prowadzony przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (dalej „PKO BP BM”) w postaci elektronicznej, w sposób jawny dla akcjonariuszy i spółki.

Zasady prowadzenia przez PKO BP BM Rejestru określa Regulamin rejestru akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego (dalej” Regulamin”), Komunikaty Dyrektora Biura Maklerskiego oraz obowiązujące przepisy prawa.

Zakres czynności wykonywanych na rzecz akcjonariusza przez PKO BP BM

 1. Dokonywanie wpisów w Rejestrze.
 2. Powiadomienie osoby, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis w Rejestrze o treści zamierzonego wpisu.
 3. Powiadomienie osoby żądającej wpisu o dokonanym wpisie.
 4. Wydawanie w postaci papierowej lub elektronicznej informacji z Rejestru.
 5. Wydawanie Świadectwa Rejestrowego oraz dokonywanie blokady określonej liczby akcji w Rejestrze, które są wskazane w treści Świadectwa Rejestrowego.
 6. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych w imieniu Spółki względem jej akcjonariuszy, z tytułu przysługujących im praw z akcji, o ile Statut Spółki nie przewiduje inaczej.

Dostęp Akcjonariusza do Rejestru

 1. Wszelkie sprawy związane z Rejestrem Akcjonariusz będzie mógł załatwić osobiście w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (dalej „POK”). Akcjonariusze, którzy wyrazili zgodę na komunikację elektroniczną ze spółką oraz z PKO BP BM, będą mogli część czynności zrealizować za pośrednictwem aplikacji eRA tj. będą mogli przeglądać Rejestr oraz pobrać wyciąg z rejestru (dostęp pasywny).
 2. Po podpisaniu odrębnej umowy z PKO BP BM zakres czynności dostępnych dla akcjonariusza w aplikacji eRA będzie szerszy i obejmował będzie miedzy innymi możliwość składania dyspozycji  wydania świadectwa rejestrowego. Zawarcie takiej umowy będzie możliwe od kwietnia 2021r. (jest to dobrowolną decyzją akcjonariusza).

Podstawowe funkcjonalności aplikacji eRA

Aplikacja eRA umożliwia akcjonariuszowi w szczególności:

 • Przeglądanie Rejestru  wg stanu na zamknięty dzień księgowy tj. koniec dnia poprzedniego. 
 • Pobieranie wyciągu z Rejestru tj. dokumentu zawierającego wpisy w Rejestrze dotyczące instrumentów rejestrowych stanowiących własność akcjonariusza.
 • Dostęp do wiadomości i raportów, gdzie akcjonariusz będzie widział wszystkie kierowane do niego powiadomienia  związane ze składanymi żądaniami dokonania wpisu.

Koszty związane z czynnościami realizowanymi przez akcjonariusza w Rejestrze

PKO BP BM za prowadzenie Rejestru pobiera opłaty od spółki. 

PKO BP BM bezpłatnie otwiera i prowadzi na rzecz  akcjonariusza rejestr rynku niepublicznego oraz udostępnia akcjonariuszom dostęp do aplikacji eRA (pod warunkiem, ze akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację elektroniczną z PKO BP BM oraz spółką), w której bez dodatkowych opłat akcjonariusz może między innymi przeglądać Rejestr oraz pobrać wyciąg z Rejestru.

Wyciąg z Rejestru akcjonariusze mogą również otrzymać bezpłatnie w POK PKO BP BM.

Akcjonariusze nie ponoszą na rzecz PKO BP BM żadnych opłat związanych z realizacją świadczeń pieniężnych spółki (wypłatę dywidendy) za pośrednictwem PKO BP BM. PKO BP BM nie pobiera opłat za przelew środków pieniężnych z rejestru rynku niepublicznego akcjonariusza na jego wskazany rachunek bankowy.

Za pozostałe czynności PKO BP BM pobiera opłaty zgodnie z Taryfą opłat i Prowizji.

 

Pytania i odpowiedzi