Informacje dla akcjonariuszy

W dniu 1 marca 2021 r. moc obowiązująca wydanych w formie materialnej dokumentów akcji wygasa z mocy prawa.

Z tym samym dniem, tj. 1 marca 2021 r. uzyskują moc prawną zapisy w rejestrze akcjonariuszy lub w przypadku spółek niepublicznych, które podjęły decyzje o dematerializacji akcji w KDPW, zapisy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy.

W przypadku rejestru akcjonariuszy, od dnia 1 marca 2021 r. za Akcjonariusza spółki uznaje się osobę wpisaną do rejestru akcjonariuszy.

Zawartość rejestru akcjonariuszy:

Rejestr akcjonariuszy (dalej „Rejestr”), zgodnie z przepisami prawa zawiera:

 1. Informacje o Emitencie akcji tj. adres, siedzibę, oznaczanie sądu rejestrowego, datę zarejestrowania spółki, a także informacje o wyemitowanych akcjach tj. wartość nominalną , serię i numer, rodzaj danej akcji oraz uprawnienia szczególne z akcji.
 2. Dane o akcjonariuszach tj. nazwisko i imię / nazwę akcjonariusza, adres do doręczeń (korespondencyjny) oraz adres poczty e-mail jeśli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację elektroniczną ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr.
 3. Informacje o ustanowionych na akcjach zajęciach praw majątkowych przez komornika sądowego i/lub organ egzekucyjny oraz ujawnionych, na żądanie zastawnika lub użytkownika, ustanowionych na akcjach ograniczeniach praw rzeczowych wraz z danymi zastawnika / użytkownika.

Zasady prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Rejestr, o którym mowa w art. 3283 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), jest prowadzony przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (dalej „PKO BP BM”) w postaci elektronicznej, w sposób jawny dla akcjonariuszy i spółki.

Zasady prowadzenia przez PKO BP BM Rejestru określa Regulamin rejestru akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego (dalej” Regulamin”), Komunikaty Dyrektora Biura Maklerskiego oraz obowiązujące przepisy prawa.

Zakres czynności wykonywanych na rzecz akcjonariusza przez PKO BP BM

 1. Dokonywanie wpisów w Rejestrze.
 2. Powiadomienie osoby, której uprawnienia mają być wykreślone, zmienione lub obciążone przez wpis w Rejestrze o treści zamierzonego wpisu.
 3. Powiadomienie osoby żądającej wpisu o dokonanym wpisie.
 4. Wydawanie w postaci papierowej lub elektronicznej informacji z Rejestru.
 5. Wydawanie Świadectwa Rejestrowego oraz dokonywanie blokady określonej liczby akcji w Rejestrze, które są wskazane w treści Świadectwa Rejestrowego.
 6. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych w imieniu Spółki względem jej akcjonariuszy, z tytułu przysługujących im praw z akcji, o ile Statut Spółki nie przewiduje inaczej.

Dostęp Akcjonariusza do Rejestru

 1. Wszelkie sprawy związane z Rejestrem Akcjonariusz będzie mógł załatwić osobiście w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (dalej „POK”). Akcjonariusze, którzy wyrazili zgodę na komunikację elektroniczną ze spółką oraz z PKO BP BM, będą mogli część czynności zrealizować za pośrednictwem aplikacji eRA tj. będą mogli przeglądać Rejestr oraz pobrać wyciąg z rejestru (dostęp pasywny).
 2. Po podpisaniu odrębnej umowy z PKO BP BM zakres czynności dostępnych dla akcjonariusza w aplikacji eRA będzie szerszy i obejmował będzie między innymi możliwość składania dyspozycji  wydania świadectwa rejestrowego. PKO BP BM poinformuje odrębnym komunikatem o terminie, od którego zawarcie takiej umowy będzie możliwe. Zawarcie takiej umowy będzie dobrowolną decyzją akcjonariusza.

Podstawowe funkcjonalności aplikacji eRA

Aplikacja eRA umożliwia akcjonariuszowi w szczególności:

 • Przeglądanie Rejestru  wg stanu na zamknięty dzień księgowy tj. koniec dnia poprzedniego. 
 • Pobieranie wyciągu z Rejestru tj. dokumentu zawierającego wpisy w Rejestrze dotyczące instrumentów rejestrowych stanowiących własność akcjonariusza.
 • Dostęp do wiadomości i raportów, gdzie akcjonariusz będzie widział wszystkie kierowane do niego powiadomienia  związane ze składanymi żądaniami dokonania wpisu.

Koszty związane z czynnościami realizowanymi przez akcjonariusza w Rejestrze

PKO BP BM za prowadzenie Rejestru pobiera opłaty od spółki. 

PKO BP BM bezpłatnie otwiera i prowadzi na rzecz  akcjonariusza rejestr rynku niepublicznego oraz udostępnia akcjonariuszom dostęp do aplikacji eRA (pod warunkiem, ze akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację elektroniczną z PKO BP BM oraz spółką), w której bez dodatkowych opłat akcjonariusz może między innymi przeglądać Rejestr oraz pobrać wyciąg z Rejestru.

Wyciąg z Rejestru akcjonariusze mogą również otrzymać bezpłatnie w POK PKO BP BM.

Akcjonariusze nie ponoszą na rzecz PKO BP BM żadnych opłat związanych z realizacją świadczeń pieniężnych spółki (wypłatę dywidendy) za pośrednictwem PKO BP BM. PKO BP BM nie pobiera opłat za przelew środków pieniężnych z rejestru rynku niepublicznego akcjonariusza na jego wskazany rachunek bankowy.

Za pozostałe czynności PKO BP BM pobiera opłaty zgodnie z Taryfą opłat i Prowizji.

 

Pytania i odpowiedzi