Zlecenia STOP

Zlecenia STOP to zlecenia z limitem aktywacji. Inwestorzy wykorzystują je w strategiach opierających się na założeniu, że kurs danego instrumentu finansowego będzie podążał w oczekiwanym przez nich kierunku po przekroczeniu ustalonego poziomu.

Wyróżniamy dwa rodzaje zleceń typu STOP:

  • STOP Limit
  • STOP Loss

Zlecenie STOP Limit to zlecenie z limitem aktywacji, które zawiera również limit ceny, po której zlecenie ma podlegać realizacji. W przypadku aktywowania zlecenia STOP Limit zlecenie to dodawane jest do arkusza zleceń jako zlecenie z limitem (zlecenie LIMIT).

Zlecenie STOP Loss to zlecenie z limitem aktywacji, które zawiera polecenie realizacji bez określonego limitu ceny realizacji (inwestor w formatce do zleceń wybiera opcję PKC). W przypadku aktywowania zlecenia STOP Loss zlecenie to dodawane jest do arkusza zleceń jako zlecenie PKC (po każdej cenie).

WAŻNE!

Inwestorzy składając zlecenia STOP muszą przestrzegać ustalonych przez Giełdę zasad obrotu.

W przypadku zleceń kupna musi być spełniony warunek: limit aktywacji > kurs ostatniej transakcji, dodatkowo w przypadku zleceń Stop limit: limit ceny >= limit aktywacji

W przypadku zleceń sprzedaży musi być spełniony warunek: limit aktywacji < kurs ostatniej transakcji, dodatkowo w przypadku zleceń Stop limit: limit ceny <= limit aktywacji

Zlecenie STOP podlega aktywacji (ujawnieniu w arkuszu zleceń) jeżeli kurs ostatniej transakcji jest wyższy lub równy (w przypadku zleceń kupna) albo niższy lub równy (w przypadku zleceń sprzedaży) od limitu aktywacji, przy czym zlecenie STOP spełniające warunki aktywacji jest ujawniane w arkuszu zleceń natychmiast po realizacji zleceń bez limitu aktywacji, ale jeżeli po określeniu kursu jednolitego lub kursu zamknięcia spełniającego warunki aktywacji zlecenia, następuje faza dogrywki, zlecenie STOP spełniające warunki aktywacji podlega ujawnieniu w arkuszu zleceń po zakończeniu tej fazy.

Zlecenia STOP mogą być składane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy dogrywki.

UWAGA!

W fazie przed otwarciem zlecenia STOP nie są ujawniane w arkuszu zleceń.

Zlecenia STOP nie biorą udziału w określaniu teoretycznego kursu otwarcia (TKO), ani teoretycznego wolumenu otwarcia (TWO).

Przykład 1

Załóżmy, że kurs bieżący (kurs ostatniej transakcji) spółki XYZ wynosi 37,50 zł. Inwestor opierając się na analizie technicznej przewiduje, że jeśli kurs osiągnie poziom 38,20 zł, istnieje duża szansa, że kurs spółki będzie dalej zwyżkował. Jeśli natomiast kurs nie dotrze do tego poziomu, będzie to oznaczać brak przesłanek do zakupu akcji tej spółki.

Opierając się na takiej strategii inwestor składa zlecenie kupna akcji spółki XYZ, w którym określa limit aktywacji na poziomie 38,20 zł oraz wybiera opcję PKC, czyli składa zlecenie STOP Loss. Jeśli kurs bieżący spółki XYZ osiągnie poziom 38,20 zł zlecenie uaktywni się i inwestor będzie kupował akcje po każdej cenie, czyli po najlepszych cenach znajdujących się w tym momencie po przeciwnej stronie karnetu.

Jeżeli strategia inwestora dodatkowo zakładałaby chęć kupna akcji nie drożej niż po 38,60 zł, to zamiast zlecenia STOP Loss złożyłby zlecenie STOP Limit określając limit ceny na poziomie 38,60 zł (zamiast PKC) oraz limit aktywacji na poziomie 38,20 zł.

Przykład 2

Załóżmy, że kurs bieżący (kurs ostatniej transakcji) spółki ABC wynosi 62 zł. Inwestor chciałby zabezpieczyć się przed ewentualnym znacznym spadkiem kursu. Analizując wykres dostrzega takie ryzyko w przpadku, gdy kurs spółki dotrze do poziomu 60 zł. Jeśli jednak kurs nie dotarłby do tego poziomu, będzie to oznaczać brak przesłanek do sprzedaży akcji tej spółki.

Opierając się na takiej strategii inwestor składa zlecenie sprzedaży akcji spółki ABC, w którym określa limit aktywacji na poziomie 60 zł oraz wybiera opcję PKC, czyli składa zlecenie STOP Loss. Jeśli kurs bieżący spółki ABC osiągnie poziom 60 zł zlecenie uaktywni się i inwestor będzie sprzedawał akcje po każdej cenie, czyli po najlepszych cenach znajdujących się w tym momencie po przeciwnej stronie karnetu.

Jeżeli strategia inwestora dodatkowo zakładałaby skłonność do sprzedaży akcji nie taniej niż po 59 zł, to zamiast zlecenia STOP Loss złożyłby zlecenie STOP Limit określając limit ceny na poziomie 59 zł (zamiast PKC) oraz limit aktywacji na poziomie 60 zł. Inwestor musi być jednak świadomy tego, że może nie udać mu się sprzedać wszystkich akcji, jeśli ustalony przez niego limit ceny będzie zbliżony do limitu aktywacji, ponieważ istnieje ryzyko, że mimo aktywacji zlecenia "rynek ucieknie" zanim inwestor zdąży sprzedać wszystkie swoje akcje.

źródło: www.gpw.pl