System notowań jednolitych

Notowania w systemie kursu jednolitego opierają się na procedurze tzw. fixingu, czyli wyznaczenia ceny papieru wartościowego na podstawie zleceń złożonych przed rozpoczęciem notowań.

Pierwszą fazą sesji jest faza "przed otwarciem", podczas której do systemu przyjmowane są zlecenia kupna i sprzedaży, jest wyliczany i publikowany teoretyczny kurs otwarcia papieru wartościowego (TKO), nie są natomiast zawierane żadne transakcje.

Kurs jednolity, po którym zawierane są transakcje giełdowe, jest wyznaczany przez system informatyczny, wykorzystujący do tego celu odpowiedni algorytm. Z chwilą ogłoszenia kursu jednolitego staje się on ceną, po której zawierane są transakcje giełdowe. Kurs jednolity określany jest na podstawie zleceń maklerskich z i bez limitu ceny. Zlecenia są realizowane przy zachowaniu priorytetu ceny i czasu przyjęcia lub uaktywnienia oraz zasady minimalizacji liczby transakcji.

Określając wartość kursu jednolitego system kieruje się następującymi zasadami:

  • maksymalizacja wolumenu obrotu,
  • minimalizacja różnicy między liczbą papierów w zleceniach sprzedaży i zleceniach kupna, możliwych do zrealizowania po określonym kursie,
  • minimalizacja różnicy między kursem określanym i kursem odniesienia.


Po ogłoszeniu kursu jednolitego rozpoczyna się składanie dodatkowych zleceń kupna i sprzedaży z limitem równym określonemu kursowi jednolitemu, czyli następuje faza dogrywki.

W systemie notowań jednolitych z dwoma fixingami, procedura wyznaczania kursu i zawierania transakcji dokonywana jest dwukrotnie w ciągu dnia. Oznacza to, że po fazie dogrywki rozpoczyna się ponownie faza przed otwarciem, ponowne wyliczane jest TKO i wyznaczany jest o określonej godzinie drugi w ciągu dnia sesyjnego kurs transakcyjny dla papierów notowanych w systemie kursu jednolitego. Po ogłoszeniu kursu jednolitego rozpoczyna się podobnie jak wcześniej faza dogrywki.

W systemie notowań jednolitych z jednym fixingiem, procedura wyznaczania kursu i zawierania transakcji dokonywana jest jednokrotnie w ciągu tygodnia (obecnie w środę). Oznacza to, że po fazie dogrywki rozpoczyna się ponownie faza przed otwarciem.

 

źródło: www.gpw.pl