Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna służy do określania opłacalności inwestycji w akcje spółki na podstawie przeszłych i prognozowanych danych o spółce, informacji o branży, w której działa oraz danych makroekonomicznych. Punktem wyjścia jest ustalenie prawdziwej wartości przedsiębiorstwa. Na podstawie tej wyceny analitycy fundamentalni przewidują dalszy rozwój sytuacji oraz możliwy do osiągnięcia zysk z inwestycji. Jeśli uznają, że dana spółka jest wyceniana przez rynek poniżej wartości fundamentalnej rekomendują kupno jej akcji, w przeciwnym wypadku będą zalecać jej sprzedaż.

Horyzont czasowy inwestora, który kieruje się analizą fundamentalną jest średnio- lub długoterminowy, najczęściej powyżej jednego roku. Powodem tego jest w głównej mierze fakt, że rynek nie jest idealny i cena akcji nie zawsze odpowiada jej wartości wewnętrznej. Na ceny akcji w krótkim okresie wpływa bowiem działalność krótkoterminowych inwestorów, którzy nie kierują się kondycją finansowa spółek, lecz tendencjami w zmianach cen bądź nastrojami na rynku. Jednak w długim terminie wzrost wyników finansowych spółki jest wyraźnie powiązany ze wzrostem kursu akcji.