SUPER IKE

Informacje podstawowe

Poznaj unikalne rozwiązanie dla Twojej emerytury! Zarządzaj swoją inwestycją emerytalną w niespotykanym dotąd zakresie.

Konto SUPER IKE to jedyne konto wśród oferty polskich Biur Maklerskich, które pozwala, poza inwestowaniem w instrumenty finansowe notowane na GPW w Warszawie*, również na inwestowanie w detaliczne Obligacje Skarbu Państwa na rynku pierwotnym. Co ważne, nabycie takich obligacji na rynku pierwotnym odbywa się bez prowizji!
*z wyłączeniem instrumentów pochodnych

Rachunek SUPER IKE to:

 • zyski zwolnione z podatku od zysków kapitałowych
  (po spełnieniu przez Oszczędzającego wymogów określonych w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego),
 • możliwość nabycia detalicznych obligacji skarbowych na rynku pierwotnym bez prowizji,
 • możliwość inwestowania w  szeroką paletę instrumentów finansowych, między innymi: akcje, obligacje na rynku wtórnym, certyfikaty, ETF-y (notowane na GPW w Warszawie),
 • możliwość otrzymywania bezpłatnych materiałów analitycznych po zawarciu umowy o udostępnianie materiałów analitycznych przez BM PKO Banku Polskiego,
 • możliwość przystąpienia do programu benefitowego"ORLEN W PORTFELU",
 • samodzielne decydowanie jak często i ile wpłacasz środków pieniężnych na rachunek (w ramach corocznego limitu).
 • swoboda w dysponowaniu zgromadzonymi środkami – inwestowanie w ramach IKE możesz zakończyć w każdej chwili i wypłacić część lub całość zgromadzonych środków*

  * zakończenie inwestycji bez spełnienia warunków określonych w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego uprawniających do wypłaty lub skorzystanie z częściowego zwrotu spowoduje obowiązek odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych,

IKE i IKZE w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego - pobierz dokument o ofercie

Ryzyka:

W związku z szerokim katalogiem instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem decyzji inwestycyjnych, podejmowanych przez Klienta w ramach SUPER IKE, szczegółowe dane w zakresie ryzyk zostały określone w załączniku nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich.

Informacje szczegółowe

 • Opłaty i prowizje

  Opłaty za prowadzenie konta SUPER IKE  pobierane są z dołu 20 lutego następnego  roku kalendarzowego lub, o ile jest to dzień wolny od pracy, w kolejnym dniu roboczym przypadającym po 20 lutego.

  Najważniejsze opłaty związane z prowadzeniem rachunku SUPER IKE oraz transakcjami na rynku wtórnym. Szczegółowe informacje znajdują się w Taryfie Opłat i Prowizji.

  Opłata za prowadzenie rachunku dla klientów spełniających łącznie poniższe warunki:

  a) posiadacz ma dostęp do Aplikacji internetowych

  b) posiadacz wyrazilł Zgodę na Trwały nośnik elektroniczny

  60,00zł

  +  0,1 % wartości nominalnej obligacji zapisanych na koncie SUPER IKE w ostatnim dniu roku kalendarzowego, nie więcej niż 200,00 zł
  Opłata za prowadzenie rachunku dla pozostałych klientów

  80,00 zł

  +  0,1 % wartości nominalnej obligacji zapisanych na koncie SUPER IKE w ostatnim dniu roku kalendarzowego, nie więcej niż 200,00 zł
  Prowizja od realizacji zleceń na instrumenty finansowe inne niż obligacje złożonych za pośrednictwem Aplikacji internetowych0,39% wartości zlecenia, nie mniej niż 5,00 zł
  Prowizja od realizacja zleceń na instrumenty finansowe inne niż obligacje złożonych osobiście lub za pośrednictwem Serwisu telefonicznego0,5% wartości zlecenia + 5,00 zł
  Prowizja od realizacji zleceń na obligacje złożonych za pośrednictwem Aplikacji internetowych0,2% wartości zlecenia, nie mniej niż 5,00 zł
  Prowizja od realizacji zleceń na  obligacje złożonych osobiście lub za pośrednictwem Serwisu telefonicznego0,25% wartości zlecenia + 5,00 zł

   

  Obsługa kont IKE: 
  1)zamknięcie umowy przed upływem 12 miesięcy,
  licząc od dnia zawarcia umowy o prowadzenie konta IKE w przypadku:
  150,00 zł
  a)wypłaty jednorazowej
  b)wypłaty transferowej
  c)zwrotu całości środków z konta
  2)wypłata w ratach2% od kwoty każdej wypłaconej raty,
  nie mniej niż 10 zł
  3)całościowy zwrot z konta50,00 zł
  4)częściowy zwrot z konta100,00 zł od każdej dyspozycji częściowego zwrotu
 • Wycofanie środków z konta SUPER IKE

  Środki zgromadzone na koncie SUPER IKE możesz wycofać w każdej chwili, jednak wcześniejsze zakończenie inwestycji bez spełnienia wymogów określonych w ustawie o IKE i IKZE, w tym częściowy zwrot spowoduje obowiązek odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych.

  Właściciel Konta SUPER IKE, ma możliwość dysponowania zgromadzonymi środkami, w zależności od swoich potrzeb. Może skorzystać z poniższych możliwości wycofania środków:

  • Wypłaty transferowej,
   która jest dokonywana poprzez przeniesienie środków zgromadzonych na Koncie IKE do innej instytucji finansowej prowadzącej indywidualne konto emerytalne lub do programu emerytalnego. W przypadku wypłaty transferowej do innego podmiotu prowadzącego działalność maklerską przeniesione mogą zostać papiery wartościowe z wyłączeniem detalicznych obligacji skarbowych, co do których powinna wcześniej zostać złożona dyspozycja wcześniejszego wykupu. Wypłata taka oznacza zamknięcie rachunku SUPER IKE.

  • Zwrotu środków,
   czyli wycofania całości środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej. Wcześniejsze wycofanie środków skutkuje koniecznością zapłaty podatku. W przypadku, gdy na IKE przyjęto wypłatę transferową z programu emerytalnego, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego odprowadzi również do ZUS kwotę w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych wcześniej do programu emerytalnego. Zwrot całości środków jest jednoznaczny z zamknięciem konta IKE.

  • Częściowego zwrotu środków,
   czyli wycofania jedynie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej. Przedmiotem częściowego zwrotu mogą być jedynie środki pochodzące z wpłat na IKE. Nie ma jednak konieczności zamykania konta IKE, co oznacza, że nadal można kontynuować oszczędzanie na IKE.

  • Wypłata po spełnieniu warunków określonych w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,
   która może odbyć się jednorazowa lub w ratach. Taka wypłata powoduje zachowanie przywileju zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.

   

 • Ograniczenia

  Konto SUPER IKE w porównaniu do zwykłego rachunku inwestycyjnego obarczone jest pewnymi ograniczeniami wynikającymi z Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego oraz z zapisów w Umowie o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego i świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (Konto SUPER IKE).

  Najważniejsze z nich to:

  • Brak możliwości posiadania więcej niż jednego konta IKE,
  • Brak możliwości inwestowania w instrumenty pochodne,
  • Brak możliwości inwestowania na Rynkach Zagranicznych,
  • Brak możliwości składania zleceń z OTP (Odroczony Termin Płatności),
  • Brak możliwości korzystania z kredytów na zakup akcji,
  • Brak możliwości deponowania papierów wartościowych zakupionych za środki niepochodzące z Konta IKE Inwestycje,
  • Szczególne zasady w zakresie wycofywania środków.
  • Roczne limity wpłat (limit ustanowiony na 2024 r. wynosi 23 472 zł)

   

   

Jak założyć

 • Odwiedź jeden z naszych Punktów Obsługi Klienta (POK). W zakładce PLACÓWKI znajdziesz wyszukiwarkę, która umożliwi szybkie odnalezienie najdogodniejszej lokalizacji,
 • Do otwarcia rachunku jako osoba fizyczna będziesz potrzebował dowodu osobistego lub paszportu a także nazwę i adres Urzędu Skarbowego, w którym dokonujesz rozliczeń podatkowych. Przygotuj również numer swojego rachunku ROR, jeśli go posiadasz.

Uwaga:

Jeżeli masz już otwarte konto IKE-Inwestycje lub IKE-Obligacje, możesz je w każdej chwili przekształcić w konto SUPER IKE. Wystarczy, że odwiedzisz najbliższy Punkt Obsługi Klienta.