IKZE-Obligacje

Podstawowe informacje

IKZE-Obligacje to unikalny produkt dostępny wyłącznie w ofercie Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w ramach którego możesz nabywać Obligacje Skarbu Państwa wskazane przez Ministra Finansów w liście emisyjnym, tj.:

          - Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (ROR),
          - Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (DOR),
          - Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (TOS),
          - Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI),
          - Dziesięcioletnie emerytalne oszczędnościowe obligacje skarbowe (EDO).

Masz wybór - możesz przeznaczyć pieniądze na jeden lub kilka rodzajów obligacji.

Otwierając konto, wraz z podpisaniem Umowy złożysz Dyspozycję Nabywania Obligacji Skarbowych (DNOS), w której określany jest procentowy udział poszczególnych rodzajów obligacji w nabyciach realizowanych przez Biuro Maklerskie, za środki wpływające na konto. W dowolnym momencie możesz złożyć nową dyspozycję DNOS i określić inny udział procentowy nabywanych obligacji.

Po założeniu konta IKZE-Obligacje i podpisaniu DNOS wystarczy dokonywać wpłat na konto.

Ponadto, niezależnie od wskazanych proporcji, według których Biuro Maklerskie realizuje nabycia, masz również możliwość dokonywana zakupu obligacji w placówkach PKO Banku Polskiego z pominięciem określonych proporcji.

IKZE i IKE w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego - pobierz dokument o ofercie

Szczegóły oferty

 • Założenie konta

  Gdzie założyć konto IKZE-Obligacje?

  Zawarcie Umowy o prowadzenie konta IKZE-Obligacje możliwe jest w:

  Wszelkich informacji o koncie IKZE-Obligacje można uzyskać pod numerami telefonów: 801 310 210 lub (+48) 81 535 66 55 oraz bezpośrednio ze strony internetowej poprzez formularz kontaktowy.

  Jak założyć konto IKZE-Obligacje?

  Zawarcie Umowy o prowadzenie konta IKZE-Obligacje jest proste. Wystarczy że:

  • okażesz dokument stwierdzający tożsamość,
  • podpiszesz umowę o prowadzenie konta IKZE-Obligacje (i odpowiesz na pytania ankiety MiFID - jeśli nie była wypełniana),
  • wskażesz rodzaje obligacji, które mają być w przyszłości nabywane za środki wpływające na konto IKZE-Obligacje i podpiszesz tzw. Dyspozycję Nabywania Obligacji Skarbowych (DNOS),
  • złożysz oświadczenia wymagane prawem m.in. FATCA, CRS.

  Kto może założyć IKZE-Obligacje?

  Prawo do dokonywania wpłat i oszczędzania na IKZE przysługuje:

  1) osobie fizycznej (tj. rezydentowi i nierezydentowi), która ukończyła 16 lat*,
  2) osobie fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą.

  * Osoby małoletnie (16-18 lat) mają prawo do dokonywania wpłat i oszczędzania na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

 • Wpłaty

  Sam zdecydujesz o terminach i wysokości zasilania konta (do wysokości przysługującego limitu wpłat w danym roku kalendarzowym).

  Wpłaty na Konto IKZE przez osobę fizyczną

  Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą łącznie przekroczyć rocznego limitu, czyli kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej. W 2024 roku wysokość kwoty wpłat na IKZE wynosi 9 388,80 zł.

  Wpłaty na Konto IKZE przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność

  Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć rocznego limitu, czyli kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej. W 2024 roku wysokość kwoty wpłat na IKZE dla tej grupy posiadaczy IKZE wynosi 14 083,20 zł.

  Jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność jesteś zobowiązany do złożenia oświadczenia o prowadzeniu pozarolniczej działalności (wraz z podaniem jej nazwy) oraz do przekazania informacji o zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, czyli każdorazowo do aktualizacji danych w tym zakresie.

  Zwracamy wyższe wpłaty niż limit

  Zwrócimy Ci na rachunek bankowy wpłaty wyższe niż limit określony ustawowo.
  Warto podkreślić, że środki z wykupu obligacji oraz należne odsetki nie są zaliczane do rocznego limitu wpłat na konto IKZE-Obligacje.

 • Opłaty i prowizje

  Za rok kalendarzowy, w którym została podpisana umowa o IKZE-Obligacje nie jest pobierana opłata za prowadzenie konta.

  Z uwagi na wprowadzenie nowego produktu do oferty BM PKO BP, konta IKZE-Obligacje założone w 2023 roku są zwolnione z opłaty również w 2024 roku. Oznacza to, że pierwszą opłatę za prowadzenie konta IKZE-Obligacje pobierzemy do Ciebie dopiero w 2025 roku.

  Roczna opłata za prowadzenie konta IKZE-Obligacje będzie stała, w wysokości 80 zł. Opłata, do wskazanej kwoty, będzie pobierana jednorazowo - jeśli wpłata będzie wyższa od opłaty, bądź sukcesywnie do pełnej kwoty ze środków wpływających na konto IKZE-Obligacje (dotyczy wpłat, odsetek bądź środków z wykupu obligacji).

  Natomiast opłaty pobierane w związku z obsługą kont IKZE-Obligacje są określone w Taryfie opłat i prowizji Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

 • Zakończenie oszczędzania

  Zakończenie oszczędzania - wypłata środków

  Wypłata środków zgromadzonych na IKZE-Obligacje może nastąpić na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

  Wypłata środków z konta IKZE-Obligacje następuje na wniosek:

  • oszczędzającego (po spełnieniu warunków określonych Ustawą o IKE oraz IKZE,
  • osoby uprawnionej na wypadek śmierci lub spadkobiercy (w przypadku braku wskazania osoby uprawnionej).

  Złożenie wniosku o dokonanie wypłaty środków zgromadzonych na koncie, oznacza jednocześnie wcześniejsze zakończenie oszczędzania tj. przedterminowy wykup obligacji, których termin wykupu jeszcze nie upłynął.

  Przy przedterminowym wykupie obligacji, wynikającym ze złożenia dyspozycji wypłaty z IKZE-Obligacje nie dokonujemy potrącenia opłaty wskazanej w liście emisyjnym. Wypłacane środki zostaną pomniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%, który naliczymy i odprowadzimy do urzędu skarbowego.

  Kwota oszczędności przekazywana jest oszczędzającemu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dokumentów. Pieniądze są przelewane na rachunek bankowy wskazany przez oszczędzającego.

  Wypłata jednorazowa albo w ratach

  Wypłata może być dokonana jednorazowo bądź w ratach. W przypadku wypłaty w ratach, środki wypłacane są przez co najmniej 10 lat. Jeśli wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.
  W każdym czasie można zmienić wniosek o dokonanie wypłaty w ratach i żądać wypłaty jednorazowej.

  Warto również pamiętać, iż oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć Konta IKZE.

  Wypłata transferowa

  Złożenie wniosku o dokonanie wypłaty transferowej z konta IKZE-Obligacje do innej instytucji prowadzącej IKZE, oznacza konieczność dokonania przedterminowego wykupu obligacji zapisanych na IKZE-Obligacje.

  Przy przedterminowym wykupie obligacji, wynikającym ze złożenia dyspozycji wypłaty transferowej nie dokonujemy potrącenia opłaty wskazanej w liście emisyjnym, a narosłe odsetki od obligacji oszczędnościowych przekażemy w całości.

  Wcześniejsze zakończenie oszczędzania - zwrot środków

  W każdej chwili masz możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania i wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE. W takim przypadku następuje zwrot wszystkich środków zgromadzonych na Koncie IKZE. Zgodnie z zapisami Ustawy o IKE oraz IKZE, zwrócona może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKZE:

  • środki wypłacone z IKZE-Obligacje jako zwrot zostaną ujęte w rocznej deklaracji PIT-11. Otrzymaną kwotę należy doliczyć do dochodu w rocznym rozliczeniu PIT (opodatkowanie według skali podatkowej),
  • zwrot środków zgromadzonych na koncie IKZE-Obligacje następuje przed upływem 14-dniowego terminu wypowiedzenia Umowy o IKZE-Obligacje,
  • przekazana kwota zostanie pomniejszona o opłatę za przedterminowy wykup oraz ewentualnie opłatę zgodnie z Taryfą, wynikającą z wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE-Obligacje.

Korzyści/Ryzyka

Korzyści

Odliczenie podatkowe wpłat dokonanych na IKZE

Wpłaty dokonywane na IKZE w danym roku kalendarzowym możesz odliczyć od dochodu w składanym zeznaniu rocznym. Jaki to będzie druk, to zależy od tego czy IKZE posiada osoba fizyczna, czy osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność.

Odliczanie wpłat
na IKZE

   Zeznanie      roczne  

Osoba fizyczna

PIT - 37

Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność

PIT – 36
PIT – 36L
PIT – 28

Odliczenie wykazuje się w załączniku PIT-O (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 2b)).


Wygodna obsługa: 

Wykup obligacji następuje w terminie określonym w liście emisyjnym. Środki z wykupu (kapitał wraz z należnymi odsetkami) wpływają na konto IKZE-Obligacje i są automatycznie przeznaczane na zakup nowych obligacji na podstawie złożonej dyspozycji DNOS. W tym przypadku nowe obligacje są nabywane w drodze zamiany. Cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży (zazwyczaj wynosi 99,90 zł zamiast 100 zł) i różnica w cenie to Twój dodatkowy zysk.

 

Ponadto:

IKZE-Obligacje to gwarancja kapitału i odsetek - bezpieczeństwo inwestycji gwarantowane jest przez Skarb Państwa.

Wysoko konkurencyjny produkt - konto IKZE-Obligacje pozwala na atrakcyjne inwestowanie, przy jednoczesnych niskich opłata za prowadzenie konta.

IKZE-Obligacje daje swobodny wybór w ustalaniu wysokości i terminów zasilania konta, do wysokości przysługującego limitu wpłat w danym roku kalendarzowym.

Dowolny moment rozpoczęcia oszczędzania – nie ważne ile masz lat  możesz podpisać umowę o prowadzenie konta IKZE-Obligacje i pomnażać oszczędności na IKZE-Obligacje. Do skorzystania z ustawowych ulg trzeba mieć min 65 lat i dokonywać wpłat co najmniej przez 5 lat.

 

Ryzyka

Ryzyko związane z inwestowaniem środków pieniężnych w obligacje Skarbu Państwa jest kwalifikowane do najniższej kategorii ryzyka.

Zgodnie z zapisami art. 95 pkt 6 ww. ustawy o finansach publicznych, Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem za zobowiązania wynikające z wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

Dodatkowo art. 165 pkt 1 tej ustawy mówi, że wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa są dokonywane przed innymi wydatkami budżetu państwa. W praktyce oznacza to, iż w przypadku jakichkolwiek trudności w realizacji wydatków budżetowych Skarb Państwa ma obowiązek w pierwszej kolejności uregulować zobowiązania wynikające z wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.