IKE-Obligacje

Podstawowe informacje

Konto IKE-Obligacje jest prowadzone na podstawie Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego "IKE-Obligacje" oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Gromadzenie oszczędności na Koncie IKE rządzi się prostymi zasadami. Oszczędzający może posiadać jedno Konto IKE, na którym mogą być gromadzone oszczędności wyłącznie przez jednego oszczędzającego (nie ma kont wspólnych).

Konto IKE-Obligacje opiera się na powiązaniu oszczędzania na IKE z prowadzoną przez PKO Bank Polski sprzedażą i obsługą skarbowych obligacji detalicznych.

W ramach Konta IKE-Obligacje można nabywać Obligacje wskazane przez Ministra Finansów w Listach emisyjnych. Obecnie w ramach IKE można nabywać następujące detaliczne obligacje skarbowe oferowane na rynku pierwotnym, tj.

 • obligacje roczne - ROR
 • obligacje dwuletnie – DOR
 • obligacje trzyletnie - TOS
 • obligacje czteroletnie - COI
 • obligacje dziesięcioletnie - EDO

Oszczędzający ma zatem wybór - może zainwestować środki pieniężne w jeden bądź kilka rodzajów obligacji.

Otwierając konto - Oszczędzający wraz z podpisaniem Umowy składa Dyspozycję Nabywania Obligacji Skarbowych (DNOS), w której określa procentowy udział poszczególnych rodzajów obligacji w nabyciach realizowanych przez Biuro Maklerskie, za środki wpływające na konto. Dyspozycja DNOS może być zmieniana przez Oszczędzającego wielokrotnie. Niezależnie od wskazanych proporcji według których Biuro Maklerskie realizuje nabycia, Oszczędzający ma również możliwość dokonywana zakupu obligacji w placówkach PKO Banku Polskiego z pominięciem określonych proporcji.


Maksymalna wysokość wpłat dokonywanych na IKE nie może przekroczyć określonego co roku przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego limitu. Limit wpłat w roku 2024 wynosi 23 472 zł.

Limity wpłat na IKE w poszczególnych latach kalendarzowych:

Założenie konta

 • Założenie konta

  Indywidualne Konto Emerytalne, może być prowadzone dla każdej pełnoletniej osoby fizycznej z zastrzeżeniem, iż wyjątek stanowią osoby w wieku 16-18 które uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i wówczas uzyskują prawo do dokonywania wpłat i oszczędzania na Koncie IKE.

  Umowę o prowadzenie Konta IKE - Obligacje można podpisać w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (łącznie prawie 1000 placówek na terenie całego kraju).

   

  Jeżeli masz już otwarte konto IKE-Obligacje, a jesteś zainteresowany posiadaniem konta SUPER IKE odwiedź najbliższy Punkt Obsługi Klienta oraz wypełnij i podpisz: „Aneks do Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE-Obligacje przekształcający konto IKE-Obligacje w konto SUPER IKE”.

  Zobacz: Punkty Sprzedaży Obligacji

  Szczegółowe informacje z zakresu Konta IKE - Obligacje można uzyskać pod numerami telefonów:
  801 310 210 oraz (+48) 81 535 66 55, oraz na stronie internetowej www.obligacjeskarbowe.pl gdzie można również skorzystać z sekcji zadaj pytanie ekspertowi.

 • Opłaty i prowizje

  Opłaty za prowadzenie konta IKE-Obligacje za kolejne lata kalendarzowe naliczane są od wartości nominalnej obligacji zapisanych na tym koncie w dniu 31 grudnia danego roku. Opłaty są pobierane z dołu 20 lutego następnego roku kalendarzowego, a ich aktualne stawki są określone w tabeli prowizji i opłat PKO Banku Polskiego. Przykładowo osoba, która zainwestuje w IKE-Obligacje w 2022 r. będzie obciążona pierwszą opłatą dopiero w lutym 2024 r., a wartość pobranej prowizji uzależniona będzie od stanu rachunku IKE - Obligacje na dzień 31.12.2023 r.

  .

  Lata kalendarzoweStawki opłaty za dany rok
  1 rok (rok podpisania umowy)0,00%
  2 rok0,16%
  3 rok0,15%
  4 rok0,14%
  5 rok0,13%
  6 rok0,12%
  7 rok0,11%
  8 rok i kolejne lata0,10%
  wartości nominalnej obligacji zapisanych na koncie IKE Obligacje w ostatnim dniu roku kalendarzowego, nie więcej niż 200,00 zł

  Uwaga: Opłata od wartości nominalnej obligacji zapisanych na koncie IKE-Obligacje w ostatnim dniu roku kalendarzowego.

  Podobnie jak w przypadku innych detalicznych obligacji skarbowych, oferowanych przez Ministra Finansów na rynku pierwotnym za pośrednictwem sieci placówek PKO Banku Polskiego, zakup detalicznych obligacji skarbowych w ramach konta IKE-Obligacje jest wolny od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na rzecz Emitenta lub Agenta emisji.

  Przy dokonaniu wypłaty lub zwrotu środków z Konta IKE-Obligacje będzie pobierana opłata zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji

 • Wypłata

  Wypłata środków (jednorazowa bądź w ratach) zgromadzonych na Koncie IKE-Obligacje następuje wyłącznie na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunków:

  - dokonywania wpłat na Konto IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych, albo

  - dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

  Wypłata środków zgromadzonych na Kontach IKE przez oszczędzających urodzonych do końca 1948 r. jest regulowana odrębnie i przedstawia się następująco:

  - oszczędzającym urodzonym do 31 grudnia 1945 r. wypłatę realizuje się na wniosek oszczędzającego po spełnieniu warunków:

  • dokonywania wpłat na Konto IKE co najmniej w trzech dowolnych latach kalendarzowych, albo
  • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na trzy lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

  - oszczędzającym urodzonym między 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. wypłatę realizuje się na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat bądź nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych oraz spełnienia warunku:

  • dokonywania wpłat na Konto IKE co najmniej w czterech dowolnych latach kalendarzowych, albo
  • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na cztery lata przed dniem złożenia przez oszczędzającego.

  Po osiągnięciu przez oszczędzającego ustawowych uprawnień do wypłaty - środki pieniężne mogą być wypłacone jednorazowo bądź w ratach miesięcznych.

  Wypłata jednorazowa oraz pierwsza rata w przypadku wypłaty w ratach są dokonywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

  Termin wypłaty rat począwszy od drugiej raty reguluje umowa - wypłata następuje zawsze 15 dnia miesiąca, o ile jest to dzień roboczy (do dni roboczych nie wlicza się sobót) bądź następnego dnia roboczego po tej dacie.

  Liczbę rat bądź liczbę obligacji stanowiących ratę określa klient składając wniosek o dokonanie wypłaty. Minimalna liczba rat wynosi 2, maksymalna jest równa liczbie posiadanych obligacji. Liczba obligacji w racie jest stała z wyjątkiem ostatniej raty.

  Wartość środków przekazywanych w ramach raty to wartość przedterminowo wykupionych obligacji tych emisji, które stanowią ratę. Ostatnia rata dodatkowo obejmuje wolne środki na rachunku pieniężnym Konta IKE.

  Wypłata w ratach następuje wyłącznie na rachunek bankowy oszczędzającego.

Korzyści/ Ryzyka

Korzyści

Korzyści z posiadania konta IKE-Obligacje

 • zwolnienie z podatku dochodowego, po spełnieniu ustawowych wymogów,
 • przejrzyste zasady oszczędzania,
 • atrakcyjny zysk i bezpieczeństwo gwarantowane przez Skarb Państwa,
 • konkurencyjne warunki prowadzenia Konta,
 • swobodny wybór w ustalaniu wysokości i terminów zasilania Konta - do wysokości rocznego limitu,
 • pełna informacja o stanie swojego Konta, umożliwiająca bieżącą kontrolę efektów gromadzenia oszczędności,
 • zgromadzone na IKE środki podlegają dziedziczeniu. W przypadku wskazania osób uprawnionych aktywa nie wchodzą do masy spadkowej.

Udogodnienia w trakcie oszczędzania

 • rozpoczęcie oszczędzania na Koncie IKE, jak również "wyjście" z inwestycji, tj. wypowiedzenie umowy i zwrot środków może nastąpić w dowolnym momencie. Przedmiotem zwrotu może być całość bądź część środków zgromadzonych na IKE (o ile nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej),
 • oszczędzający ma prawo w każdej chwili zmienić instytucję finansową prowadzącą Konto IKE, dokonując tzw. wypłaty transferowej,
 • istnieje możliwość wskazania osób uprawionych, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na Koncie IKE w przypadku śmierci oszczędzającego. Wskazanie lub zmiana osób uprawnionych, mogą być dokonane w dowolnym terminie,
 • oszczędzający, dla swojej wygody, może działać przez ustanowionego pełnomocnika,
 • oszczędzający raz do roku jest informowany o stanie swojego Konta IKE. Umożliwia to bieżącą kontrolę efektów gromadzenia oszczędności na dodatkową emeryturę,
 • brak górnej granicy wieku do oszczędzania w ramach IKE. Osoby, które nabyły już uprawnienia emerytalne mogą również oszczędzać na IKE.

Ryzyka

Ryzyko związane z inwestowaniem środków pieniężnych w obligacje Skarbu Państwa jest kwalifikowane do najniższej kategorii ryzyka.

Zgodnie z zapisami art. 95 pkt 6 ww. ustawy o finansach publicznych, Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem za zobowiązania wynikające z wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

Dodatkowo art. 165 pkt 1 tej ustawy mówi, że wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa są dokonywane przed innymi wydatkami budżetu państwa. W praktyce oznacza to, iż w przypadku jakichkolwiek trudności w realizacji wydatków budżetowych Skarb Państwa ma obowiązek w pierwszej kolejności uregulować zobowiązania wynikające z wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.