IKE-Obligacje

Podstawowe informacje

Konto IKE-Obligacje jest prowadzone na podstawie Umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego "IKE-Obligacje" oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Gromadzenie oszczędności na Koncie IKE rządzi się prostymi zasadami. Oszczędzający może posiadać jedno Konto IKE, na którym mogą być gromadzone oszczędności wyłącznie przez jednego oszczędzającego (nie ma kont wspólnych).

Konto IKE-Obligacje opiera się na powiązaniu oszczędzania na IKE z prowadzoną przez PKO Bank Polski sprzedażą i obsługą skarbowych obligacji detalicznych.

W ramach Konta IKE-Obligacje można nabywać Obligacje wskazane przez Ministra Finansów w Listach emisyjnych. Obecnie można nabywać w ramach IKE wszystkie detaliczne obligacje skarbowe oferowane na rynku pierwotnym, tj.

 • obligacje dwuletnie - DOS
 • obligacje trzyletnie - TOZ
 • obligacje czteroletnie - COI
 • obligacje dziesięcioletnie - EDO

Oszczędzający ma zatem wybór - może zainwestować środki pieniężne w jeden bądź kilka rodzajów obligacji.

Otwierając konto - Oszczędzający wraz z podpisaniem Umowy składa Dyspozycję Nabywania Obligacji Skarbowych (DNOS), w której określa procentowy udział poszczególnych rodzajów obligacji w nabyciach realizowanych przez Biuro Maklerskie, za środki wpływające na konto. Dyspozycja DNOS może być zmieniana przez Oszczędzającego wielokrotnie. Niezależnie od wskazanych proporcji według których Biuro Maklerskie realizuje nabycia, Oszczędzający ma również możliwość dokonywana zakupu obligacji w placówkach PKO Banku Polskiego z pominięciem określonych proporcji.


Maksymalna wysokość wpłat dokonywanych na IKE nie może przekroczyć określonego co roku przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego limitu. Limit wpłat w roku 2021 wynosi 15 777 zł.

Limity wpłat na IKE w poszczególnych latach kalendarzowych:

Założenie konta

 • Założenie konta

  Indywidualne Konto Emerytalne, może być prowadzone dla każdej osoby fizycznej, która ukończyła 16 lat.

  Osoby w wieku 16-18 lat mają prawo do dokonywania wpłat i oszczędzania na Koncie IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

  Umowę o prowadzenie Konta IKE - Obligacje można podpisać w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (łącznie ponad 1000 placówek na terenie całego kraju).

  Jeżeli masz już otwarte konto IKE-Obligacje, a jesteś zainteresowany posiadaniem konta SUPER IKE odwiedź najbliższy Punkt Obsługi Klienta oraz wypełnij i podpisz: „Aneks do Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE-Obligacje przekształcający konto IKE-Obligacje w konto SUPER IKE”.

  Zobacz: Punkty Sprzedaży Obligacji

  Szczegółowe informacje z zakresu Konta IKE - Obligacje można uzyskać pod numerami telefonów:
  801 310 210 oraz (+48) 81 535 66 55, oraz na stronie internetowej www.obligacjeskarbowe.pl gdzie można również skorzystać z sekcji zadaj pytanie ekspertowi.

 • Wypłata

 • Opłaty i prowizje

Korzyści/ Ryzyka

Korzyści

Korzyści z posiadania konta IKE-Obligacje

 • zwolnienie z podatku dochodowego,
 • przejrzyste zasady oszczędzania,
 • atrakcyjny zysk i bezpieczeństwo gwarantowane przez Skarb Państwa,
 • konkurencyjne warunki prowadzenia Konta,
 • swobodny wybór w ustalaniu wysokości i terminów zasilania Konta,
 • pełna informacja o stanie swojego Konta, umożliwiająca bieżącą kontrolę efektów gromadzenia oszczędności,
 • zgromadzone na IKE środki podlegają dziedziczeniu.

Udogodnienia w trakcie oszczędzania

 • rozpoczęcie oszczędzania na Koncie IKE, jak również "wyjście" z inwestycji, tj. wypowiedzenie umowy i zwrot środków może nastąpić w dowolnym momencie. Przedmiotem zwrotu może być całość bądź część środków zgromadzonych na IKE (o ile nie zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej),
 • oszczędzający ma prawo w każdej chwili zmienić instytucję finansową prowadzącą Konto IKE, dokonując tzw. wypłaty transferowej,
 • istnieje możliwość wskazania osób uprawionych, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na Koncie IKE w przypadku śmierci oszczędzającego. Wskazanie lub zmiana osób uprawnionych, mogą być dokonane w dowolnym terminie,
 • oszczędzający, dla swojej wygody, może działać przez ustanowionego pełnomocnika,
 • oszczędzający raz do roku jest informowany o stanie swojego Konta IKE. Umożliwia to bieżącą kontrolę efektów gromadzenia oszczędności na dodatkową emeryturę,
 • brak górnej granicy wieku do oszczędzania w ramach IKE. Osoby, które nabyły już uprawnienia emerytalne mogą również oszczędzać na IKE.

Ryzyka

Ryzyko związane z inwestowaniem środków pieniężnych w obligacje Skarbu Państwa jest kwalifikowane do najniższej kategorii ryzyka.

Zgodnie z zapisami art. 95 pkt 6 ww. ustawy o finansach publicznych, Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem za zobowiązania wynikające z wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

Dodatkowo art. 165 pkt 1 tej ustawy mówi, że wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa są dokonywane przed innymi wydatkami budżetu państwa. W praktyce oznacza to, iż w przypadku jakichkolwiek trudności w realizacji wydatków budżetowych Skarb Państwa ma obowiązek w pierwszej kolejności uregulować zobowiązania wynikające z wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.