„Orlen w portfelu” – Program benefitowy ORLEN S.A.

Program składa się z dwóch filarów:

 • filar benefitowy, w ramach którego uczestnicy Programu posiadający minimum 50 akcji ORLEN S.A. będą otrzymywać zniżki na paliwo i produkty z oferty pozapaliwowej na stacjach ORLEN;
  - 10 gr rabatu na litr paliwa Efecta*
  - 10 groszy rabatu na 1litr paliwa LPG*
  - 15 gr rabatu na litr paliwa Verva*
  - 10% rabatu na produkty z oferty pozapaliwowej dostępne na stacjach ORLEN**
  * do limitu 300 litrów miesięcznie łącznie na paliwa Efecta, LPG i Verva
  ** z wyłączeniem alkoholu, papierosów i doładowań kart telefonicznych
 • filar edukacyjny, w ramach którego ORLEN S.A. udostępni Akademię Inwestowania, mającą na celu propagowanie i szerzenie wśród osób indywidualnych wiedzy na temat funkcjonowania rynku kapitałowego.
 • dodatkowo, dla nowych klientów bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BM PKO Banku Polskiego do końca 2024 r. (Szczegóły dostępne w Komunikacie nr 14 Dyrektora BM PKO Banku Polskiego).

Osoby, które zarejestrują się do Programu, otrzymają na swój adres korespondencyjny specjalną imienną Kartę Programu uprawniającą do korzystania z rabatów na stacjach ORLEN. Szczegółowe zasady korzystania z rabatów publikowane są przez ORLEN w Katalogu znajdującym się na stronie internetowej www.orlenwportfelu.pl.

Jak przystąpić do Programu:

Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym czasie jego trwania.

1. Osoby posiadające już rachunek inwestycyjny w BM PKO Banku Polskiego, mogą wypełnić formularz rejestracyjny:

 • za pośrednictwem serwisu PKO supermakler, po kliknięciu na numer rachunku w prawym górnym rogu, wbierz z menu Wnioski > Złóż nowy wniosek > kategoria "Dyspozycje" > nazwa "Formularz rejestracyjny do Programu ORLEN W PORTFELU",
 • za pośrednictwem Serwisu telefonicznego (w przypadku posiadania aktywnego hasła do Serwisu telefonicznego), kontaktując się z wirtualnym POK pod numerem  801 169 235, +48 22 521 90 90 (opłata zgodna z taryfą operatora),
 • osobiście w Punkcie Obsługi Klienta BM PKO Banku Polskiego (POK).

2. Osoby, które nie posiadają jeszcze rachunku inwestycyjnego w BM PKO Banku Polskiego mogą:

 • otworzyć rachunek inwestycyjny za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO oraz wypełnić elektroniczny wniosek za pośrednictwem serwisu PKO supermakler, po kliknięciu na numer rachunku w prawym górnym rogu, należy wybrać z menu Wnioski > Złóż nowy wniosek > kategoria "Dyspozycje" > nazwa "Formularz rejestracyjny do Programu ORLEN W PORTFELU" lub złożyć ten wniosek osobiście lub telefonicznie w POK (podając hasło do Serwisu telefonicznego w przypadku kontaktu telefonicznego), lub
 • otworzyć rachunek inwestycyjny w Punkcie Obsługi Klienta (POK) BM PKO Banku Polskiego  (wraz z dostępem do Aplikacji internetowych i z wyrażoną Zgodą na Trwały nośnik elektroniczny) oraz wypełnić jednocześnie formularz rejestracyjny, lub
 • otworzyć rachunek inwestycyjny w Punkcie Usług Maklerskich (PUM) zlokalizowanym w Oddziałach PKO Banku Polskiego*** (wraz z dostępem do Aplikacji internetowych oraz z wyrażoną, w ciągu 12 dni kalendarzowych, Zgodą na Trwały nośnik elektroniczny) oraz wypełnić elektroniczny wniosek za pośrednictwem serwisu PKO supermakler, po kliknięciu na numer rachunku w prawym górnym rogu, należy wybrać z menu Wnioski > Złóż nowy wniosek > kategoria "Dyspozycje" > nazwa "Formularz rejestracyjny do Programu ORLEN W PORTFELU" lub złożyć ten wniosek osobiście lub telefonicznie w POK (podając hasło do Serwisu telefonicznego w przypadku kontaktu telefonicznego).
  *** otwarcie rachunku inwestycyjnego w PUM możliwe jest jedynie w przypadku posiadania lub równoczesnego otwarcia konta osobistego w PKO Banku Polskim.

3. W przypadku rachunków wspólnych, do Programu może przystąpić dwóch właścicieli pod warunkiem , że każdy współwłaściciel rachunku inwestycyjnego w BM PKO Banku Polskiego wypełni formularz rejestracyjny.

Z Programu może skorzystać każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, której adres doręczeń znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym cudzoziemców z takim adresem), spełniająca warunki określone w Regulaminie programu.

Jak otrzymać rabaty w ramach Programu?

 • rabaty otrzymuje każdy Uczestnik Programu, który posiadać będzie minimum 50 akcji ORLEN S.A. zarejestrowanych na swoim rachunku inwestycyjnym (zdeponowanych na stanie konta praw własności, co oznacza, że akcje powinny zostać nabyte minimum dwa dni robocze przed wskazanym okresem) w BM PKO Banku Polskiego przez minimalny okres jednego miesiąca kalendarzowego. Na rachunkach wspólnych liczba minimum 50 akcji ORLEN S.A. musi przypadać na każdego ze współwłaścicieli rachunku inwestycyjnego będącego Uczestnikiem Programu;
 • rabaty udzielane są na okres jednego miesiąca kalendarzowego, następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Uczestnik Programu spełnił powyższy warunek dot. posiadania min. 50 akcji ORLEN S.A.;
 • rabaty przedłużane są na kolejny miesiąc, pod warunkiem utrzymywania przez Uczestnika Programu minimum 50 akcji ORLEN S.A. na rachunku inwestycyjnym w BM PKO Banku Polskiego przez kolejny miesiąc kalendarzowy;
 • weryfikacji uprawnień do Rabatów służy imienna Karta Uczestnika Programu.

Więcej szczegółów na temat uczestnictwa w Programie i warunków uzyskania rabatów znajduje się w Regulaminie, który dostępny jest na stronie www.orlenwportfelu.pl