Obligacje Skarbowe

Obligacje Skarbu Państwa to prosta i bezpieczna forma lokowania pieniędzy w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.

Najważniejsze zalety obligacji to:

 • pełne bezpieczeństwo powierzonych pieniędzy i gwarancja ich zwrotu wraz z należnymi odsetkami,
 • łatwy do oszacowania zysk,
 • możliwość bardzo szybkiego wycofania pieniędzy przez posiadacza obligacji,
 • różnorodność typów instrumentów dłużnych, o różnym horyzoncie czasowym i zasadach określania dochodu.

Ryzyko związane z inwestowaniem środków pieniężnych w obligacje Skarbu Państwa jest kwalifikowane do najniższej kategorii ryzyka.

Zgodnie z zapisami art. 95 pkt 6 ww. ustawy o finansach publicznych, Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem za zobowiązania wynikające z wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

Dodatkowo art. 165 pkt 1 tej ustawy mówi, że wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa są dokonywane przed innymi wydatkami budżetu państwa. W praktyce oznacza to, iż w przypadku jakichkolwiek trudności w realizacji wydatków budżetowych Skarb Państwa ma obowiązek w pierwszej kolejności uregulować zobowiązania wynikające z wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

Aktualnie na rynku pierwotnym - w stałej ofercie - sprzedawanych jest sześć rodzajów detalicznych oszczędnościowych obligacji Skarbu Państwa:

 • Trzymiesięczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (OTS);
 • Roczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (ROR);
 • Dwuletnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (DOR);
 • Trzyletnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (TOS);
 • Czteroletnie indeksowane obligacje skarbowe (COI);
 • Dziesięcioletnie emerytalne obligacje skarbowe (EDO).

oraz wyłącznie dla beneficjentów Programu 800+:

 • Sześcioletnie rodzinne oszczędnościowe obligacje skarbowe (ROS);
 • Dwunastoletnie rodzinne oszczędnościowe dwunastoletnie obligacje skarbowe (ROD).

Oferta obligacji (ceny i oprocentowanie)

Zakupu obligacji można dokonać w:

 • Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego,
 • Oddziałach PKO Banku Polskiego,

          oraz za pośrednictwem:

Nabywcy obligacji

Nabywcami obligacji skarbowych: trzymiesięcznych, rocznych, dwuletnich, trzy, czteroletnich i dziesięcioletnich mogą być osoby fizyczne zarówno rezydenci i nierezydenci, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Nabywcami rodzinnych obligacji skarbowych: sześcio- i dwunastoletnich mogą być wyłącznie beneficjenci otrzymujący świadczenia z Programu 800+.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.obligacjeskarbowe.pl