OTP

Korzyści/ Ryzyka

Korzyści

 • Możliwość zakupu akcji przy częściowym pokryciu wartości zlecenia,
 • Zapłata za akcje najpóźniej w dniu rozliczenia transakcji - po dwóch dniach roboczych od dnia zakupu (T+2),
 • Oprocentowanie 0% i brak dodatkowych opłat,
 • Szeroki wybór instrumentów finansowych, przy zakupie których można skorzystać z Odroczonego Terminu Zapłaty,
 • Informacje na temat aktualnego zobowiązania z tytułu Odroczonego Terminu Zapłaty w serwisie PKO supermakler,
 • Wykorzystanie Odroczonego Terminu Zapłaty jako dźwigni finansowej.

Ryzyka

 • Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z określonym ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje na temat ryzyk zamieszczone są w załączniku nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich. 
 • Realizując zlecenia kupna z odroczonym terminem zapłaty (OTP) wykorzystuje się dźwignię finansową, co w przypadku niekorzystnej zmiany ceny zakupionego instrumentu finansowego niesie za sobą ryzyko powstania salda ujemnego na rachunku inwestycyjnym klienta.
 • Brak środków finansowych na pokrycie zakupionych akcji z usługą OTP w dniu ich rozliczenia może skutkować interwencyjną sprzedażą przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego posiadanych instrumentów finansowych do wysokości kwoty wymaganej na spłacenie usługi OTP.

Przeznaczenie i parametry

 • Parametry

  • Wysokość limitu zobowiązań z tytułu realizacji zleceń kupna z wykorzystaniem usługi OTP jest ustalana w oparciu o wartość rachunku inwestycyjnego klienta.
  • Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego ustala wskaźnik pokrycia zleceń kupna z usługą OTP (OTP 0%  oraz OTP 30%).
  • Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego ustala listę instrumentów finansowych, dla których jest możliwe składanie zleceń kupna z usługą OTP.

  Naszym klientom oferujemy usługę Odroczonego Terminu Zapłaty w dwóch wariantach:

  • Pokrycie zlecenia z OTP na poziomie 30% - pozostałą część do dnia rozliczenia pokrywa Biuro Maklerskie. W tym wariancie limit zobowiązań klienta z tytułu odraczania zapłaty ustalany jest na poziomie 233% wartości portfela wycenianego w momencie podpisywania aneksu o OTP.
  • Całkowite odroczenie zapłaty - do dnia rozliczenia klient nie ponosi z tytułu zakupu akcji żadnych kosztów (nie licząc prowizji od transakcji).

  W przypadku zmiany wartości portfela, klient może w każdej chwili zmienić limit Odroczonego Terminu Zapłaty.

 • Przeznaczenie

  Usługa Odroczonego Terminu Zapłaty (OTP) przeznaczona jest na zakup akcji na rynku wtórnym.
  Z możliwości składania zleceń z OTP może korzystać każdy inwestor posiadający rachunek inwestycyjny
  w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego po podpisaniu stosownego wniosku do Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego oraz wypełnieniu formularza badania sytuacji finansowej.

  Oferta OTP skierowana jest szczególnie do aktywnych inwestorów - wariant 100% OTP daje możliwość zakupu akcji bez udziału środków własnych, natomiast przy 30% OTP inwestor angażuje tylko część własnych środków w momencie wysyłania zlecenia.

  Przy inwestycjach jednodniowych (daytrading) OTP daje możliwość wykorzystania dźwigni finansowej - przy zakupie akcji z Odroczonym Terminem Zapłaty i sprzedaży tego samego dnia nie będzie konieczna późniejsza zapłata za pełną wartość zlecenia.

Przykład zastosowania

Odroczony Termin Zapłaty pozwala na przesunięcie w czasie zapłaty za akcje do momentu faktycznego rozliczenia transakcji. Zgodnie z systemem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych okres rozliczenia dla akcji to 2 dni robocze, nie licząc dnia transakcji zgodnie z poniższym schematem.

Przykład 1

W poniedziałek 06.10.2021 inwestor zakupił akcje za 10 000 zł korzystając przy tym z OTP 30%. Wkład inwestora to
3 000 zł, pozostałe 7 000 zł pokrywa Biuro Maklerskie. Dzień rozliczenia (T+2) wypada w środę 08.10.2021 i w tym dniu inwestor powinien zapewnić pozostałą część wartości zlecenia czyli 7 000 zł.

Przykład 2

W poniedziałek 06.10.2021 inwestor kupił akcje za 15 000 zł korzystając z całkowitego Odroczenia Terminu Zapłaty. Biuro Maklerskie w całości pokryło wartość zlecenia. Inwestor sprzedał te same akcje jeszcze tego samego dnia za łączną kwotę 15 500 zł. Dzień rozliczenia obu transakcji przypada na środę 08.10.2021, a regulowany jest jedynie sumaryczny wynik obu transakcji:

Ostatecznym rezultatem działań inwestora jest zysk w wysokości 500zł. Dzięki wykorzystaniu OTP klient osiągnął ten wynik bez wkładu własnego w momencie wysyłania zlecenia kupna.

* przykłady nie uwzględniają prowizji od transakcji