Kredyt Inwestor

Korzyści/ Ryzyka

 • Kredyt do 700% środków własnych,
 • Atrakcyjna, zmienna stopa oprocentowania wg stawki 3 miesięcznego WIBOR,
 • Przedłużenie kredytu bez obowiązku spłaty bieżącego zadłużenia,
 • Szeroki wybór instrumentów finansowych, których zakup może być finansowany środkami pochodzącymi z kredytu,
 • Automatyczne uruchomienie kredytu przy składaniu zlecenia kupna,
 • Odsetki naliczane wyłącznie od realnie wykorzystanej części kredytu,
 • Pełne informacje o wykorzystaniu środków z kredytu, w tym podgląd bieżącego zaangażowania w PKO supermakler,
 • Spłata całości lub części kredytu w dowolnym momencie przez system supermakler,
 • Indywidualne podejście do każdego Klienta,

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z określonym ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje na temat ryzyk zamieszczone są w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich.

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem na GPW za środki pochodzące z Kredytu Inwestor:

 • ryzyko spadku zabezpieczenia kredytu na skutek zmiany ceny, spadku wartości instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie kredytu,
 • ryzyko związane z obrotem instrumentami finansowymi na GPW: zawieszenie obrotu, wykluczenie z obrotu, korekta listy uczestników indeksów giełdowych,
 • ryzyko płynności.

Ponadto przy inwestowaniu za środki pochodzące z kredytu należy mieć na uwadze ryzyka wpływające na wycenę instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie kredytu:

 • ryzyko makroekonomiczne – związane z wrażliwością rynku kapitałowego na krajowe i światowe czynniki makroekonomiczne,
 • ryzyko branżowe – związane ze wzrostem konkurencji, spadkiem popytu na produkty sprzedawane przez podmioty z branży oraz zmianami technologicznymi,
 • ryzyko specyficzne spółki – związane np. z jakością pracy zarządu, zmianą strategii lub modelu biznesowego spółki, zmianą jakości ładu korporacyjnego, polityki dywidendowej.

Przeznaczenie i parametry

 • Przeznaczenie

  Kredyt "Inwestor" przeznaczony jest na zakup instrumentów finansowych na rynku wtórnym. Kredyt udzielany jest przez PKO Bank Polski S.A. wyłącznie osobom fizycznym, które posiadają rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego.

  Aby otrzymać kredyt "Inwestor" należy spełnić następujące warunki:

  • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Uzyskać pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej,
  • Posiadać aktywa na rachunku inwestycyjnym w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego w minimalnej wysokości 10 000zł.
 • Parametry

  Wysokość kredytu:

  • Minimalna kwota kredytu: 10 000zł
  • Maksymalna wysokość kredytu: 700% łącznej wartości aktywów na rachunku inwestycyjnym.

  Okres kredytowania:

  • Kredyt jest udzielany na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy 12 miesięczne.

  Zabezpieczenie kredytu:

  • Blokada na rachunku inwestycyjnym,
  • Pełnomocnictwo dla PKO Banku Polskiego oraz Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

  Poziomy zabezpieczeń:

  • Wymagany poziom zabezpieczenia: 155% kwoty wykorzystanego kredytu,
  • Minimalny poziom zabezpieczenia: 135% kwoty wykorzystanego kredytu.

Oprocentowanie i opłaty

Prowizja przygotowawcza:

    1% dla kwoty kredytu od 10 000zł do 2 999 999,99zł
    0,5% dla kwoty kredytu od 3 000 000zł.

Oprocentowanie:

    Umowy zawierane i odnawiane od 30 czerwca 2010r.: WIBOR + marża Banku
    Umowy zawarte do 29 czerwca 2010r.: 11,75%

Marża Banku uzależniona jest od kwoty kredytu i wynosi nie mniej niż 3,5%.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,61%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 270 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 296 838,95 zł, oprocentowanie zmienne 8,22%, całkowity koszt kredytu 26 838,95 zł (w tym: prowizja 2 700,00 zł; odsetki 24 078,95 zł, opłata roczna za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego 60 zł).
Do wyliczenia powyższych wartości przyjęto, że kredyt udzielony jest na okres 12 miesięcy, wypłacony jest jednorazowo w pełnej wysokości, spłata kapitału nastąpi na koniec okresu kredytowania, spłata odsetek nastąpi w 12 ratach.
Kalkulacja została dokonana na dzień 21 sierpnia 2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.