Klient indywidualny

03.07.2017

PORTFEL OBLIGACYJNY PLUS

Portfel obligacyjny plus może składać się z następujących klas aktywów:

  • obligacji skarbowych notowanych na rynku Catalyst;
  • obligacji korporacyjnych emitentów wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIWG40, sWIG80;
  • obligacji komunalnych notowanych na rynku Catalyst;
  • obligacji korporacyjnych emitentów wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIWG40, sWIG80 będących przedmiotem oferty publicznej, o ile emitent zobowiązał się do wprowadzenia ich do notowań na rynku Catalyst;
  • obligacji komunalnych będących przedmiotem oferty publicznej, o ile emitent zobowiązał się do wprowadzenia ich do notowań na rynku Catalyst.

Cechy strategii inwestycyjnej

Celem inwestycyjnym jest ochrona wartości zainwestowanych środków pieniężnych poprzez uzyskiwanie stóp zwrotu zbliżonych do wyników benchmarku ustalonego dla portfela. Cel ten jest realizowany poprzez odpowiednią selekcję instrumentów finansowych, które mogą wchodzić w skład portfela. Dobór oparty jest na ocenie potencjalnego zysku w relacji do ryzyka związanego z sytuacją finansową emitenta. W szczególności istotnym kryterium jest rentowność obligacji emitenta oraz niskie ryzyko niewypłacalności.

Benchmark

Wyniki Portfela obligacyjnego plus porównywane są ze stopą WIBID1Y – wysokości oprocentowania lokat jednorocznych na rynku międzybankowym.

Ryzyko portfela

Portfel obligacyjny plus jest portfelem o niskim ryzyku inwestycyjnym. W związku z dominującym udziałem obligacji korporacyjnych ryzyko Portfela obligacyjny plus jest wyższe niż dla lokaty bankowej. Osiągnięcie zysku nie jest gwarantowane.

Do najważniejszych czynników ryzyka związanych z inwestycją w Portfel obligacyjny plus należą:

  • ryzyko płynności – związane z niską płynnością instrumentów finansowych notowanych na rynku Catalyst;
  • ryzyko niewypłacalności emitenta – związane z sytuacją, w której emitent nie jest w stanie wykupić w terminie obligacji i/lub nie realizuje w terminie wypłat odsetek;
  • ryzyko stóp procentowych – związane ze zmianami stóp procentowych;
  • ryzyko niewprowadzenia obligacji będącej przedmiotem oferty publicznej do obrotu na rynku Catalyst.

Powyższe ryzyka są minimalizowane poprzez selekcję do Portfela obligacji emitentów o bardzo dobrej sytuacji finansowej oraz dążenie do struktury modelowej zakładającej znaczący udział obligacji skarbowych, a także odpowiednią dywersyfikację. Ryzyko stopy procentowej ograniczane jest poprzez odpowiedni dobór terminów wykupu obligacji wchodzących w skład portfela.