Klient indywidualny

03.07.2017

PORTFEL GLOBALNY

Portfel globalny może składać się z następujących klas aktywów:

  • ETFów, dla których dostępne są dokumenty KIID, notowanych na giełdach w Europie, odzwierciedlających zachowanie światowych indeksów akcyjnych.

Cechy strategii inwestycyjnej

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości zainwestowanych środków pieniężnych poprzez uzyskiwanie stóp zwrotu zbliżonych do wyników benchmarku ustalonego dla portfela. Cel ten jest realizowany poprzez odpowiednią selekcję instrumentów finansowych, które mogą wchodzić w skład portfela. Dobór instrumentów finansowych oparty jest na ocenie potencjalnego zysku w relacji do ryzyka związanego z sytuacją poszczególnych indeksów giełdowych. Strategia inwestycji w instrumenty finansowe oparta na indeksach zagranicznych pozwala na uniezależnienie wyników portfela od sytuacji na polskiej giełdzie. W szczególności istotnym kryterium doboru ETFów jest ocena perspektyw wzrostu danego indeksu.

Benchmark

Wyniki Portfela globalnego porównywane są ze stopą zwrotu indeksu MSCI ACWI Index (indeks obejmujący ceny wybranych akcji z rynków rozwiniętych i rozwijających się).

Ryzyko portfela

Portfel globalny jest portfelem o wysokim ryzyku inwestycyjnym. W związku z faktem, iż modelowo 100% portfela składa się z ETFów ryzyko Portfela globalnego jest wyższe niż w Portfelu dochodowym. Osiągnięcie zysku nie jest gwarantowane.

Do najważniejszych czynników ryzyka związanych z inwestycją w Portfel globalny należą:

  • ryzyko płynności – związane z niską płynnością niektórych ETFów;
  • ryzyko makroekonomiczne – związane z ogólną sytuacją ekonomiczną w poszczególnych krajach i regionach na świecie, mające istotny wpływ na zachowanie ETFów;
  • ryzyko kraju – związane z indywidualną sytuacją kraju np. osiąganych wyników finansowych przez spółki wchodzące w skład głównych indeksów giełdowych, kształt polityki fiskalnej i monetarnej, stabilność polityczna itp.;
  • ryzyko instrumentu – związane z indywidualną sytuacją ETF np. stopnia odzwierciedlenia wyników indeksu odniesienia.

Powyższe ryzyka minimalizowane są poprzez selekcję do portfela najpłynniejszych lub największych ETFów notowanych na giełdach w Europie, a także odpowiednią dywersyfikację.

DM PKO Banku Polskiego zwraca uwagę, iż w przypadku Portfela globalnego istnieje ryzyko walutowe. Ryzyko walutowe związane jest z niepewnością co do zachowania się kursów walutowych w przyszłości. Dodatkowy czynnik ryzyka wynika z metody obliczania zysków/strat zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF). Istnieje ryzyko wystąpienia konieczności zapłaty podatku od zysków z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w rocznym rozliczeniu podatkowym, pomimo braku wykazania zysku w walucie obcej. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku, kiedy kurs walutowy stosowany do przeliczenia wartości transakcji na PLN zgodnie z UPDOF był niższy dla transakcji nabycia niż dla transakcji zbycia papieru wartościowego.