Klient indywidualny

03.07.2017

PORTFEL DOCHODOWY

Portfel dochodowy może składać się z następujących klas aktywów:

 • obligacji skarbowych notowanych na rynku Catalyst;
 • obligacji korporacyjnych i komunalnych notowanych na rynku Catalyst;
 • obligacji korporacyjnych i komunalnych będących przedmiotem oferty publicznej, o ile emitent zobowiązał się do wprowadzenia ich do notowań na rynku Catalyst oraz których oferta kierowana jest do klientów o profilu ryzyka co najmniej aktywnym;
 • akcji dywidendowych wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 ze średnim dziennym obrotem za ostatnie 20 sesji przekraczającym 100 000 zł;
 • pozostałych akcji dywidendowych wchodzących w skład indeksu WIG ze średnim dziennym obrotem za ostatnie 20 sesji przekraczającym 100 000 zł;
 • akcji dywidendowych będących przedmiotem oferty publicznej, o ile emitent zobowiązał się do wprowadzenia ich do notowań na rynku głównym GPW oraz których oferta kierowana jest do klientów o profilu ryzyka co najmniej aktywnym.

Cechy strategii inwestycyjnej

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości zainwestowanych środków pieniężnych poprzez uzyskiwanie stóp zwrotu zbliżonych do wyników benchmarku ustalonego dla portfela oraz generowanie dochodu z dywidend i odsetek. Cel ten jest realizowany poprzez odpowiednią selekcję instrumentów finansowych, które mogą wchodzić w skład portfela. Dobór instrumentów finansowych oparty jest na ocenie potencjalnego zysku w relacji do ryzyka związanego z sytuacją finansową emitenta. W szczególności istotnym kryterium selekcji spółek jest polityka dywidendowa oraz zdolność do wypłaty dywidend.

Benchmark

Wyniki portfela dochodowego porównywane są ze stopą zwrotu indeksu składającego się w 50% ze stawki WIBID1Y (wysokości oprocentowania lokat jednorocznych na rynku międzybankowym) oraz w 50% z WIG Dywidendowy (indeksu spółek dywidendowych GPW).

Ryzyko portfela

Portfel dochodowy jest portfelem o przeciętnym ryzyku inwestycyjnym. W związku z faktem, iż modelowo 50% portfela stanowią akcje spółek dywidendowych notowanych na GPW ryzyko Portfela dochodowego jest wyższe niż w Portfelu zrównoważonym. Osiągnięcie zysku nie jest gwarantowane.

Do najważniejszych czynników ryzyka związanych z inwestycją w Portfel dochodowy należą:

 • ryzyko płynności – związane z niską płynnością niektórych instrumentów finansowych notowanych na rynku Catalyst oraz na GPW;
 • ryzyko niewypłacalności emitenta – związane z sytuacją kiedy emitent nie jest w stanie wykupić w terminie obligacji i/lub nie realizuje w terminie wypłat odsetek;
 • ryzyko stóp procentowych – związane ze zmianami stóp procentowych;
 • ryzyko niewprowadzenia obligacji będącej przedmiotem oferty publicznej do obrotu na rynku Catalyst;
 • ryzyko niewprowadzenia udziałowych instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty publicznej do obrotu na rynku GPW;
 • ryzyko makroekonomiczne – związane z ogólną sytuacją ekonomiczną w Polsce, mające istotny wpływ na zachowanie udziałowych instrumentów finansowych notowanych na GPW oraz obligacji notowanych na Catalyst;
 • ryzyko spółki – związane z indywidualną sytuacją spółki dotyczącą np. osiąganych wyników finansowych, polityki dywidendy itp.

Powyższe ryzyka minimalizowane są poprzez selekcję do portfela obligacji i akcji emitentów o bardzo dobrej sytuacji finansowej, a także odpowiednią dywersyfikację. Ryzyko stopy procentowej ograniczane jest poprzez odpowiedni dobór terminów wykupu obligacji wchodzących w skład portfela. Ustalony minimalny poziom wartości średnich obrotów w odniesieniu do udziałowych instrumentów finansowych ograniczy ryzyko płynności.