Klient indywidualny

03.07.2017

PORTFEL AGRESYWNY

Portfel agresywny może składać się z następujących klas aktywów:

  • akcje wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 ze średnim dziennym obrotem za ostatnie 20 sesji przekraczającym 100 000 zł;
  • pozostałe akcje wchodzące w skład indeksu WIG ze średnim dziennym obrotem za ostatnie 20 sesji przekraczającym 100 000 zł;
  • akcje będące przedmiotem oferty publicznej, o ile emitent zobowiązał się do wprowadzenia ich do notowań na rynku głównym GPW oraz którego oferta kierowana jest do klientów o profilu ryzyka co najmniej agresywnym.

Cechy strategii inwestycyjnej

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości zainwestowanych środków pieniężnych poprzez uzyskiwanie stóp zwrotu zbliżonych do wyników benchmarku ustalonego dla portfela. Cel ten jest realizowany poprzez odpowiednią selekcję instrumentów finansowych, które mogą wchodzić w skład portfela. Dobór instrumentów finansowych oparty jest na ocenie potencjalnego zysku w relacji do ryzyka związanego z sytuacją finansową emitenta. W szczególności istotnym kryterium doboru spółek jest ocena perspektyw wzrostu ich wartości.

Benchmark

Wyniki Portfela agresywnego porównywane są ze stopą zwrotu indeksu składającego się w 50% z WIG20 (indeksu dwudziestu największych spółek notowanych na GPW) oraz w 50% z MWIG40 (indeksu 40 średnich spółek notowanych na GPW).

Ryzyko portfela

Portfel agresywny jest portfelem o bardzo wysokim ryzyku inwestycyjnym. W związku z faktem, iż w portfelu będą wyłącznie akcje spółek notowanych na GPW ryzyko Portfela agresywnego jest wyższe niż w Portfelu globalnym. Osiągnięcie zysku nie jest gwarantowane.

Do najważniejszych czynników ryzyka związanych z inwestycją w Portfel agresywny należą:

  • ryzyko płynności – związane z niską płynnością niektórych instrumentów finansowych notowanych na GPW;
  • ryzyko niewprowadzenia udziałowych instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty publicznej do obrotu na rynku GPW;
  • ryzyko makroekonomiczne – związane z ogólną sytuacją ekonomiczną w Polsce, mające istotny wpływ na zachowanie udziałowych instrumentów finansowych notowanych na GPW;
  • ryzyko spółki – związane z indywidualną sytuacją spółki dotyczącą np. osiąganych wyników finansowych, polityki dywidendy itp.

Powyższe ryzyka minimalizowane są poprzez selekcję do portfela akcji emitentów o co najmniej dobrej sytuacji finansowej, a także odpowiednią dywersyfikację. Ustalony minimalny poziom wartości średnich obrotów w odniesieniu do udziałowych instrumentów finansowych ogranicza ryzyko płynności.