Funduszowy portfel obligacyjny

Funduszowy portfel obligacyjny może składać się z następujących klas aktywów:

  • jednostek uczestnictwa dłużnych lub pieniężnych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych

Cechy strategii inwestycyjnej

Celem inwestycyjnym jest ochrona wartości zainwestowanych środków pieniężnych. Cel ten jest realizowany poprzez odpowiednią selekcję instrumentów finansowych, które mogą wchodzić w skład portfela. Dobór oparty jest o ocenę potencjalnego zysku w relacji do ryzyka w odniesieniu do jednostek uczestnictwa danego funduszu.

Benchmark

Portfel nie posiada benchmarku.

Ryzyko portfela

Funduszowy portfel obligacyjny jest portfelem o niskim ryzyku inwestycyjnym. W związku z dominującym udziałem funduszy obligacyjnych ryzyko Portfela jest wyższe niż lokaty bankowej. Osiągnięcie zysku nie jest gwarantowane.

Do najważniejszych czynników ryzyka związanych z inwestycją w Funduszowy portfel obligacyjny należą:

  • ryzyko płynności – związane z okresem pomiędzy złożeniem dyspozycji nabycia/zbycia a dniem faktycznego dokonania transakcji lub z sytuacją, w której obrót jednostkami uczestnictwa może zostać zawieszony;
  • ryzyko niewypłacalności – związane z sytuacją, w której fundusz poniósł wysoką stratę, co może skutkować zawieszeniem obrotu jednostkami lub otwarciem likwidacji funduszu;
  • ryzyko  stóp procentowych – związane ze zmianami stóp procentowych;
  • ryzyko makroekonomiczne – związane z ogólną sytuacją ekonomiczną w Polsce i na świecie, mające istotny wpływ na zachowanie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli funduszy, których jednostki uczestnictwa znajdują się w Portfelu;
  • ryzyko dopasowania – związane z różnicą pomiędzy wynikiem osiąganym przez fundusz, a ustalonym dla niego benchmarkiem;
  • ryzyko walutowe – związane z niepewnością kształtowania się kursów walut obcych w przypadku jednostek funduszu wycenianych w walucie obcej. Istnieje ryzyko wystąpienia konieczności zapłaty podatku od zysków z odpłatnego zbycia instrumentów finansowych w rocznym rozliczeniu podatkowym, pomimo braku wykazania zysku w walucie obcej;

Powyższe ryzyka są minimalizowane poprzez selekcję do Portfela funduszy o ugruntowanej pozycji i odpowiednim poziomie aktywów oraz dążenie do struktury modelowej zakładającej znaczący udział funduszy obligacyjnych, a także odpowiednią dywersyfikację.