Funduszowy portfel globalny

Funduszowy portfel globalny może składać się z następujących klas aktywów:

  • jednostek uczestnictwa dłużnych lub pieniężnych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych z przewagą ekspozycji zagranicznej;
  • jednostek uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych z przewagą ekspozycji zagranicznej;
  • Jednostek uczestnictwa pozostałych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych z przewagą ekspozycji zagranicznej;

Cechy strategii inwestycyjnej

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości zainwestowanych środków pieniężnych. Cel ten jest realizowany poprzez odpowiednią selekcję instrumentów finansowych, które mogą wchodzić w skład portfela. Dobór oparty jest o ocenę potencjalnego zysku w relacji do ryzyka w odniesieniu do jednostek uczestnictwa danego funduszu.

Benchmark

Portfel nie posiada benchmarku.

Ryzyko portfela

Funduszowy portfel globalny jest portfelem o wysokim ryzyku inwestycyjnym. W związku z faktem, iż modelowo 100% portfela stanowią fundusze akcyjne z przewagą ekspozycji zagranicznej oraz możliwy jest większy udział pozostałych funduszy ryzyko Funduszowego portfela globalnego jest wyższe niż w Funduszowym portfelu aktywnym. Osiągnięcie zysku nie jest gwarantowane.

Do najważniejszych czynników ryzyka związanych z inwestycją w Funduszowy portfel globalny należą:

  • ryzyko płynności – związane z okresem pomiędzy złożeniem dyspozycji nabycia/zbycia a dniem faktycznego dokonania transakcji lub z sytuacją, w której obrót jednostkami uczestnictwa może zostać zawieszony;
  • ryzyko niewypłacalności – związane z sytuacją, w której fundusz poniósł wysoką stratę, co może skutkować zawieszeniem obrotu jednostkami lub otwarciem likwidacji funduszu;
  • ryzyko stóp procentowych – związane ze zmianami stóp procentowych;
  • ryzyko makroekonomiczne – związane z ogólną sytuacją ekonomiczną w Polsce i na świecie, mające istotny wpływ na zachowanie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli funduszy, których jednostki uczestnictwa znajdują się w Portfelu;
  • ryzyko dopasowania – związane z różnicą pomiędzy wynikiem osiąganym przez fundusz, a ustalonym dla niego benchmarkiem;
  • ryzyko walutowe – związane z niepewnością kształtowania się kursów walut obcych w przypadku jednostek funduszu wycenianych w walucie obcej. Istnieje ryzyko wystąpienia konieczności zapłaty podatku od zysków z odpłatnego zbycia instrumentów finansowych w rocznym rozliczeniu podatkowym, pomimo braku wykazania zysku w walucie obcej;

Powyższe ryzyka są minimalizowane poprzez selekcję do Portfela funduszy o ugruntowanej pozycji i odpowiednim poziomie aktywów oraz dążenie do struktury modelowej zakładającej dominujący udział funduszy akcyjnych, a także odpowiednią dywersyfikację.