Informacja na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz jakości wykonywania zleceń za rok 2020

Zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/576 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń („Rozporządzenie”) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Biuro Maklerskie PKO BP przedstawia poniższe informacje.

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (dalej: Biuro Maklerskie) podaje pięć najlepszych systemów wykonywania zleceń dla tych kategorii instrumentów, w obrocie którymi uczestniczy.
W 2020 roku Biuro Maklerskie nie wykonywało zleceń klientów dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych.

Ze względu na dysproporcję w szczegółowości dostępnych danych dotyczących zrealizowanych zleceń Biuro Maklerskie prezentuje zestawienie pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń w podziale na rynki polskie i rynki zagraniczne. W przypadku rynków zagranicznych Biuro Maklerskie nie prezentuje danych określających procentowy udział zleceń pasywnych i zleceń agresywnych ani nie  różnicuje kategorii instrumentów udziałowych na pasma wahań płynności.
Biuro Maklerskie w 2020 roku wykonywało zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów finansowych na zagranicznych rynkach zorganizowanych  za pośrednictwem brokera KBC Securities.