Aktualności BM

2019.09.23

„ENERGA W AKCJI!” – Program benefitowy ENERGA S.A. we współpracy z Biurem Maklerskim PKO Banku Polskiego

Program ENERGA W AKCJI!  

  • Uczestnicy  posiadający minimum 500 akcji Energa S.A. nieprzerwanie przez okres co najmniej 180 dni,  (do okresu nieprzerwanego posiadania wlicza się okres przed przystąpieniem do Programu), będą mieli prawo do Korzyści tj. świadczeń przyznanych organizatora programu lub partnerów programu. Katalog dostępnych korzyści i sposób ich przyznawania Uczestnikowi  jest określony w Regulaminie i dostępny  w Wykazie Korzyści ogłaszanych i publikowanych na okres 1 roku przez ENERGA S.A. na stronie internetowej  http://www.energawakcji.energa.pl/. W szczególności w pierwszym roku programu uczestnicy będą mieli dostęp do spersonalizowanego dla Emitenta serwisu internetowego Benefit System z szeregiem korzyści w formie upustów i rabatów na usługi lub produkty podmiotów współpracujących z Benefit System.
  • W ramach programu  będą podejmowane działania na rzecz Uczestnika przez Energa S.A. lub Partnera programu (BM PKO Banku Polskiego, GPW, SII) mające na celu propagowanie i szerzenie wśród osób indywidualnych wiedzy na temat funkcjonowania rynku kapitałowego, oraz budowania stabilnego i świadomego akcjonariatu Emitenta.
  • dodatkowo Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego oferuje dla nowych klientów, którzy przystąpią do Programu, czasowe zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BM PKO Banku Polskiego za 2019 r i 2020 r. (Szczegóły dostępne w Komunikacie nr 14 Dyrektora BM PKO Banku Polskiego).

Przystąpienie do Programu:

Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym czasie jego trwania. Z Programu może skorzystać każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, której adres zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym cudzoziemiec z takim adresem), spełniająca warunki określone w Regulaminie programu.

1. Osoby posiadające już rachunek inwestycyjny w BM PKO Banku Polskiego, mogą zarejestrować się do Programu wypełniając formularz rejestracyjny:

2. Osoby, które nie posiadają jeszcze rachunku inwestycyjnego w BM PKO Banku Polskiego mogą:

3. W przypadku rachunków wspólnych, do Programu może przystąpić tylko jeden ze współwłaścicieli, który pierwszy złoży Formularz i spełni pozostałe wymagania określone w Regulaminie Programu.

Jak otrzymać prawo do Korzyści w ramach Programu?

  • Prawo do Korzyści przysługuje każdemu Uczestnikowi, który posiadać będzie minimum 500 Akcji Energa S.A. zarejestrowanych na swoim rachunku inwestycyjnym (zdeponowanych na stanie praw własności) na zasadzie własności lub współwłasności łącznej nieprzerwanie przez okres co najmniej 180 dni przy czym do okresu nieprzerwanego posiadania Akcji wlicza się okres przed przystąpieniem do Programu.
  • Prawo do Korzyści przysługuje Uczestnikowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dany Uczestnik spełnił warunki posiadania minimalnej liczbie 500 Akcji przez okres co najmniej 180 dni.
  • Uczestnik, który przestanie spełniać warunek posiadania minimalnej liczbie 500 Akcji, traci Prawo do Korzyści ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym uczestnik przestał spełniać te warunki.

Powyższe wymogi w zakresie okresu posiadania akcji oraz ich liczby nie dotyczą możliwości skorzystania ze zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego dla nowych klientów.

Więcej szczegółów na temat uczestnictwa w Programie i warunków uzyskania benefitów  znajduje się w Regulaminie, który dostępny jest w sekcji „Pliki do pobrania”.