Work Service SA

skrót: WSE

Ostatnie notowanie z: 24.09.2020 16:08

Aktualny kurs0,99   -0,50 %0 zł
Otwarcie0,96-3,02%
Minimum0,93-6,05%
Maksimum1,012,02%
Wolumen (szt.) 415873
Kurs odniesienia0,99
Widełki dolne0,87
Widełki górne1,06
Obroty (tyś. zł)403
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
15200,96
34 6000,95
11 0000,94
733 7700,94
18 1400,94
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
0,986 768 1
0,98704 1
0,9912 570 1
0,995 400 1
0,9911 000 2
Spółka specjalizuje się w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Grupa działa w Polsce i 16 krajach Europy (Niemczech, Rosji, Czechach, Turcji, Rumunii, Węgrzech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Ukrainy) poprzez sieć lokalnych biur oraz 300 mobilnych doradców personalnych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
WorkSource Investments s.a.r.l.WZA13 714 28620,92%13 714 28620,92%
Central Fund of Immovables sp. z o.o.NWZ12 287 77618,74%12 287 77618,74%
ProLogics LLP10 466 20015,96%10 466 20015,96%
Misiak TomaszNWZ9 553 96114,57%9 553 96114,57%
JPMorgan Asset Management Holdings Inc.3 593 9685,48%3 593 9685,48%
Hanczarek TomaszNWZ3 336 4205,09%3 336 4205,09%

Kategoria • 22.09.2020 20:20

  WORK SERVICE SA (78/2020) Change in the date of publication of the raport for the first half of 2020

 • 22.09.2020 20:13

  WORK SERVICE SA (78/2020) Zmiana terminu publikacja raportu okresowego za I półrocze 2020

 • 16.09.2020 16:08

  WORK SERVICE SA (77/2020) Announcement about convening the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.

 • 16.09.2020 15:57

  WORK SERVICE SA (77/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

 • 10.09.2020 20:10

  WORK SERVICE SA (76/2020) Resignation of the supervisory person

 • 10.09.2020 20:06

  WORK SERVICE SA (76/2020) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 09.09.2020 19:37

  WORK SERVICE SA (75/2020) Statement of the Company's Management Board regarding the tender offer to subscribe for the sale of the shares in the Company published on 25 August 2020 by Gi International s.r.l.

 • 09.09.2020 19:31

  WORK SERVICE SA (75/2020) Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 25 sierpnia 2020 roku przez Gi International s.r.l.

 • 04.09.2020 13:09

  Work Service skupi się na długoterminowym rozwoju, wyniki pozostaną pod presją przez kolejne kwartały

 • 28.08.2020 20:38

  WORK SERVICE SA (74/2020) Meeting all of the conditions precedent under the Restructuring Agreement and entry into force of the Restructuring Agreement and Annex No. 8

 • 28.08.2020 20:32

  WORK SERVICE SA (74/2020) Spełnienie wszystkich warunków zawieszających Umowy Restrukturyzacyjnej oraz wejście w życie Umowy Restrukturyzacyjnej i Aneksu nr 8

 • 27.08.2020 19:15

  WORK SERVICE SA (73/2020) Notifications about the sale of shares in Work Service S.A.

 • 27.08.2020 19:09

  WORK SERVICE SA (73/2020) Zawiadomienia o sprzedaży akcji Work Service S.A.

 • 27.08.2020 19:01

  WORK SERVICE SA (72/2020) Repayment of W, X and Z series bonds, and fulfilment of the Conditions Precedent under the Restructuring Agreement

 • 27.08.2020 18:49

  WORK SERVICE SA (72/2020) Spłata obligacji serii W, X i Z oraz spełnienie warunków zawieszających z Umowy Restrukturyzacyjnej

 • 26.08.2020 23:08

  WORK SERVICE SA (71/2020) Acquisition by the Company and redemption of all SHB series bonds

 • 26.08.2020 23:04

  WORK SERVICE SA (71/2020) Wykup przez Spółkę oraz umorzenie wszystkich obligacji serii SHB

 • 25.08.2020 23:16

  WORK SERVICE SA (70/2020) Information on announcement of a tender offer to subscribe for the sale of shares of Work Service S.A.

 • 25.08.2020 23:13

  WORK SERVICE SA (70/2020) Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Work Service S.A.

 • 25.08.2020 22:55

  WORK SERVICE SA (69/2020) Resignations of the supervisors persons

 • 25.08.2020 22:52

  WORK SERVICE SA (69/2020) Rezygnacja osób nadzorujących

 • 25.08.2020 22:46

  WORK SERVICE SA (68/2020) Notification of a change in share ownership

 • 25.08.2020 22:38

  WORK SERVICE SA (68/2020) Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy

 • 25.08.2020 22:27

  WORK SERVICE SA (67/2020) Notification of the indirect acquisition of shares in the Work Service S.A.

 • 25.08.2020 22:22

  WORK SERVICE SA (67/2020) Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji w Work Service S.A.

 • 25.08.2020 14:41

  GI International wzywa do sprzedaży 10.029.311 akcji Work Service po 0,62 zł/szt.

 • 25.08.2020 09:18

  Gi International nabył większościowy pakiet Work Service, ogłosi wezwanie na 66 proc. akcji spółki

 • 25.08.2020 08:13

  WORK SERVICE SA (66/2020) Notification on indirect acquisition of Work Service S.A. shares and fulfilment of the conditions precedent under the Restructuring Agreement and the Financing Agreement

 • 25.08.2020 08:07

  WORK SERVICE SA (66/2020) Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji w Work Service S.A. oraz spełnienie warunków zawieszających z Umowy Restrukturyzacyjnej oraz Umowy Finansowania

 • 24.08.2020 07:27

  WORK SERVICE SA (65/2020) Notification of an event resulting in a decrease in the share in the Company's share capital

 • 24.08.2020 07:20

  WORK SERVICE SA (65/2020) Zawiadomienie o zdarzeniu powodującym zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym Spółki

 • 21.08.2020 21:26

  WORK SERVICE SA (64/2020) Notification of the indirect acquisition of shares in the Work Service S.A.

 • 21.08.2020 21:20

  WORK SERVICE SA (64/2020) Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji w Work Service S.A.

 • 21.08.2020 17:37

  WORK SERVICE SA (63/2020) Conclusion by the Issuer of an annex no 2 to the Restructuring Agreement and an annex no 10 to the Credit Facility Agreement.

 • 21.08.2020 17:33

  WORK SERVICE SA (63/2020) Zawarcie przez Emitenta aneksu nr 2 do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz aneksu nr 10 do Umowy Kredytowej.

 • 21.08.2020 07:58

  Thibault Lefebvre prezesem Work Service

 • 21.08.2020 07:53

  WORK SERVICE SA (62/2020) Changes in the management board of the Company

 • 21.08.2020 07:47

  WORK SERVICE SA (62/2020) Zmiany w zarządzie Spółki

 • 21.08.2020 07:09

  Gi International nabył akcje stanowiące 29,8 proc. ogólnej liczby głosów w Work Service

 • 20.08.2020 22:48

  WORK SERVICE SA (61/2020) Notification of the purchase of shares in the Work Service S.A.

 • 20.08.2020 22:41

  WORK SERVICE SA (61/2020) Zawiadomienie o nabyciu akcji w Work Service S.A.

 • 20.08.2020 18:08

  WORK SERVICE SA (60/2020) Fulfilment of one of conditions precedent of the Restructuring Agreement

 • 20.08.2020 18:05

  WORK SERVICE SA (60/2020) Spełnienie jednego z warunków zawieszających Umowy Restrukturyzacyjnej

 • 18.08.2020 08:34

  WORK SERVICE SA (59/2020) Receiving of a non-binding offer regarding purchase of Issuer's subsidiary and to grant financing to Issuer.

 • 18.08.2020 08:32

  WORK SERVICE SA (59/2020) Otrzymanie niewiążącej oferty dotyczącej nabycia spółki zależnej Emitenta oraz finansowania Emitenta.

 • 15.08.2020 08:50

  WORK SERVICE SA (58/2020) Conclusion by the Issuer of Annex No. 3 to the Investment Agreement

 • 15.08.2020 08:48

  WORK SERVICE SA (58/2020) Zawarcie przez Emitenta aneksu nr 3 do Umowy Inwestycyjnej.

 • 11.08.2020 18:54

  WORK SERVICE SA (57/2020) Decrease of share in the total number of votes in the Company below the threshold of 5% of the total number of votes in the Company.

 • 11.08.2020 18:50

  WORK SERVICE SA (57/2020) Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Work Service S.A. poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 11.08.2020 18:20

  WORK SERVICE SA (56/2020) Conclusion of new installment agreements with the Social Insurance Institution (ZUS) by the Issuer's subsidiary.

 • 11.08.2020 18:13

  WORK SERVICE SA (56/2020) Zawarcie nowego układów ratalnych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przez spółkę zależną Emitenta.

 • 11.08.2020 18:01

  WORK SERVICE SA (55/2020) Conclusion by the Issuer of an Annex to the Restructuring Agreement and Annex No. 9 to the Credit Agreement.

 • 11.08.2020 17:56

  WORK SERVICE SA (55/2020) Zawarcie przez Emitenta aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz aneksu nr 9 do Umowy Kredytowej.

 • 11.08.2020 08:00

  Work Service otrzyma 210 mln zł pożyczki od Gi Group

 • 11.08.2020 07:45

  WORK SERVICE SA (54/2020) Conclusion of the Financing Agreement between the Company and the Investor.

 • 11.08.2020 07:38

  WORK SERVICE SA (54/2020) Zawarcie Umowy Finansowania pomiędzy Spółką a Inwestorem.

 • 10.08.2020 18:08

  WORK SERVICE SA (53/2020) Decrease of share in the total number of votes in the Company below the threshold of 10% of the total number of votes in the Company.

 • 10.08.2020 17:59

  WORK SERVICE SA (53/2020) Zmniejszenie swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Work Service S.A. poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 10.08.2020 08:50

  WORK SERVICE SA (52/2020) Decrease of share in the total number of votes in the Company below the threshold of 15% of the total number of votes in the Company.

 • 10.08.2020 08:44

  WORK SERVICE SA (52/2020) Zmniejszenie swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Work Service S.A. poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 07.08.2020 18:23

  WORK SERVICE SA (51/2020) Conclusion of new installment agreements with the Social Insurance Institution (ZUS) by the Issuer and the Issuer's subsidiary

 • 07.08.2020 18:20

  WORK SERVICE SA (51/2020) Zawarcie nowych układów ratalnych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przez Emitenta oraz spółkę zależną Emitenta.

 • 04.08.2020 18:03

  WORK SERVICE SA (50/2020) Decrease of share in the total number of votes in the Company Work Service S.A.

 • 04.08.2020 17:57

  WORK SERVICE SA (50/2020) Zmniejszenie swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Work Service S.A.

 • 04.08.2020 08:50

  Work Service skoryguje rozliczenie podatku CIT, dopłaci łącznie 8,57 mln zł

 • 04.08.2020 08:37

  WORK SERVICE SA (49/2020) Decision on submitting declarations correcting the tax settlement in the field of corporate income tax (CIT)

 • 04.08.2020 08:35

  WORK SERVICE SA (49/2020) Podjęcie decyzji w sprawie złożenia deklaracji korygujących rozliczenie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

 • 03.08.2020 23:28

  WORK SERVICE SA (48/2020) Company's decision on the dissolution and opening of liquidation of three companies from the Issuer's Capital group

 • 03.08.2020 23:26

  WORK SERVICE SA (48/2020) Podjęcie decyzji w sprawie rozwiązania i otwarcia likwidacji trzech spółek z grupy kapitałowej Emitenta

 • 31.07.2020 19:25

  WORK SERVICE SA (47/2020) Conclusion by the Issuer of Annex no. 2 to the Investment Agreement

 • 31.07.2020 19:23

  WORK SERVICE SA (47/2020) Zawarcie przez Emitenta aneksu nr 2 do Umowy Inwestycyjnej

 • 31.07.2020 19:22

  WORK SERVICE SA (46/2020) Conclusion by the Issuer of an agreement extending the maturity of loans specified in the Loan Agreement and the terms of the Restructuring Agreement.

 • 31.07.2020 19:20

  WORK SERVICE SA (46/2020) Zawarcie przez Emitenta porozumienia przedłużającego zapadalność kredytów określonych Umową Kredytową oraz terminów z Umowy Restrukturyzacyjnej

 • 23.06.2020 07:42

  WORK SERVICE SA (39/2020) Conclusion of a conditional agreement for the sale of W, X and Z series bonds between the Company and the bondholders

 • 23.06.2020 07:36

  WORK SERVICE SA (39/2020) Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży obligacji serii W, X oraz Z pomiędzy Spółką a obligatariuszami.

 • 22.06.2020 14:50

  WORK SERVICE SA (38/2020) Delegating the Vice-Chairman of the Supervisory Board to temporarily perform the duties of a Member of the Management Board

 • 22.06.2020 14:45

  WORK SERVICE SA (38/2020) Delegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

 • 18.06.2020 20:34

  WORK SERVICE SA (37/2020) Zmiana terminu przekazania raportów okresowych za 2019 rok

 • 17.06.2020 17:28

  WORK SERVICE SA (36/2020) Expressing consent by the antitrust authority in Serbia to take over control of the Company by the Investor

 • 17.06.2020 17:23

  WORK SERVICE SA (36/2020) Wyrażenie zgody przez organ antymonopolowy w Serbii na przejęcie kontroli nad Spółką przez Inwestora

 • 05.06.2020 21:21

  WORK SERVICE SA (35/2020) Conclusion of the conditional agreement for the sale of share rights in Work Service GmbH & Co. KG

 • 05.06.2020 21:15

  WORK SERVICE SA (35/2020) Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży praw udziałowych w Work Service GmbH & Co. KG

 • 02.06.2020 20:22

  WORK SERVICE SA (34/2020) Conclusion by the Issuer of an annex to the installment arrangement with the Social Insurance Institution (ZUS).

 • 02.06.2020 20:15

  WORK SERVICE SA (34/2020) Zawarcie przez Emitenta aneksu do układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 • 29.05.2020 23:10

  WORK SERVICE SA (33/2020) Change of the terms and conditions of issue of series W, X, Z and SHB bonds

 • 29.05.2020 23:03

  WORK SERVICE SA (33/2020) Zmiana warunków emisji obligacji serii W, X, Z oraz SHB

 • 25.05.2020 12:13

  WORK SERVICE SA (32/2020) Delegating the Vice-Chairman of the Supervisory Board to temporarily perform the duties of a Member of the Management Board

 • 25.05.2020 12:05

  WORK SERVICE SA (32/2020) Delegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

 • 19.05.2020 19:11

  Rumuński organ antymonopolowy zgodził się na przejęcie Work Service przez Gi International

 • 19.05.2020 19:05

  WORK SERVICE SA (31/2020) Expressing consent by the antitrust authority in Romania to take over control the Company by the Investor

 • 19.05.2020 19:00

  WORK SERVICE SA (31/2020) Wyrażenie zgody przez organ antymonopolowy w Rumunii na przejęcie kontroli nad Spółką przez Inwestora

 • 14.05.2020 19:25

  Kredytodawcy Work Service zgodzili się na wydłużenie terminu wypłaty finansowania pomostowego

 • 14.05.2020 19:06

  WORK SERVICE SA (30/2020) Lenders' consent to extend the deadline for disbursement of bridge financing.

 • 14.05.2020 19:02

  WORK SERVICE SA (30/2020) Zgoda Kredytodawców na wydłużenie terminu na wypłatę finansowania pomostowego.

 • 30.04.2020 23:11

  WORK SERVICE SA (29/2020) Filing by the Company a request to the Lenders for consent to extend the deadline for payment of bridge financing

 • 30.04.2020 23:07

  WORK SERVICE SA (29/2020) Złożenie przez Spółkę wniosku do Kredytodawców w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu na wypłatę finansowania pomostowego

 • 30.04.2020 11:51

  Połowa agencji rekrutacyjnych spodziewa się w V zmniejszenia liczby zatrudnianych pracowników - SAZ

 • 25.04.2020 09:56

  Work Service ma wstępne porozumienie z bankami o restrukturyzacji zadłużenia

 • 24.04.2020 23:48

  WORK SERVICE SA (28/2020) Conclusion by the Issuer of Annex 7 to the Credit Agreement of 18 November 2015

 • 24.04.2020 23:43

  WORK SERVICE SA (28/2020) Zawarcie przez Emitenta Aneksu nr 7 do Umowy Kredytowej z dnia 18 listopada 2015 r.

 • 24.04.2020 23:38

  WORK SERVICE SA (27/2020) Conclusion by the Issuer of a preliminary agreement with crediting banks covering arrangements related to the terms and conditions of debt restructuring of the Issuer

 • 24.04.2020 23:31

  WORK SERVICE SA (27/2020) Zawarcie przez Emitenta wstępnego porozumienia z bankami kredytującymi obejmującego ustalenia dotyczącego warunków restrukturyzacji zadłużenia Emitenta

 • 24.04.2020 23:26

  WORK SERVICE SA (26/2020) Expressing consent by the Company's Supervisory Board to a transaction within the meaning of the Investment Agreement

 • 24.04.2020 23:22

  WORK SERVICE SA (26/2020) Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na transakcję w rozumieniu Umowy Inwestycyjnej

 • 24.04.2020 18:53

  WORK SERVICE SA (25/2020) Submission by the Investor of motion to the antimonopoly authority in Serbia for consent to take control over the Company

 • 24.04.2020 18:44

  WORK SERVICE SA (25/2020) Złożenie przez Inwestora wniosku do organu antymonopolowego w Serbii w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie kontroli nad Spółką

 • 24.04.2020 18:36

  WORK SERVICE SA (24/2020) Expressing consent by the antitrust authority in Czech Republic to take over control the Company by the Investor

 • 24.04.2020 18:29

  Czeski organ antymonopolowy zgodził się na przejęcie Work Service przez Gi International

 • 24.04.2020 18:18

  WORK SERVICE SA (24/2020) Wyrażenie zgody przez czeski organ antymonopolowy na przejęcie kontroli nad Spółką przez Inwestora

 • 23.04.2020 18:57

  Grupa Work Service zawarła z ZUS układy ratalne ws. zaległych zobowiązań

 • 23.04.2020 18:31

  WORK SERVICE SA (23/2020) Conclusion of the installment arrangement with the Social Insurance Institution (ZUS) by the Issuer and its subsidiary

 • 23.04.2020 18:27

  WORK SERVICE SA (23/2020) Zawarcie układów ratalnych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przez Emitenta oraz spółkę zależną Emitenta

 • 20.04.2020 18:01

  WORK SERVICE SA (22/2020) zmiana terminów publikacji sprawozdań finansowych

 • 17.04.2020 18:02

  Niemiecki organ antymonopolowy zgodził się na przejęcie Work Service przez Gi International

 • 17.04.2020 17:46

  WORK SERVICE SA (21/2020) Expressing consent by the antitrust authority in German to take over control the Company by the Investor

 • 17.04.2020 17:41

  WORK SERVICE SA (21/2020) Wyrażenie zgody przez niemiecki organ antymonopolowy na przejęcie kontroli nad Spółką przez Inwestora

 • 09.04.2020 19:40

  WORK SERVICE SA (20/2020) Expressing consent by the antitrust authority in Poland to take over control the Company by the Investor

 • 09.04.2020 19:33

  WORK SERVICE SA (20/2020) Wyrażenie zgody przez organ antymonopolowy w Polsce na przejęcie kontroli nad Spółką przez Inwestora

 • 07.04.2020 19:07

  WORK SERVICE SA (19/2020) Submission by the Investor of motions to the antimonopoly authority for consent to take control over the Company

 • 07.04.2020 19:02

  WORK SERVICE SA (19/2020) Złożenie przez Inwestora wniosku do organu antymonopolowego w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie kontroli nad Spółką

 • 07.04.2020 01:02

  WORK SERVICE SA (18/2020) Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID - 19 na działalność grupy Work Service

 • 07.04.2020 00:54

  WORK SERVICE SA (17/2020) Conclusion by the Issuer of the Annex No. 6 to the Loan Agreement of 18 November 2015

 • 07.04.2020 00:48

  WORK SERVICE SA (17/2020) Zawarcie przez Emitenta Aneksu nr 6 do Umowy Kredytowej z dnia 18 listopada 2015 r.

 • 07.04.2020 00:37

  WORK SERVICE SA (16/2020) Termination of the call option and fulfillment of the condition precedent under the Investment Agreement

 • 07.04.2020 00:31

  WORK SERVICE SA (16/2020) Wypowiedzenie opcji kupna oraz zrealizowanie warunku zawieszającego z Umowy Inwestycyjnej

 • 06.04.2020 16:10

  Wzrosło zapotrzebowanie na pracowników w handlu i logistyce, ucierpiały usługi - Work Service

 • 31.03.2020 21:24

  WORK SERVICE SA (15/2020) Conclusion by the Issuer of the Annex No. 5 to the Credit Agreement of 18 November 2015

 • 31.03.2020 21:18

  WORK SERVICE SA (15/2020) Zawarcie przez Emitenta Aneksu nr 5 do Umowy Kredytowej z dnia 18 listopada 2015 r.

 • 26.03.2020 18:11

  WORK SERVICE SA (14/2020) Submission by the Investor of motions to the antimonopoly authorities for consent to take control over the Company

 • 26.03.2020 18:05

  WORK SERVICE SA (14/2020) Złożenie przez Inwestora wniosków do organów antymonopolowych w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie kontroli nad Spółką

 • 25.02.2020 18:48

  WORK SERVICE SA (13/2020) Fulfillment of the condition precedent under the Investment Agreement

 • 25.02.2020 18:41

  WORK SERVICE SA (13/2020) Zrealizowanie warunku zawieszającego z Umowy Inwestycyjnej

 • 13.02.2020 13:03

  WORK SERVICE SA (12/2020) Correction of the current report no 12/2020 entitled: Conclusion of the investment agreement between the Company and Gi INTERNATIONAL S.R.L., a wholly-owned subsidiary of Gi Group SpA.

 • 13.02.2020 12:59

  WORK SERVICE SA (12/2020) Korekta raportu bieżącego nr 12/2020 pod tytułem: Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką a GI INTERNATIONAL S.R.L., której całkowitym właścicielem jest Gi Group SpA.

 • 13.02.2020 09:51

  Work Service ma umowę inwestycyjną z Gi International; dofinansowanie ma wynieść do 210,2 mln zł (opis)

 • 13.02.2020 09:14

  WORK SERVICE SA (12/2020) Conclusion of the investment agreement between the Company and Gi INTERNATIONAL S.R.L., a wholly-owned subsidiary of Gi Group SpA.

 • 13.02.2020 09:08

  Work Service ma umowę inwestycyjną z Gi International

 • 13.02.2020 09:04

  WORK SERVICE SA (11/2020) Making public delayed confidential information connected with commencement of the negotiation process in the scope of the planned transaction on account of being provided with a non-binding offer related to refinancing and acquis

 • 13.02.2020 09:01

  Banki zredukują zobowiązania Work Service średnio o 44,1 proc.

 • 13.02.2020 09:00

  WORK SERVICE SA (10/2020) Completion of negotiations with banks financing the Issuer regarding the change of the financing conditions of the Issuer.

 • 13.02.2020 08:46

  WORK SERVICE SA (12/2020) Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką a GI INTERNATIONAL S.R.L., której całkowitym właścicielem jest Gi Group SpA.

 • 13.02.2020 08:40

  WORK SERVICE SA (11/2020) Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej związanej z rozpoczęciem procesu negocjacyjnego w zakresie planowanej transakcji w związku z otrzymaniem oferty niewiążącej dotyczącej refinansowania oraz nabycia

 • 13.02.2020 08:38

  Akcjonariusze Work Service obniżyli cenę ewentualnej sprzedaży akcji do 0,21 zł

 • 13.02.2020 08:34

  WORK SERVICE SA (10/2020) Zakończenie negocjacji z bankami kredytującymi Emitenta w sprawie zmiany warunków finansowania Emitenta

 • 13.02.2020 08:28

  WORK SERVICE SA (9/2020) Change in business conditions for the sale of the Company's shares by key shareholders of the Company to an international industry investor

 • 13.02.2020 08:22

  WORK SERVICE SA (9/2020) Zmiana warunków biznesowych sprzedaży akcji Spółki przez kluczowych akcjonariuszy Spółki na rzecz międzynarodowego inwestora branżowego

 • 30.01.2020 15:19

  WORK SERVICE SA (8/2020) Time limits for the submission of periodical reports in 2020

 • 30.01.2020 15:10

  WORK SERVICE SA (8/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

 • 30.01.2020 13:38

  Układy ratalne Work Service z ZUS uległy rozwiązaniu, spółka złożyła wniosek o zawarcie nowych (aktl.)

 • 30.01.2020 13:16

  WORK SERVICE SA (7/2020) Termination of the installment agreement by Social Insurance Institution and submission of applications for new installment arrangements.

 • 30.01.2020 13:09

  WORK SERVICE SA (7/2020) Rozwiązanie układu ratalnego przez ZUS oraz złożenie wniosków o zawarcie nowych układów ratalnych

 • 30.01.2020 12:45

  Układy ratalne Work Service z ZUS uległy rozwiązaniu, spółka rozważa zawarcie nowych

 • 30.01.2020 12:23

  WORK SERVICE SA (6/2020) Delayed public disclosure of the inside information relating to a declaration made by the international sector investor of the Company's support and consideration of potential transactions regarding the Issuer

 • 30.01.2020 12:15

  WORK SERVICE SA (6/2020) Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zadeklarowania przez branżowego inwestora międzynarodowego wsparcia Spółki oraz rozważania potencjalnych transakcji dot. Emitenta.

 • 30.01.2020 11:50

  WORK SERVICE SA (5/2020) Delayed public disclosure of the inside information relating to termination of installment arrangements with the Social Insurance Institution (ZUS)

 • 30.01.2020 11:42

  WORK SERVICE SA (5/2020) Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozwiązania umów - układów ratalnych z ZUS

 • 27.01.2020 16:24

  Akcjonariusze Work Service zgodzili się wstępnie na sprzedaż akcji inwestorowi po 0,3 zł za sztukę

 • 27.01.2020 16:11

  WORK SERVICE SA (4/2020) Completion of negotiations with the Company's key shareholders regarding business conditions of sale of shares of the Company to the international strategic investor.

 • 27.01.2020 16:06

  WORK SERVICE SA (4/2020) Zakończenie negocjacji z kluczowymi akcjonariuszami Spółki w sprawie warunków biznesowych sprzedaży akcji Spółki na rzecz międzynarodowego inwestora branżowego.

 • 24.01.2020 20:12

  Work Service wynegocjował z obligatariuszami warunki biznesowe redukcji wierzytelności

 • 24.01.2020 20:05

  WORK SERVICE SA (3/2020) Completion of negotiations with the Company's bondholders regarding the business conditions for the reduction of the bondholders' claims against the Company.

 • 24.01.2020 19:58

  WORK SERVICE SA (3/2020) Zakończenie negocjacji z obligatariuszami Spółki w zakresie warunków biznesowych redukcji wierzytelności obligatariuszy w stosunku do Spółki.

 • 16.01.2020 18:03

  WORK SERVICE SA (2/2020) Delegating the Vice-Chairman of the Supervisory Board to temporarily perform the duties of a Member of the Management Board

 • 16.01.2020 17:56

  WORK SERVICE SA (2/2020) Delegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

 • 14.01.2020 14:13

  Work Service rozpoczął negocjacje z wierzycielami oraz akcjonariuszami dot. restrukturyzacji

 • 14.01.2020 13:50

  WORK SERVICE SA (1/2020) The beginning of the negotiations with the creditors and shareholders of the Company and its subsidiaries related to the strategical options review.

 • 14.01.2020 13:42

  WORK SERVICE SA (1/2020) Rozpoczęcie negocjacji z wierzycielami oraz akcjonariuszami Spółki i spółek zależnych w związku trwającym procesem przeglądu opcji strategicznych

 • 23.12.2019 15:29

  WORK SERVICE SA (89/2019) Conclusion of the final contract on the sale of shares in Antal sp. z o.o.

 • 23.12.2019 15:20

  WORK SERVICE SA (89/2019) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w Antal sp. z o.o.

 • 20.12.2019 20:33

  Work Service zawarł przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w Antal sp. z o.o.

 • 20.12.2019 20:13

  WORK SERVICE SA (88/2019) Conclusion of a draft conditional share purchase agreement in Antal sp. z o.o. and the trademark Antal

 • 20.12.2019 20:05

  WORK SERVICE SA (88/2019) Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów w Antal sp. z o.o. oraz znaku towarowego Antal

 • 02.12.2019 14:47

  WORK SERVICE SA (87/2019) Decreasing the commitment threshold below 5% of the total number of votes in the Company.

 • 02.12.2019 14:36

  MetLife OFE ma mniej niż 5 proc. akcji Work Service

 • 02.12.2019 14:29

  WORK SERVICE SA (87/2019) Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 29.11.2019 09:08

  Work Service chce pozyskać dodatkowe finansowanie w '20

 • 29.11.2019 06:25

  WORK SERVICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 29.11.2019 06:19

  WORK SERVICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS

 • 12.11.2019 15:11

  NWZ Work Service nie podjęło uchwał dotyczących emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje

 • 12.11.2019 14:51

  WORK SERVICE SA (86/2019) List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 12 November 2019

 • 12.11.2019 14:45

  WORK SERVICE SA (86/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 12 listopada 2019 r.

 • 12.11.2019 14:40

  WORK SERVICE SA (85/2019) Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 12 November 2019

 • 12.11.2019 14:32

  WORK SERVICE SA (85/2019) Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 12 listopada 2019 r.

 • 06.11.2019 20:54

  WORK SERVICE SA (84/2019) KDPW's decision regarding the registration of the Company's Y series shares

 • 06.11.2019 20:26

  WORK SERVICE SA (84/2019) Decyzja KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki serii Y

 • 31.10.2019 16:35

  WORK SERVICE SA (83/2019) supplement to current report no. 79/2019 - Appointment of members of the Supervisory Board

 • 31.10.2019 16:24

  WORK SERVICE SA (83/2019) uzupełnienie raportu bieżącego nr 79/2019 - Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 22.10.2019 16:44

  WORK SERVICE SA (82/2019) Position of the Supervisory Board of WORK SERVICE S.A.

 • 22.10.2019 16:39

  WORK SERVICE SA (82/2019) Stanowisko Rady Nadzorczej Work Service S.A.

 • 22.10.2019 12:34

  WORK SERVICE SA (81/2019) Announcement of the changes in the agenda of the Extraordinary General Meeting introduced at the requests of shareholders with drafts of the resolutions

 • 22.10.2019 11:47

  WORK SERVICE SA (81/2019) Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzonych na żądanie akcjonariusza wraz z treścią projektów uchwał.

 • 21.10.2019 14:11

  Work Service kontynuuje rozmowy z inwestorami w ramach przeglądu opcji strategicznych

 • 18.10.2019 18:53

  Akcjonariusze Work Service zdecydują 12 listopada ws. emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje

 • 18.10.2019 17:16

  WORK SERVICE SA (80/2019) Submission by a shareholder of the Company of a request to include specific matter on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the resolutions

 • 18.10.2019 17:10

  WORK SERVICE SA (80/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał

 • 18.10.2019 15:20

  WORK SERVICE SA (79/2019) Appointment of members of the supervisory board

 • 18.10.2019 15:13

  WORK SERVICE SA (79/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 18.10.2019 15:02

  NWZ Work Service odstąpiło od głosowania ws. emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje

 • 18.10.2019 15:01

  WORK SERVICE SA (78/2019) List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on after the resumption of the meeting on 18 October 2019.

 • 18.10.2019 14:55

  WORK SERVICE SA (78/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. po wznowieniu obrad w dniu 18 października 2019 r.

 • 18.10.2019 14:47

  WORK SERVICE SA (77/2019) Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on after the resumption of the meeting on 18 October 2019.

 • 18.10.2019 14:40

  WORK SERVICE SA (77/2019) Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. po wznowieniu obrad w dniu 18 października 2019 r.

 • 17.10.2019 12:34

  WORK SERVICE SA (75/2019) Correction of the current report no 75/3019 - Resignation of the supervisory person

 • 17.10.2019 12:23

  WORK SERVICE SA (75/2019) Korekta raportu bieżącego nr 75/3019 - Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 17.10.2019 11:42

  WORK SERVICE SA (76/2019) Notification by the shareholder of the Company candidacy for Chairmen of the Supervisory Board

 • 17.10.2019 11:36

  WORK SERVICE SA (76/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki kandydatury na przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

 • 17.10.2019 10:52

  WORK SERVICE SA (75/2019) Resignation of the supervisory person

 • 17.10.2019 10:41

  WORK SERVICE SA (75/3019) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 09.10.2019 19:05

  WORK SERVICE SA (74/2019) Resignation of the supervisory person

 • 09.10.2019 18:56

  WORK SERVICE SA (74/2019) Rezygnacja osoby nadzorującej

 • 09.10.2019 16:11

  WORK SERVICE SA (73/2019) supplement to current report no. 70/2019 - Appointment of members of the Supervisory Board

 • 09.10.2019 16:06

  WORK SERVICE SA (73/2019) uzupełnienie raportu bieżącego nr 70/2019 - Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 09.10.2019 10:44

  WORK SERVICE SA (68/2019) Correction of the current report no 68/2019 List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 8th October 2019.

 • 09.10.2019 10:36

  WORK SERVICE SA (68/2019) Korekta raportu bieżącego nr 68/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 8 października 2019 r.

 • 08.10.2019 19:34

  WORK SERVICE SA (72/2019) Announcement about convening the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.

 • 08.10.2019 19:28

  WORK SERVICE SA (72/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

 • 08.10.2019 19:17

  WORK SERVICE SA (71/2019) Provide information to the public.

 • 08.10.2019 19:10

  WORK SERVICE SA (71/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości.

 • 08.10.2019 18:52

  WORK SERVICE SA (70/2019) Appointment of members of the supervisory board

 • 08.10.2019 18:42

  WORK SERVICE SA (70/2019) Powołanie członków Rady Nadzorczej

 • 08.10.2019 18:13

  WORK SERVICE SA (67/2019) Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 8th October 2019.

 • 08.10.2019 18:07

  WORK SERVICE SA (69/2019) Dismissal of members of the supervisory board

 • 08.10.2019 18:01

  NWZ Work Service przerwane do 18 października

 • 08.10.2019 17:53

  WORK SERVICE SA (69/2019) odwołanie członków Rady Nadzorczej

 • 08.10.2019 17:44

  WORK SERVICE SA (68/2019) List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 8th October 2019.

 • 08.10.2019 17:37

  WORK SERVICE SA (68/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 8 października 2019 r.

 • 08.10.2019 17:27

  WORK SERVICE SA (67/2019) Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 8 października 2019 r.

 • 01.10.2019 08:59

  Work Service planuje pozyskać dodatkowe finansowanie w '19

 • 01.10.2019 08:45

  WORK SERVICE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 01.10.2019 08:39

  WORK SERVICE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 01.10.2019 00:55

  WORK SERVICE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 01.10.2019 00:47

  WORK SERVICE SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS

 • 30.09.2019 17:49

  WORK SERVICE SA (66/2019) Update assessment of the review of policy options

 • 30.09.2019 17:45

  WORK SERVICE SA (66/2019) Aktualizacja oceny procesu przeglądu opcji strategicznych

 • 30.09.2019 17:23

  WORK SERVICE SA (65/2019) No payment to the Issuer of the price for shares in ProService

 • 30.09.2019 17:18

  WORK SERVICE SA (65/2019) Brak zapłaty na rzecz Emitenta ceny za udziały w ProService

 • 18.09.2019 16:25

  WORK SERVICE SA (64/2019) Announcement of the changes in the agenda of the Extraordinary General Meeting introduced at the requests of shareholders with drafts of the resolutions.

 • 18.09.2019 16:15

  WORK SERVICE SA (64/2019) Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzonych na żądanie akcjonariusza wraz z treścią projektów uchwał.

 • 16.09.2019 17:22

  WORK SERVICE SA (63/2019) Submission by a shareholder of the Company of a request to include specific matter on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the resolutions drafts

 • 16.09.2019 17:07

  WORK SERVICE SA (63/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał.

 • 11.09.2019 18:46

  NWZ Work Service zdecyduje o emisji obligacji zamiennych oraz akcji

 • 11.09.2019 18:04

  WORK SERVICE SA (62/2019) Announcement about convening the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.

 • 11.09.2019 17:57

  WORK SERVICE SA (62/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

 • 10.09.2019 16:51

  WORK SERVICE SA (61/2019) Dismissal of the managing person

 • 10.09.2019 16:46

  WORK SERVICE SA (61/2019) Odwołanie osoby zarządzającej

 • 14.08.2019 17:27

  WORK SERVICE SA (60/2019) Provide information to the public

 • 14.08.2019 17:22

  WORK SERVICE SA (60/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 14.08.2019 17:17

  WORK SERVICE SA (59/2019) Summary of the issue of Y-series stocks as part of the conditional increase of the Company's share capital

 • 14.08.2019 17:12

  WORK SERVICE SA (59/2019) Podsumowanie emisji akcji serii Y w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

 • 04.06.2019 10:32

  Work Service dzięki dezinwestycjom planuje w II kw. 2020 całkowitą spłatę zadłużenia

 • 29.05.2019 16:58

  WORK SERVICE SA (53/2019) Announcement about convening the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.

 • 29.05.2019 16:50

  WORK SERVICE SA (53/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

 • 22.05.2019 18:39

  WORK SERVICE SA (52/2019) Court registration of the change in the amount and structure of the Issuer's share capital.

 • 22.05.2019 18:24

  WORK SERVICE SA (52/2019) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta.

 • 22.05.2019 17:18

  WORK SERVICE SA (47/2019) Correction of the current report 47/2019 on the content of resolutions voted on by the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 7 May 2019

 • 22.05.2019 17:02

  WORK SERVICE SA (47/2019) Korekta raportu bieżącego nr 47/2019 nt. treści uchwał poddanych pod głosowanie na NWZA w dniu 7 maja 2019

 • 12.04.2019 16:49

  WORK SERVICE SA (39/2019) Provide information to the public

 • 12.04.2019 16:41

  WORK SERVICE SA (39/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 12.04.2019 15:11

  WORK SERVICE SA (38/2019) Provide information to the public

 • 12.04.2019 15:04

  WORK SERVICE SA (38/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 12.04.2019 13:59

  WORK SERVICE SA (37/2019) Provide information to the public

 • 12.04.2019 13:38

  WORK SERVICE SA (37/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 12.04.2019 11:43

  WORK SERVICE SA (36/2019) Provide information to the public

 • 12.04.2019 11:25

  WORK SERVICE SA (36/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 28.03.2019 17:42

  WORK SERVICE SA (32/2019) Announcement about convening the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.

 • 28.03.2019 17:38

  WORK SERVICE SA (32/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

 • 22.03.2019 09:07

  Work Service rozpoczął przegląd opcji strategicznych

 • 22.03.2019 09:03

  WORK SERVICE SA (31/2019) Decision to launch a review of policy options.

 • 22.03.2019 08:57

  WORK SERVICE SA (31/2019) Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

 • 19.03.2019 14:32

  WORK SERVICE SA (30/2019) Provide information to the public.

 • 19.03.2019 14:25

  WORK SERVICE SA (30/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości.

 • 14.03.2019 13:17

  WORK SERVICE SA (29/2019) KDPW's decision regarding the registration of the Company's R, U and W series shares.

 • 14.03.2019 13:13

  WORK SERVICE SA (29/2019) Decyzja KDPW w sprawie rejestracji akcji Spółki serii R, U i W

 • 28.02.2019 16:40

  WORK SERVICE SA (28/2019) Conclusion of the instalment arrangement with the Social Insurance Institution (ZUS)

 • 28.02.2019 15:51

  Work Service zawarł układy ratalne z ZUS dot. spłaty zobowiązań o wartości ok. 69 mln zł

 • 28.02.2019 15:16

  WORK SERVICE SA (28/2019) Zawarcie układu ratalnego z ZUS.

 • 26.02.2019 17:13

  WORK SERVICE SA (27/2019) Provide information to the public.

 • 26.02.2019 17:08

  WORK SERVICE SA (27/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości.

 • 26.02.2019 16:56

  Akcjonariusze Work Service nie podjęli uchwały ws. ustalenia polityki dywidendowej

 • 26.02.2019 16:37

  WORK SERVICE SA (26/2019) Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 26th February 2019.

 • 26.02.2019 16:33

  WORK SERVICE SA (26/2019) Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 26 lutego 2019 r.

 • 26.02.2019 16:20

  WORK SERVICE SA (25/2019) List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 26th February 2019.

 • 26.02.2019 16:14

  WORK SERVICE SA (25/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 26 lutego 2019 r.

 • 25.02.2019 15:01

  WORK SERVICE SA (24/2019) Submission by a shareholder of the Company of a draft resolutions on the issues introduced to the agenda of the general meeting

 • 25.02.2019 14:08

  WORK SERVICE SA (24/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia.

 • 22.02.2019 14:32

  WORK SERVICE SA (23/2019) Appointment of the managing persons.

 • 22.02.2019 14:26

  WORK SERVICE SA (23/2019) Powołanie osób zarządzających

 • 20.02.2019 18:59

  WORK SERVICE SA (22/2019) Notification by the Company's shareholder of the candidature within the item "Adoption of a resolution regarding changes in the Supervisory Board of the Company" of the agenda of the General Meeting convened for February 26, 2019

 • 20.02.2019 18:54

  WORK SERVICE SA (22/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki kandydatury w ramach punktu "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki" porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 lutego 2019 r.

 • 20.02.2019 11:23

  WORK SERVICE SA (21/2019) Provide information to the public

 • 20.02.2019 11:16

  WORK SERVICE SA (21/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 20.02.2019 11:04

  WORK SERVICE SA (20/2019) Provide information to the public

 • 20.02.2019 10:54

  WORK SERVICE SA (20/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 19.02.2019 14:13

  WORK SERVICE SA (19/2019) Accession of a subsidiary to the Credit Agreement

 • 19.02.2019 14:07

  WORK SERVICE SA (19/2019) Przystąpienie spółki zależnej do Umowy Kredytowej

 • 06.02.2019 15:57

  WORK SERVICE SA (18/2019) Announcement of the changes in the agenda of the Extraordinary General Meeting introduced at the requests of shareholders with drafts of the resolutions.

 • 06.02.2019 15:37

  WORK SERVICE SA (18/2019) Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy wraz z treścią projektów uchwał.

 • 06.02.2019 11:00

  WORK SERVICE SA (17/2019) Submission by a shareholder of the Company of a request to include specific matter on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the resolutions drafts.

 • 06.02.2019 10:52

  Akcjonariusz Work Service chce, by spółka miała politykę dywidendową

 • 06.02.2019 10:25

  WORK SERVICE SA (17/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał.

 • 31.01.2019 16:55

  WORK SERVICE SA (14/2019) Increasing the commitment threshold over next 2% of the total number of votes in the Company.

 • 31.01.2019 16:49

  WORK SERVICE SA (14/2019) Przekroczenie progu zaangażowania o kolejne 2% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 31.01.2019 11:23

  Work Service rozpoczął proces sprzedaży spółek zagranicznych

 • 31.01.2019 10:56

  WORK SERVICE SA (13/2019) Provide information to the public

 • 31.01.2019 10:49

  WORK SERVICE SA (13/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 31.01.2019 10:44

  WORK SERVICE SA (12/2019) Beginning of the sale process of foreign companies.

 • 31.01.2019 10:41

  WORK SERVICE SA (12/2019) Rozpoczęcie procesu sprzedaży spółek zagranicznych.

 • 30.01.2019 18:01

  WORK SERVICE SA (11/2019) Establishment of a mortgage on real estate

 • 30.01.2019 17:56

  WORK SERVICE SA (11/2019) Ustanowienie hipoteki

 • 30.01.2019 15:14

  WORK SERVICE SA (10/2019) Time limits for the submission of periodical reports in 2019.

 • 30.01.2019 15:03

  WORK SERVICE SA (10/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

 • 30.01.2019 09:38

  WORK SERVICE SA (9/2019) Provide information to the public

 • 30.01.2019 09:29

  WORK SERVICE SA (9/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 30.01.2019 08:41

  WORK SERVICE SA (8/2019) Establishment of collaterals to Factoring Agreements

 • 30.01.2019 08:35

  WORK SERVICE SA (8/2019) Ustanowienie zabezpieczeń do Umów Faktoringowych

 • 28.01.2019 14:23

  WORK SERVICE SA (7/2019) Announcement about convening the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Work Service S.A. along with the content of the draft resolutions.

 • 28.01.2019 14:19

  WORK SERVICE SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

 • 25.01.2019 09:18

  WORK SERVICE SA (6/2019) Resignation of the managing person

 • 25.01.2019 09:13

  WORK SERVICE SA (6/2019) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 25.01.2019 09:11

  Maciej Witucki zrezygnował z funkcji prezesa Work Service

 • 25.01.2019 09:08

  WORK SERVICE SA (5/2019) Resignation of the managing person

 • 25.01.2019 09:04

  WORK SERVICE SA (5/2019) Rezygnacja osoby zarządzającej

 • 17.01.2019 16:02

  WORK SERVICE SA (4/2019) Registration of the changes in Articles of Association of the Company.

 • 17.01.2019 15:59

  WORK SERVICE SA (4/2019) Rejestracja zmiany Statutu Spółki.

 • 15.01.2019 20:44

  WORK SERVICE SA (3/2019) Increasing the commitment threshold over next 2% of the total number of votes in the Company.

 • 15.01.2019 20:25

  WORK SERVICE SA (3/2019) Przekroczenie progu zaangażowania o kolejne 2% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 15.01.2019 09:52

  WORK SERVICE SA (2/2019) Provide information to the public.

 • 15.01.2019 09:40

  WORK SERVICE SA (2/2019) Podanie informacji do publicznej wiadomości.

 • 11.01.2019 18:29

  CFI Holding nie wyklucza dalszego zwiększenia zaangażowania w Work Service

 • 11.01.2019 13:56

  WORK SERVICE SA (1/2019) Increasing the commitment threshold over 10% of the total number of votes in the Company.

 • 11.01.2019 13:49

  WORK SERVICE SA (1/2019) Zwiększenie progu zaangażowania powyżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 14.12.2018 17:07

  WORK SERVICE SA (96/2018) Korekta raportu bieżącego numer 96/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 14 grudnia 2018 r.

 • 14.12.2018 16:49

  WORK SERVICE SA (98/2018) Content of resolutions subject to voting at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 14th December 2018.

 • 14.12.2018 16:44

  WORK SERVICE SA (98/2018) Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 14 grudnia 2018 r.

 • 14.12.2018 16:38

  WORK SERVICE SA (97/2018) List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 14th December 2018.

 • 14.12.2018 16:29

  WORK SERVICE SA (96/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 14 grudnia 2018 r.

 • 14.12.2018 10:05

  WORK SERVICE SA (96/2018) Provide information to the public

 • 14.12.2018 09:56

  WORK SERVICE SA (96/2018) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 13.12.2018 13:37

  WORK SERVICE SA (95/2018) Provide information to the public

 • 13.12.2018 13:30

  WORK SERVICE SA (95/2018) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 12.12.2018 15:53

  WORK SERVICE SA (94/2018) Provide information to the public

 • 12.12.2018 15:47

  WORK SERVICE SA (94/2018) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 12.12.2018 10:50

  WORK SERVICE SA (93/2018) Provide information to the public

 • 12.12.2018 10:44

  WORK SERVICE SA (93/2018) Podanie informacji do publicznej wiadomości

 • 11.12.2018 16:44

  WORK SERVICE SA (92/2018) Submission by the shareholder justification to the submitted resolution

 • 11.12.2018 16:40

  WORK SERVICE SA (92/2018) Złożenie przez akcjonariusza Spółki uzasadnienia do zgłoszonej przez siebie uchwały

 • 11.12.2018 15:20

  WORK SERVICE SA (91/2018) Entry of Annex 4 to the Credit Agreement into force

 • 11.12.2018 15:14

  WORK SERVICE SA (90/2018) Issue of ICO-series, X-series, Z-series and SHB-series bonds, redemption of T-series and Y-series bonds as well as change of the terms & conditions of the issue of W-series bonds

 • 11.12.2018 09:48

  Work Service zakończył restrukturyzację zadłużenia, finansowanie bankowe przedłużone do '20 (opis)

 • 11.12.2018 09:28

  Work Service zakończył restrukturyzację zadłużenia, finansowanie bankowe przedłużone do '20

 • 11.12.2018 09:00

  WORK SERVICE SA (91/2018) Wejście w życie Aneksu nr 4 do Umowy Kredytowej

 • 11.12.2018 08:56

  WORK SERVICE SA (90/2018) Emisja obligacji serii ICO, serii X, serii Z i serii SHB, wykup obligacji serii T i serii Y oraz zmiana warunków obligacji serii W

 • 10.12.2018 14:41

  WORK SERVICE SA (89/2018) Fulfillment of a significant condition precedent

 • 10.12.2018 14:37

  WORK SERVICE SA (89/2018) Spełnienie istotnego warunku zawieszającego

 • 07.12.2018 12:28

  WORK SERVICE SA (88/2018) Conclusion of the Agreement with Bondholders

 • 07.12.2018 09:28

  Work Service ma warunkowe porozumienie z obligatariuszami

 • 07.12.2018 08:58

  WORK SERVICE SA (88/2018) Zawarcie Porozumienia z Obligatariuszami

 • 06.12.2018 20:43

  WORK SERVICE SA (87/2018) Execution of a material annex to the preliminary and definitive share purchase agreement regarding sale of shares in Exact Systems S.A.

 • 06.12.2018 20:36

  WORK SERVICE SA (87/2018) Zawarcie istotnego aneksu do przedwstępnej oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji Exact Systems S.A.

 • 06.12.2018 12:49

  WORK SERVICE SA (86/2018) Execution by the Issuer of Annex 4 to the Credit Agreement

 • 06.12.2018 12:39

  Work Service podpisał z bankami aneks do umowy kredytowej

 • 06.12.2018 11:02

  WORK SERVICE SA (86/2018) Zawarcie przez Emitenta aneksu nr 4 Umowy Kredytowej