Polwax SA

skrót: PWX

Ostatnie notowanie z: 21.02.2020 17:00

Aktualny kurs3,05   1,84 %0,06 zł
Otwarcie30,00%
Minimum30,00%
Maksimum3,051,84%
Wolumen (szt.) 6262
Kurs odniesienia3
Widełki dolne2,70
Widełki górne3,29
Obroty (tyś. zł)19
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
325 6003,00
15002,99
13 5002,98
21 8502,94
18502,94
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
3,044 467 2
3,051 000 1
3,0661 1
3,101 000 1
3,14504 1
Jest producentem i dystrybutorem rafinowanych i odwanianych parafin, wosków oraz przemysłowych specyfików parafinowych. Wyroby mają zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł nawozowy, odlewnictwo precyzyjne, przetwórstwo drzewne, produkcja lakierów i farb, przemysł gumowy, przemysł papierniczy i opakowaniowy, produkcja materiałów budowlanych, produkcja materiałów wybuchowych, produkcja świec i zniczy oraz przemysł spożywczy i kosmetyczny.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Nova Polonia II Ltd. Partnership3 260 05031,65%3 260 05026,99%
Sobik Leszekbezpośrednio, wraz z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o.o. sp.k.2 137 25020,75%3 335 46327,61%
Moska Krzysztof1 818 71717,66%1 818 71715,06%
NN OFEportfel991 1979,62%991 1978,20%
Stokłosa PatrycjaNWZ350 0143,40%700 0285,80%

Kategoria • 21.02.2020 16:56

  POLWAX SA (4/2020) Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. na rok 2020.

 • 31.01.2020 13:53

  Nowa strategia Polwaksu zakłada m.in. osiągnięcie 17 mln zł EBITDA i 260 mln zł przychodów w '22

 • 31.01.2020 13:24

  POLWAX SA (3/2020) Kluczowe elementy strategii Polwax S.A. na lata 2020-2022 oraz wznowienie prac prospektowych.

 • 28.01.2020 14:50

  POLWAX SA (2/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

 • 24.01.2020 15:27

  POLWAX SA (1/2020) Zawarcie przez Polwax S.A. aneksu do umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją.

 • 20.12.2019 16:43

  Polwax wzywa Orlen Projekt do zapłaty łącznie 139,6 mln zł

 • 20.12.2019 16:25

  POLWAX SA (75/2019) Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpus

 • 19.12.2019 20:13

  Polwax rezygnuje z realizacji instalacji odolejenia, wystąpi z roszczeniami do Orlenu

 • 19.12.2019 19:44

  POLWAX SA (74/2019) Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej - Informacja dotycząca negocjacji z ORLEN Projekt S.A. oraz informacja na temat statusu negocjacji i decyzji co do prowadzenia inwestycji pod nazwą "Budowa i uruchomien

 • 29.11.2019 14:54

  POLWAX SA (73/2019) Wyniki spółki POLWAX S.A. za dziesięć miesięcy 2019 roku.

 • 21.11.2019 15:39

  POLWAX SA (72/2019) Zawarcie przez Polwax S.A. umowy na doradztwo i konsultacje techniczne w sprawach związanych z Inwestycją - wybór Inżyniera Kontraktu.

 • 19.11.2019 17:22

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q

 • 13.11.2019 18:22

  POLWAX SA (71/2019) Wyniki badań gruntu poniżej poziomu zero na którym składowano odpad ziemi z terenu budowy.

 • 29.10.2019 16:14

  POLWAX SA (70/2019) Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2020.

 • 24.10.2019 16:03

  Polwax miał w III kw. ok. 10,4 mln zł EBITDA; spółka naruszyła kowenanty wymagane w umowie z ING

 • 24.10.2019 15:42

  POLWAX SA (69/2019) Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za trzeci kwartał 2019 roku oraz naruszenie kowenantów wymaganych w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A.

 • 22.10.2019 17:06

  POLWAX SA (68/2019) Koszty usunięcia zanieczyszczonego urobku ziemnego powstałego w związku z prowadzoną Inwestycją w Czechowicach-Dziedzicach.

 • 22.10.2019 14:53

  Polwax złożył wniosek o zawieszenie postępowania ws. zatwierdzenia prospektu

 • 22.10.2019 14:41

  POLWAX SA (67/2019) Czasowe wstrzymanie prac prospektowych

 • 21.10.2019 18:19

  POLWAX SA (66/2019) Zakończenie procedury przejęcia z dniem 21.10.2019 terenu budowy przez Polwax S.A. od ORLEN Projekt S.A.

 • 18.10.2019 16:12

  POLWAX SA (65/2019) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego

 • 17.10.2019 18:13

  POLWAX SA (64/2019) Pismo z Sądu informujące o złożeniu do Sądu przez ORLEN Projekt S.A. pisma zawierającego rozszerzenie powództwa wobec Polwax S.A.

 • 02.10.2019 22:35

  POLWAX SA (63/2019) Stanowisko ING Bank Śląski S.A. w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań Spółki - uzgodnienia w zakresie kolejnej umowy Spółki z Bankiem

 • 30.09.2019 15:58

  POLWAX SA (62/2019) Oddalenie przez sąd wniosku Polwax S.A. w przedmiocie uchylenia wydanego na rzecz Orlen Projekt S.A. nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia i wysłanie not obciążeniowych w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu wywozu zanieczyszczo

 • 30.09.2019 13:29

  POLWAX SA (61/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

 • 24.09.2019 14:47

  POLWAX SA (60/2019) Potrącenie kar umownych przysługujących Spółce w stosunku do Orlen Projekt S.A. z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy.

 • 12.09.2019 16:15

  POLWAX SA (59/2019) Otrzymanie przez Polwax S.A. pozwu wniesionego przez Orlen Projekt S.A. i przekierowanie przez Sąd sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym.

 • 11.09.2019 13:19

  POLWAX SA (58/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.

 • 10.09.2019 20:42

  POLWAX SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P

 • 19.08.2019 18:06

  POLWAX SA (57/2019) Podpisanie kontraktu z Jeronimo Martins Polska S.A na rok 2019.

 • 16.08.2019 12:27

  POLWAX SA (56/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 14.08.2019 14:40

  POLWAX SA (55/2019) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 07.08.2019 16:21

  POLWAX SA (53/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.

 • 03.06.2019 17:07

  POLWAX SA (39/2019) Informacja i stanowisko Spółki w przedmiocie podjętych czynności zabezpieczających na rzecz Orlen Projekt S.A.

 • 03.06.2019 13:00

  Sąd w Rzeszowie nakazał Polwaksowi zapłatę części należności na rzecz Orlen Projekt

 • 31.05.2019 15:12

  POLWAX SA (38/2019) Otrzymanie oświadczeń Akcjonariuszy o zamiarze uczestnictwa w subskrypcji oraz objęciu ponad 5% akcji w ramach oferty publicznej spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle oraz ustalenie przez Spółkę ostatecznej liczby oferowanych akcji now

 • 30.05.2019 15:54

  POLWAX SA (37/2019) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A..

 • 15.04.2019 13:35

  POLWAX SA (25/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 11.04.2019 17:55

  POLWAX SA (24/2019) Obciążenie ORLEN Projekt S.A. karami umownymi w związku z odstąpieniem od Umowy przez Spółkę i naruszeniami postanowień Umowy przez ORLEN Projekt S.A.

 • 29.03.2019 12:46

  Orlen Projekt odstąpił od umowy z Polwaksem z powodu rosnących zaległości, jest otwarty na rozmowy

 • 28.03.2019 15:06

  Polwax domaga się od Orlen Projekt powrotu do budowy instalacji Future

 • 28.03.2019 14:47

  POLWAX SA (17/2019) Nieskuteczność oświadczenia ORLEN Projekt S.A. o odstąpieniu od Umowy

 • 26.03.2019 23:19

  POLWAX SA (16/2019) Wezwanie ORLEN Projekt S.A. do złożenia oryginałów dokumentów niezbędnych dla dokonania płatności faktur oraz usunięcia i zaprzestania naruszeń postanowień Umowy dotyczącej Inwestycji FUTURE, oświadczenie ORLEN Projekt S.A. o wstrzyman

 • 26.03.2019 15:16

  POLWAX SA (15/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 marca 2019 roku.

 • 25.03.2019 16:10

  POLWAX SA (14/2019) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego.

 • 25.03.2019 16:05

  Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o emisji do 20,6 mln akcji serii E

 • 25.03.2019 15:46

  POLWAX SA (13/2019) Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 25 marca 2019 roku, do momentu ogłoszenia przerwy.

 • 12.03.2019 22:42

  POLWAX SA (12/2019) Żądanie ORLEN Projekt S.A. o ustanowienie zabezpieczenia zgodnie z art. 649 [1] Kodeksu cywilnego w ramach inwestycji "FUTURE" oraz wezwanie do zapłaty pozostałego do rozliczenia wynagrodzenia - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 04.03.2019 11:43

  POLWAX SA (11/2019) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni Polwax S.A. zwołane na dzień 25 marca 2019 roku.

 • 25.02.2019 18:46

  Akcjonariusze Polwaksu zdecydują o emisji do 20,6 mln akcji serii E

 • 25.02.2019 17:46

  POLWAX SA (10/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

 • 20.02.2019 12:56

  Akcjonariusz Polwaksu żąda zwołania NWZ ws. emisji do 20,6 mln akcji serii E

 • 20.02.2019 12:21

  POLWAX SA (9/2019) Zgłoszone przez Akcjonariusza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polwax S.A. i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad.

 • 14.02.2019 12:27

  POLWAX SA (8/2019) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. w zakresie kredytu wieloproduktowego.

 • 11.02.2019 17:07

  POLWAX SA (7/2019) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki Polwax S.A.

 • 11.02.2019 16:45

  POLWAX SA (6/2019) Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Polwax S.A.

 • 29.01.2019 16:28

  POLWAX SA (5/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

 • 22.01.2019 17:34

  Polwax szacuje zysk netto w '18 na 17,6 mln zł; w '19 wynik może spaść o ponad 50 proc.

 • 22.01.2019 17:20

  POLWAX SA (4/2019) Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za rok 2018 oraz informacja o możliwym znaczącym spadku zysku netto Spółki w roku 2019.

 • 22.01.2019 16:23

  POLWAX SA (3/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

 • 11.01.2019 19:11

  GPW: Komunikat - POLWAX

 • 10.01.2019 17:24

  POLWAX SA (2/2019) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Polwax S.A.

 • 10.01.2019 16:45

  POLWAX SA (1/2019) Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polwax S.A.

 • 28.12.2018 18:22

  Polwax szacuje, że w '19 obroty z Jeronimo Martins wyniosą ok. 65 mln zł

 • 28.12.2018 18:14

  POLWAX SA (29/2018) Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2019.

 • 27.12.2018 12:05

  POLWAX SA (28/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 20.12.2018 16:10

  POLWAX SA (27/2018) Podpisanie aneksu do umowy kredytowej w zakresie kredytu wieloproduktowego.

 • 16.11.2018 17:09

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q

 • 08.11.2018 11:40

  Polwax tymczasowo odstąpił od emisji akcji, szuka innych źródeł finansowania

 • 08.11.2018 11:13

  POLWAX SA (26/2018) Decyzja zarządu o przeglądzie innych opcji finansowania rozwoju spółki.

 • 05.11.2018 15:04

  POLWAX SA (25/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%.

 • 23.10.2018 18:04

  Polwax szacuje, że wypracował w III kw. 9,3 mln zł zysku netto

 • 23.10.2018 17:26

  POLWAX SA (24/2018) Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za trzeci kwartał 2018r.

 • 26.09.2018 17:21

  POLWAX SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P

 • 26.09.2018 15:57

  Polwax nie dotrzymał wymaganej przez ING Bank Śląski EBITDA, bank nie będzie reagował

 • 26.09.2018 15:37

  POLWAX SA (23/2018) Niedotrzymanie wymaganego w umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. poziomu EBITDA - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

 • 13.09.2018 18:23

  Polwax planuje emisję do 4,5 mln akcji serii E, z której chce pozyskać 30 mln zł

 • 13.09.2018 17:59

  POLWAX SA (22/2018) Zamiar podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji.

 • 03.09.2018 14:21

  POLWAX SA (21/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.

 • 30.08.2018 22:00

  Fundusze TFI PZU zmniejszyły udział w Polwaksie poniżej progu 5 proc.

 • 30.08.2018 21:09

  POLWAX SA (20/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

 • 23.08.2018 18:42

  Trigon TFI zmniejszył udział w Polwaksie poniżej progu 5 proc.

 • 23.08.2018 18:36

  POLWAX SA (19/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

 • 20.08.2018 13:19

  POLWAX SA (18/2018) Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.

 • 25.07.2018 17:30

  Polwax szacuje, że odnotował 3,8 mln zł zysku netto w I półroczu '18

 • 25.07.2018 17:06

  POLWAX SA (17/2018) Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za pierwsze półrocze 2018r.

 • 25.07.2018 10:22

  POLWAX SA (16/2018) Uzgodnienie wielkości i warunków dostaw produktów parafinowych od Grupy Lotos S.A. w roku 2019.

 • 07.06.2018 15:09

  POLWAX SA (15/2018) Powołanie Członków Zarządu Polwax S.A. na nową kadencję.

 • 06.06.2018 17:20

  POLWAX SA (14/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2018 roku.

 • 06.06.2018 16:53

  POLWAX SA (13/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 6 czerwca 2018 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte.

 • 06.06.2018 16:22

  POLWAX SA (12/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji

 • 28.05.2018 13:55

  POLWAX SA (11/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. wraz z projektem uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. zwołane na dzień 6 czerwca 2018 roku.

 • 18.05.2018 15:04

  POLWAX SA (10/2018) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Polwax S.A. zwołanym na dzień 6 czerwca 2018 roku.

 • 14.05.2018 15:29

  POLWAX SA (9/2018) Cofnięcie zgody na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. II kadencji przez osobę nadzorującą Polwax S.A.

 • 11.05.2018 17:19

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q

 • 09.05.2018 11:55

  POLWAX SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

 • 25.04.2018 17:11

  POLWAX SA (7/2018) Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za pierwszy kwartał 2018r.

 • 19.04.2018 14:55

  POLWAX SA (6/2018) Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017

 • 12.04.2018 13:24

  POLWAX SA (5/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017.

 • 05.04.2018 17:18

  POLWAX SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 28.02.2018 16:41

  POLWAX SA (4/2018) Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Polwax S.A. tekstu jednolitego Statutu.

 • 22.01.2018 18:26

  Polwax szacuje, że odnotował 17,2 mln zł zysku netto w 2017 roku

 • 22.01.2018 18:14

  POLWAX SA (3/2018) Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za rok ubiegły.

 • 22.01.2018 17:33

  POLWAX SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

 • 22.01.2018 13:11

  POLWAX SA (1/2018) Rejestracja przez sąd zmian w statucie Spółki przyjętych przez NWZA.

 • 29.12.2017 18:28

  Polwax szacuje, że w '18 obroty z Jeronimo Martins wyniosą ok. 70 mln zł

 • 29.12.2017 18:10

  POLWAX SA (31/2017) Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2018.

 • 07.12.2017 11:33

  POLWAX SA (30/2017) Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

 • 06.12.2017 12:16

  Wynik finansowy Polwaksu za '17 niższy o 1,2 mln zł przez zdarzenie jednorazowe

 • 06.12.2017 12:02

  POLWAX SA (29/2017) Zdarzenie jednorazowe mające wpływ na wynik finansowy Spółki za 2017 rok - dezinwestycja magazynu wyrobów gotowych

 • 16.11.2017 17:11

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q

 • 19.10.2017 14:51

  POLWAX SA (28/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 października 2017 roku.

 • 19.10.2017 14:40

  POLWAX SA (27/2017) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 19 października 2017 roku.

 • 19.09.2017 13:16

  POLWAX SA (26/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

 • 13.09.2017 15:26

  POLWAX SA (25/2017) Przyjęcie przez Zarząd Spółki zmian w Statucie Spółki oraz pozytywne zaopiniowanie zmian przez Radę Nadzorczą Spółki.

 • 06.09.2017 17:15

  POLWAX SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P

 • 14.07.2017 10:18

  POLWAX SA (24/2017) Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji.

 • 13.07.2017 13:27

  POLWAX SA (23/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Polwax S.A.

 • 13.07.2017 12:35

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii D spółki POLWAX S.A.

 • 28.06.2017 13:21

  POLWAX SA (22/2017) Warunkowa rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 21.06.2017 18:21

  POLWAX SA (21/2017) Podpisanie umów Lock-Up z Członkami Zarządu Spółki jako zabezpieczenia dla umowy kredytowej współfinansującej inwestycję FUTURE.

 • 29.05.2017 14:28

  POLWAX SA (20/2017) Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela

 • 29.05.2017 10:59

  POLWAX SA (19/2017) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

 • 26.05.2017 19:00

  GPW: Komunikat - PETROLINV, POLWAX

 • 26.05.2017 17:47

  Polwax zastąpi Petrolinvest w składzie sWIG 80 po sesji 26 maja

 • 18.05.2017 09:30

  POLWAX SA (18/2017) Złożenie rezygnacji przez osobę nadzorującą Polwax S.A.

 • 15.05.2017 14:37

  POLWAX SA (17/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 • 12.05.2017 17:09

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q

 • 09.05.2017 15:22

  POLWAX SA (16/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 maja 2017 roku.

 • 09.05.2017 14:58

  POLWAX SA (15/2017) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 9 maja 2017 roku .

 • 12.04.2017 12:22

  POLWAX SA (14/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

 • 11.04.2017 13:06

  Fundusze Aviva mają mniej niż 5 proc. w liczbie głosów na walnym Polwaksu

 • 11.04.2017 12:26

  POLWAX SA (13/2017) Zawiadomienie od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.

 • 07.04.2017 16:29

  POLWAX SA (12/2017) Realizacja inwestycji strategicznej - podpisanie umowy z GRI, uzgodnienia do umowy kredytowej na współfinansowanie inwestycji oraz zawieszenie polityki dywidendowej.

 • 06.04.2017 16:17

  POLWAX SA (11/2017) Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016

 • 06.04.2017 12:16

  Zarząd Polwaksu rekomenduje niewypłacanie dywidendy za '16

 • 06.04.2017 12:08

  POLWAX SA (10/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016

 • 28.03.2017 17:25

  POLWAX SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 27.03.2017 18:34

  Koszt realizowanej przez Polwax inwestycji wzrośnie do 159,9 mln zł

 • 27.03.2017 18:05

  POLWAX SA (9/2017) Realizacja inwestycji strategicznej - umowa z Głównym Realizatorem Inwestycji

 • 07.03.2017 12:37

  POLWAX SA (8/2017) Realizacja inwestycji strategicznej - umowa z ThyssenKrupp Energineering Services GmbH Bad Soden

 • 06.03.2017 16:19

  POLWAX SA (7/2017) Rejestracja przez sąd zmiany w ilości akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii C Emitenta.

 • 24.02.2017 12:40

  POLWAX SA (6/2017) Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji.

 • 23.02.2017 14:27

  POLWAX SA (5/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C i D spółki Polwax S.A.

 • 23.02.2017 13:50

  GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii C i D spółki POLWAX S.A.

 • 10.02.2017 09:55

  POLWAX SA (4/2017) Warunkowa rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 01.02.2017 17:10

  POLWAX SA (3/2017) Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za rok ubiegły.

 • 27.01.2017 13:26

  POLWAX SA (2/2017) Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2017.

 • 24.01.2017 13:46

  POLWAX SA (1/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

 • 19.01.2017 16:20

  DM mBanku podniósł cenę docelową dla Polwaksu do 25,95 zł, podtrzymuje "kupuj"

 • 21.12.2016 15:05

  POLWAX SA (38/2016) Zamówienie znaczącej ilości surowca.

 • 20.12.2016 11:19

  POLWAX SA (37/2016) Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.

 • 30.11.2016 18:45

  GPW: TRIGON DOMEM MAKLERSKIM S.A. animatorem spółki POLWAX S.A.

 • 30.11.2016 18:44

  GPW: TRIGON DOM MAKLERSKI S.A animatorem rynku dla GRUPA AZOTY S.A., POLWAX S.A

 • 30.11.2016 18:17

  GPW: MBANK S.A. przestanie pełnić zadania animatora rynku dla akcji spółki POLWAX S.A.

 • 28.11.2016 08:59

  DM BDM rekomenduje "kupuj" Polwax

 • 15.11.2016 13:38

  POLWAX SA (36/2016) Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela

 • 14.11.2016 17:13

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q

 • 27.10.2016 17:51

  POLWAX SA (35/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 października 2016 roku.

 • 27.10.2016 17:04

  POLWAX SA (34/2016) Zatwierdzenie powołania w drodze kooptacji Członka Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.10.2016 roku.

 • 27.10.2016 16:42

  POLWAX SA (33/2016) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. w dniu 27 października 2016 roku.

 • 20.10.2016 17:26

  POLWAX SA (32/2016) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej wraz z projektem uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polwax S.A. zwołane na dzień 27 października 2016 roku.

 • 07.10.2016 12:54

  Fundusze Trigon TFI mają ponad 5 proc. akcji Polwaksu

 • 07.10.2016 12:48

  POLWAX SA (31/2016) Zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Polwax S.A.

 • 06.10.2016 21:03

  Fundusze TFI PZU mają ponad 5 proc. akcji Polwaksu

 • 06.10.2016 20:40

  POLWAX SA (30/2016) Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.

 • 05.10.2016 17:35

  Krokus Chem S.a.r.l. wyszedł z akcjonariatu Polwaksu

 • 05.10.2016 17:11

  POLWAX SA (29/2016) Zawiadomienie od akcjonariusza o zbyciu wszystkich posiadanych dotychczas udziałów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

 • 05.10.2016 16:30

  Fundusze Aviva Investors Poland TFI mają ponad 5 proc. akcji Polwaksu

 • 05.10.2016 16:21

  POLWAX SA (28/2016) Zawiadomienie od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%.

 • 04.10.2016 16:03

  POLWAX SA (27/2016) Złożenie rezygnacji przez dwie osoby nadzorujące Polwax S.A.

 • 04.10.2016 14:57

  POLWAX SA (26/2016) Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.

 • 03.10.2016 18:45

  W transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 35 proc. akcji Polwaksu

 • 29.09.2016 13:08

  POLWAX SA (25/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał

 • 27.09.2016 15:03

  Polwax szacuje, że dzięki nowej inwestycji EBITDA spółki wzrośnie o 50-60 proc.

 • 26.09.2016 17:53

  Polwax uruchamia inwestycję o wartości blisko 124 mln zł

 • 26.09.2016 17:44

  POLWAX SA (24/2016) Decyzja o rozpoczęciu inwestycji strategicznej oraz podpisanie umowy kredytowej na współfinansowanie inwestycji strategicznej.

 • 26.09.2016 17:21

  POLWAX SA (23/2016) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej ze spółką ING Bank Śląski S.A.

 • 14.09.2016 13:19

  POLWAX SA (22/2016) Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

 • 14.09.2016 00:05

  POLWAX SA (21/2016) Uprawomocnienie się rezygnacji przez osobę nadzorującą Polwax S.A.

 • 05.09.2016 18:11

  POLWAX SA (20/2016) Podpisanie umowy znaczącej

 • 05.09.2016 12:59

  POLWAX SA (19/2016) Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki

 • 30.08.2016 17:15

  POLWAX SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P

 • 04.08.2016 09:57

  POLWAX SA (18/2016) Złożenie rezygnacji przez osobę nadzorującą Polwax S.A.

 • 04.07.2016 13:10

  POLWAX SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej ze spółką ING Bank Śląski S.A.

 • 24.05.2016 14:25

  POLWAX SA Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego - realizacja programu opcji menadżerskich.

 • 18.05.2016 17:08

  POLWAX SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 13.05.2016 17:19

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q

 • 12.04.2016 18:03

  POLWAX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 kwietnia 2016 roku.

 • 12.04.2016 17:42

  POLWAX SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 12 kwietnia 2016 roku oraz projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12 kwietnia 2016 roku.

 • 12.04.2016 17:21

  Polwax wypłaci 1,06 zł dywidendy na akcję z zysku za '15

 • 12.04.2016 17:15

  POLWAX SA Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015

 • 17.03.2016 16:15

  POLWAX SA Informacja o zakupie produktów o wartości umowy znaczącej

 • 10.03.2016 14:13

  POLWAX SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

 • 09.03.2016 14:39

  POLWAX SA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej ze spółką ING Bank Śląski S.A.

 • 08.03.2016 17:23

  POLWAX SA Zawarcie umowy znaczącej

 • 07.03.2016 17:36

  POLWAX SA Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015

 • 07.03.2016 17:26

  Polwax chce wypłacić 1,06 zł dywidendy na akcję z zysku za '15

 • 07.03.2016 17:17

  POLWAX SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015

 • 01.03.2016 17:17

  POLWAX SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 09.02.2016 17:50

  POLWAX SA Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2016 w ramach obowiązującej umowy znaczącej.

 • 28.01.2016 17:10

  POLWAX SA Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za rok ubiegły

 • 21.01.2016 14:28

  POLWAX SA Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 20.01.2016 11:03

  POLWAX SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 • 08.01.2016 17:09

  POLWAX SA Informacja o sprzedaży produktów o wartości umowy znaczącej.

 • 21.12.2015 16:07

  POLWAX SA Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji.

 • 18.12.2015 16:39

  POLWAX SA Informacja o zakupie surowca o wartości umowy znaczącej

 • 18.12.2015 16:22

  POLWAX SA Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Polwax S.A.

 • 18.12.2015 14:30

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji POLWAX S.A.

 • 09.12.2015 13:35

  POLWAX SA Warunkowa rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 • 18.11.2015 14:37

  POLWAX SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki.

 • 16.11.2015 17:17

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q

 • 12.11.2015 14:16

  POLWAX SA Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela

 • 02.11.2015 13:57

  POLWAX SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości.

 • 04.09.2015 18:20

  POLWAX SA Zawarcie umów kredytowych ze spółkami Grupy ING w kwocie spełniającej kryterium umowy znaczącej.

 • 31.08.2015 17:11

  POLWAX SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P

 • 28.07.2015 17:21

  POLWAX SA Zawarcie umowy znaczącej.

 • 13.07.2015 18:54

  POLWAX SA Podpisanie umowy znaczącej

 • 11.06.2015 12:35

  POLWAX SA Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego - realizacja programu opcji menadżerskich.

 • 05.06.2015 16:41

  POLWAX SA Rejestracja przez sąd zmian w statucie Spółki przyjętych przez ZWZA.

 • 29.05.2015 09:09

  DI Investors wyznaczył cenę docelową akcji Polwaksu na 26,1 zł

 • 19.05.2015 13:26

  Polwax liczy na wzrost przychodów na koniec '20 do poziomu 350 mln zł

 • 14.05.2015 17:15

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q

 • 22.04.2015 13:14

  POLWAX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2015 roku.

 • 21.04.2015 17:53

  POLWAX SA Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 21 kwietnia 2015 roku

 • 21.04.2015 17:35

  WZ Polwaksu zdecydowało o wypłacie 1,22 zł dywidendy na akcję z zysku za '14

 • 21.04.2015 17:29

  POLWAX SA Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014

 • 31.03.2015 13:04

  POLWAX SA Podpisanie umowy przyrzeczonej w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki LOTOS Lab Sp. z o.o.

 • 27.03.2015 17:18

  POLWAX SA Informacja o zakupie produktów o wartości umowy znaczącej

 • 25.03.2015 13:35

  POLWAX SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał.

 • 24.03.2015 17:20

  POLWAX SA Opinia Rady Nadzorczej do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014

 • 20.03.2015 17:17

  Zarząd Polwaksu rekomenduje wypłatę 1,22 zł dywidendy na akcję

 • 20.03.2015 17:12

  POLWAX SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014

 • 20.03.2015 15:58

  POLWAX SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki.

 • 18.03.2015 17:20

  POLWAX SA Raport okresowy za 2014 SA-R

 • 04.03.2015 14:34

  Budowa nowej instalacji Polwaksu może pochłonąć 60-80 mln zł

 • 04.03.2015 08:43

  Polwax chce przeznaczać na dywidendę 30-50 proc. zysku netto

 • 04.03.2015 08:30

  POLWAX SA Kluczowe elementy strategii Polwax S.A. na lata 2015-2020.

 • 27.02.2015 07:30

  Polwax ma przedwstępną umowę kupna dwóch zakładów od Lotos Lab

 • 26.02.2015 21:44

  POLWAX SA Podpisanie umowy przedwstępnej w sprawie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki LOTOS Lab Sp. z o.o.

 • 26.02.2015 17:26

  POLWAX SA Informacja o zakupie surowca o wartości umowy znaczącej

 • 24.02.2015 23:03

  POLWAX SA Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. w 2015 roku

 • 21.02.2015 07:44

  POLWAX SA Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2015 w ramach obowiązującej umowy znaczącej

 • 19.02.2015 11:20

  POLWAX SA Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 29.01.2015 17:48

  POLWAX SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

 • 28.01.2015 06:30

  Polwax pod koniec I kw. poda pięcioletnią strategię (wywiad)

 • 19.01.2015 12:59

  POLWAX SA Zakończenie Oferty Publicznej akcji serii B oraz C spółki Polwax S.A.- uzupełnienie

 • 09.12.2014 14:26

  POLWAX SA informacja o transakcjach na akcjach Spółki

 • 03.12.2014 16:52

  POLWAX SA wybór biegłego rewidenta

 • 19.11.2014 14:02

  POLWAX SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 13.11.2014 16:25

  DM mBanku zaleca kupno akcji Polwaksu

 • 13.11.2014 13:55

  POLWAX SA informacja o transakcji na akcjach spółki

 • 13.11.2014 13:47

  POLWAX SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 12.11.2014 14:36

  POLWAX SA informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 07.11.2014 17:19

  POLWAX SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q

 • 03.11.2014 17:21

  POLWAX SA zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 28.10.2014 17:43

  POLWAX SA zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 23.10.2014 17:22

  POLWAX SA informacja o zakupie surowca w ramach umowy znaczącej

 • 23.10.2014 16:54

  POLWAX SA terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014

 • 23.10.2014 11:59

  POLWAX SA objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego - realizacja programu opcji menadżerskich.

 • 20.10.2014 17:18

  POLWAX SA obroty handlowe o wartości umowy znaczącej

 • 16.10.2014 17:19

  POLWAX SA - informacja o transakcjach na akcjach spółki

 • 14.10.2014 17:09

  POLWAX SA - zawarcie aneksu do umowy znaczącej

 • 08.10.2014 18:55

  GPW: Komunikat - POLWAX

 • 08.10.2014 13:49

  POLWAX SA zakończenie Oferty Publicznej akcji serii B oraz C