OT Logistics SA

skrót: OTS

Brak kursu dla wybranej firmy

Grupa świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Składa się z kilkudziesięciu spółek o różnej wielkości oraz różnym profilu działalności. W wyniku kilkunastu fuzji i przejęć dokonanych w ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami – Grupa operuje nie tylko na rynku przewozów towarów żeglugą śródlądową, ale działa także w takich obszarach jak spedycja morska i kolejowa oraz przeładunki w portach morskich.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
I Fundusz Mistral SA7 312 24860,94%7 312 24860,94%
MetLife OFEportfel2 133 93617,78%2 133 93617,78%
Allianz Polska OFEportfel793 1166,60%793 1166,60%
STK Group sp. z o.o.637 5005,31%637 5005,31%

Kategoria • 11.01.2021 20:27

  OT LOGISTICS SA (2/2021) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 01.02.2021 r.

 • 03.01.2021 17:22

  OT LOGISTICS SA (1/2021) Wypowiedzenie przez Allianz ZB d.o.o. umowy wspólników dotyczącej spółki Luka Rijeka d.d.

 • 29.12.2020 19:05

  OT LOGISTICS SA (98/2020) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia

 • 23.12.2020 16:18

  OT LOGISTICS SA (97/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 stycznia 2021 roku wraz z projektami uchwał

 • 11.12.2020 18:19

  OT LOGISTICS SA (96/2020) Zobowiązania Spółki oraz działania Zarządu na skutek decyzji Stałego Sądu Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w sprawie powództwa przeciwko Allianz ZB d.o.o. w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 22 sierpn

 • 08.12.2020 19:11

  OT LOGISTICS SA (95/2020) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 29.12.2020 r.

 • 30.11.2020 17:34

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 10.11.2020 14:43

  OT LOGISTICS SA (94/2020) Realizacja Planu Naprawczego - zawarcie Umowy Przeniesienia własności nieruchomości we Wrocławiu

 • 10.11.2020 14:31

  OT LOGISTICS SA (93/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2020 roku

 • 04.11.2020 18:35

  GPW: 9 listopada 2020 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii D (OTS1120) spółki OT LOGISTIC S.A

 • 30.10.2020 17:41

  OT LOGISTICS SA (92/2020) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji obligacji przez Emitenta oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia

 • 19.10.2020 08:07

  OT LOGISTICS SA (91/2020) Powzięcie informacji o decyzji Stałego Sądu Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w sprawie powództwa przeciwko Allianz ZB d.o.o. w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 22 sierpnia 2019 r.

 • 09.10.2020 19:48

  OT LOGISTICS SA (90/2020) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 30.10.2020 r.

 • 08.10.2020 18:11

  OT LOGISTICS SA (89/2020) Realizacja Planu Naprawczego - zawarcie istotnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 • 05.10.2020 18:51

  OT LOGISTICS SA (88/2020) Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

 • 30.09.2020 20:45

  OT LOGISTICS SA (87/2020) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia

 • 30.09.2020 20:21

  OT LOGISTICS SA (86/2020) Realizacja Planu Naprawczego - zawarcie istotnych umów: warunkowej i przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

 • 29.09.2020 19:49

  OT Logistics rozwiązało przedterminowo umowę dzierżawy nieruchomości w porcie w Gdańsku

 • 29.09.2020 19:33

  OT LOGISTICS SA (85/2020) Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia

 • 25.09.2020 12:50

  OT LOGISTICS SA (84/2020) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 15.09.2020 19:18

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 15.09.2020 17:48

  OT LOGISTICS SA (83/2020) Zmiana warunków emisji obligacji serii G i H

 • 09.09.2020 21:09

  OT LOGISTICS SA (82/2020) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 30.09.2020 r.

 • 03.09.2020 13:25

  OT LOGISTICS SA (81/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2020 roku

 • 28.08.2020 17:27

  OT LOGISTICS SA (80/2020) Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie porządku obrad

 • 26.08.2020 17:08

  OT LOGISTICS SA (79/2020) Realizacja planu naprawczego - częściowa spłata kredytów oraz dodatkowy obowiązkowy wykup obligacji serii H oraz serii G w związku z zamknięciem transakcji zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emit

 • 24.08.2020 21:00

  OT LOGISTICS SA (78/2020) Zawiadomienie o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H

 • 18.08.2020 15:37

  OT Logistics zamknął transakcję sprzedaży akcji Deutsche Binnenreederei i części floty

 • 18.08.2020 15:00

  OT LOGISTICS SA (77/2020) Zamknięcie transakcji zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta - Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics

 • 17.08.2020 20:12

  OT LOGISTICS SA (76/2020) Spełnienie się ostatniego warunku zawieszającego związanego z umowami zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta - Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT L

 • 12.08.2020 16:27

  OT LOGISTICS SA (75/2020) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy

 • 05.08.2020 21:32

  OT LOGISTICS SA (74/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 5 sierpnia 2020 roku

 • 05.08.2020 21:27

  OT LOGISTICS SA (73/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 5 sierpnia 2020 roku.

 • 05.08.2020 21:20

  OT LOGISTICS SA (72/2020) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz zmiany w jej składzie

 • 04.08.2020 20:39

  OT LOGISTICS SA (71/2020) Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 31.07.2020 20:42

  OT LOGISTICS SA (70/2020) Sprostowanie omyłki pisarskiej zawartej w raportach okresowych Spółki

 • 31.07.2020 20:34

  OT LOGISTICS SA (69/2020) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy

 • 19.06.2020 17:39

  OT LOGISTICS SA (56/2020) Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019

 • 19.06.2020 17:33

  OT LOGISTICS SA (55/2020) Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy serii H z dnia 16 czerwca 2020 roku

 • 16.06.2020 18:39

  OT LOGISTICS SA (54/2020) Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H

 • 15.06.2020 08:36

  OT Logistics rozpoczął negocjacje w sprawie sprzedaży spółki zależnej C.Hartwig

 • 15.06.2020 08:21

  OT LOGISTICS SA (53/2020) Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w zakresie rozpoczęcia negocjacji dotyczących możliwości sprzedaży posiadanych przez Emitenta akcji C.Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 11.06.2020 12:19

  OT LOGISTICS SA (52/2020) Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego spółki zależnej Emitenta - STK S.A.

 • 08.06.2020 13:43

  OT LOGISTICS SA (51/2020) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 29.06.2020 r.

 • 29.05.2020 23:02

  OT LOGISTICS SA (50/2020) Zawarcie umów w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów, porozumienie z obligatariuszem obligacji serii G oraz wejście w życie zmian do warunków emisji obligacji serii H

 • 29.05.2020 20:10

  OT LOGISTICS SA (49/2020) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy

 • 22.05.2020 19:44

  OT LOGISTICS SA (48/2020) Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019 oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 • 22.05.2020 18:24

  OT LOGISTICS SA (47/2020) Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H

 • 12.05.2020 16:51

  OT LOGISTICS SA (46/2020) Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia

 • 12.05.2020 14:20

  OT LOGISTICS SA (45/2020) Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019

 • 08.05.2020 19:29

  OT LOGISTICS SA (44/2020) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 29.05.2020 r.

 • 07.05.2020 16:38

  OT LOGISTICS SA (43/2020) Zawarcie głównych warunków porozumienia w przedmiocie zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta - Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics

 • 05.05.2020 10:33

  OT LOGISTICS SA (42/2020) Powierzenie stanowiska Dyrektora ds. Finansowych i prokurenta spółki OT Logistics S.A.

 • 04.05.2020 18:03

  Spółka zależna OT Logistics złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

 • 04.05.2020 17:35

  OT LOGISTICS SA (41/2020) Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Emitenta oraz ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego - ujawnienie opóźnionych informacji poufnych

 • 30.04.2020 22:55

  OT LOGISTICS SA (40/2020) Zawarcie umów w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów, porozumienie z obligatariuszem obligacji serii G oraz wejście w życie zmian do warunków emisji obligacji serii H

 • 29.04.2020 19:38

  OT LOGISTICS SA (39/2020) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy

 • 28.04.2020 15:07

  OT LOGISTICS SA (38/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu OT Logistics S.A.

 • 24.04.2020 17:56

  OT LOGISTICS SA (37/2020) Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia

 • 23.04.2020 19:00

  OT LOGISTICS SA (36/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu OT Logistics S.A.

 • 23.04.2020 18:45

  OT LOGISTICS SA (35/2020) Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019

 • 17.04.2020 16:48

  OT LOGISTICS SA (34/2020) Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H

 • 09.04.2020 17:19

  OT LOGISTICS SA (33/2020) Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia

 • 07.04.2020 16:16

  OT LOGISTICS SA (32/2020) Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019

 • 04.04.2020 00:22

  OT LOGISTICS SA (31/2020) Określenie wielkości opcji put realizowanej za rok 2020 przez ERSTE d.o.o., dotyczącej akcji spółki Luka Rijeka d.d.

 • 04.04.2020 00:19

  OT LOGISTICS SA (30/2020) Powzięcie informacji o uchyleniu czasowego zabezpieczenia powództwa (interim measure award) przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy)

 • 03.04.2020 19:06

  OT LOGISTICS SA (29/2020) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 24.04.2020 r.

 • 01.04.2020 18:16

  OT LOGISTICS SA (28/2020) Realizacja planu naprawczego - częściowa spłata kredytów

 • 31.03.2020 17:46

  OT LOGISTICS SA (27/2020) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy

 • 27.03.2020 17:22

  OT LOGISTICS SA (26/2020) Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia

 • 25.03.2020 16:28

  OT LOGISTICS SA (25/2020) Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019

 • 20.03.2020 20:30

  OT LOGISTICS SA (24/2020) Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia

 • 19.03.2020 15:36

  OT LOGISTICS SA (23/2020) Możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii H za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 • 17.03.2020 16:21

  OT LOGISTICS SA (22/2020) Informacje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki.

 • 16.03.2020 18:43

  OT LOGISTICS SA (21/2020) Informacja o transakcji wykonywanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

 • 16.03.2020 18:34

  OT LOGISTICS SA (20/2020) Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 • 13.03.2020 19:45

  OT LOGISTICS SA (19/2020) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta.

 • 11.03.2020 17:23

  OT LOGISTICS SA (18/2020) Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia

 • 09.03.2020 20:24

  OT Logistics zaktualizował założenia planu naprawczego na lata 2020-21

 • 09.03.2020 20:02

  OT LOGISTICS SA (17/2020) Aktualizacja założeń planu naprawczego Grupy Kapitałowej OT Logistics

 • 28.02.2020 19:09

  OT LOGISTICS SA (16/2020) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 20.03.2020 r.

 • 28.02.2020 18:57

  OT LOGISTICS SA (15/2020) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

 • 25.02.2020 18:08

  OT LOGISTICS SA (14/2020) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

 • 21.02.2020 22:06

  OT LOGISTICS SA (13/2020) Zawarcie porozumienia z Głównym Akcjonariuszem w sprawie zasilenia płynności w formie dokapitalizowania lub pożyczki podporządkowanej

 • 21.02.2020 22:00

  OT LOGISTICS SA (12/2020) Rozwiązanie kluczowej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta

 • 21.02.2020 21:54

  OT LOGISTICS SA (11/2020) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy

 • 19.02.2020 17:19

  OT LOGISTICS SA (10/2020) Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia

 • 12.02.2020 17:45

  OT LOGISTICS SA (9/2020) Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia

 • 05.02.2020 23:39

  OT LOGISTICS SA (8/2020) Powzięcie informacji o przyznaniu Spółce czasowego zabezpieczenia powództwa (interim measure award) przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy)

 • 05.02.2020 18:01

  GPW: Komunikat - OT LOGISTICS

 • 31.01.2020 21:35

  OT LOGISTICS SA (7/2020) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 24.01.2020 21:32

  OT LOGISTICS SA (6/2020) Powzięcie informacji o zamiarze realizacji przez Allianz ZB d.o.o. rzekomych uprawnień wynikających z umowy zastawu na części akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d.

 • 24.01.2020 18:18

  OT LOGISTICS SA (5/2020) Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia

 • 22.01.2020 17:41

  OT LOGISTICS SA (4/2020) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 12.02.2020 r.

 • 22.01.2020 17:17

  OT LOGISTICS SA (3/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020

 • 16.01.2020 13:54

  OT LOGISTICS SA (2/2020) Zmiany w Zarządzie OT LOGISTICS S.A.

 • 08.01.2020 17:50

  OT LOGISTICS SA (1/2020) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

 • 20.12.2019 16:36

  OT LOGISTICS SA (103/2019) Wznowienie obrad oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H.

 • 18.12.2019 21:21

  OT LOGISTICS SA (102/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 08.01.2020 r.

 • 17.12.2019 16:43

  OT LOGISTICS SA (101/2019) Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H z dnia 13 grudnia 2019 roku

 • 13.12.2019 20:58

  OT LOGISTICS SA (100/2019) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

 • 29.11.2019 21:10

  OT LOGISTICS SA (99/2019) Wejście w życie zmian do Warunków Emisji Obligacji Serii H

 • 29.11.2019 18:56

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 28.11.2019 07:00

  OT Logistics ma wiążącą ofertę zakupu udziałów w Deutsche Binnenreederei za ok. 19 mln euro

 • 27.11.2019 23:26

  OT LOGISTICS SA (98/2019) Otrzymanie niewiążącej oferty nabycia, a następnie wiążącej warunkowej oferty nabycia, wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta, Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty G

 • 27.11.2019 19:05

  OT LOGISTICS SA (97/2019) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 22.11.2019 18:13

  OT LOGISTICS SA (96/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 13 grudnia 2019 roku

 • 22.11.2019 17:57

  OT LOGISTICS SA (95/2019) Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia

 • 20.11.2019 15:18

  OT LOGISTICS SA (94/2019) Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H z dnia 15 listopada 2019 roku

 • 15.11.2019 21:58

  OT LOGISTICS SA (93/2019) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

 • 13.11.2019 15:18

  OT Logistics ma umowę ws. sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu

 • 13.11.2019 15:01

  OT LOGISTICS SA (92/2019) Realizacja Planu Naprawczego - zawarcie istotnej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i ruchomości.

 • 08.11.2019 16:40

  OT LOGISTICS SA (91/2019) Uchwały powzięte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

 • 31.10.2019 22:00

  OT LOGISTICS SA (90/2019) Uchwały powzięte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

 • 28.10.2019 20:41

  OT LOGISTICS SA (89/2019) Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z obrad Zgromadzenia

 • 25.10.2019 19:48

  GPW odmówiła wprowadzenia do obrotu obligacji OT Logistics

 • 25.10.2019 19:14

  OT LOGISTICS SA (88/2019) Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie wprowadzenia Obligacji serii H do Alternatywnego Systemu Obrotu

 • 24.10.2019 09:53

  OT Logistics liczy na porozumienie z Allianz w sprawie Luka Rijeka poza arbitrażem

 • 22.10.2019 22:43

  OT LOGISTICS SA (87/2019) Powzięcie informacji o wygaśnięciu tymczasowego zabezpieczenia udzielonego Spółce przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz decyzji Sądu

 • 11.10.2019 14:58

  OT Logistics liczy na kilkanaście mln zł z nowej emisji akcji

 • 10.10.2019 22:57

  OT LOGISTICS SA (85/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku - korekta załącznika do raportu bieżącego

 • 10.10.2019 19:57

  Akcjonariusze OT Logistics podjęli uchwałę ws. emisji do 2,3 mln akcji serii E (aktl.)

 • 10.10.2019 16:48

  Akcjonariusze OT Logistics podjęli uchwałę ws. emisji do 2,3 mln akcji serii E

 • 10.10.2019 16:28

  OT LOGISTICS SA (86/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.

 • 10.10.2019 16:16

  OT LOGISTICS SA (85/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.

 • 08.10.2019 16:39

  OT LOGISTICS SA (84/2019) Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

 • 07.10.2019 19:53

  OT LOGISTICS SA (83/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 28.10.2019 r.

 • 30.09.2019 23:39

  OT LOGISTICS SA (82/2019) Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H w dniu 30 września 2019 r. oraz wyrażenie przez Emitenta zgody na zmianę warunków emisji

 • 27.09.2019 15:59

  OT LOGISTICS SA (81/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 24 września 2019 roku do czasu ogłoszenia przerwy w obradach

 • 24.09.2019 14:52

  OT LOGISTICS SA (80/2019) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy

 • 13.09.2019 22:08

  OT LOGISTICS SA (79/2019) Powzięcie informacji o decyzji w sprawie przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz wstępnej

 • 09.09.2019 20:09

  OT LOGISTICS SA (78/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H 30.09.2019 r.

 • 06.09.2019 18:06

  OT LOGISTICS SA (77/2019) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 06.09.2019 14:04

  OT Logistics liczy na zainteresowanie inwestorów finansowych nową emisją (wywiad)

 • 05.09.2019 23:04

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 02.09.2019 17:31

  OT LOGISTICS SA (76/2019) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 02.09.2019 17:24

  OT LOGISTICS SA (75/2019) Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotem zależnym Rentrans International Spedition Sp. z o.o.

 • 28.08.2019 16:00

  Akcjonariusze OT Logistics zdecydują ws. emisji do 2,3 mln akcji serii E

 • 28.08.2019 15:39

  OT LOGISTICS SA (74/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 23.08.2019 18:30

  OT LOGISTICS SA (73/2019) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

 • 22.08.2019 18:44

  OT LOGISTICS SA (72/2019) Złożenie powództwa przeciwko Allianz ZB d.o.o. przed Stałym Sądem Arbitrażowym w Zagrzebiu

 • 14.08.2019 21:37

  OT LOGISTICS SA (71/2019) Powzięcie informacji o wstępnej decyzji przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019

 • 29.05.2019 20:43

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 22.05.2019 16:47

  OT Logistics ma porozumienie z Erste ws. opcji na zakup akcji Luka Rijeka

 • 22.05.2019 15:59

  OT LOGISTICS SA (49/2019) Określenie wielkości opcji put realizowanej za rok 2019 przez ERSTE d.o.o., dotyczącej akcji spółki Luka Rijeka d.d.

 • 16.04.2019 11:55

  OT LOGISTICS SA (40/2019) Aneks do umowy wspólnych warunków

 • 15.04.2019 23:47

  OT LOGISTICS SA (39/2019) Wydłużenie terminów umów kredytowych

 • 15.04.2019 22:13

  OT LOGISTICS SA (38/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 29.04.2019 r.

 • 15.04.2019 20:05

  OT LOGISTICS SA (37/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 15.04.2019 15:12

  OT LOGISTICS SA (36/2019) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

 • 15.04.2019 14:45

  OT LOGISTICS SA (35/2019) Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotami zależnymi

 • 13.04.2019 00:50

  OT LOGISTICS SA (34/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F 06.05.2019 r.

 • 13.04.2019 00:16

  OT LOGISTICS SA (33/2019) Wydłużenie terminu wykupu obligacji serii G

 • 12.04.2019 18:16

  OT LOGISTICS SA (32/2019) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta (12.04.2019 r.)

 • 29.03.2019 18:21

  OT LOGISTICS SA (30/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 12.04.2019 r.

 • 25.03.2019 19:44

  OT LOGISTICS SA (29/2018) Zmiany w Zarządzie Spółki

 • 22.03.2019 15:09

  OT LOGISTICS SA (28/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

 • 21.03.2019 21:32

  OT LOGISTICS SA (27/2019) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 21.03.2019 17:26

  OT LOGISTICS SA (26/2018) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 06.03.2019 23:55

  OT LOGISTICS SA (25/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 21.03.2019 r.

 • 28.02.2019 18:25

  OT LOGISTICS SA (24/2019) Spełnienie warunków zawieszających przedłużających termin spłaty umów kredytowych

 • 28.02.2019 15:13

  OT LOGISTICS SA (23/2019) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 18.02.2019 16:30

  Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji bez prawa poboru

 • 18.02.2019 15:59

  OT LOGISTICS SA (22/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 18 lutego 2019 r.

 • 18.02.2019 15:55

  OT LOGISTICS SA (21/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 18 lutego 2019 r.

 • 16.02.2019 09:28

  OT Logistics uzgodnił z głównymi wierzycielami warunki restrukturyzacji finansowej grupy

 • 16.02.2019 00:04

  OT LOGISTICS SA (20/2019) Uzgodnienie z głównymi wierzycielami finansowymi Grupy warunków restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej OT Logistics

 • 15.02.2019 21:57

  OT LOGISTICS SA (19/2019) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 14.02.2019 18:24

  OT LOGISTICS SA (18/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 28.02.2019 r.

 • 14.02.2019 16:02

  OT LOGISTICS SA (17/2019) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 31.01.2019 22:04

  OT LOGISTICS SA (16/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 14.02.2019 r.

 • 29.01.2019 13:52

  OT Logistics chce kontynuować wzrost masy przeładowanych towarów w 2019 r.

 • 28.01.2019 16:53

  OT LOGISTICS SA (15/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

 • 28.01.2019 16:49

  OT LOGISTICS SA (14/2019) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółkami zależnymi

 • 28.01.2019 16:33

  OT LOGISTICS SA (13/2019) Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad oraz projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 18 lutego 2019 r.

 • 25.01.2019 19:16

  OT LOGISTICS SA (12/2019) Spełnienie warunków zawieszających przedłużających termin spłaty umów kredytowych

 • 25.01.2019 17:11

  OT LOGISTICS SA (11/2019) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 24.01.2019 17:04

  OT LOGISTICS SA (10/2019) Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 18 lutego 2019 roku

 • 22.01.2019 18:07

  OT Logistics planuje emisję do 2,3 mln akcji bez prawa poboru

 • 22.01.2019 17:40

  OT LOGISTICS SA (9/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 16.01.2019 22:29

  OT LOGISTICS SA (8/2019) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 16.01.2019 16:55

  OT LOGISTICS SA (7/2019) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 11.01.2019 18:30

  OT LOGISTICS SA (6/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 25.01.2019 r.

 • 11.01.2019 18:01

  OT LOGISTICS SA (5/2019) Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (11.01.2019 r.)

 • 09.01.2019 15:20

  OT LOGISTICS SA (4/2019) Zgoda Spółki na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii F

 • 07.01.2019 18:05

  OT LOGISTICS SA (3/2019) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (07.01.2019 r.)

 • 07.01.2019 16:44

  OT LOGISTICS SA (2/2019) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółkami zależnymi

 • 02.01.2019 21:28

  OT LOGISTICS SA (1/2019) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 16.01.2019 r.

 • 28.12.2018 22:41

  OT LOGISTICS SA (63/2018) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi

 • 27.12.2018 22:22

  OT LOGISTICS SA (62/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 11.01.2019 r.

 • 21.12.2018 16:54

  OT LOGISTICS SA (61/2018) Powiadomienie o transakcji otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

 • 21.12.2018 15:43

  OT LOGISTICS SA (60/2018) Porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy o współpracę i świadczenie usług przez spółkę zależną od Emitenta

 • 20.12.2018 20:34

  OT LOGISTICS SA (59/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 20.12.2018 20:22

  OT LOGISTICS SA (58/2018) Zawarcie aneksu do umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A.

 • 19.12.2018 19:22

  Rada nadzorcza OT Logistics zatwierdziła plan naprawczy grupy

 • 19.12.2018 18:45

  OT LOGISTICS SA (57/2018) Zmiany w Zarządzie Spółki

 • 19.12.2018 18:26

  OT LOGISTICS SA (56/2018) Plan naprawczy Grupy Kapitałowej OT Logistics

 • 19.12.2018 17:18

  OT LOGISTICS SA (55/2018) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

 • 17.12.2018 16:10

  OT LOGISTICS SA (54/2018) Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (17.12.2018 r.)

 • 13.12.2018 20:24

  OT LOGISTICS SA (53/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F na dzień 7.01.2019 r.

 • 13.12.2018 20:22

  OT LOGISTICS SA (52/2018) Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (13.12.2018 r.)

 • 07.12.2018 22:01

  OT LOGISTICS SA (51/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 06.12.2018 19:42

  OT LOGISTICS SA (50/2018) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody przez Emitenta na zmiany warunków emisji

 • 04.12.2018 22:42

  OT LOGISTICS SA (49/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 19.12.2018 r.

 • 30.11.2018 21:40

  OT LOGISTICS SA (48/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 17.12.2018 r.

 • 30.11.2018 16:37

  OT LOGISTICS SA (47/2018) Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (30.11.2018 r.)

 • 23.11.2018 18:34

  OT LOGISTICS SA (46/2018) Informacja dotycząca wydłużenia terminów umów kredytowych

 • 21.11.2018 20:20

  OT LOGISTICS SA (45/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F na dzień 13.12.2018 r.

 • 21.11.2018 19:28

  OT LOGISTICS SA (44/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 6.12.2018 r.

 • 16.11.2018 22:56

  OT LOGISTICS SA (43/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 14.11.2018 17:28

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 13.11.2018 16:44

  OT LOGISTICS SA (42/2018) Zawieszenie obrotu obligacjami serii D

 • 13.11.2018 16:11

  GPW: zawieszenie obrotu obligacjami spółki OT LOGISTICS S.A.

 • 08.11.2018 21:19

  OT LOGISTICS SA (41/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F

 • 08.11.2018 18:54

  GPW: Komunikat - OT LOGISTIC SA

 • 07.11.2018 16:42

  OT LOGISTICS SA (40/2018) Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F

 • 06.11.2018 10:54

  OT LOGISTICS SA (39/2018) Zgoda Spółki na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D

 • 31.10.2018 18:03

  OT LOGISTICS SA (38/2018) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D

 • 25.10.2018 21:33

  OT LOGISTICS SA (37/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych

 • 17.10.2018 00:10

  OT LOGISTICS SA (36/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F

 • 17.10.2018 00:08

  OT LOGISTICS SA (35/2018) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D

 • 16.10.2018 23:09

  OT Logistics planuje emisję obligacji o wartości do 125,45 mln zł

 • 16.10.2018 22:09

  OT LOGISTICS SA (34/2018) Zamiar emisji obligacji serii H

 • 12.10.2018 21:24

  OT LOGISTICS SA (33/2018) Kolejne wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 03.10.2018 11:21

  OT Logistics nie ma planów sprzedaży udziałów w porcie Luka Rijeka

 • 01.10.2018 14:46

  OT Logistics planuje sprzedaż udziałów w Luka Rijeka - prasa

 • 29.09.2018 11:46

  OT Logistics uzgodnił przedłużenie do 12 października terminu spłaty kredytów i obligacji

 • 28.09.2018 23:49

  OT LOGISTICS SA (32/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 27.09.2018 18:39

  OT Logistics prowadzi rozmowy nt. refinansowania zadłużenia

 • 27.09.2018 17:53

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 25.09.2018 10:06

  OT LOGISTICS SA (31/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych

 • 17.09.2018 14:04

  OT LOGISTICS SA (30/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r.

 • 14.09.2018 21:50

  OT LOGISTICS SA (29/2018) Wydłużenie terminów umów kredytowych

 • 11.09.2018 17:33

  OT LOGISTICS SA (28/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 11 września 2018 r.

 • 11.09.2018 17:30

  OT LOGISTICS SA (27/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 11 września 2018 r.

 • 10.09.2018 20:08

  OT LOGISTICS SA (26/2018) Częściowy wykup obligacji serii G

 • 06.09.2018 18:59

  OT LOGISTICS SA (25/2018) Spełnienie warunku i wejście w życie Aneksu do umowy kredytu

 • 05.09.2018 12:48

  OT LOGISTICS SA (24/2018) Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego oraz porozumienie z Obligatariuszem

 • 01.09.2018 13:34

  OT LOGISTICS SA (23/2018) Trwające negocjacje w sprawie zmiany terminów oraz refinansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics

 • 28.08.2018 21:52

  OT LOGISTICS SA (22/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 28 sierpnia 2018 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach

 • 28.08.2018 21:49

  OT LOGISTICS SA (21/2018) Zamiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

 • 28.08.2018 21:42

  OT LOGISTICS SA (20/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 28 sierpnia 2018 roku przed ogłoszeniem przerwy

 • 28.08.2018 14:57

  OT LOGISTICS SA (19/2018) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A.

 • 23.08.2018 16:00

  OT LOGISTICS SA (18/2018) Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

 • 01.08.2018 10:44

  OT LOGISTICS SA (17/2018) Aneks do umowy kredytowej w zakresie zmiany terminu spłaty

 • 31.07.2018 19:08

  GPW: Komunikat - OT LOGISTICS

 • 26.07.2018 12:44

  OT LOGISTICS SA (16/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. na dzień 28.08.2018 r. wraz z projektami uchwał

 • 25.07.2018 17:51

  OT LOGISTICS SA (15/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 25 lipca 2018 r.

 • 25.07.2018 17:48

  OT LOGISTICS SA (14/2018) Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 25 lipca 2018 r.

 • 18.07.2018 18:36

  Główny akcjonariusz OT Logistics chce, by spółka przeprowadziła emisję akcji

 • 18.07.2018 18:20

  OT LOGISTICS SA (13/2018) Żądanie akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 29.06.2018 18:48

  OT LOGISTICS SA (12/2018) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach

 • 29.06.2018 18:44

  OT LOGISTICS SA (11/2018) Powołanie osoby nadzorującej

 • 29.06.2018 18:38

  OT LOGISTICS SA (10/2018) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2018 roku przed ogłoszeniem przerwy

 • 29.06.2018 17:18

  OT LOGISTICS SA (9/2018) Zmiana umów kredytowych w zakresie terminu spłaty kredytów

 • 27.06.2018 18:36

  OT LOGISTICS SA (8/2018) Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. zwołanego na 29 czerwca 2018 r. wraz z kandydaturą na Członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 08.06.2018 18:37

  OT LOGISTICS SA (7/2018) Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad oraz zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2018 r.

 • 30.05.2018 15:17

  OT LOGISTICS SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 29.05.2018 14:09

  OT Logistics ma program emisji obligacji na 200 mln zł, pierwszą emisję planuje w VI (opis)

 • 29.05.2018 13:03

  OT Logistics ma umowę ws. programu emisji obligacji na 200 mln zł, chce refinansować zadłużenie

 • 29.05.2018 12:49

  OT LOGISTICS SA (5/2018) Ustanowienie programu emisji obligacji

 • 15.05.2018 17:17

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 11.05.2018 09:20

  OT LOGISTICS SA (4/2018) Zawarcie istotnego aneksu do umowy handlowej

 • 29.03.2018 17:18

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 29.03.2018 17:17

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy za 2017 SA-R

 • 13.03.2018 12:52

  OT Logistics utworzył spółkę zależną do obsługi klientów w krajach dawnej Jugosławii

 • 09.03.2018 17:54

  OT LOGISTICS SA (3/2018) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017

 • 30.01.2018 17:46

  OT LOGISTICS SA (2/2018) Zmiana w składzie Zarządu Spółki

 • 29.01.2018 12:57

  OT LOGISTICS SA (1/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

 • 29.12.2017 15:37

  OT LOGISTICS SA (44/2017) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej prowadzonych negocjacji

 • 27.12.2017 17:25

  OT Logistics sprzeda 8,75 proc. akcji Luka Rijeka za 32,8 mln zł na rzecz PFR TFI

 • 27.12.2017 16:45

  OT LOGISTICS SA (43/2017) Zawarcie umowy sprzedaży akcji Luka Rijeka d.d. oraz ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o zawarciu umowy o współpracy z funduszem zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • 18.12.2017 19:48

  OT LOGISTICS SA (42/2017) Umowy dotyczące finansowania nabycia akcji Luka Rijeka d.d. - ujawnienie opóźnionych informacji poufnych

 • 18.12.2017 19:43

  OT LOGISTICS SA (41/2017) Nabycie akcji spółki Luka Rijeka d.d. w wyniku ogłoszonego wezwania

 • 14.12.2017 07:52

  OT LOGISTICS SA (40/2017) Informacja o wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Luka Rijeka d.d.

 • 04.12.2017 21:52

  OT LOGISTICS SA (39/2017) Emisja obligacji serii G

 • 21.11.2017 14:44

  OT Logistics chce w I poł. '18 opracowywać strategię dla portu w Rijece (wywiad)

 • 14.11.2017 17:56

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 09.11.2017 20:10

  OT Logistics ogłosi wezwanie do sprzedaży 43,39 proc. akcji chorwackiej Luka Rijeka

 • 09.11.2017 19:53

  OT LOGISTICS SA (38/2017) Zgoda Chorwackiej Agencji ds. Nadzoru Usług Finansowych na ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Luka Rijeka d.d.

 • 29.09.2017 17:11

  OT LOGISTICS SA (37/2017) Powołanie Członka Zarządu OT Logistics S.A.

 • 28.09.2017 17:31

  OT LOGISTICS SA (36/2017) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 28.09.2017 12:35

  OT LOGISTICS SA (35/2017) Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy oraz wyrażenie zgody przez Emitenta na zmianę WEO

 • 26.09.2017 10:14

  OT Logistics na przełomie 2017/18 ruszy z budową terminala agro w Gdańsku (wywiad)

 • 22.09.2017 17:38

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 18.09.2017 13:35

  OT LOGISTICS SA (34/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - aktualizacja

 • 15.09.2017 18:07

  OT Logistics przejmie kontrolę operacyjno-finansową nad chorwackim portem Luka Rijeka

 • 15.09.2017 17:33

  OT LOGISTICS SA (33/2017) Zawarcie umowy wspólników z Allianz ZB d.o.o. i ERSTE d.o.o. dotyczącej spółki Luka Rijeka d.d.

 • 07.09.2017 15:42

  OT LOGISTICS SA (32/2017) Korekta podstawy prawnej publikacji raportu bieżącego nr 32/2017 z dnia 7 września 2017 roku

 • 07.09.2017 15:33

  OT Logistics zwiększył udział w Luka Rijeka; finansowanie transakcji wsparł BGK

 • 07.09.2017 15:08

  OT LOGISTICS SA (32/2017) Umowa kredytowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. na finansowanie nabycia akcji Luka Rijeka d.d. - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 07.09.2017 15:05

  OT LOGISTICS SA (31/2017) Nabycie akcji spółki Luka Rijeka d.d. w wyniku przetargu

 • 05.09.2017 15:04

  OT LOGISTICS SA (30/2017) Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

 • 04.09.2017 14:31

  Oferta OT Logistics na zakup akcji spółki Luka Rijeka została zaakceptowana

 • 04.09.2017 14:16

  OT LOGISTICS SA (29/2017) Akceptacja oferty OT Logistics S.A. w przetargu na zakup akcji spółki Luka Rijeka d.d.

 • 28.08.2017 20:05

  OT Logistics jako jedyny złożył ofertę na akcje Luka Rijeka ze wszystkimi wymaganymi elementami

 • 28.08.2017 19:41

  OT LOGISTICS SA (28/2017) Informacja dotycząca przetargu na zakup akcji spółki Luka Rijeka d.d.

 • 21.08.2017 19:35

  OT LOGISTICS SA (27/2017) Zamiar zmiany celu emisji obligacji serii F oraz podjęcie decyzji o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy

 • 27.07.2017 16:12

  OT Logistics przeznaczy 18 mln zł na skup akcji własnych

 • 27.07.2017 15:40

  OT LOGISTICS SA (26/2017) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2017 r.

 • 27.07.2017 15:34

  OT LOGISTICS SA (25/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2017 r.

 • 18.07.2017 13:54

  OT LOGISTICS SA (24/2017) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku

 • 10.07.2017 10:56

  OT Logistic może dokupić udziały w Porcie Rijeka

 • 29.06.2017 16:15

  OT LOGISTICS SA (23/207) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach

 • 29.06.2017 16:10

  OT LOGISTICS SA (22/2017) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 29 czerwca 2017 roku przed ogłoszeniem przerwy

 • 28.06.2017 11:15

  OT LOGISTICS SA (21/2017) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku - informacje dotyczące powołanego Wiceprezesa Zarządu Spółki

 • 27.06.2017 17:49

  OT LOGISTICS SA (20/2017) Zmiany w składzie Zarządu Spółki

 • 27.06.2017 15:55

  OT Logistics ma umowy z TFI BGK na współfinansowanie potencjalnych przejęć w Czarnogórze

 • 27.06.2017 15:05

  OT LOGISTICS SA (19/2017) Zawarcie umów o współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN dotyczących nabycia udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 02.06.2017 12:37

  OT LOGISTICS SA (18/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 01.06.2017 14:42

  OT LOGISTICS SA (17/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 01.06.2017 14:41

  OT LOGISTICS SA (16/2017) Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2016 rok przez Radę Nadzorczą OT Logistics S.A.

 • 29.05.2017 11:22

  OT LOGISTICS SA (15/2017) Rekomendacja Zarządu OT Logistics S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok

 • 19.05.2017 16:07

  OT LOGISTICS SA (14/2017) Odrzucenie odwołania Spółki od unieważnienia przetargów na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze oraz podjęcie nowych rozmów

 • 18.05.2017 18:27

  GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji OT LOGISTICS SA

 • 17.05.2017 09:39

  Odwołanie OT Logistics bezzasadne, mimo lepszej oferty na Port Bar i AD Montecargo w Czarnogórze

 • 15.05.2017 17:33

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 11.05.2017 09:30

  GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki OT LOGISTICS S.A.

 • 10.05.2017 16:43

  OT LOGISTICS SA (13/2017) Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii D

 • 10.05.2017 14:24

  GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji OT LOGISTICS SA

 • 08.05.2017 13:05

  OT Logistics odwołał się od decyzji czarnogórskiej rady ds. prywatyzacji

 • 05.05.2017 11:24

  OT Logistics skarży decyzję o unieważnieniu przetargu na zakup AD Montecargo i Luka Bar AD

 • 28.04.2017 11:31

  OT LOGISTICS SA (12/2017) Formalne potwierdzenie niekorzystnego zakończenia przetargów na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze

 • 25.04.2017 11:23

  Anulowano przetarg na zakup udziałów w Luka Bar AD BAR i AD Montecargo (aktl.)

 • 25.04.2017 10:48

  Anulowano przetarg na zakup udziałów w Luka Bar AD BAR i AD Montecargo

 • 25.04.2017 10:15

  OT LOGISTICS SA (11/2017) Informacja o anulowaniu przetargu na zakup udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze

 • 11.04.2017 14:43

  OT LOGISTICS SA (10/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii D w KDPW

 • 22.03.2017 11:44

  OT LOGISTICS SA (9/2017) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

 • 17.03.2017 21:34

  OT Logistics zakończył negocjacje kupna AD Montecargo i Luka Bar AD, czeka na finalizację

 • 17.03.2017 21:19

  OT LOGISTICS SA (8/2017) Zakończenie negocjacji w sprawie nabycia udziałów w spółce AD Montecargo i Luka Bar AD BAR w Czarnogórze

 • 17.03.2017 17:37

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 17.03.2017 17:36

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy za 2016 SA-R

 • 17.03.2017 11:33

  OT LOGISTICS SA (7/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii D OT Logistics S.A. oraz zmiana Statutu Spółki

 • 10.02.2017 20:30

  OT LOGISTICS SA (6/2017) Przydział obligacji serii F

 • 08.02.2017 18:19

  OT LOGISTICS SA (5/2017) Zamiar przeprowadzenia emisji obligacji serii F

 • 06.02.2017 16:39

  OT LOGISTICS SA (4/2017) Potwierdzenie poprawności oferty Spółki na nabycie akcji portu w Czarnogórze

 • 06.02.2017 16:29

  OT LOGISTICS SA (3/2017) Zawarcie umowy kredytowej w celu wykupu obligacji Spółki serii B i C

 • 31.01.2017 19:44

  GPW: Komunikat - OT LOGISTICS

 • 31.01.2017 19:43

  GPW: Komunikat - OT LOGISTICS

 • 20.01.2017 10:22

  OT LOGISTICS SA (2/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017

 • 18.01.2017 09:46

  OT Logistics złożył ofertę na zakup 51 proc. udziałów przewoźnika kolejowego z Czarnogóry

 • 17.01.2017 14:39

  OT LOGISTICS SA (1/2017) Informacje dotyczące udziału Spółki w przetargu na nabycie akcji przewoźnika kolejowego w Czarnogórze

 • 11.01.2017 14:59

  OT Logistics jako jedyna złożyła ofertę na zakup udziałów portu w Czarnogórze

 • 28.12.2016 18:47

  OT Logistics finalizuje transakcję przejęcia STK oraz Kolei Bałtyckiej

 • 28.12.2016 18:27

  OT LOGISTICS SA (37/2016) Zbycie akcji własnych w wyniku realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 28.12.2016 18:24

  OT LOGISTICS SA (36/2016) Emisja akcji serii D OT Logistics S.A. oraz objęcie akcji przez STK Group

 • 28.12.2016 18:19

  OT LOGISTICS SA (35/2016) Nabycie akcji STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 28.12.2016 17:18

  OT Logistics będzie zaproszona do negocjacji kupna portu w Czarnogórze

 • 28.12.2016 17:00

  OT LOGISTICS SA (34/2016) Potwierdzenie poprawności oferty Spółki na nabycie akcji portu w Czarnogórze

 • 22.12.2016 20:37

  OT LOGISTICS SA (33/2016) Nabycie akcji własnych w celu realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 22.12.2016 15:54

  OT LOGISTICS SA (32/2016) Spełnienie kolejnego warunku zawieszającego umowy dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 21.12.2016 18:47

  OT Logistics jedynym chętnym do zakupu 30 proc. portu w Czarnogórze (aktl.)

 • 21.12.2016 18:36

  OT LOGISTICS SA (31/2016) Informacje dotyczące udziału Spółki w przetargu na nabycie akcji portu w Czarnogórze

 • 21.12.2016 15:33

  OT Logistics jedynym chętnym do zakupu 30 proc. portu w Czarnogórze

 • 20.12.2016 16:34

  OT LOGISTICS SA (30/2016) Uchwała KDPW w sprawie wyznaczenia dnia podziału (splitu) akcji OT Logistics S.A.

 • 19.12.2016 20:42

  OT Logistics kupi akcje STK za łączną cenę 35,5 mln zł, a nie za 29,7 mln zł

 • 19.12.2016 18:05

  OT LOGISTICS SA (29/2016) Zawarcie aneksu do warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 15.12.2016 00:14

  OT LOGISTICS SA (28/2016) Korekta raportu bieżącego nr 28/2016 dotyczącego rejestracji przez Sąd podziału (splitu) akcji oraz innych zmian w Statucie Spółki

 • 14.12.2016 20:06

  OT LOGISTICS SA (28/2016) Rejestracja przez Sąd podziału (splitu) akcji oraz innych zmian w Statucie Spółki

 • 14.11.2016 17:54

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 28.09.2016 17:12

  OT LOGISTICS SA (27/2016) Zmiana w składzie Zarządu Spółki

 • 19.09.2016 12:38

  OT LOGISTICS SA (26/2016) Spełnienie jednego z warunków zawieszających warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 29.08.2016 17:22

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

 • 26.08.2016 16:40

  OT LOGISTICS SA (25/2016) Zmiana w składzie Zarządu

 • 25.08.2016 14:37

  OT LOGISTICS SA (24/2016) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku

 • 28.07.2016 12:10

  OT LOGISTICS SA (23/2016) Korekta raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku

 • 28.07.2016 11:31

  OT LOGISTICS SA (23/2016) Nabycie udziałów w Sealand Logistics Sp. z o.o.

 • 26.07.2016 15:45

  OT LOGISTICS SA (22/2016) Spełnienie kolejnego warunku zawieszającego warunkowej umowy zakupu udziałów Sealand Logistics Sp. z o.o.

 • 01.07.2016 18:35

  OT LOGISTICS SA Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

 • 01.07.2016 18:34

  OT Logistics wypłaci 7 zł dywidendy na akcję za '15

 • 01.07.2016 18:33

  OT LOGISTICS SA Zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz tekst jednolity Statutu Spółki

 • 01.07.2016 18:31

  OT LOGISTICS SA Powołanie Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. nowej kadencji

 • 01.07.2016 18:28

  OT LOGISTICS SA Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2015 r.

 • 01.07.2016 18:26

  OT LOGISTICS SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

 • 29.06.2016 18:59

  OT Logistics ma umowę ws. zakupu akcji STK i KB za 33,1 mln zł

 • 29.06.2016 18:03

  OT LOGISTICS SA Zawarcie warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji inwestycji w akcje STK S.A. oraz Kolei Bałtyckiej S.A.

 • 03.06.2016 16:30

  OT LOGISTICS SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał

 • 02.06.2016 16:00

  OT Logistics ma list intencyjny ws. zakupu STK Group

 • 02.06.2016 15:41

  OT LOGISTICS SA Zawarcie listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów w spółce STK Group Sp. z o.o.

 • 30.05.2016 10:13

  OT LOGISTICS SA Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w OT Logistics S.A.

 • 17.05.2016 13:42

  OT LOGISTICS SA Spełnienie warunku zawieszającego warunkowej umowy zakupu udziałów Sealand Logistics Sp. z o.o.

 • 13.05.2016 07:40

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr

 • 06.05.2016 08:35

  OT LOGISTICS SA Zawarcie przez spółkę zależną warunkowej umowy nabycia udziałów Sealand Logistics Sp. z o.o.

 • 21.04.2016 14:31

  OT Logistics liczy w '16 na lepsze wyniki rdr

 • 21.04.2016 12:56

  OT LOGISTICS SA Ocena Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2015 rok

 • 21.04.2016 12:56

  OT LOGISTICS SA Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics do roku 2021

 • 21.04.2016 12:55

  OT LOGISTICS SA Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 • 21.04.2016 07:55

  OT Logistics chce być największym operatorem logistycznym w CEE z 1 mld euro obrotów

 • 20.04.2016 22:15

  OT LOGISTICS SA Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics do roku 2021

 • 12.04.2016 20:50

  OT Logistics planuje wypłacić 7 zł dywidendy na akcję za '15

 • 12.04.2016 20:34

  OT LOGISTICS SA Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok

 • 21.03.2016 07:11

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS

 • 21.03.2016 07:10

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy za 2015 SA-R

 • 04.03.2016 19:41

  OT LOGISTICS SA Wpis hipoteki łącznej stanowiącej zabezpieczenie aneksów do umów finansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics

 • 02.03.2016 09:55

  OT LOGISTICS SA Wpis hipoteki łącznej stanowiącej zabezpieczenie umowy o linię wieloproduktową z mBank

 • 22.01.2016 17:23

  GPW: zmiana animatora rynku dla OT LOGISTICS S.A.

 • 22.01.2016 17:22

  GPW: zmiana animatora rynku dla akcji spółki OT LOGISTICS S.A.

 • 19.01.2016 14:17

  OT LOGISTICS SA Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

 • 18.01.2016 16:47

  OT LOGISTICS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 14.01.2016 15:54

  OT LOGISTICS SA Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • 22.12.2015 17:22

  OT LOGISTICS SA Zmiana warunków emisji obligacji serii C

 • 16.12.2015 17:04

  OT LOGISTICS SA Nabycie obligacji własnych serii C w celu umorzenia

 • 14.12.2015 18:24

  OT LOGISTICS SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

 • 24.11.2015 11:32

  OT Logistic liczy na znacznie lepszy kdk IV kw. '15 i "bardzo wysoki" I kw. '16

 • 20.11.2015 17:10

  OT LOGISTICS SA Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank

 • 13.11.2015 19:04

  OT LOGISTICS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr