Herkules SA

skrót: HRS

Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 16:48

Aktualny kurs1,37   2,24 %0,03 zł
Otwarcie1,393,73%
Minimum1,32-1,49%
Maksimum1,393,73%
Wolumen (szt.) 55481
Kurs odniesienia1,34
Widełki dolne1,26
Widełki górne1,52
Obroty (tyś. zł)74
Kupno
Liczba zleceńWolumenLimit cen
13 0001,32
21 5001,31
13 5001,30
23 3031,30
Sprzedaż
Limit cenWolumen Liczba zleceń
1,384 000 1
1,386 790 4
1,40748 1
1,406 218 2
Wiodący w Polsce dostawca usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Grupa jest także producentem prefabrykatów strunobetonowych oraz kontenerów żelbetowych.
NazwaKomentarzAkcje(%)  Prawa głosu(%)  
Value FIZ Subfundusz 1wraz z Sanwil Holding6 323 09917,51%6 323 09917,51%
Kwieciński Tomasz5 633 89715,60%5 633 89715,60%
NN OFEportfel4 943 40613,69%4 943 40613,69%
Aviva OFEZWZ2 086 5395,78%2 086 5395,78%

Kategoria • 19.01.2021 16:20

  HERKULES SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

 • 09.12.2020 20:46

  HERKULES SA (39/2020) Podpisanie przez spółkę zależną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy o gwarancję i udzielenie poręczenia przez Emitenta

 • 09.12.2020 20:41

  HERKULES SA (38/2020) Podpisanie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • 23.11.2020 17:10

  HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 • 02.10.2020 19:07

  HERKULES SA (37/2020) Informacja o zawarciu przez jednostkę zależną od Spółki umowy znaczącej

 • 02.10.2020 19:01

  HERKULES SA (36/2020) Informacja o zawarciu przez jednostkę zależną od Spółki umów znaczących

 • 30.09.2020 20:34

  HERKULES SA (35/2020) Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną od Emitenta

 • 28.09.2020 16:07

  HERKULES SA (34/2020) Przedłużenie umowy kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości

 • 23.09.2020 21:46

  HERKULES SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

 • 24.08.2020 10:51

  HERKULES SA (33/2020) Informacja o wyznaczeniu terminu rozprawy w sprawie złożonego przez spółkę zależną - Viatron S.A. w restrukturyzacji pozwu o przyznanie odszkodowania

 • 24.08.2020 10:43

  HERKULES SA (32/2020) Informacja o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 21.08.2020 10:21

  HERKULES SA (31/2020) Informacja o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

 • 18.08.2020 15:49

  HERKULES SA (30/2020) Treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. w dniu 18 sierpnia 2020 roku

 • 18.08.2020 15:46

  HERKULES SA (29/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Herkules S.A., które odbyło się 18 sierpnia 2020 roku

 • 12.08.2020 16:43

  HERKULES SA (28/2020) Informacja o wystąpieniu z powództwem m.in. o zapłatę przez spółkę zależną od Herkules S.A.

 • 11.08.2020 13:18

  HERKULES SA (27/2020) Informacja o zamiarze zawarcia przez jednostki zależne od Spółki umów znaczących

 • 03.06.2020 15:43

  HERKULES SA (23/2020) Wycofanie z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. akcji Spółki

 • 25.05.2020 18:55

  HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

 • 20.05.2020 16:09

  HERKULES SA (22/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w kapitale zakładowym spółki Herkules S.A.

 • 13.05.2020 09:49

  HERKULES SA (21/2020) Rejestracja przez Sąd umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Herkules S.A.

 • 30.04.2020 19:22

  HERKULES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

 • 30.04.2020 19:16

  HERKULES SA Raport okresowy roczny za 2019 R

 • 21.04.2020 17:17

  HERKULES SA (20/2020) Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących, które zostaną ujęte sprawozdaniu finansowym za 2019 r.

 • 21.04.2020 16:30

  HERKULES SA (19/2020) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

 • 12.03.2020 16:36

  HERKULES SA (18/2020) Informacja w związku z epidemią koronowirusa SARS-CoV-2

 • 06.03.2020 18:42

  HERKULES SA (17/2020) Informacja o wstrzymaniu usług kredytowych przez Santander Bank Polska S.A.

 • 27.02.2020 12:06

  HERKULES SA (16/2020) Korekta raportu bieżącego nr 16/2020 - informacja o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej

 • 26.02.2020 17:08

  HERKULES SA (16/2020) Informacja o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej

 • 21.02.2020 20:59

  HERKULES SA (15/2020) Informacja o naliczeniu kary umownej z tytułu realizacji przez spółkę zależną od Herkules S.A. istotnej umowy wykonawczej

 • 17.02.2020 23:03

  HERKULES SA (14/2020) Powołanie Członków Zarządu Herkules S.A.

 • 17.02.2020 22:50

  HERKULES SA (13/2020) Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.

 • 17.02.2020 22:41

  HERKULES SA (12/2020) Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 17.02.2020 22:29

  HERKULES SA (11/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 17.02.2020 22:23

  HERKULES SA (10/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu Herkules S.A.

 • 17.02.2020 22:17

  HERKULES SA (9/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S.A. w dniu 17 lutego 2020 r.

 • 17.02.2020 22:09

  HERKULES SA (8/2020) Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia 2.000.000 akcji własnych

 • 17.02.2020 22:03

  HERKULES SA (7/2020) Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 17.02.2020 21:47

  HERKULES SA (6/2020) Uchwały podjęte oraz uchwały niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 17 lutego 2020 roku

 • 31.01.2020 13:01

  HERKULES SA (5/2020) Korekta raportu bieżącego nr 5/2020 - rezygnacja członka Zarządu Herkules S.A.

 • 28.01.2020 17:13

  HERKULES SA (5/2020) Rezygnacja członka Zarządu Herkules S.A.

 • 27.01.2020 16:39

  HERKULES SA (4/2020) Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku

 • 14.01.2020 09:43

  HERKULES SA (3/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

 • 10.01.2020 17:41

  HERKULES SA (2/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A.

 • 03.01.2020 18:00

  HERKULES SA (1/2020) Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

 • 29.11.2019 17:19

  HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

 • 29.11.2019 17:11

  HERKULES SA (50/2019) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 25.11.2019 18:20

  HERKULES SA (49/2019) Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego, który zostanie ujęty w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r.

 • 25.10.2019 15:58

  HERKULES SA (48/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 18.10.2019 16:07

  HERKULES SA (47/2019) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska

 • 16.10.2019 19:25

  HERKULES SA (46/2019) Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy wykonawczej przez spółkę zależną od Herkules S.A.

 • 10.10.2019 17:18

  HERKULES SA (45/2019) Zawarcie umów kredytowych z Bankiem Polskiej Spółdzielczości

 • 08.10.2019 16:36

  HERKULES SA (44/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej i powołanie Wiceprezesa Zarządu

 • 30.09.2019 18:54

  HERKULES SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

 • 24.09.2019 18:04

  HERKULES SA (43/2019) Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących, które zostaną ujęte sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2019 r.

 • 10.07.2019 15:42

  HERKULES SA (40/2019) Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.

 • 10.07.2019 15:40

  HERKULES SA (39/2019) Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Herkules S.A.

 • 10.07.2019 15:37

  HERKULES SA (38/2019) Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Herkules S.A.

 • 30.05.2019 00:30

  HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

 • 16.04.2019 15:30

  HERKULES SA (26/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 12.04.2019 17:21

  HERKULES SA (25/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 12.04.2019 17:11

  HERKULES SA (24/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 29.03.2019 14:00

  HERKULES SA (22/2019) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

 • 06.03.2019 11:57

  HERKULES SA (21/2019) Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.

 • 05.03.2019 17:25

  HERKULES SA (20/2019) Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Herkules S.A.

 • 05.03.2019 17:16

  HERKULES SA (19/2019) Odwołanie Prezesa Zarządu Herkules S.A.

 • 18.02.2019 16:15

  HERKULES SA (18/2019) Otrzymanie korekty do zawiadomienia z dnia 16 stycznia 2019 r, przesłanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie.

 • 12.02.2019 17:29

  HERKULES SA (17/2019) Uzupełnienie składu Komitetu Audytu Herkules S.A.

 • 31.01.2019 14:21

  HERKULES SA (16/2019) Wpis połączenia Herkules S.A. ze spółką zależną PGMB Budopol S.A.

 • 25.01.2019 12:07

  HERKULES SA (15/2019) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 24 stycznia 2019 r.

 • 24.01.2019 14:37

  HERKULES SA (14/2019) Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia 4.650.000 akcji własnych

 • 24.01.2019 14:31

  HERKULES SA (13/2019) Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 24.01.2019 14:20

  HERKULES SA (12/2019) Odwołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 24.01.2019 14:15

  HERKULES SA (11/2019) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 24 stycznia 2019 roku

 • 23.01.2019 16:58

  HERKULES SA (10/2019) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 23.01.2019 16:11

  HERKULES SA (9/2019) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 18.01.2019 14:41

  Fundusze Rockbridge TFI mają mniej niż 5 proc. na walnym Herkulesa

 • 18.01.2019 14:25

  HERKULES SA (8/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 16.01.2019 16:19

  HERKULES SA (7/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 16.01.2019 10:34

  HERKULES SA (6/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

 • 11.01.2019 09:59

  HERKULES SA (5/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 10.01.2019 18:55

  HERKULES SA (4/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 10.01.2019 18:43

  HERKULES SA (3/2019) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 08.01.2019 15:17

  Herkules nabył 4,65 mln akcji własnych, stanowiących 11,4 proc. kapitału zakładowego

 • 08.01.2019 14:39

  HERKULES SA (2/2019) Przyjęcie ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie

 • 02.01.2019 15:57

  HERKULES SA (1/2019) Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 24 stycznia 2019 roku.

 • 21.12.2018 17:30

  HERKULES SA (82/2018) Wycofanie z depozytu KDPW 2.643.035 akcji Herkules S.A. w związku z ich umorzeniem

 • 20.12.2018 09:12

  HERKULES SA (81/2018) II zmiana załącznika nr 5 do zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.

 • 19.12.2018 11:22

  HERKULES SA (80/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

 • 18.12.2018 16:41

  HERKULES SA (79/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 14.12.2018 09:14

  HERKULES SA (78/2018) Zmiana załącznika nr 5 do Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.

 • 05.12.2018 14:31

  HERKULES SA (77/2018) Zaprzestanie konsolidacji spółki zależnej

 • 30.11.2018 19:31

  Herkules chce skupić do 4,65 mln akcji własnych po 4,2 zł

 • 30.11.2018 19:18

  HERKULES SA (76/2018) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.

 • 30.11.2018 16:43

  HERKULES SA (75/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie

 • 30.11.2018 15:34

  HERKULES SA (74/2018) Podpisanie umowy znaczącej z Noble Securities S.A.

 • 29.11.2018 00:23

  HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

 • 27.11.2018 12:36

  HERKULES SA (73/2018) Rejestracja przez Sąd umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Herkules S.A.

 • 21.11.2018 12:55

  HERKULES SA (70/2018) Korekta - Uchwały podjęte oraz uchwały niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 20 listopada 2018 roku

 • 21.11.2018 10:15

  HERKULES SA (72/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 20 listopada 2018 r.

 • 20.11.2018 18:22

  Herkules zmienił statut, by móc wypłacać zaliczki na poczet dywidendy

 • 20.11.2018 18:22

  Herkules zdecydował o skupie 10,71 proc. akcji własnych

 • 20.11.2018 17:36

  HERKULES SA (71/2018) Odwołanie dwóch członków Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 20.11.2018 17:18

  HERKULES SA (70/2018) Uchwały podjęte oraz uchwały niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 20 listopada 2018 roku

 • 16.11.2018 16:58

  HERKULES SA (69/2018) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Herkules S.A. zwołane na 20 listopada 2018 r.

 • 06.11.2018 14:53

  HERKULES SA (68/2018) Przedłużenie istotnej umowy zawartej z Bankiem Santander S.A.

 • 31.10.2018 10:51

  Akcjonariusz Herkulesa chce, by NWZ zdecydowało o skupie do 10,71 proc. akcji własnych

 • 31.10.2018 10:21

  HERKULES SA (67/2018) Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 20 listopada 2018 roku

 • 26.10.2018 14:09

  HERKULES SA (66/2018) Otrzymanie sprostowania zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie.

 • 25.10.2018 09:34

  HERKULES SA (65/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 • 24.10.2018 15:56

  HERKULES SA (64/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

 • 23.10.2018 17:32

  Zarząd Herkulesa chce, by spółka wypłaciła 0,45 zł na akcję dodatkowej dywidendy

 • 23.10.2018 17:12

  HERKULES SA (63/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie podwyższenia kwoty wypłaconej akcjonariuszom w formie dywidendy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

 • 15.10.2018 14:37

  HERKULES SA (62/2018) Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki Herkules S.A. ze spółką zależną PGMB Budopol S.A.

 • 05.10.2018 10:08

  HERKULES SA (61/2018) Złożenie przez spółkę zależną Viatron S.A. pozwu o przyznanie odszkodowania

 • 28.09.2018 19:21

  HERKULES SA (60/2018) Zakończenie negocjacji dotyczących nabycia 100% udziałów Trinac Polska Sp. z o.o.

 • 28.09.2018 00:08

  HERKULES SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

 • 24.09.2018 14:35

  HERKULES SA (59/2018) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki Herkules S.A. ze spółką zależną PGMB Budopol S.A.

 • 24.09.2018 13:46

  HERKULES SA (58/2018) Informacja o przyjęciu i uzgodnieniu planu połączenia Herkules S.A. ze spółką zależną PGMB Budopol S.A.

 • 21.09.2018 19:14

  Herkules nie otrzymał odpowiedzi na ofertę zakupu Trinac Polska

 • 21.09.2018 18:57

  HERKULES SA (57/2018) Aktualizacja informacji w sprawie oferty dotyczącej nabycia 100% udziałów Trinac Polska Sp. z o.o.

 • 20.09.2018 16:56

  HERKULES SA (56/2018) Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Herkules S.A

 • 17.09.2018 15:36

  HERKULES SA (55/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie ogólnej liczby głosów w Spółce o więcej niż 2%.

 • 14.09.2018 15:50

  HERKULES SA (54/2018) Podpisanie przez spółkę zależną istotnej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i udzielenie poręczenia przez Emitenta

 • 13.09.2018 15:25

  Herkules złożył wiążącą ofertę zakupu spółki Trinac Polska (opis)

 • 13.09.2018 14:00

  Herkules złożył wiążącą ofertę zakupu spółki Trinac Polska

 • 13.09.2018 13:45

  HERKULES SA (53/2018) Złożenie wiążącej oferty nabycia 100% udziałów Trinac Polska Sp. z o.o.

 • 13.09.2018 13:41

  HERKULES SA (52/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 13.09.2018 13:39

  HERKULES SA (51/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

 • 31.08.2018 14:28

  HERKULES SA (49/2018) Korekta numeru raportu bieżącego nr 49/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

 • 31.08.2018 12:37

  HERKULES SA (49/2018) Informacja o ustaleniu oczekiwanego terminu połączenia Herkules S.A. ze spółką zależną PGMB Budopol S.A.

 • 29.08.2018 17:24

  HERKULES SA (49/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 28.08.2018 10:38

  HERKULES SA (48/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 24.08.2018 15:01

  Herkules skupił 1 mln akcji własnych

 • 24.08.2018 14:36

  HERKULES SA (47/2018) Przyjęcie ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie

 • 07.08.2018 18:25

  Herkules ogłosił skup do 1 mln akcji po 4,2 zł za papier

 • 07.08.2018 18:07

  HERKULES SA (46/2018) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.

 • 01.08.2018 10:51

  Herkules chce skupić do 1 mln akcji po 4,20 zł za papier

 • 01.08.2018 10:36

  HERKULES SA (45/2018) Ustalenie ceny nabycia akcji własnych Emitenta

 • 19.07.2018 14:54

  HERKULES SA (44/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie ogólnej liczby głosów w Spółce o więcej niż 2%.

 • 18.07.2018 12:57

  HERKULES SA (43/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Herkules S.A. poniżej 5%

 • 12.07.2018 17:30

  HERKULES SA (42/2018) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 12.07.2018 17:02

  HERKULES SA (41/2018) Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.

 • 12.07.2018 11:08

  HERKULES SA (40/2018) Rozwiązanie umowy pożyczki zawartej pomiędzy Herkules S.A. i spółką zależną Gastel Prefabrykacja S.A.

 • 11.07.2018 17:20

  Herkules skupił 1 mln akcji własnych po 4,2 zł za papier

 • 11.07.2018 16:26

  HERKULES SA (39/2018) Przyjęcie ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie

 • 02.07.2018 14:58

  HERKULES SA (38/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 29.06.2018 r.

 • 29.06.2018 18:12

  HERKULES SA (37/2018) Decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji własnych

 • 29.06.2018 18:11

  Herkules wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję za '17

 • 29.06.2018 18:03

  HERKULES SA (36/2018) Decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

 • 29.06.2018 17:52

  HERKULES SA (35/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 29.06.2018 17:37

  HERKULES SA (34/2018) Powołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 29.06.2018 17:24

  HERKULES SA (33/2018) Odwołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 29.06.2018 17:15

  HERKULES SA (32/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

 • 29.06.2018 14:53

  HERKULES SA (31/2018) Powołanie Zarządu Herkules S.A. na nową kadencję

 • 27.06.2018 16:07

  HERKULES SA (30/2018) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 26.06.2018 16:40

  HERKULES SA (29/2018) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 25.06.2018 19:58

  Herkules chce skupić do 1 mln akcji po 4,2 zł za papier

 • 25.06.2018 19:47

  HERKULES SA (28/2018) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.

 • 19.06.2018 13:27

  HERKULES SA (27/2018) Postanowienie Sądu o zmianie firmy spółki zależnej z SPC-3 Sp. z o.o. na Herkules Infrastruktura Sp. z o.o.

 • 18.06.2018 13:47

  HERKULES SA (26/2018) Otrzymanie I części zaliczki od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rzecz spółki zależnej.

 • 14.06.2018 12:49

  HERKULES SA (25/2018) Podpisanie umowy znaczącej z Noble Securities S.A.

 • 12.06.2018 16:14

  HERKULES SA (24/2018) Ustalenie ceny nabycia akcji własnych Emitenta

 • 11.06.2018 15:49

  Herkules przyjął program skupu akcji własnych w celu umorzenia

 • 11.06.2018 15:28

  HERKULES SA (23/2018) Przyjęcie Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia

 • 08.06.2018 12:59

  HERKULES SA (22/2018) Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 29 czerwca 2018 roku

 • 30.05.2018 16:53

  HERKULES SA (21/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

 • 30.05.2018 11:12

  Rockbridge TFI ma ponad 5 proc. akcji Herkulesa

 • 30.05.2018 10:07

  HERKULES SA (20/2018) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 • 28.05.2018 00:12

  HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

 • 24.05.2018 16:12

  Herkules chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję za '17

 • 24.05.2018 16:01

  HERKULES SA (19/2018) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 23.05.2018 12:12

  HERKULES SA (18/2018) Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.

 • 18.05.2018 21:16

  HERKULES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 18.05.2018 21:12

  HERKULES SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 18.05.2018 21:08

  HERKULES SA (17/2018) Korekta rocznego Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki Herkules S.A. za 2017 r. oraz rocznego Sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Herkules za 2017 r.

 • 08.05.2018 16:12

  HERKULES SA (16/2018) Podpisanie przez spółkę zależną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy o gwarancję i udzielenie poręczenia przez Emitenta

 • 27.04.2018 17:05

  HERKULES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

 • 27.04.2018 17:03

  HERKULES SA Raport okresowy roczny za 2017 R

 • 13.04.2018 14:13

  HERKULES SA (15/2018) Podpisanie umów z Millennium Leasing Sp. z o.o.

 • 04.04.2018 12:07

  HERKULES SA (14/2018) Otrzymanie przez Viatron S.A. - spółki zależnej Emitenta postanowienia Sądu o otwarciu postępowania układowego

 • 29.03.2018 10:58

  HERKULES SA (13/2018) Informacja o podpisaniu istotnej umowy wykonawczej przez spółkę zależną od Herkules S.A. i o odpowiedzialności Emitenta za realizację umowy.

 • 29.03.2018 10:36

  Konsorcjum z Wasko, Pozbudem i Herkulesem podpisało z PKP PLK umowę za 2,3 mld zł

 • 26.03.2018 14:46

  HERKULES SA (12/2018) Podpisanie przez spółkę zależną istotnej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i udzielenie poręczenia przez Emitenta

 • 05.03.2018 13:01

  HERKULES SA (11/2018) Zawarcie umów z Warbud S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

 • 26.02.2018 15:03

  HERKULES SA (10/2018) Zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Herkules S.A. i spółką zależną Gastel Prefabrykacja S.A.

 • 14.02.2018 09:18

  HERKULES SA (9/2018) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 13.02.2018 15:50

  Herkules chce skupić do 3,5 mln akcji po co najmniej 4 zł za sztukę do końca '19

 • 13.02.2018 15:08

  HERKULES SA (8/2018) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A. w dniu 13.02.2018 r.

 • 13.02.2018 14:49

  HERKULES SA (7/2018) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 13 lutego 2018 roku

 • 25.01.2018 14:46

  HERKULES SA (6/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

 • 19.01.2018 13:30

  HERKULES SA (5/2018) Informacja o wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie oddalenia odwołania w postępowaniu przetargowym

 • 17.01.2018 15:37

  HERKULES SA (4/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

 • 05.01.2018 17:33

  HERKULES SA (3/2018) Złożenie przez Viatron S.A. - spółkę zależną Emitenta wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

 • 04.01.2018 15:49

  Akcjonariusz Herkulesa chce upoważnić zarząd spółki do skupu akcji własnych

 • 04.01.2018 15:36

  HERKULES SA (2/2018) Otrzymanie od akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A.

 • 03.01.2018 15:55

  HERKULES SA (1/2018) Decyzja Viatron S.A. - spółki zależnej Emitenta o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

 • 29.12.2017 15:49

  HERKULES SA (137/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 29.12.2017 15:45

  Herkules skupił 1,2 mln akcji po 4,20 zł za sztukę

 • 29.12.2017 15:42

  HERKULES SA (136/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 29.12.2017 15:31

  HERKULES SA (135/2017) Przyjęcie ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie

 • 29.12.2017 09:44

  HERKULES SA (134/2017) Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta

 • 14.12.2017 09:24

  HERKULES SA (133/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A.

 • 12.12.2017 15:43

  HERKULES SA (132/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 12.12.2017 15:34

  HERKULES SA (131/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 12.12.2017 15:28

  HERKULES SA (130/2017) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 12 grudnia 2017 roku

 • 07.12.2017 16:43

  Herkules chce skupić do 1,2 mln akcji po 4,20 zł za akcję

 • 07.12.2017 16:22

  HERKULES SA (129/2017) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.

 • 06.12.2017 17:17

  HERKULES SA (128/2017) Ustalenie ceny nabycia akcji własnych Emitenta

 • 06.12.2017 15:55

  Wynik Herkulesa za '17 może być niższy o 7,2 mln zł wskutek odpisów

 • 06.12.2017 15:34

  HERKULES SA (127/2017) Wpływ niektórych istotnych zdarzeń na skonsolidowany wynik finansowy za 2017 r.

 • 06.12.2017 08:38

  HERKULES SA (126/2017) Wybór Herkules S.A. na dostawcę żurawi wieżowych na potrzeby budowy wieżowca Skyliner w Warszawie

 • 05.12.2017 08:35

  HERKULES SA (125/2017) Podpisanie umowy z Enercon GmbH

 • 29.11.2017 16:43

  HERKULES SA (124/2017) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 29.11.2017 00:09

  HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

 • 24.11.2017 15:32

  HERKULES SA (123/2017) Podpisanie umów z Millennium Leasing Sp. z o.o.

 • 15.11.2017 13:24

  HERKULES SA (122/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

 • 13.11.2017 12:26

  HERKULES SA (121/2017) Zaniechanie dalszej współpracy z Grupą Kapitałową Vistal Gdynia - aktualizacja.

 • 07.11.2017 15:47

  HERKULES SA (120/2017) Otrzymanie od akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A.

 • 07.11.2017 14:10

  Herkules szacuje marżę netto na kontrakcie na GSM-R na 8-10 proc.

 • 30.10.2017 10:33

  HERKULES SA (119/2017) Rozszerzenie współpracy z Enercon GmbH

 • 26.10.2017 12:38

  Oferta konsorcjum z Wasko, Pozbudem i Herkulesem najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK

 • 26.10.2017 12:25

  HERKULES SA (118/2017) Informacja o wybraniu oferty spółki zależnej jako najkorzystniejszej w przetargu

 • 26.10.2017 08:43

  HERKULES SA (117/2017) Spadek przychodów spółki zależnej

 • 19.10.2017 20:39

  Herkules zrezygnował z współpracy z grupą Vistal Gdynia

 • 19.10.2017 20:06

  HERKULES SA (116/2017) Zaniechanie dalszej współpracy z Grupą Kapitałową Vistal Gdynia

 • 19.10.2017 09:20

  Altus TFI ma 6,38 proc. głosów na walnym Herkulesa

 • 19.10.2017 09:14

  HERKULES SA (115/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 19.10.2017 09:07

  HERKULES SA (114/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 12.10.2017 20:07

  Altus TFI ma poniżej 5 proc. głosów na WZ Herkulesa

 • 12.10.2017 20:00

  HERKULES SA (113/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Herkules S.A. poniżej 5%

 • 05.10.2017 11:08

  Herkules nie wyklucza akwizycji; chce sprzedać obiekt w Krynicy (wywiad)

 • 05.10.2017 11:05

  Herkules widzi duży popyt na żurawie wieżowe, w '18 powinno być podobnie (wywiad)

 • 29.09.2017 00:17

  HERKULES SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

 • 22.09.2017 15:46

  HERKULES SA (112/2017) Informacja o złożeniu przez spółkę zależną oferty z najkorzystniejszą ceną

 • 22.09.2017 09:56

  HERKULES SA (111/2017) Informacja o nabyciu udziałów

 • 12.09.2017 13:07

  HERKULES SA (110/2017) Podpisanie umowy istotnej oraz aneksu z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 • 31.08.2017 09:21

  HERKULES SA (109/2017) Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta

 • 17.08.2017 15:37

  HERKULES SA (108/2017) Zawarcie umowy znaczącej przez Herkules S.A. oraz przez jednostkę zależną Herkules S.A.

 • 17.08.2017 14:52

  Spółka zależna Herkulesa otrzyma dofinansowanie na kwotę 5,3 mln zł

 • 17.08.2017 14:42

  HERKULES SA (107/2017) Zatwierdzenie, przez PARP, wniosku spółki zależnej Gastel Prefabrykacja S.A. do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020.

 • 27.07.2017 14:51

  HERKULES SA (106/2017) Wybór biegłego rewidenta

 • 13.07.2017 14:58

  HERKULES SA (105/2017) Powołanie Komitetu Audytu Herkules S.A.

 • 12.07.2017 13:11

  HERKULES SA (104/2017) Odpowiedź na pytania akcjonariusza zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 30.06.2017 r. udzielona w trybie art. 428 par. 6. k.s.h.

 • 03.07.2017 07:58

  Herkules wypłaci 0,16 zł dywidendy na akcję za '16

 • 01.07.2017 16:18

  HERKULES SA (103/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A.

 • 01.07.2017 16:03

  HERKULES SA (102/2017) Decyzja Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy

 • 01.07.2017 15:49

  HERKULES SA (101/2017) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

 • 28.06.2017 14:35

  BPH TFI ma 4,77 proc. głosów na walnym Herkulesa

 • 28.06.2017 14:28

  HERKULES SA (100/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Herkules S.A. poniżej 5%

 • 23.06.2017 11:09

  HERKULES SA (99/2017) Przyjęcie ofert sprzedaży akcji złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie

 • 01.06.2017 16:21

  HERKULES SA (98/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

 • 31.05.2017 15:36

  HERKULES SA (97/2017) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Herkules S.A.

 • 26.05.2017 13:50

  Herkules do 19 czerwca chce skupić 825.000 akcji po 4,2 zł za sztukę

 • 26.05.2017 13:11

  HERKULES SA (96/2017) Ustalenie ceny nabycia akcji własnych Emitenta

 • 19.05.2017 00:29

  HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

 • 18.05.2017 13:13

  HERKULES SA (95/2017) Podpisanie umowy znaczącej z Victoria Dom S.A.

 • 18.05.2017 09:13

  NN PTE ma 12,71 proc. na WZ spółki Herkules

 • 18.05.2017 09:03

  HERKULES SA (94/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmiana stanu posiadania.

 • 17.05.2017 11:07

  HERKULES SA (93/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 • 02.05.2017 10:06

  NN PTE ma ponad 10 proc. na WZ spółki Herkules

 • 02.05.2017 09:54

  HERKULES SA (92/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 28.04.2017 10:03

  HERKULES SA (91/2017) Podpisanie umowy znaczącej z Noble Securities S.A.

 • 28.04.2017 08:57

  HERKULES SA (90/2017) Skup akcji własnych

 • 28.04.2017 00:17

  HERKULES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS

 • 28.04.2017 00:11

  HERKULES SA Raport okresowy roczny za 2016 R

 • 27.04.2017 15:14

  Herkules chce wypłacić 0,13 zł dywidendy na akcję za '16

 • 27.04.2017 15:03

  HERKULES SA (89/2017) Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

 • 27.04.2017 09:21

  HERKULES SA (88/2017) Skup akcji własnych

 • 26.04.2017 13:21

  HERKULES SA (87/2017) Wypłata dywidendy w spółce zależnej

 • 26.04.2017 08:54

  HERKULES SA (86/2017) Skup akcji własnych

 • 25.04.2017 09:45

  HERKULES SA (85/2017) Skup akcji własnych

 • 22.04.2017 10:49

  HERKULES SA (84/2017) Skup akcji własnych

 • 21.04.2017 10:56

  HERKULES SA (83/2017) Skup akcji własnych

 • 20.04.2017 09:08

  HERKULES SA (82/2017) Skup akcji własnych

 • 19.04.2017 10:28

  HERKULES SA (81/2017) Skup akcji własnych

 • 14.04.2017 09:10

  HERKULES SA (80/2017) Skup akcji własnych

 • 13.04.2017 09:03

  HERKULES SA (79/2017) Skup akcji własnych

 • 12.04.2017 12:41

  HERKULES SA (78/2017) Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Herkules S.A

 • 12.04.2017 09:51

  HERKULES SA (77/2017) Skup akcji własnych

 • 11.04.2017 09:02

  HERKULES SA (76/2017) Skup akcji własnych

 • 08.04.2017 17:15

  HERKULES SA (75/2017) Skup akcji własnych

 • 07.04.2017 09:47

  HERKULES SA (74/2017) Skup akcji własnych

 • 06.04.2017 13:12

  HERKULES SA (73/2017) Skup akcji własnych

 • 05.04.2017 13:36

  HERKULES SA (72/2017) Skup akcji własnych

 • 04.04.2017 13:10

  HERKULES SA (71/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A.

 • 04.04.2017 09:28

  HERKULES SA (70/2017) Skup akcji własnych

 • 31.03.2017 17:38

  HERKULES SA (69/2017) Skup akcji własnych

 • 31.03.2017 10:10

  HERKULES SA (68/2017) Skup akcji własnych

 • 30.03.2017 10:06

  HERKULES SA (67/2017) Skup akcji własnych

 • 29.03.2017 16:38

  HERKULES SA (66/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 29.03.2017 16:30

  HERKULES SA (65/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 29.03.2017 16:20

  HERKULES SA (64/2017) Odwołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 29.03.2017 16:12

  HERKULES SA (63/2017) Odwołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 29.03.2017 16:00

  HERKULES SA (62/2017) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 29 marca 2017 roku

 • 29.03.2017 09:50

  HERKULES SA (61/2017) Skup akcji własnych

 • 24.03.2017 20:38

  HERKULES SA (60/2017) Skup akcji własnych

 • 24.03.2017 12:58

  HERKULES SA (59/2017) Zawarcie umowy znaczącej przez Herkules S.A.

 • 24.03.2017 10:12

  HERKULES SA (58/2017) Skup akcji własnych

 • 23.03.2017 10:07

  HERKULES SA (57/2017) Skup akcji własnych

 • 22.03.2017 11:29

  HERKULES SA (56/2017) Skup akcji własnych

 • 21.03.2017 10:18

  HERKULES SA (55/2017) Skup akcji własnych

 • 17.03.2017 17:10

  HERKULES SA (54/2017) Skup akcji własnych

 • 16.03.2017 17:19

  HERKULES SA (53/2017) Skup akcji własnych

 • 16.03.2017 08:52

  HERKULES SA (52/2017) Skup akcji własnych

 • 15.03.2017 09:59

  HERKULES SA (51/2017) Skup akcji własnych

 • 14.03.2017 08:56

  HERKULES SA (50/2017) Skup akcji własnych

 • 13.03.2017 09:15

  HERKULES SA (49/2017) Skup akcji własnych

 • 02.03.2017 18:33

  Po sesji 17 marca Polimex zastąpi Bioton w indeksie WIG 40

 • 02.03.2017 15:06

  HERKULES SA (48/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

 • 02.03.2017 10:15

  HERKULES SA (47/2017) Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Herkules S.A

 • 01.03.2017 12:13

  HERKULES SA (46/2017) Informacja o przesunięciu terminu połączenia Herkules S.A. ze spółką zależną

 • 28.02.2017 10:04

  HERKULES SA (45/2017) Otrzymanie od akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A.

 • 24.02.2017 11:24

  HERKULES SA (44/2017) Skup akcji własnych

 • 23.02.2017 11:21

  HERKULES SA (43/2017) Skup akcji własnych

 • 22.02.2017 20:30

  HERKULES SA (42/2017) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

 • 20.02.2017 14:44

  HERKULES SA (41/2017) Zmiany w Programie skupu akcji własnych

 • 17.02.2017 10:29

  HERKULES SA (40/2017) Skup akcji własnych

 • 16.02.2017 10:10

  HERKULES SA (39/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Herkules S. A.

 • 16.02.2017 09:21

  HERKULES SA (38/2017) Skup akcji własnych

 • 15.02.2017 10:44

  HERKULES SA (37/2017) Skup akcji własnych

 • 14.02.2017 10:13

  HERKULES SA (36/2017) Skup akcji własnych

 • 10.02.2017 20:34

  HERKULES SA (35/2017) Skup akcji własnych

 • 10.02.2017 20:09

  HERKULES SA (34/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 10.02.2017 20:00

  HERKULES SA (33/2017) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. z dnia 10 lutego 2017 roku

 • 10.02.2017 09:47

  HERKULES SA (32/2017) Skup akcji własnych

 • 09.02.2017 13:17

  HERKULES SA (31/2017) Skup akcji własnych

 • 08.02.2017 09:32

  HERKULES SA (30/2017) Skup akcji własnych

 • 07.02.2017 11:13

  HERKULES SA (29/2017) Skup akcji własnych

 • 04.02.2017 14:26

  HERKULES SA (28/2017) Powołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 04.02.2017 14:12

  HERKULES SA (27/2017) Odwołanie członka Rady Nadzorczej Herkules S.A.

 • 04.02.2017 14:03

  HERKULES SA (26/2017) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A. zwołanego na 03 lutego 2017 roku

 • 01.02.2017 10:12

  HERKULES SA (25/2017) Skup akcji własnych

 • 31.01.2017 16:02

  HERKULES SA (24/2017) Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r.

 • 31.01.2017 11:13

  HERKULES SA (23/2017) Skup akcji własnych

 • 28.01.2017 14:00

  HERKULES SA (22/2017) Skup akcji własnych

 • 27.01.2017 12:01

  HERKULES SA (21/2017) Skup akcji własnych

 • 26.01.2017 10:03

  HERKULES SA (20/2017) Skup akcji własnych

 • 25.01.2017 10:22

  HERKULES SA (19/2017) Skup akcji własnych

 • 24.01.2017 11:03

  HERKULES SA (18/2017) Skup akcji własnych

 • 21.01.2017 12:11

  HERKULES SA (17/2017) Skup akcji własnych

 • 20.01.2017 11:00

  HERKULES SA (16/2017) Skup akcji własnych

 • 19.01.2017 11:05

  HERKULES SA (15/2017) Skup akcji własnych

 • 18.01.2017 13:27

  HERKULES SA (14/2017) Skup akcji własnych

 • 17.01.2017 13:43

  HERKULES SA (13/2017) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

 • 17.01.2017 09:45

  HERKULES SA (12/2017) Skup akcji własnych

 • 13.01.2017 23:04

  HERKULES SA (11/2017) Skup akcji własnych

 • 13.01.2017 09:41

  HERKULES SA (10/2017) Skup akcji własnych

 • 12.01.2017 18:55

  HERKULES SA (9/2017) Skup akcji własnych

 • 11.01.2017 13:44

  HERKULES SA (8/2017) Skup akcji własnych

 • 10.01.2017 15:24

  HERKULES SA (7/2017) Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 03 lutego 2017 roku

 • 10.01.2017 10:11

  HERKULES SA (6/2017) Skup akcji własnych

 • 06.01.2017 15:01

  HERKULES SA (5/2017) Skup akcji własnych

 • 05.01.2017 13:09

  HERKULES SA (4/2017) Skup akcji własnych

 • 04.01.2017 14:37

  HERKULES SA (3/2017) Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR

 • 04.01.2017 12:14

  HERKULES SA (2/2016) Skup akcji własnych

 • 03.01.2017 13:36

  HERKULES SA (1/2017) Skup akcji własnych

 • 31.12.2016 14:56

  HERKULES SA (82/2016) Skup akcji własnych

 • 30.12.2016 19:23

  HERKULES SA (81/2016) Skup akcji własnych

 • 29.12.2016 13:51

  HERKULES SA (80/2016) Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na 03 lutego 2017 roku

 • 29.12.2016 12:48

  HERKULES SA (79/2016) Skup akcji własnych

 • 27.12.2016 15:13

  HERKULES SA (78/2016) Skup akcji własnych

 • 24.12.2016 12:17

  HERKULES SA (77/2016) Skup akcji własnych

 • 22.12.2016 19:50

  HERKULES SA (76/2016) Skup akcji własnych

 • 22.12.2016 14:00

  HERKULES SA (75/2016) Skup akcji własnych

 • 21.12.2016 09:36

  HERKULES SA (74/2016) Skup akcji własnych

 • 20.12.2016 10:02

  HERKULES SA (73/2016) Skup akcji własnych

 • 17.12.2016 15:08

  HERKULES SA (72/2016) Skup akcji własnych

 • 16.12.2016 10:11

  HERKULES SA (71/2016) Skup akcji własnych

 • 15.12.2016 14:59

  HERKULES SA (70/2016) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A.

 • 15.12.2016 09:50

  HERKULES SA (69/2016) Skup akcji własnych

 • 14.12.2016 09:35

  HERKULES SA (68/2016) Skup akcji własnych

 • 13.12.2016 10:44

  HERKULES SA (67/2016) Skup akcji własnych

 • 10.12.2016 12:01

  HERKULES SA (66/2016) Skup akcji własnych

 • 09.12.2016 12:20

  HERKULES SA (65/2016) Skup akcji własnych

 • 08.12.2016 10:30

  HERKULES SA (64/2016) Skup akcji własnych

 • 07.12.2016 09:27

  HERKULES SA (63/2016) Skup akcji własnych

 • 06.12.2016 12:36

  HERKULES SA (62/2016) Skup akcji własnych

 • 03.12.2016 18:17

  HERKULES SA (61/2016) Otrzymanie od akcjonariusza wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Herkules S.A.

 • 01.12.2016 10:00

  HERKULES SA (60/2016) Skup akcji własnych

 • 29.11.2016 15:56

  HERKULES SA (59/2016) Skup akcji własnych

 • 26.11.2016 11:37

  HERKULES SA (58/2016) Skup akcji własnych

 • 25.11.2016 12:15

  HERKULES SA (57/2016) Skup akcji własnych

 • 24.11.2016 10:33

  HERKULES SA (56/2016) Skup akcji własnych

 • 23.11.2016 10:01

  HERKULES SA (55/2016) Skup akcji własnych

 • 22.11.2016 09:23

  HERKULES SA (54/2016) Skup akcji własnych

 • 19.11.2016 14:11

  HERKULES SA (53/2016) Skup akcji własnych

 • 15.11.2016 11:47

  HERKULES SA (52/2016) Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za 3. kwartał 2016 roku nr QSr 3/2016

 • 15.11.2016 10:30

  HERKULES SA (51/2016) Skup akcji własnych

 • 14.11.2016 17:57

  HERKULES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

 • 11.11.2016 15:06

  HERKULES SA (50/2016) Skup akcji własnych

 • 10.11.2016 09:28

  HERKULES SA (49/2016) Skup akcji własnych

 • 09.11.2016 13:17

  HERKULES SA (48/2016) Skup akcji własnych

 • 08.11.2016 10:09

  HERKULES SA (47/2016) Skup akcji własnych

 • 05.11.2016 08:30

  HERKULES SA (46/2016) Skup akcji własnych

 • 04.11.2016 12:33

  HERKULES SA (45/2016) Skup akcji własnych

 • 15.10.2016 14:48

  HERKULES SA (44/2016) Skup akcji własnych

 • 14.10.2016 12:51

  HERKULES SA (43/2016) Skup akcji własnych

 • 13.10.2016 10:30

  HERKULES SA (42/2016) Skup akcji własnych

 • 12.10.2016 15:04

  HERKULES SA (41/2016) Skup akcji własnych

 • 01.10.2016 13:30

  HERKULES SA (40/2016) Skup akcji własnych

 • 30.09.2016 12:38

  HERKULES SA (39/2016) Skup akcji własnych

 • 29.09.2016 13:28

  HERKULES SA (38/2016) Skup akcji własnych

 • 28.09.2016 11:09

  HERKULES SA (37/2016) Skup akcji własnych

 • 22.09.2016 10:04

  HERKULES SA (36/2016) Skup akcji własnych

 • 21.09.2016 10:22

  HERKULES SA (35/2016) Skup akcji własnych

 • 20.09.2016 10:07

  HERKULES SA (34/2016) Skup akcji własnych

 • 16.09.2016 19:04

  HERKULES SA (33/2016) Skup akcji własnych

 • 16.09.2016 10:25

  HERKULES SA (32/2016) Skup akcji własnych

 • 15.09.2016 12:55

  HERKULES SA (31/2016) Sprzedaż aktywów spółki zależnej

 • 15.09.2016 12:46

  HERKULES SA (30/2016) Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Herkules S.A. ze spółką zależną

 • 15.09.2016 09:00

  HERKULES SA (29/2016) Skup akcji własnych

 • 14.09.2016 11:33

  HERKULES SA (28/2016) Skup akcji własnych